Menu
School Logo
Language
Search

3 y dydd Miss James

Helo Blwyddyn 5 

Mi fydd 3 cwestiwn mathemateg yn cael ei rhoi ar y dudlen hon yn ddyddiol o heddiw ymlaen. Rydyn ni wedi bod wrth ein boddau yn gweld eich gwaith mor belled, plis parhewch i rannu beth rydych yn gwneud gyda ni.

 

From today onwards, there will be 3 maths questions on this page for you to complete at home. We have really enjoyed seeing the work you have been doing so far, so please continue to share these with us! 

 

Cadwch yn ddiogel! Keep safe. 

 

Miss Phillips a Miss James

 

heart

Dydd Gwener 10.07.20

 

1. Mae Jack a Natalie yn chwarae cardiau. Mae Natalie yn sgorio 245 ac yna 334, ac mae Jack yn sgorio 263 a 427. Beth yw cyfanswm sgoriau'r ddau?

   Jack and Natalie are playing cards. Natalie scores 245 and then 334. Jack scores 263 and 427. What's the total score for both players?

 

2. Dechreuodd Ela darllen llyfr Ddydd Llun. Darllenodd 132 tudalen. Darllenodd 127 tudalen arall ar Ddydd Mawrth. Sawl tudalen sydd ganddi ar ôl i ddarllen os oes 475 tudalen yn y llyfr?

    Ela started reading a book on Monday. She read 132 pages. Ela read another 127 pages on Tuesday. How many pages does she have left to read if there are 475 pages in the book?

 

3. Pa symbol yw'r * yn y swm isod:

    256 * 4 = 64

08.07.20

 

Dydd Mercher 08.07.20

 

1.   Mae'r ysgol yn dechrau am 9.05yb. Pa mor hwyr fydd Owain os dydy e ddim yn cyrraedd tan 2.51yp?

      School starts at 9.05am. How late would he be if he arrives at 2.51pm?

 

2.   Mae pwll padlo Ffion yn dal 24litr o ddŵr. Mae ei bwced yn dal 1.5litr. Sawl tro fydd rhaid iddi lenwi ei

       bwced i lenwi'r pwll nofio?

      Ffion's paddling pool holds 24 litres of water. Her bucket holds 1.5 litres. How many buckets full will it take 

      for her to fill her pool?

 

3.   Beth ydy'r gwahaniaeth rhwng 6589 a 125?

Dydd Mawrth 07.07.20

 

1.   Dwi'n meddwl am rif ac yn tynnu 38 a'i rannu gyda 12. Yr ateb ydy 25. Beth oedd fy rhif?

      I think of a number and minus 38 then divide it by 12. The answer is 25. What was my number?

2.   Fel anrheg pen-blwydd talodd tad Polly iddi a 3 ffrind fynd i fowlio. Talodd i'r plant gael dwy gêm. Cyfanswm        y bil oedd £18.80. Faint gostiodd hi i un plentyn gael un gêm?

      Polly's dad paid for her and 3 friends to go bowling for her birthday. He paid for them to have 2 games. The          total he paid was £18.80. How much did it cost for 1 child to play 1 game?

3.   14.2 x 5.6 =

Dydd Llun 06.07.20

 

Heddiw, chi yw'r athrawon! Gosodwch 3 cwestiwn i mam, dad, brawd, chwaer - unrhyw un sydd yna i weithio gyda chi. Cofiwch wrth osod y cwestiynau, mae'n bwysig i feddwl am oedran a gallu y person sydd am ateb eich cwestiynau. Unwaith maen nhw wedi ateb eich cwestiynau, mae angen i chi farcio'u gwaith. Rhowch luniau ar ôl i chi orffen marcio ar Seesaw. Pob lwc!

 

Today, you're the teachers! Set 3 maths questions for mum, dad, brother, sister - anyone that is there with you. Remember, when setting the questions, it's important to consider their age and ability. Once they have answered the questions, you need to mark their work. Remember to add photos once you've marked it on Seesaw. Good luck!

Dydd Gwener 03.07.20

 

1.      2837 - _____ = 328

2.      54.3 x 4.7 =

3.      Beth yw gwerth y 6 yn y rhif 16,542?

Dydd Iau 02.07.20

 

1.    93.25   *   25.43 = 67.82           Pa symbol yw'r *?

2.    Os ydw i'n cynyddu 182 o 56, beth ydy'r rhif newydd?

       (If I increase by 182 from 56, what is the new number?)

3.  Mae Dan yn mynd i nofio am 7.30 y bore. Mae'n nofio am 1 awr a 25 munud. Faint o'r gloch mae'n gadael y 

     pwll?

     (Dan goes swimming at 7.30am. He swims for 1 hour and 25 minutes. What time does he leave the pool?)

