Menu
School Logo
Language
Search

5 y dydd Miss Phillips

Helo Blwyddyn 5 smiley

Mi fydd 5 cwestiwn mathemateg yn cael ei rhoi ar y dudlen hon yn ddyddiol o heddiw ymlaen. Rydyn ni wedi bod wrth ein boddau yn gweld eich gwaith mor belled, plis parhewch i rannu beth rydych yn gwneud gyda ni.

 

From today onwards, there will be 5 maths questions on this page for you to complete at home. We have really enjoyed seeing the work you have been doing so far, so please continue to share these with us! 

 

Cadwch yn ddiogel! Keep safe. 

 

Miss Phillips a Miss James

heart

Dydd Gwener 10.07.20

 

1. Mae Jack a Natalie yn chwarae cardiau. Mae Natalie yn sgorio 245 ac yna 334, ac mae Jack yn sgorio 263 a 427. Beth yw cyfanswm sgoriau'r ddau?

   Jack and Natalie are playing cards. Natalie scores 245 and then 334. Jack scores 263 and 427. What's the total score for both players?

 

2. Dechreuodd Ela darllen llyfr Ddydd Llun. Darllenodd 132 tudalen. Darllenodd 127 tudalen arall ar Ddydd Mawrth. Sawl tudalen sydd ganddi ar ôl i ddarllen os oes 475 tudalen yn y llyfr?

    Ela started reading a book on Monday. She read 132 pages. Ela read another 127 pages on Tuesday. How many pages does she have left to read if there are 475 pages in the book?

 

3. Pa symbol yw'r * yn y swm isod:

    256 * 4 = 64

 

4. Faint yn fwy na 892 ydy 1051?

 

5. Mae ongl sgwâr âg ongl o 80 gradd. Gwir neu anwir?

Dydd Iau 08.07.20

 

Dydd Mercher 08.07.20

 

1.   Mae'r ysgol yn dechrau am 9.05yb. Pa mor hwyr fydd Owain os dydy e ddim yn cyrraedd tan 2.51yp?

      School starts at 9.05am. How late would he be if he arrives at 2.51pm?

 

2.   Mae pwll padlo Ffion yn dal 24litr o ddŵr. Mae ei bwced yn dal 1.5litr. Sawl tro fydd rhaid iddi lenwi ei

       bwced i lenwi'r pwll nofio?

      Ffion's paddling pool holds 24 litres of water. Her bucket holds 1.5 litres. How many buckets full will it take 

      for her to fill her pool?

 

3.   Beth ydy'r gwahaniaeth rhwng 6589 a 125?

 

4.  524 + _______ - _______ = 500

 

5.  Dangoswch yr amser pum munud ar hugain i dri yn y prynhawn ar gloc digidol. 

     Show the time twenty five to three in the afternoon on a digital clock.

Dydd Mawrth 07.07.20

 

1.   Dwi'n meddwl am rif ac yn tynnu 38 a'i rannu gyda 12. Yr ateb ydy 25. Beth oedd fy rhif?

      I think of a number and minus 38 then divide it by 12. The answer is 25. What was my number?

2.   Fel anrheg pen-blwydd talodd tad Polly iddi a 3 ffrind fynd i fowlio. Talodd i'r plant gael dwy gêm. Cyfanswm        y bil oedd £18.80. Faint gostiodd hi i un plentyn gael un gêm?

      Polly's dad paid for her and 3 friends to go bowling for her birthday. He paid for them to have 2 games. The          total he paid was £18.80. How much did it cost for 1 child to play 1 game?

3.   14.2 x 5.6 =

4.    Canfyddwch ddau rif dilynol sy'n adio i wneud 475.

       Find 2 consecutive numbers that add to make 475.

5.    10% of 274 =

 

Dydd Llun 06.07.20

 

Heddiw, chi yw'r athrawon! Gosodwch 5 cwestiwn i mam, dad, brawd, chwaer - unrhyw un sydd yna i weithio gyda chi. Cofiwch wrth osod y cwestiynau, mae'n bwysig i feddwl am oedran a gallu y person sydd am ateb eich cwestiynau. Unwaith maen nhw wedi ateb eich cwestiynau, mae angen i chi farcio'u gwaith. Rhowch luniau ar ôl i chi orffen marcio ar Seesaw. Pob lwc!

