Menu
School Logo
Language
Search

3 y dydd Miss James

Helo Blwyddyn 5 

Mi fydd 3 cwestiwn mathemateg yn cael ei rhoi ar y dudlen hon yn ddyddiol o heddiw ymlaen. Rydyn ni wedi bod wrth ein boddau yn gweld eich gwaith mor belled, plis parhewch i rannu beth rydych yn gwneud gyda ni.

 

From today onwards, there will be 3 maths questions on this page for you to complete at home. We have really enjoyed seeing the work you have been doing so far, so please continue to share these with us! 

 

Cadwch yn ddiogel! Keep safe. 

 

Miss Phillips a Miss James

 

heart

Dydd Iau 21.05.20

 

1. Dangoswch yr amseroedd canlynol ar gloc analog:
    (Show these times on an analog clock)

    a)  16.45       b) 19.20      c) 04.40

 

2. Sawl gradd ydy ongl sgwâr?
    (How many degress is a square angle?)

 

3.      147 + _____ = 264                964 - _____ = 324

Dydd Mercher 20.05.20​​​​​​

 

 

1.  

 

 

2.  

Dydd Mawrth 19.05.20

 

TRÎT i chi heddiw! Treuliwch 20 munud yn chwarae TTRS. Beth am herio fi neu Miss Phillips am sialens (rock battle!)🤟🏻💪🏻
 

A TREAT for you today! Spend 20 minutes playing TTRS. How about challenging Miss Phillips or I to a rock battle?!🤟🏻💪🏻

Dydd Llun 18.05.2020

 

1.       65mm = _____ cm                   167cm = _______m

2.       Ysgrifennwch 25% fel ffracsiwn.
          Ysgrifennwch 0.5 fel canran.

          Ysgrifennwch 3/4 fel degolyn. 

3.       8.6 x 10=         96.4 x 10 = 

Dydd Iau 14.05.2020

 

1. Pris mynediad (entry price) i'r sioe yw £4.80 yr oedolyn a £2.50 y plentyn. 

    Beth yw pris 3 oedolyn a 2 blentyn?

2. Beth yw:

   a) 0.5 fel canran
   b) 3/4 fel degolyn

   c) 75% fel ffracsiwn

3. Beth yw'r rhif mwyaf y gallwch wneud gyda'r rhifau canlynol:
   5    8     9    6    2

Dydd Mercher 13.05.20

 

1.      25.3cm = _____mm               16.8cm =  ______mm

2.      

3.     Mae Mared yn helpu Dad i osod ffens o amgylch yr ardd sgwâr. Hyd un ochr yw 3.4m. Beth yw perimedr          yr ardd? (Mared is helping Dad to put a fence around a square garden. The length of one side of the                  fence is 3.4m. What is the perimeter of the garden?)

Dydd Mawrth 12.05.2020

 

1. Beth yw cyfanswm 569, 165 a 458?

2. Trefnwch y canlynol o'r lleiaf i'r mwyaf:

     8.6        8.06        8.66       6.8          6.88

3. Rhestrwch luosrifau tabl 7 hyd at 84.

Dydd Llun 11.05.2020

 

1.      256 x 10 =                18.4 x 10 =         1.46 x 10 =

2.      1875 i'r 10 a 100 agosaf:
          6985 i'r 10 a 100 agosaf:

3.       Dangoswch yr amseroedd canlynol ar gloc analog:

          11.00            13.15          17.30

Dydd Iau 07.05.2020

1) 764 ÷ 6 =

 

2) Mae'r bws yn gadael yr orsaf am 10:15y.b. Mae'n cyrraedd pen ei daith am 12:50y.p. Faint o amser ydy'r siwrne'n cymryd? The bus leaves the station at 10:15am. It reaches its destination at 12:50pm. How long does the journey take?

 

3) Pa un ydy'r lleiaf/ Which is the smallest?

    a) 5600g neu 5.5kg

    b) 23kg neu 24000g

    c) 2.55l neu 2450ml

Dydd Mawrth 05.05.2020

1. a) 8538 - 2672 =

    b) 435 ➗ 3 =

 

2. Hyd bwrdd yw 84cm a'i led yw 56cm. Beth ydy arwynebedd y bwrdd? The table has a length of 84cm and a width of 56cm. What is the area of the table? Cofiwch/ Remember- Arwynebedd= Hyd x Lled= unedau²

 

3. Mae'r trên yn gadael gorsaf Caerdydd am 9:40 y.b ac yn cyrraedd Llundain am 11:55y.b. Pa mor hir ydy'r daith? The train leaves Cardiff station at 9:40am and arrives in London at 11:55am. How long is the journey?

