Menu
School Logo
Language
Search

Blwyddyn 2- Mrs Roberts a Mrs Williams

Tymor yr Haf 2021

Ein thema yr hanner tymor hwn yw Arwyr Eco! Yn ystod yr hanner tymor byddwn yn trafod llygredd yn ein hamgylchedd. Byddwn yn ymchwilio ac yn dysgu am sut mae llygredd plastig yn effeithio ar y cefnforoedd a'r creaduriaid môr rhyfeddol sy'n byw yno. Byddwn hefyd yn ymchwilio i ffyrdd y gallwn helpu i godi ymwybyddiaeth o'r mater hwn ac atgyfnerthu pwysigrwydd lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu ein gwastraff. Gwneir hyn i gyd trwy amrywiaeth eang o weithgareddau a phrofiadau dysgu trawsgwricwlaidd hwyliog ac addysgol. Cofiwch ymweld â'n tudalen Seesaw dosbarth yn rheolaidd i gadw llygad am luniau a fideos o'r plant sy'n cymryd rhan yn rhai o'r gweithgareddau hyn, ac wrth gwrs i gefnogi'ch plentyn gyda'i dasgau datblygu sgiliau darllen a gwaith cartref. Diolch i chi i gyd yn fawr am eich cefnogaeth fendigedig! Cymerwch ofal ac arhoswch yn ddiogel!

Staff Blwyddyn 2 xxx

 

Summer term 2021

Our theme this half term is Eco Warriors! During the half term we will be discussing pollution in our environment. We will research and learn about how plastic pollution affects the oceans and the wonderful sea creatures that live there.
We will also investigate ways in which we can help raise awareness of this issue and re-inforce the importance of reducing, reusing and recycling our waste. 
This will all be done through a wide variety of  fun and educational cross curricular learning activities and experiences.
Remember to visit our class Seesaw page regularly to look out for photos and videos of the children taking part in some of these activities, and of course to support your child with their reading development and homework tasks.

Thank you all very much for your wonderful support!

Take care and stay safe!

Year 2 Staff xxx

 

 

 

 

 

Neges 02.10.2020

 

Dear parents,

 

Thank you again for all of your support in helping your children to adapt to our new reading structure. Please remember to contact us if you have any issues and we will try and respond as quickly as possible. If you have not had a chance to familiarise yourselves with the new structure, please could you help your child to access their reading book through the 'Activities' tab. There is also an additional task or review for the children to complete. We would appreciate you completing the Digital reading record at least once a week. Once you have shared this with us, we will comment on this post with our observations from reading at school, and suggest areas for further development and practice. Due to Covid restrictions, the hall timetable has been revised, and as a result, Year 2 P.E sessions will now take place every MONDAY. Please ensure your child is dressed in P.E clothing every Monday. Could you also ensure that all clothing is labelled with your child's name. Thank you for your continued support.

Staff Blwyddyn 2

 

Annwyl rieni,

 

Diolch eto am eich holl gefnogaeth i helpu'ch plant i addasu i'n strwythur darllen newydd. Cofiwch gysylltu â ni os oes gennych unrhyw broblemau a byddwn yn ceisio ymateb cyn gynted â phosibl. Os nad ydych wedi cael cyfle i ymgyfarwyddo â'r strwythur newydd, a allech chi helpu'ch plentyn i gael mynediad i'w lyfr darllen trwy'r tab 'Activities'. Mae yna dasg neu adolygiad ychwanegol i'r plant ei gwblhau hefyd. Byddem yn gwerthfawrogi ichi gwblhau'r cofnod darllen Digidol o leiaf unwaith yr wythnos. Ar ôl i chi rannu hyn gyda ni, byddwn yn rhoi sylwadau ar y post hon gyda'n harsylwadau o ddarllen yn yr ysgol, ac yn awgrymu meysydd i'w datblygu a'u hymarfer ymhellach. Oherwydd cyfyngiadau Covid, mae amserlen y neuadd wedi'i diwygio, ac o ganlyniad, bydd sesiynau Ymarfer Corff Blwyddyn 2 nawr yn cael eu cynnal bob DYDD LLUN. Sicrhewch fod eich plentyn wedi gwisgo mewn dillad addas bob dydd Llun. A allech hefyd sicrhau bod yr holl ddillad wedi'u labelu ag enw'ch plentyn. Diolch am eich cefnogaeth barhaus. 

 

Staff Blwyddyn 2

Croeso i flwyddyn 2!!

07.09.2020

 

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i groesawi chi i flwyddyn 2! Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at eich croesawi chi yn ôl i'r ysgol yr wythnos hon, i geisio dychwelyd i ryw fath o 'normal', gan sicrhau ein bod ni gyd yn cadw ein gilydd yn ddiogel ac yn iach.  

 

Rydym yn siŵr eich bod chi, ac eich plant yn teimlo braidd yn bryderus - gawn ni eich sicrhau ein bod ni wastad yn teimlo'n nerfus gyda pili palas bach yn ein bola cyn croesawi'r plant - mae'r rhain yn diflannu yn weddol sydyn, ac yn eu lle rydym yn teimlo'n gyffrous pan groesawn ni'r plentyn cyntaf trwy'r drws!  Rydym yn siŵr fydd eich plant yn teimlo'r un peth hefyd!