 

Today, you're the teachers! Set 5 maths questions for mum, dad, brother, sister - anyone that is there with you. Remember, when setting the questions, it's important to consider their age and ability. Once they have answered the questions, you need to mark their work. Remember to add photos once you've marked it on Seesaw. Good luck!

 

Dydd Gwener 03.07.20

 

1.      2837 - _____ = 328

2.      54.3 x 4.7 =

3.      Beth yw gwerth y 6 yn y rhif 16,542?

4.      Rhestrwch luosrifau 8.

5.      Rhestrwch ffactorau 64.

 

Dydd Iau 02.07.20

 

1.    93.25   *   25.43 = 67.82           Pa symbol yw'r *?

2.    Os ydw i'n cynyddu 182 o 56, beth ydy'r rhif newydd?

       (If I increase by 182 from 56, what is the new number?)

3.  Mae Dan yn mynd i nofio am 7.30 y bore. Mae'n nofio am 1 awr a 25 munud. Faint o'r gloch mae'n gadael y 

     pwll?

     (Dan goes swimming at 7.30am. He swims for 1 hour and 25 minutes. What time does he leave the pool?)

4.  59 x 8 =

5.  Sawl wyneb sydd gan ciwb?
     (How many sides does a cube have?)

 

Dydd Mercher 01.07.2020

 

Trît i chi heddiw! Chwaraewch TTRS! yes

A treat for you today! Play TTRS! yes

 

Mwynhewch! Enjoy!

Dydd Mawrth 30.06.20

 

1.   £14.87 + £29.45 + £9.99 =

2.   836 ÷ 4 =

3.   5.86 x 10 =            13.64 x 100 = 

4.   2/8 o 464 =

5.   Beth yw gwerth y .....

    6 yn y rhif 5,684

    2 yn y rhif 12,756

    1 yn y rhif 115,684

 

Dydd Llun 29.06.20

 

1.   3/5 o 335 =

2.   564 ÷ 4 =

3.   256 x 7 =

4.   £193.50 - £15.69 =

5.   Rhestrwch ffactorau 50.

Dydd Gwener 26.06.20

 

1) Ymarferwch dablau 6,7 ac 8.

 

2)   

 

 

Dydd Iau 26.06.20

 

Newid bach heddiw! Gwnewch y chwilair a dewch o hyd i atebion tabl 7.

A little change today! Complete this wordsearch by finding the answers that are in the 7 times table.

 

P.S - If you don't have a printer, record yourself running your finger over the screen to show each answer in turn. 

 

Diolch.

 

Dydd Mawrth 23.06.20

 

1.   Gwnewch y rhif mwyaf y gallech gan ddefnyddio'r 4 rhif yma yn unig:

     (Make the biggest number possible using only these following numbers):

          5          2          9         4

 

2.   Rhestrwch ffactorau 21. 
     (List the factors of 21).

 

3.   Beth yw perimedr sgwâr sydd âg ochrau 16cm?

      (What's the perimeter of a square that has sides measuring 16cm?)

 

4.   0.38 fel canran? 
      (0.38 as  a percentage?)

 

5.   Enw ar ongl sy'n mesur 127 gradd yw ________?

      (The name on an angle measuring 127 degrees is _______?)

Dydd Llun 22.06.20

 

1.     1/5 o 20.

2.     Beth yw cyfanswm 165, 897 a 363?

3.     Petai tymheredd heddiw yn dangos 22 gradd celsiws, ac mae'r rhagylygon yn dweud yfory mae'r tywydd am fod 7 gradd celsiws yn dwymach, beth fydd tymheredd yfory'n dangos ar y themomedr?

(If the temperature today is showing 22 degrees celsius, and the weather forecasts say that tomorrow will be 7 degrees warmer, what will the temperature tomorrow show on a thermometer?)  

4.    20% of 100. 

5.    12.5 x 6.8 = 

Dydd Gwener 19.06.20

 

Trît bach heddiw - TTRS yn lle 5 y dydd! Mwynhewch!

A little treat today - TTRS instead of 5 y dydd! Enjoy!

Dydd Iau 18.06.20

 

Dangoswch y canranau canlynol fel degolyn. (Cofiwch fod pwynt degol mewn degolyn rhan fwyaf o'r amser).

Show the following percentages as decimals. (Remember, there's usually a decimal point in decimals).

 

50%

25%

75%

30%

10%

15%

70%

35%

67%

62%

100%

 

Dydd Mercher 17.06.20

Yn debyg i ddoe, cyfrifwch ffracsiwn y rhifau cyfan yma gan ddefnyddio'r rheol. 

