Menu
School Logo
Language
Search

5 y dydd Miss Phillips

Helo Blwyddyn 5 smiley

Mi fydd 5 cwestiwn mathemateg yn cael ei rhoi ar y dudlen hon yn ddyddiol o heddiw ymlaen. Rydyn ni wedi bod wrth ein boddau yn gweld eich gwaith mor belled, plis parhewch i rannu beth rydych yn gwneud gyda ni.

 

From today onwards, there will be 5 maths questions on this page for you to complete at home. We have really enjoyed seeing the work you have been doing so far, so please continue to share these with us! 

 

Cadwch yn ddiogel! Keep safe. 

 

Miss Phillips a Miss James

heart

Dydd Iau 21.05.20

 

1. Dangoswch yr amseroedd canlynol ar gloc analog:
    (Show these times on an analog clock)

    a)  16.45       b) 19.20      c) 04.40

 

2. Sawl gradd ydy ongl sgwâr?
    (How many degress is a square angle?)

 

3.      147 + _____ = 264                964 - _____ = 324

 

4.   Talgrynnwch i'r 10, 100 a 1000 agosaf:

    a)   236
    b)   1658
    c)   13659

    ch)  58463

 

5.  Ysgrifennwch 0.6 fel ffracsiwn. 
 

Dydd Mercher 20.05.20

 

1.   

 

 

2.  

 

 

 

3.  

Dydd Mawrth 19.05.20

 

TRÎT i chi heddiw! Treuliwch 20 munud yn chwarae TTRS. Beth am herio fi neu Miss James am sialens (rock battle!)🤟🏻💪🏻
 

A TREAT for you today! Spend 20 minutes playing TTRS. How about challenging Miss James or I to a rock battle?!🤟🏻💪🏻

Dydd Llun 18.05.2020

 

1.       65mm = _____ cm                   167cm = _______m

2.       Ysgrifennwch 25% fel ffracsiwn.
          Ysgrifennwch 0.5 fel canran.

          Ysgrifennwch 3/4 fel degolyn. 

3.       8.6 x 10=         96.4 x 10 = 

4.       Rhestrwch luosrifau 8 hyd at 96.

5.       £179.00 - £45.99 =

Dydd Iau 14.05.2020

 

1. Pris mynediad (entry price) i'r sioe yw £4.80 yr oedolyn a £2.50 y plentyn. 

    Beth yw pris 3 oedolyn a 2 blentyn?

2. Beth yw:

   a) 0.5 fel canran
   b) 3/4 fel degolyn

   c) 75% fel ffracsiwn

3. Beth yw'r rhif mwyaf y gallwch wneud gyda'r rhifau canlynol:
   5    8     9    6    2

4. Beth yw arwynebedd siâp sydd â hyd o 60m a lled o 14m?

5. 3 x 6 = 18  PROFWCH E (PROVE IT) 

(Use a 'draw it' method to prove that 3 x 6 = 18) * Draw pictures/symbols/anything that proves the sum is correct.

Dydd Mercher 13.05.20

 

1.      25.3cm = _____mm               16.8cm =  ______mm

2.      

3.     Mae Mared yn helpu Dad i osod ffens o amgylch yr ardd sgwâr. Hyd un ochr yw 3.4m. Beth yw perimedr          yr ardd? (Mared is helping Dad to put a fence around a square garden. The length of one side of the                  fence is 3.4m. What is the perimeter of the garden?)

4.     Mae gan Sara rhuban sydd yn mesur 7.66cm. Mae'n torri 3.24cm i ffwrdd. Faint o ruban sydd ganddi                ar ôl? (Sara has a piece of ribbon that measures 7.66cm. She cuts away 3.24cm. How long is the ribbon          that's left?)