Dydd Mercher 01.07.2020

 

Trît i chi heddiw! Chwaraewch TTRS! yes

A treat for you today! Play TTRS! yes

 

Mwynhewch! Enjoy!

Dydd Mawrth 30.06.20

 

1.   £14.87 + £29.45 + £9.99 =

2.   836 ÷ 4 =

3.   5.86 x 10 =            13.64 x 100 = 

Dydd Llun 29.06.20

 

1.   3/5 o 335 =

2.   564 ÷ 4 =

3.   256 x 7 =

Dydd Gwener 26.06.20

 

1) Ymarfer tabl 7.

 

 

2)  

 

Dydd Iau 26.06.20

 

Newid bach heddiw! Gwnewch y chwilair a dewch o hyd i atebion tabl 7.

A little change today! Complete this wordsearch by finding the answers that are in the 7 times table.

 

P.S - If you don't have a printer, record yourself running your finger over the screen to show each answer in turn. 

 

Diolch.

 

Dydd Mawrth 23.06.20

 

1.   Gwnewch y rhif mwyaf y gallech gan ddefnyddio'r 4 rhif yma yn unig:

     (Make the biggest number possible using only these following numbers):

          5          2          9         4

 

2.   Rhestrwch ffactorau 21. 
     (List the factors of 21).

 

3.   Beth yw perimedr sgwâr sydd âg ochrau 16cm?

      (What's the perimeter of a square that has sides measuring 16cm?)

Dydd Llun 22.06.20

 

1.     1/5 o 20.

2.     Beth yw cyfanswm 165, 897 a 363?

3.     Petai tymheredd heddiw yn dangos 22 gradd celsiws, ac mae'r rhagylygon yn dweud yfory mae'r tywydd am fod 7 gradd celsiws yn dwymach, beth fydd tymheredd yfory'n dangos ar y themomedr?

(If the temperature today is showing 22 degrees celsius, and the weather forecasts say that tomorrow will be 7 degrees warmer, what will the temperature tomorrow show on a thermometer?)  

Dydd Gwener 19.06.20

 

Trît bach heddiw - TTRS yn lle 3 y dydd! Mwynhewch!

A little treat today - TTRS instead of 3 y dydd! Enjoy!

Dydd Iau 18.06.20

 

Dangoswch y canranau canlynol fel degolyn. (Cofiwch fod pwynt degol mewn degolyn rhan fwyaf o'r amser).

Show the following percentages as decimals. (Remember, there's usually a decimal point in decimals).

 

50%

25%

75%

30%

10%

15%

70%

35%

67%

62%

100%

Dydd Mercher 17.06.20

Yn debyg i ddoe, cyfrifwch ffracsiwn y rhifau cyfan yma gan ddefnyddio'r rheol. 

Similarly to yesterday, calculate the fraction of these whole numbers by using the rule.

 

Dydd Mawrth 16.06.20

Heddiw, rydym am atgoffa ein hunain o sut i ddatrys problemau geiriol ffracsiynau, gan ddefnyddio'r rheol 'rhannu gyda'r gwaelod, lluosi gyda'r top'. E.e 1/4 - 4 yw'r 'gwaelod' ac 1 yw'r 'top'. 

Today, we're going to remind ourselves how to solve fraction word problems, using the rule 'divide with the bottom, multiply by the top'.  E.g 1/4 - 4 would be the 'bottom', 1 would be the 'top'.

 

1. Mae 84 o bobl yn teithio ar awyren i Sbaen. Mae 1/4 o’r bobl yma yn ddynion. Faint o ddynion sydd ar yr awyren?

There's 84 people travelling on an aeroplane to Spain. 1/4 of these people are male. How many males are on the aeroplane?

 

2. Mae yna 120 o bobl yn byw ym Mhontypridd. Dros y gwyliau Pasg, bu ffair yn y parc lleol. Fe aeth 2/3 o bobl y pentref i’r ffair. Sawl person oedd wedi mynd i’r ffair?

120 people live in Pontypridd. During the Easter holidays, a fair comes to the town. 2/3 of the towns people went to the fair. How many people went?

 

3. Mae 60 o bobl yn cerdded ar hyd traeth Porthcawl. Mae gan 2/5 o’r pobl yma ci gyda nhw. Faint o bobl sydd â chi?

There's 60 people walking along Porthcawl beach. 2/5 of these people have a dog with them. How many people have dogs with them?

Dydd Llun 15.06.20

 

1.   Peiriant Rhif/Number Machine: +29

 

________ + 29 = 63

________ + 29 = 123

________ +29 = 178

 

2.  Beth yw 0.25 fel ffracsiwn? What is 0.25 as a fraction?

3.  Beth yw'r tebygolrwydd o ddewis pêl melyn allan o fag sy'n dal 18 pêl melyn a 5 pêl coch? Rhowch eich ateb       mewn rhifau. 
    (What's the probability of choosing a yellow ball out of a bag that's holding 18 yellow balls and 5 red balls?)