Similarly to yesterday, calculate the fraction of these whole numbers by using the rule.

 

Dydd Mawrth 16.06.20

Heddiw, rydym am atgoffa ein hunain o sut i ddatrys problemau geiriol ffracsiynau, gan ddefnyddio'r rheol 'rhannu gyda'r gwaelod, lluosi gyda'r top'. E.e 1/4 - 4 yw'r 'gwaelod' ac 1 yw'r 'top'. 

Today, we're going to remind ourselves how to solve fraction word problems, using the rule 'divide with the bottom, multiply by the top'.  E.g 1/4 - 4 would be the 'bottom', 1 would be the 'top'.

 

1. Mae 84 o bobl yn teithio ar awyren i Sbaen. Mae 1/4 o’r bobl yma yn ddynion. Faint o ddynion sydd ar yr awyren?

There's 84 people travelling on an aeroplane to Spain. 1/4 of these people are male. How many males are on the aeroplane?

 

2. Mae yna 120 o bobl yn byw ym Mhontypridd. Dros y gwyliau Pasg, bu ffair yn y parc lleol. Fe aeth 2/3 o bobl y pentref i’r ffair. Sawl person oedd wedi mynd i’r ffair?

120 people live in Pontypridd. During the Easter holidays, a fair comes to the town. 2/3 of the towns people went to the fair. How many people went?

 

3. Mae 60 o bobl yn cerdded ar hyd traeth Porthcawl. Mae gan 2/5 o’r pobl yma ci gyda nhw. Faint o bobl sydd â chi?

There's 60 people walking along Porthcawl beach. 2/5 of these people have a dog with them. How many people have dogs with them?

 

4. Yn ystod y gwyliau haf, roedd taith i Lundain yn rhedeg o Gaerdydd. Cost y daith oedd £132 yr un. Cafodd y 5 person gyntaf i dalu, y trip am 1/2 pris. Faint talodd y 5 yma am y daith?

During the Summer holidays, there was a trip to London running from Cardiff. The cost of the trip was £132 per person. The first 5 people to book had the trip 1/2 price. How much did these 5 people pay?

 

5. Mae Mrs Jones yn mynd ar wyliau. Cost gwreiddiol y gwyliau oedd £280. Cafodd Mrs Jones y gwyliau am 3/4 y pris. Faint talodd hi am y gwyliau?

Mrs Jones is going on holiday. The original price of the holiday was £280. Mrs Jones had the holiday for 3/4 of the original price. How much did she pay?

 

Dydd Llun 15.06.20

 

1.   Peiriant Rhif/Number Machine: +29

 

________ + 29 = 63

________ + 29 = 123

________ +29 = 178

 

2.  Beth yw 0.25 fel ffracsiwn? What is 0.25 as a fraction?

3.  Beth yw'r tebygolrwydd o ddewis pêl melyn allan o fag sy'n dal 18 pêl melyn a 5 pêl coch? Rhowch eich ateb       mewn rhifau. 
    (What's the probability of choosing a yellow ball out of a bag that's holding 18 yellow balls and 5 red balls?)

    Give your answer in numbers.

4.  184.6 x 3.5=

5.  Tynnwch lun ongl lem. Draw a picture of an acute angle.

Dydd Gwener 12.06.2020

 

1.       12 + _____ - 7 = 14

2.       Beth yw'r enw a'r onglau sydd â ongl o 90 gradd i 180 gradd?

          (What is the name given to the angle that is between 90 and 180 degrees?)

3.       -3 + 5 = 

4.       Mae rhaglen deledu yn dechrau am 04.35 ac yn gorffen am 07.55. Faint mae'r rhaglen yn para?

          (A TV programme starts at 04.35 and finishes at 07.55. How long does the programme last?)

5.       Llenwch y bylchau:

 

         _____ x 5 = 40
         3  x   _____ = 18
         8 x 6 =  ______

Dydd Iau 11.06.20

 

1.     Beth yw £150.00 - £62.84?

2.     Saml mm sydd mewn 15.7cm?

3.     174 x 7 =

4.      1837 +  _____ = 2817
5.      Mae'r tymheredd yn dangos -2 gradd celsiws nawr. Ers 5 o'r gloch bore 'ma, mae'r tymheredd wedi gostwng 7 gradd celsiws. Beth oedd y tymheredd am 5 o'r gloch y bore?