Dydd Llun 04.05.2020

 

1. 2385 + 964=

 

2. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng 351 a 724? What's the difference between 351 and 724?

 

3. Os ydy hyd siâp yn 21cm a lled y siâp yn 67cm, beth ydy arwynebedd y siâp? The length of the shape is 21cm and its width is 67cm, what is the area of the shape? (Cofiwch: Arwynebedd= HYD X LLED)

01.05.2020

 

1. a) 3987 + 372=

    b) 465 ÷ 3 =

    c) 175 x 34 =

 

2. Mae’r wers Gwyddoniaeth yn dechrau am 9:40 ac yn gorffen am 10:55. Pa mor hir ydy’r wers?

    The Science lesson begins at 9:40am and finishes at 10:55am. How long is the lesson?

 

3. Mae Tomos yn gwario £78.43 yn y siop ddillad. Mae’n talu gyda £100. Faint o newid ydy Tomos yn derbyn?

    Tomos spends £78.43 in the clothes shop. He pays with £100. How much change does he receive?

30.04.20

 

1.  Beth yw'r gwahaniaeth rhwng 365 a 168?

2. Beth yw arwynebedd siâp sydd a hyd o 154cm a lled o 36cm?

(Tip : Arwynebedd = hyd x lled)

3. Yn y rhif 35,689:

a) Beth yw gwerth y 6?

b) Beth yw gwerth y 3?

c) Beth yw gwerth yr 8?

29.04.20

 

1.    Trefnwch y rhifau canlynol o'r lleiaf i'r mwyaf:

 

4.5           4.05         4.31         4.3        4.2

 

2. Os ydy Emmerdale yn dechrau am 19.05 ac yn gorffen am 19.35, faint mae'r rhaglen yn para?

(If Emmerdale beings at 19.05 and ends at 19.35, how long does the programme last?)

 

3.  a) 193.4 + 24.5 =           b) 564.3 + 197.6 =         c) 469.7 + 36.7 =

28.04.20

 

27.04.20

 

1. Adiwch rif at 284 i greu 342. Pa rif ydych chi’n adio?

    (Sophie adds a number at 284 to make 342. Which number does she add?

2. Prynodd Tegan lyfr newydd am £6.20. Talodd gyda phapur £10. Faint o newid cafodd Tegan?

    (Tegan buys a book for £6.20. She pays with a £10 note, how much change does she have?)

3. Beth ydy cyfanswm 86, 66 a 103?

24.04.20

 

Ymddiheuriadau am ddoe - doedd y wefan ddim yn fodlon i fi ychwanegu 3/5 y dydd. Gobeithio fydd hyn yn postio heddiw!

Apologies for yesterday - the website kept crashing each time I tried to post the 3/5 y dydd. Hopefully it'll post today!

 

1. Talgrynnwch y rhifau canlynol i’r 10 agosaf:
      a) 53     b) 141    c) 846

2.  Defnyddiwch ddull o'ch dewis i ddod o hyd i'r atebion cywir
     Use a method of your choice to find the correct answers:

       26 x 4 =                36 x 3 =                 106 x 6 =

3.  Beth ydy cyfanswm 86, 66 a 103? 

    (TIP: Cofiwch mae 'cyfanswm' yn meddwl 'total', felly popeth gyda'i gilydd)

21.04.20

 

1.    Os ydy Ted yn prynu hufen iâ am £2.50 ac yn talu gyda phapur £10.00 faint o newid bydd e'n ei                   dderbyn?

      (If Ted buys an ice cream for £2.50 and pays with a £10 note, how much change would he get?)

2.    429 ÷ 3 =

3.   4,236 + 1,867 =

 

20.04.20

 

1.       34 x 15 =

 

2.       Trefnwch y rhifau canlynol o'r lleiaf i'r mwyaf:

      5.4          5           5.1           5.9            5.3

 

3.      Yn y rhif 48,560

      a) Beth yw gwerth y 6?
      b) Beth yw gwerth y 5?
      c) Beth yw gwerth y 4?

Top