    Give your answer in numbers.

Dydd Gwener 12.06.2020

 

1.       12 + _____ - 7 = 14

2.       Beth yw'r enw a'r onglau sydd â ongl o 90 gradd i 180 gradd?

          (What is the name given to the angle that is between 90 and 180 degrees?)

3.       -3 + 5 = 

Dydd Iau 11.06.20

 

1.     Beth yw £150.00 - £62.84?

2.     Saml mm sydd mewn 15.7cm?

3.     174 x 7 =

Dydd Mercher 10.06.20

 

1.     638 + 132.5 =
2.     Talgrynnwch 2837 i’r 10,100 a 1000 agosaf.

3.      Beth yw’r gwahaniaeth rhwng 826 a 625? 

Dydd Mawrth 09.06.20

 

1.     Beth yw 1827 minws 428?

2.     Os yw'r tymheredd ar 6 gradd celciws ac yn gostwng 8 gradd, beth yw'r tymheredd newydd?

3.     Rhowch y rhifau canlynol mewn trefn o'r lleiaf i'r mwyaf:

         4.5        4.55       4.05       5.4       5.04

Dydd Llun 08.06.2020

 

1.         4.6 x 100 =             363.4 x 10 = 

2.        Beth yw cyfanswm 463 a 129?

3.        Beth yw arwynebedd siâp sydd â hyd o 46m a lled o 25m?

Dydd Iau 21.05.20

 

1. Dangoswch yr amseroedd canlynol ar gloc analog:
    (Show these times on an analog clock)

    a)  16.45       b) 19.20      c) 04.40

 

2. Sawl gradd ydy ongl sgwâr?
    (How many degress is a square angle?)

 

3.      147 + _____ = 264                964 - _____ = 324

Dydd Mercher 20.05.20​​​​​​

 

 

1.  

 

 

2.  

Dydd Mawrth 19.05.20

 

TRÎT i chi heddiw! Treuliwch 20 munud yn chwarae TTRS. Beth am herio fi neu Miss Phillips am sialens (rock battle!)🤟🏻💪🏻
 

A TREAT for you today! Spend 20 minutes playing TTRS. How about challenging Miss Phillips or I to a rock battle?!🤟🏻💪🏻

Dydd Llun 18.05.2020

 

1.       65mm = _____ cm                   167cm = _______m

2.       Ysgrifennwch 25% fel ffracsiwn.
          Ysgrifennwch 0.5 fel canran.

          Ysgrifennwch 3/4 fel degolyn. 

3.       8.6 x 10=         96.4 x 10 = 

Dydd Iau 14.05.2020

 

1. Pris mynediad (entry price) i'r sioe yw £4.80 yr oedolyn a £2.50 y plentyn. 

    Beth yw pris 3 oedolyn a 2 blentyn?

2. Beth yw:

   a) 0.5 fel canran
   b) 3/4 fel degolyn

   c) 75% fel ffracsiwn

3. Beth yw'r rhif mwyaf y gallwch wneud gyda'r rhifau canlynol:
   5    8     9    6    2

Dydd Mercher 13.05.20

 

1.      25.3cm = _____mm               16.8cm =  ______mm

2.      

3.     Mae Mared yn helpu Dad i osod ffens o amgylch yr ardd sgwâr. Hyd un ochr yw 3.4m. Beth yw perimedr          yr ardd? (Mared is helping Dad to put a fence around a square garden. The length of one side of the                  fence is 3.4m. What is the perimeter of the garden?)

Dydd Mawrth 12.05.2020

 

1. Beth yw cyfanswm 569, 165 a 458?

2. Trefnwch y canlynol o'r lleiaf i'r mwyaf:

     8.6        8.06        8.66       6.8          6.88

3. Rhestrwch luosrifau tabl 7 hyd at 84.

Dydd Llun 11.05.2020

 

1.      256 x 10 =                18.4 x 10 =         1.46 x 10 =

2.      1875 i'r 10 a 100 agosaf:
          6985 i'r 10 a 100 agosaf:

3.       Dangoswch yr amseroedd canlynol ar gloc analog:

          11.00            13.15          17.30

Dydd Iau 07.05.2020

1) 764 ÷ 6 =

 

2) Mae'r bws yn gadael yr orsaf am 10:15y.b. Mae'n cyrraedd pen ei daith am 12:50y.p. Faint o amser ydy'r siwrne'n cymryd? The bus leaves the station at 10:15am. It reaches its destination at 12:50pm. How long does the journey take?