Dydd Mercher 10.06.20

 

1.     638 + 132.5 =
2.     Talgrynnwch 2837 i’r 10,100 a 1000 agosaf.

3.      Beth yw’r gwahaniaeth rhwng 826 a 625? 
4.     Ychwanegwch 36 at 743.

5.     Rhestrwch luosrifau 8 hyd at 96.

 

Dydd Mawrth 09.06.20

 

1.     Beth yw 1827 minws 428?

2.     Os yw'r tymheredd ar 6 gradd celciws ac yn gostwng 8 gradd, beth yw'r tymheredd newydd?

3.     Rhowch y rhifau canlynol mewn trefn o'r lleiaf i'r mwyaf:

         4.5        4.55       4.05       5.4       5.04

4.     Beth yw'r tebygolrwydd o law heddiw? (Mewn geiriau)

5.     Beth yw'r tebygolrwydd o'r cloc yn darllen wyth o'r gloch, 3 gwaith o fewn 24 awr? (Mewn geiriau).

Dydd Llun 08.06.2020

 

1.         4.6 x 100 =             363.4 x 10 = 

2.        Beth yw cyfanswm 463 a 129?

3.        Beth yw arwynebedd siâp sydd â hyd o 46m a lled o 25m?

4.        Petai Sali yn gwario £16.99 mewn siop, faint o newid byddi hi'n cael o £25.00?

5.       Mae Eastenders yn dechrau am 20.05 ac yn para am 30 munud. Dangoswch faint o'r gloch bydd y rhaglen
          yn gorffen ar gloc digidol. 

Dydd Iau 21.05.20

 

1. Dangoswch yr amseroedd canlynol ar gloc analog:
    (Show these times on an analog clock)

    a)  16.45       b) 19.20      c) 04.40

 

2. Sawl gradd ydy ongl sgwâr?
    (How many degress is a square angle?)

 

3.      147 + _____ = 264                964 - _____ = 324

 

4.   Talgrynnwch i'r 10, 100 a 1000 agosaf:

    a)   236
    b)   1658
    c)   13659

    ch)  58463

 

5.  Ysgrifennwch 0.6 fel ffracsiwn. 
 

Dydd Mercher 20.05.20

 

1.   

 

 

2.  

 

 

 

3.  

Dydd Mawrth 19.05.20

 

TRÎT i chi heddiw! Treuliwch 20 munud yn chwarae TTRS. Beth am herio fi neu Miss James am sialens (rock battle!)🤟🏻💪🏻
 

A TREAT for you today! Spend 20 minutes playing TTRS. How about challenging Miss James or I to a rock battle?!🤟🏻💪🏻

Dydd Llun 18.05.2020

 

1.       65mm = _____ cm                   167cm = _______m

2.       Ysgrifennwch 25% fel ffracsiwn.
          Ysgrifennwch 0.5 fel canran.

          Ysgrifennwch 3/4 fel degolyn. 

3.       8.6 x 10=         96.4 x 10 = 

4.       Rhestrwch luosrifau 8 hyd at 96.

5.       £179.00 - £45.99 =

Dydd Iau 14.05.2020

 

1. Pris mynediad (entry price) i'r sioe yw £4.80 yr oedolyn a £2.50 y plentyn. 

    Beth yw pris 3 oedolyn a 2 blentyn?

2. Beth yw:

   a) 0.5 fel canran
   b) 3/4 fel degolyn

   c) 75% fel ffracsiwn

3. Beth yw'r rhif mwyaf y gallwch wneud gyda'r rhifau canlynol:
   5    8     9    6    2

4. Beth yw arwynebedd siâp sydd â hyd o 60m a lled o 14m?

5. 3 x 6 = 18  PROFWCH E (PROVE IT) 

(Use a 'draw it' method to prove that 3 x 6 = 18) * Draw pictures/symbols/anything that proves the sum is correct.

Dydd Mercher 13.05.20

 

1.      25.3cm = _____mm               16.8cm =  ______mm

2.      

3.     Mae Mared yn helpu Dad i osod ffens o amgylch yr ardd sgwâr. Hyd un ochr yw 3.4m. Beth yw perimedr          yr ardd? (Mared is helping Dad to put a fence around a square garden. The length of one side of the                  fence is 3.4m. What is the perimeter of the garden?)