 

Mae'r ysgol wedi ystyried popeth a fedrwn wrth geisio cynllunio diwrnod llwyddiannus a diogel i'ch plentyn, ac mi fyddwn yn siŵr o wneud hyn mewn ffordd hwylus sydd yn achosi lleiafswm o bryder i'r plant.  

 

Hoffwn eich atgoffa i edrych ar wefan yr ysgol am wybodaeth bellach ac am ddiweddariadau - os na dderbyniwch chi wybodaeth ar neges destun, mi fydd y wybodaeth yn siŵr o ymddangos ar y wefan.

 

Yr wythnos hon, rydym wedi creu bwydlen 'Pick and Mix' ar gyfer eich plant i gyflawni pan fyddent yn gweithio o adref, yn cychwyn ar ddydd Llun Medi'r 7fed.  Mi fydd yn wych i ni weld gwaith eich plentyn trwy e-bost, tra bod ein system addysgol Seesaw yn trosglwyddo gwybodaeth eich plant i'r flwyddyn nesaf.  (Gweler y bwydlen isod)

 

Os oes problem, mae croeso i chi gysylltu â ni trwy’r e-bost a nodir ar y fwydlen.

 

Edrychwn ymlaen yn fawr at dderbyn eich gwaith, ac i groesawi eich plant!

 

Cofion cynnes

 

Mrs Roberts, Mrs Williams, Mrs Jones, Miss Cartwright ac Auntie Lynfa

 

Welcome to year 2!!

07.09.2020

 

We would like to take this opportunity to welcome you to year 2! We are really looking forward to welcoming you back to school this week, to try to get back to some sort of 'normality', making sure we all keep each other safe and healthy.

 

We are sure that you, and your children are feeling a bit anxious - rest assured that we always feel nervous with butterflies in our tummies before welcoming the children - these dissappear quite quickly, replaced with excitement when we welcome the first child through the door! We are sure your children will feel the same too!

 

The school has considered everything we can in trying to plan a successful and safe day for your child, and we will be sure to do this in a fun way that causes the children minimal anxiety.

 

I would like to remind you to look at the school website for further information and updates - if you do not receive information via text message, the information will probably appear on the website.

 

This week, we've created a 'Pick and Mix' menu for your children to complete when they work from home, starting on Monday September 7th. It will be great for us to see your child's work by email, while our Seesaw educational system transfers your children's information to the next academic year. (See Pick and Mix menu below).

 

If there is a problem, please do not hesitate to contact us via the email specified on the menu.

We look forward to receiving your work, and to welcoming your children!

 

Kind regards

 

Mrs Roberts, Mrs Williams, Mrs Jones, Miss Cartwright and Auntie Lynfa
 

Gweithio o adre 07-11/09/2020 - Workig from home

Gwybodaeth pellach 07.09.2020

 

Bydd gwersi ymarfer corff blwyddyn 2 yn digwydd ar ddydd Gwener yn wythnosol.  Mi fydd y plant yn dilyn y drefn o ddod a’i chit i’r ysgol ar ddechrau’r hanner tymor, ac mi fydd yn aros yn yr ysgol nes hanner tymor Hydref.  Mae’r plant yn aros yn eu swigod blwyddyn i wneud ymarfer corff, ac yn parhau i newid yn y dosbarthiadau.  Mae’n holl bwysig i gynnwys yn y bag du ymarfer corff, pethau na fydd angen dychwelyd i’r tŷ yn ystod yr amser hwnnw.  Mae croeso i’ch plant i wisgo eu trainers i’r ysgol ar ddydd Gwener, fel nad oes angen prynu pâr ychwanegol a ble mae’n bosib, oes modd i’r plant i wisgo trainers gyda felcro, i’n helpu sicrhau bod y plant yn medru newid mor annibynnol â phosib.  

 

Mi fydd gwersi Dysgu yn yr awyr agored, yn digwydd bob yn ail ddydd Mawrth gyda Miss O’Malley.  Mi fydd gwybodaeth bellach yn cael eu rhyddhau yn fuan yn esbonio trefn y gwersi, ac unrhyw beth arall fydd angen ar y plant, megis welis a chot. 

 

Diolchwn i chi am eich cydweithrediad.

 

 

Further Information 07.09.2020

 

Year 2 PE lessons will take place on Fridays weekly. The children will follow the procedure of bringing their kit to school at the beginning of half term, and it will stay in school until October half term. The children stay in their year bubbles to exercise, and will continue to change in classes. It is vital to include in the black exercise bag, things that will not need to be returned to the house during that time. Your children are welcome to wear their trainers to school on a Friday, so there is no need to buy an extra pair and where possible, could the children wear trainers with velcro, to help us ensure that children can change as independently as possible.

 

Outdoor Learning lessons will take place on alternate Tuesdays with Miss O'Malley. Further information will be released shortly explaining the order of lessons, and anything else the children may need, such as wellies and coats.

 

We thank you for your co-operation.

Croeso i ddosbarth Cantref a Llwyn-On -Blwyddyn 2

Mrs Williams a Mrs Roberts

 

Welcome to the class page for year 2 Cantref and Llwyn-On

Mrs Williams and Mrs Roberts

smileyEbost yr athrawon / Teacher email addresses

jroberts@santestudful.merthyr.sch.uk

anewton@santestudful.merthyr.sch.uk

 

 

Top