 

3) Pa un ydy'r lleiaf/ Which is the smallest?

    a) 5600g neu 5.5kg

    b) 23kg neu 24000g

    c) 2.55l neu 2450ml

Dydd Mawrth 05.05.2020

1. a) 8538 - 2672 =

    b) 435 ➗ 3 =

 

2. Hyd bwrdd yw 84cm a'i led yw 56cm. Beth ydy arwynebedd y bwrdd? The table has a length of 84cm and a width of 56cm. What is the area of the table? Cofiwch/ Remember- Arwynebedd= Hyd x Lled= unedau²

 

3. Mae'r trên yn gadael gorsaf Caerdydd am 9:40 y.b ac yn cyrraedd Llundain am 11:55y.b. Pa mor hir ydy'r daith? The train leaves Cardiff station at 9:40am and arrives in London at 11:55am. How long is the journey?

Dydd Llun 04.05.2020

 

1. 2385 + 964=

 

2. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng 351 a 724? What's the difference between 351 and 724?

 

3. Os ydy hyd siâp yn 21cm a lled y siâp yn 67cm, beth ydy arwynebedd y siâp? The length of the shape is 21cm and its width is 67cm, what is the area of the shape? (Cofiwch: Arwynebedd= HYD X LLED)

01.05.2020

 

1. a) 3987 + 372=

    b) 465 ÷ 3 =

    c) 175 x 34 =

 

2. Mae’r wers Gwyddoniaeth yn dechrau am 9:40 ac yn gorffen am 10:55. Pa mor hir ydy’r wers?

    The Science lesson begins at 9:40am and finishes at 10:55am. How long is the lesson?

 

3. Mae Tomos yn gwario £78.43 yn y siop ddillad. Mae’n talu gyda £100. Faint o newid ydy Tomos yn derbyn?

    Tomos spends £78.43 in the clothes shop. He pays with £100. How much change does he receive?

30.04.20

 

1.  Beth yw'r gwahaniaeth rhwng 365 a 168?

2. Beth yw arwynebedd siâp sydd a hyd o 154cm a lled o 36cm?

(Tip : Arwynebedd = hyd x lled)

3. Yn y rhif 35,689:

a) Beth yw gwerth y 6?

b) Beth yw gwerth y 3?

c) Beth yw gwerth yr 8?

29.04.20

 

1.    Trefnwch y rhifau canlynol o'r lleiaf i'r mwyaf:

 

4.5           4.05         4.31         4.3        4.2

 

2. Os ydy Emmerdale yn dechrau am 19.05 ac yn gorffen am 19.35, faint mae'r rhaglen yn para?

(If Emmerdale beings at 19.05 and ends at 19.35, how long does the programme last?)

 

3.  a) 193.4 + 24.5 =           b) 564.3 + 197.6 =         c) 469.7 + 36.7 =

28.04.20

 

27.04.20

 

1. Adiwch rif at 284 i greu 342. Pa rif ydych chi’n adio?

    (Sophie adds a number at 284 to make 342. Which number does she add?

2. Prynodd Tegan lyfr newydd am £6.20. Talodd gyda phapur £10. Faint o newid cafodd Tegan?

    (Tegan buys a book for £6.20. She pays with a £10 note, how much change does she have?)

3. Beth ydy cyfanswm 86, 66 a 103?

24.04.20

 

Ymddiheuriadau am ddoe - doedd y wefan ddim yn fodlon i fi ychwanegu 3/5 y dydd. Gobeithio fydd hyn yn postio heddiw!

Apologies for yesterday - the website kept crashing each time I tried to post the 3/5 y dydd. Hopefully it'll post today!

 

1. Talgrynnwch y rhifau canlynol i’r 10 agosaf:
      a) 53     b) 141    c) 846

2.  Defnyddiwch ddull o'ch dewis i ddod o hyd i'r atebion cywir
     Use a method of your choice to find the correct answers:

       26 x 4 =                36 x 3 =                 106 x 6 =

3.  Beth ydy cyfanswm 86, 66 a 103? 

    (TIP: Cofiwch mae 'cyfanswm' yn meddwl 'total', felly popeth gyda'i gilydd)

21.04.20

 

1.    Os ydy Ted yn prynu hufen iâ am £2.50 ac yn talu gyda phapur £10.00 faint o newid bydd e'n ei                   dderbyn?

      (If Ted buys an ice cream for £2.50 and pays with a £10 note, how much change would he get?)

2.    429 ÷ 3 =

3.   4,236 + 1,867 =

 

20.04.20

 

1.       34 x 15 =

 

2.       Trefnwch y rhifau canlynol o'r lleiaf i'r mwyaf:

      5.4          5           5.1           5.9            5.3

 

3.      Yn y rhif 48,560

      a) Beth yw gwerth y 6?
      b) Beth yw gwerth y 5?
      c) Beth yw gwerth y 4?

Top