4.     Mae gan Sara rhuban sydd yn mesur 7.66cm. Mae'n torri 3.24cm i ffwrdd. Faint o ruban sydd ganddi                ar ôl? (Sara has a piece of ribbon that measures 7.66cm. She cuts away 3.24cm. How long is the ribbon          that's left?)

5.     5684 - 649 =

Dydd Mawrth 12.05.2020

 

1. Beth yw cyfanswm 569, 165 a 458?

2. Trefnwch y canlynol o'r lleiaf i'r mwyaf:

     8.6        8.06        8.66       6.8          6.88

3. Rhestrwch luosrifau tabl 7 hyd at 84.

4. Llenwch y bylchau:

    _____ x 5 = 40

    6 x _____ = 36

    12 +  ______ = 150

5. £139.99 - £87.54 =

Dydd Llun 11.05.2020

 

1.      256 x 10 =                18.4 x 10 =         1.46 x 10 =

2.      1875 i'r 10 a 100 agosaf:
          6985 i'r 10 a 100 agosaf:

3.       Dangoswch yr amseroedd canlynol ar gloc analog:

          11.00            13.15          17.30

4.       3.45mm + 1.7mm =

5.       5986 ÷ 7 =

Dydd Iau 07.05.2020

1) 764 ÷ 6 =

 

2) Mae'r bws yn gadael yr orsaf am 10:15y.b. Mae'n cyrraedd pen ei daith am 12:50y.p. Faint o amser ydy'r siwrne'n cymryd? The bus leaves the station at 10:15am. It reaches its destination at 12:50pm. How long does the journey take?

 

3) Pa un ydy'r lleiaf/ Which is the smallest?

    a) 5600g neu 5.5kg

    b) 23kg neu 24000g

    c) 2.55l neu 2450ml

 

4) 56 x 78=

 

5) Hyd y siâp ydy 54cm. Lled y siâp 22cm. Beth ydy i) arwynebedd y siâp ii) perimedr y siâp? The shapes length is 54cm and it's width is 22cm. What is i) the area of the shape ii) the perimeter of the shape?

Dydd Mawrth 05.05.2020

1. a) 8538 - 2672 =

    b) 435 ➗ 3 =

 

2. Hyd bwrdd yw 84cm a'i led yw 56cm. Beth ydy arwynebedd y bwrdd? The table has a length of 84cm and a width of 56cm. What is the area of the table? Cofiwch/ Remember- Arwynebedd= Hyd x Lled= unedau²

 

3. Mae'r trên yn gadael gorsaf Caerdydd am 9:40 y.b ac yn cyrraedd Llundain am 11:55y.b. Pa mor hir ydy'r daith? The train leaves Cardiff station at 9:40am and arrives in London at 11:55am. How long is the journey?

 

4. Mae Siôn yn rhoi 250ml o sudd a 550ml o ddŵr yn ei botel. Sawl litr o hylif sydd yn ei botel? Siôn puts 250ml of squash and 550ml of water in his bottle. How many litres of liquid are in his bottle?

 

5. Mae Gwyn yn prynu esgidiau am £47.75, jîns am £37.37 a chrys am £27.42. Faint ydy Gwyn yn gwario? Gwyn buys shoes that cost £47.75, jeans that cost £37.37 and a shirt that costs £27.42. How much does Gwyn spend?

Dydd Llun 04.05.2020

 

1. 2385 + 964=

 

2. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng 351 a 724? What's the difference between 351 and 724?

 

3. Os ydy hyd siâp yn 21cm a lled y siâp yn 67cm, beth ydy arwynebedd y siâp? The length of the shape is 21cm and its width is 67cm, what is the area of the shape? (Cofiwch: Arwynebedd= HYD X LLED)

 

4. Mae 10 afal mewn un bag. Mae Carys angen digon o afalau ar gyfer 73 plentyn. Sawl bag o afalau ydy Carys angen? There are 10 apples in a bag. Carys needs enough apples for 73 children. How many bags of apples does Carys need?

 

5. Pa un ydy'r lleiaf? Which is smallest?

a) 3.4kg neu 3700g?

b) 5200g neu 5.3kg?

c) 1250ml neu 1.5l?

01.05.2020

 

1. a) 3987 + 372=

   b) 465 ÷ 3 =

   c) 175 x 34 =

 

2. Mae’r wers Gwyddoniaeth yn dechrau am 9:40 ac yn gorffen am 10:55. Pa mor hir ydy’r wers?

    The Science lesson begins at 9:40am and finishes at 10:55am. How long is the lesson?