5.     5684 - 649 =

Dydd Mawrth 12.05.2020

 

1. Beth yw cyfanswm 569, 165 a 458?

2. Trefnwch y canlynol o'r lleiaf i'r mwyaf:

     8.6        8.06        8.66       6.8          6.88

3. Rhestrwch luosrifau tabl 7 hyd at 84.

4. Llenwch y bylchau:

    _____ x 5 = 40

    6 x _____ = 36

    12 +  ______ = 150

5. £139.99 - £87.54 =

Dydd Llun 11.05.2020

 

1.      256 x 10 =                18.4 x 10 =         1.46 x 10 =

2.      1875 i'r 10 a 100 agosaf:
          6985 i'r 10 a 100 agosaf:

3.       Dangoswch yr amseroedd canlynol ar gloc analog:

          11.00            13.15          17.30

4.       3.45mm + 1.7mm =

5.       5986 ÷ 7 =

Dydd Iau 07.05.2020

1) 764 ÷ 6 =

 

2) Mae'r bws yn gadael yr orsaf am 10:15y.b. Mae'n cyrraedd pen ei daith am 12:50y.p. Faint o amser ydy'r siwrne'n cymryd? The bus leaves the station at 10:15am. It reaches its destination at 12:50pm. How long does the journey take?

 

3) Pa un ydy'r lleiaf/ Which is the smallest?

    a) 5600g neu 5.5kg

    b) 23kg neu 24000g

    c) 2.55l neu 2450ml

 

4) 56 x 78=

 

5) Hyd y siâp ydy 54cm. Lled y siâp 22cm. Beth ydy i) arwynebedd y siâp ii) perimedr y siâp? The shapes length is 54cm and it's width is 22cm. What is i) the area of the shape ii) the perimeter of the shape?

Dydd Mawrth 05.05.2020

1. a) 8538 - 2672 =

    b) 435 ➗ 3 =

 

2. Hyd bwrdd yw 84cm a'i led yw 56cm. Beth ydy arwynebedd y bwrdd? The table has a length of 84cm and a width of 56cm. What is the area of the table? Cofiwch/ Remember- Arwynebedd= Hyd x Lled= unedau²

 

3. Mae'r trên yn gadael gorsaf Caerdydd am 9:40 y.b ac yn cyrraedd Llundain am 11:55y.b. Pa mor hir ydy'r daith? The train leaves Cardiff station at 9:40am and arrives in London at 11:55am. How long is the journey?

 

4. Mae Siôn yn rhoi 250ml o sudd a 550ml o ddŵr yn ei botel. Sawl litr o hylif sydd yn ei botel? Siôn puts 250ml of squash and 550ml of water in his bottle. How many litres of liquid are in his bottle?

 

5. Mae Gwyn yn prynu esgidiau am £47.75, jîns am £37.37 a chrys am £27.42. Faint ydy Gwyn yn gwario? Gwyn buys shoes that cost £47.75, jeans that cost £37.37 and a shirt that costs £27.42. How much does Gwyn spend?

Dydd Llun 04.05.2020

 

1. 2385 + 964=

 

2. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng 351 a 724? What's the difference between 351 and 724?

 

3. Os ydy hyd siâp yn 21cm a lled y siâp yn 67cm, beth ydy arwynebedd y siâp? The length of the shape is 21cm and its width is 67cm, what is the area of the shape? (Cofiwch: Arwynebedd= HYD X LLED)

 

4. Mae 10 afal mewn un bag. Mae Carys angen digon o afalau ar gyfer 73 plentyn. Sawl bag o afalau ydy Carys angen? There are 10 apples in a bag. Carys needs enough apples for 73 children. How many bags of apples does Carys need?

 

5. Pa un ydy'r lleiaf? Which is smallest?

a) 3.4kg neu 3700g?

b) 5200g neu 5.3kg?

c) 1250ml neu 1.5l?

01.05.2020

 

1. a) 3987 + 372=

   b) 465 ÷ 3 =

   c) 175 x 34 =

 

2. Mae’r wers Gwyddoniaeth yn dechrau am 9:40 ac yn gorffen am 10:55. Pa mor hir ydy’r wers?

    The Science lesson begins at 9:40am and finishes at 10:55am. How long is the lesson?

 

3. Mae Tomos yn gwario £78.43 yn y siop ddillad. Mae’n talu gyda £100. Faint o newid ydy Tomos yn derbyn?

    Tomos spends £78.43 in the clothes shop. He pays with £100. How much change does he receive?

 

4. Mae Gwen yn rhoi 500g o flawd, 250g o siwgr, 250g o fenyn a 350g gram o siocled mewn powlen. Sawl kilogram (kg) sydd yn y bowlen? Gwen puts 500g of flour, 250g of sugar, 250g of butter and 350g of chocolate in a bowl. How many kilograms (kg) ar in the bowl?

 

5. ¼ o 840

30.04.20

 

1.  Beth yw'r gwahaniaeth rhwng 365 a 168?

 

2. Beth yw arwynebedd siâp sydd a hyd o 154cm a lled o 36cm?

(Tip : Arwynebedd = hyd x lled)

 

3. Yn y rhif 35,689:

a) Beth yw gwerth y 6?

b) Beth yw gwerth y 3?

c) Beth yw gwerth yr 8?

 

4. Beth yw 3/4 600?

 

5. Talgrynnwch y rhifau isod i'r 10 a 100 agosaf:

a) 365

b)1658

c)2569

 

29.04.20

 

1.    Trefnwch y rhifau canlynol o'r lleiaf i'r mwyaf:

 

4.5           4.05         4.31         4.3        4.2

 

2. Os ydy Emmerdale yn dechrau am 19.05 ac yn gorffen am 19.35, faint mae'r rhaglen yn para?

(If Emmerdale beings at 19.05 and ends at 19.35, how long does the programme last?)

 

3.  a) 193.4 + 24.5 =           b) 564.3 + 197.6 =         c) 469.7 + 36.7 =

 

4.   Pa fag o datws sy'n pwyso'r mwyaf?
a)  1.6kg neu 1800g?

b) 1.25kg neu 1400g?

c) 0.6kg neu 200g?

 

5) Pa un yw'r hiraf?

a) 90mm neu 1.5cm

b) 39cm neu 47mm

c) 16.4cm neu 145mm?

28.04.20

 

27.04.20

 

1. Adiwch rif at 284 i greu 342. Pa rif ydych chi’n adio?

    (Sophie adds a number at 284 to make 342. Which number does she add?

2. Prynodd Tegan lyfr newydd am £6.20. Talodd gyda phapur £10. Faint o newid cafodd Tegan?

    (Tegan buys a book for £6.20. She pays with a £10 note, how much change does she have?)

3. Beth ydy cyfanswm 86, 66 a 103?

4. 352 4 =           526 3 =

5.  Faint yn fwy na 892 ydy 1051?
 

24.04.20

 

Ymddiheuriadau am ddoe - doedd y wefan ddim yn fodlon i fi ychwanegu 3/5 y dydd. Gobeithio fydd hyn yn postio heddiw!

Apologies for yesterday - the website kept crashing each time I tried to post the 3/5 y dydd. Hopefully it'll post today!

 

 1. Sawl g sydd mewn kg?

 2. Beth yw 1.4kg mewn gramau?

 3. 1.3kg + 800g =

 4. Mae Joseff yn prynu bag o foron sy’n pwyso 8kg a bag o datws sy’n pwyso 3 gwaith yn fwy. Faint mae’r bag o datws yn pwyso?

 5. 1253 ➗4 =

 

21.04.20

 

 

 1. Rhestrwch ffactorau 30.

 2. Beth yw perimedr cae rygbi os yw'r hyd yn 40m a'r lled yn 24m?
  (TIP: Cofia, perimedr yw adio hyd pob ochr!)

 3. Mae Siôn yn edrych ar yr amser ar gloc ddigidol. Mae hi’n 14:30. Beth fydd y cloc yn edrych fel 30 munud yn hwyrach?

 4. Talgrynnwch y rhifau canlynol i’r 10 a 100 agosach:
  a) 265       b) 1052     c) 4856

 5. 167 x 3 =         354 x 5 =        843 x 14 =

 

20.04.20

 

 1. Talgrynnwch y rhifau canlynol i’r 10 a 100 agosach:
  a) 521        b)1653 c)4122

 2. Rhestrwch luosrifau 7 hyd at 35.

 3. Beth yw gwerth y 4 yn y rhifau canlynol:
  a)12,436     b) 14,063   c)47,632

 4. Pe bai Rowan yn prynu gêm Xbox newydd sy’n costio £56.60 ac yn talu gyda £100 faint o newid fydd ganddo?

 5. Mae Sam yn prynu 3 lolipop am 45c yr un a 2 hufen iâ sy’n costio £1.20 yr un. Faint mae e’n ei wario?

01.04.20

 

1.     Yn y rhif 51682

        a) Beth yw gwerth y 6?

        b) Beth yw gwerth yr 8?

        c) Beth yw gwerth y 5?