 

3. Mae Tomos yn gwario £78.43 yn y siop ddillad. Mae’n talu gyda £100. Faint o newid ydy Tomos yn derbyn?

    Tomos spends £78.43 in the clothes shop. He pays with £100. How much change does he receive?

 

4. Mae Gwen yn rhoi 500g o flawd, 250g o siwgr, 250g o fenyn a 350g gram o siocled mewn powlen. Sawl kilogram (kg) sydd yn y bowlen? Gwen puts 500g of flour, 250g of sugar, 250g of butter and 350g of chocolate in a bowl. How many kilograms (kg) ar in the bowl?

 

5. ¼ o 840

30.04.20

 

1.  Beth yw'r gwahaniaeth rhwng 365 a 168?

 

2. Beth yw arwynebedd siâp sydd a hyd o 154cm a lled o 36cm?

(Tip : Arwynebedd = hyd x lled)

 

3. Yn y rhif 35,689:

a) Beth yw gwerth y 6?

b) Beth yw gwerth y 3?

c) Beth yw gwerth yr 8?

 

4. Beth yw 3/4 600?

 

5. Talgrynnwch y rhifau isod i'r 10 a 100 agosaf:

a) 365

b)1658

c)2569

 

29.04.20

 

1.    Trefnwch y rhifau canlynol o'r lleiaf i'r mwyaf:

 

4.5           4.05         4.31         4.3        4.2

 

2. Os ydy Emmerdale yn dechrau am 19.05 ac yn gorffen am 19.35, faint mae'r rhaglen yn para?

(If Emmerdale beings at 19.05 and ends at 19.35, how long does the programme last?)

 

3.  a) 193.4 + 24.5 =           b) 564.3 + 197.6 =         c) 469.7 + 36.7 =

 

4.   Pa fag o datws sy'n pwyso'r mwyaf?
a)  1.6kg neu 1800g?

b) 1.25kg neu 1400g?

c) 0.6kg neu 200g?

 

5) Pa un yw'r hiraf?

a) 90mm neu 1.5cm

b) 39cm neu 47mm

c) 16.4cm neu 145mm?

28.04.20

 

27.04.20

 

1. Adiwch rif at 284 i greu 342. Pa rif ydych chi’n adio?

    (Sophie adds a number at 284 to make 342. Which number does she add?

2. Prynodd Tegan lyfr newydd am £6.20. Talodd gyda phapur £10. Faint o newid cafodd Tegan?

    (Tegan buys a book for £6.20. She pays with a £10 note, how much change does she have?)

3. Beth ydy cyfanswm 86, 66 a 103?

4. 352 4 =           526 3 =

5.  Faint yn fwy na 892 ydy 1051?
 

24.04.20

 

Ymddiheuriadau am ddoe - doedd y wefan ddim yn fodlon i fi ychwanegu 3/5 y dydd. Gobeithio fydd hyn yn postio heddiw!

Apologies for yesterday - the website kept crashing each time I tried to post the 3/5 y dydd. Hopefully it'll post today!

 

 1. Sawl g sydd mewn kg?

 2. Beth yw 1.4kg mewn gramau?

 3. 1.3kg + 800g =

 4. Mae Joseff yn prynu bag o foron sy’n pwyso 8kg a bag o datws sy’n pwyso 3 gwaith yn fwy. Faint mae’r bag o datws yn pwyso?

 5. 1253 ➗4 =

 

21.04.20

 

 

 1. Rhestrwch ffactorau 30.

 2. Beth yw perimedr cae rygbi os yw'r hyd yn 40m a'r lled yn 24m?
  (TIP: Cofia, perimedr yw adio hyd pob ochr!)

 3. Mae Siôn yn edrych ar yr amser ar gloc ddigidol. Mae hi’n 14:30. Beth fydd y cloc yn edrych fel 30 munud yn hwyrach?

 4. Talgrynnwch y rhifau canlynol i’r 10 a 100 agosach:
  a) 265       b) 1052     c) 4856

 5. 167 x 3 =         354 x 5 =        843 x 14 =

 

20.04.20

 

 1. Talgrynnwch y rhifau canlynol i’r 10 a 100 agosach:
  a) 521        b)1653 c)4122

 2. Rhestrwch luosrifau 7 hyd at 35.

 3. Beth yw gwerth y 4 yn y rhifau canlynol:
  a)12,436     b) 14,063   c)47,632

 4. Pe bai Rowan yn prynu gêm Xbox newydd sy’n costio £56.60 ac yn talu gyda £100 faint o newid fydd ganddo?

 5. Mae Sam yn prynu 3 lolipop am 45c yr un a 2 hufen iâ sy’n costio £1.20 yr un. Faint mae e’n ei wario?

01.04.20

 

1.     Yn y rhif 51682

        a) Beth yw gwerth y 6?

        b) Beth yw gwerth yr 8?

        c) Beth yw gwerth y 5?