 

2.    Talgrynnwch yrhifau canlynol:

       a) 569 i'r 10 agosaf:

       b) 36 i'r 10 agosaf:

       c) 346 i'r 100 agosaf:

      ch) 675 i'r 10 agosaf:

       d) 6478 i'r 100 agosaf:

 

3.   Os ydy Manceinion Unedig yn chwarae yn erbyn Lerpŵl am 17:30 ac yn para am 90 munud, faint o'r                gloch gêm yn gorffen?

      (If Man U and Liverpool are playing at 17:30 and the game lasts 90 minutes, what time will the game          finish?)

 

4.       

 

 

Hyd y siâp uchod yw 18cm. 
Lled y siâp uchod yw 7cm.

 

Beth yw arwynebedd y siâp? (Tip: Arwynebedd = hyd x lled)

 

5.    _______  x _________ = 84

    Sawl ffordd gwahanol ydych chi'n gallu dangos i wneud y swm uchod yn gywir?

30.03.20

 

1.      Beth yw'r gwahaniaeth rhwng 425 ac 13?

2.      Y tymheredd yn Iwerddon (Ireland) yw 3 gradd celsiws. Y tymheredd yng Nghymru yw -1 gradd celsiws.             Beth yw'r gwahaniaeth?

3.      Sawl 5 sydd mewn 324? Draw it/Prove it.

4.      12.3 x 4 =

5.       Yn y siôp, rydw i'n prynu bara am £1.09 a llaeth am £1.25. Rydw i'n talu gyda phapur £10.00. Faint o                newid byddai'n derbyn?

27.03.20

 

1.     Mae Alan yn talu £1,200 am wyliau haf am deulu o 4. Faint ydy hyn yn gweithio mas am bob person?
        (Alan pays £1,200 for a summer holiday for a family of 4. How much does this work out as per person?)

2.     Petal Rhian yn rhedeg 4.5 milltir pob dydd am wythnos, sawl milltir bydde hi wedi rhedeg erbyn diwedd          yr wythnos?

        If Rhian ran 4.5 miles every day for a week, how many miles would she have run by the end of the                  week?

3.     Rhestrwch ffactorau 30. (Cofiwch, ffactorau ydy'r rhifau sydd yn rhannu yn union gyda'r rhif).

4.     130ml + 2705ml =

5.     253 x 7 =           
        4653 x 4 =

        12.5 x 3 =

26.03.20

 

1.        Rhannu gyda 10 a 100:
           340 ÷ 10 =
           452 ÷ 100 =

           76.3 ÷ 10 =

2.        Rhannu yn defnyddio dull 'bus stop':

           946 ÷ 5 =

           543 ÷ 6 =

3.        Mae gen i £10.00. Rydw i'n gwario £3.46. Faint o newid ydw i'n derbyn?

4.        Rhestrwch luosrifau 6 hyd at 42. (Cofiwch luosrifau yw'r rhifau sydd yn y tabl)

5.        Beth yw chwarter 600?

25.03.20

 

1.     253 x 14 =

2.     Sawl cm sydd mewn 1.5m?

3.     Mae gan Sion potel o Fanta sy'n dal 500ml. Mae'n yfed 167ml. Faint sydd ar ôl yn y botel?

4.     Trefnwch y canlynol o'r lleiaf i'r mwyaf:
         1.42         4.03        7.2       1.12       0.67

5.     Casglwch ddata gan bobl yn eich tŷ. Gofynnwch iddynt y cwestiynau canlynol a nodwch eu hatebion ar            google sheets. 

        a) Beth yw maint eich esgidiau?
        b) Dewiswch rif rhwng 0-30.
        c) Beth yw eich oedran?
        ch) Beth yw'r 3 digid olaf eich rhif ffôn symudol?

 

Edrychwn ymlaen at weld eich gwaith. Diolch ffrindiau.


 

Top