 

2.    Talgrynnwch yrhifau canlynol:

       a) 569 i'r 10 agosaf:

       b) 36 i'r 10 agosaf:

       c) 346 i'r 100 agosaf:

      ch) 675 i'r 10 agosaf:

       d) 6478 i'r 100 agosaf:

 

3.   Os ydy Manceinion Unedig yn chwarae yn erbyn Lerpŵl am 17:30 ac yn para am 90 munud, faint o'r                gloch gêm yn gorffen?

      (If Man U and Liverpool are playing at 17:30 and the game lasts 90 minutes, what time will the game          finish?)

 

4.       

 

 

Hyd y siâp uchod yw 18cm. 
Lled y siâp uchod yw 7cm.

 

Beth yw arwynebedd y siâp? (Tip: Arwynebedd = hyd x lled)

 

5.    _______  x _________ = 84

    Sawl ffordd gwahanol ydych chi'n gallu dangos i wneud y swm uchod yn gywir?

30.03.20

 

1.      Beth yw'r gwahaniaeth rhwng 425 ac 13?

2.      Y tymheredd yn Iwerddon (Ireland) yw 3 gradd celsiws. Y tymheredd yng Nghymru yw -1 gradd celsiws.             Beth yw'r gwahaniaeth?

3.      Sawl 5 sydd mewn 324? Draw it/Prove it.

4.      12.3 x 4 =

5.       Yn y siôp, rydw i'n prynu bara am £1.09 a llaeth am £1.25. Rydw i'n talu gyda phapur £10.00. Faint o                newid byddai'n derbyn?

27.03.20

 

1.     Mae Alan yn talu £1,200 am wyliau haf am deulu o 4. Faint ydy hyn yn gweithio mas am bob person?
        (Alan pays £1,200 for a summer holiday for a family of 4. How much does this work out as per person?)

2.     Petal Rhian yn rhedeg 4.5 milltir pob dydd am wythnos, sawl milltir bydde hi wedi rhedeg erbyn diwedd          yr wythnos?

        If Rhian ran 4.5 miles every day for a week, how many miles would she have run by the end of the                  week?

3.     Rhestrwch ffactorau 30. (Cofiwch, ffactorau ydy'r rhifau sydd yn rhannu yn union gyda'r rhif).

4.     130ml + 2705ml =

5.     253 x 7 =           
        4653 x 4 =

        12.5 x 3 =

26.03.20

 

1.        Rhannu gyda 10 a 100:
           340 ÷ 10 =
           452 ÷ 100 =

           76.3 ÷ 10 =

2.        Rhannu yn defnyddio dull 'bus stop':

           946 ÷ 5 =

           543 ÷ 6 =

3.        Mae gen i £10.00. Rydw i'n gwario £3.46. Faint o newid ydw i'n derbyn?

4.        Rhestrwch luosrifau 6 hyd at 42. (Cofiwch luosrifau yw'r rhifau sydd yn y tabl)

5.        Beth yw chwarter 600?

25.03.20

 

1.     253 x 14 =

2.     Sawl cm sydd mewn 1.5m?

3.     Mae gan Sion potel o Fanta sy'n dal 500ml. Mae'n yfed 167ml. Faint sydd ar ôl yn y botel?

4.     Trefnwch y canlynol o'r lleiaf i'r mwyaf:
         1.42         4.03        7.2       1.12       0.67

5.     Casglwch ddata gan bobl yn eich tŷ. Gofynnwch iddynt y cwestiynau canlynol a nodwch eu hatebion ar            google sheets. 

        a) Beth yw maint eich esgidiau?
        b) Dewiswch rif rhwng 0-30.
        c) Beth yw eich oedran?
        ch) Beth yw'r 3 digid olaf eich rhif ffôn symudol?

 

Edrychwn ymlaen at weld eich gwaith. Diolch ffrindiau.


 

Top