Menu
School Logo
Language
Search

Blwyddyn 3 - Mrs Powell, Miss Phillips, Miss Harris

Croeso i flwyddyn 3! Welcome to year 3!

Cewch yr holl wybodaeth angenrheidiol ar y dudalen hon.

You will find any important information on this page.

 

Trosolwg Tymor yr Haf

Overview of the Summer Term

Thema'r hanner tymor cyntaf ydy 'Ar Frig y Don'.

The theme for the first half term is 'On the crest of the wave'.

                               Hanner tymor 1/Half Term 1: 12.04.21 - 28.05.21

 

Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu/Langauge, Literacy and Communication

Bonjour! Comment ca-va? Yr hanner tymor yma, mi fyddwn yn dysgu iaith fodern newydd - ie, rydych chi wedi dyfalu'n iawn - Ffrangeg! Mae'r plant yn dechrau defnyddio rhai termau cyffredin yn ddyddiol yn barod - pwy a wyr beth bydden nhw'n ei ddysgu dweud erbyn diwedd yr hanner tymor! Au revoir! 

 

Bonjour! Comment ca-va? This half term, we are learning a words and phrases from a modern language - yes you guessed correctly - we are learning French! The children have already started using basic French phrases on a daily basis - who knows what they'll have learnt to say by the end of the half term! Au revouir!

 

Darllen

Cofiwch i barhau i ddarllen eich llyfrau darllen- Cymraeg a Saesneg. Rydym wedi dechrau rhoi llyfrau unwaith eto i'r disgyblion. Beth am drafod neu ofyn cwestiynau  i'ch plentyn ar ol darllen i sicrhau dealltwriaeth?

Cofiwch i fwynhau darllen!

Remember to continue reading your Welsh and English reading books regularly. We have started giving the books once again, after lockdown. Why not discuss or ask questions about your child's reading book, to ensure he/she has understood and enjoyed?

Remember reading can be fun!

 

Saesneg/ English

This term we are focusing on the Read Write Inc scheme of work. The children will be learning about sounds and how to spell and write correctly using these sounds. 

We will be covering some smaller genres through our Health and Well-being area. These genres will be:

 • A speech on the effect that plastic in our seas is having on our environment.
 • Missing pages - after reading 'On Sudden Hill', we will be designing our own 'missing pages' from the book and collate these to make our own class book. 

 

Mathemateg/ Mathematics

Elfennau'r Tymor/This terms themes

 • Amser/Time
 • Arwynebedd a pherimedr/Area and perimeter
 • Siapiau 2D/3D Shapes
 • Ffracsiynau/Fractions
 • Onglau/Angles
 • Sgiliau rhif / number skills (adio, tynnu, lluosi - tablau, rhannu: addition, subtraction, multiplication - times tables, division)

 

Pwysig/Important

Dysgwch dabl 2, 3, 4, 5 a 10! Learn 2, 3, 4, 5 & 10 times table!

 

Iechyd a Lles/Health and Well-being

Mae iechyd a lles ein plant wastad yn flaenoriaeth i ni fel ysgol. Yr hanner tymor yma, mi fydd gweithgareddau a thrafodaethau iechyd a lles yn bwydo rhai darnau o waith ysgrifenedig. Dyma ambell i syniad:

 • Swigod siarad - gwahaniaethu rhwng pethau caredig a phethau cas i ddweud wrth berson.
 • Moeswers y stori - ar ôl darllen y stori 'Haf ac Osian' mi fyddwn yn ysgrifennu paragraff yn esbonio moeswers y stori. 
 • Vlog - mi fydd y plant yn cadw cofnod dyddiol (am bythefnos) o'u teimladau. Byddwn yn adeiladu fideo allan o'r clip dyddiol a llwytho i Seesaw's y plant.

Bydd pob genre uchod yn cael eu hysgrifennu/recordio yn y Gymraeg. 

 

Health and well-being is always a priority for us in our school. This half term, some health and well-being activities and discussions will feed some of our extensive writing pieces. Here are some ideas:

 • Speech bubbles - the children will differentiate between kind and unkind things to say to somebody.
 • Moral of the story - after reading 'Haf ac Osian', the children will be writing a paragraph explaining the moral of the story.
 • Vlog - each day (for a two week period) the children will record short clips of how they are feeling. They will then be using their IT skills to build a video Vlog and upload to their Seesaw accounts. 

All of the above genres will be written/recorded in Welsh. 

 

Ymarfer Corff/Physical Education

Bydd ein gwersi ymarfer corff bob Dydd Iau. Cofiwch ddillad ac esgidiau addas.

Please wear a PE kit every Thursday.

 

 

 

 

Manylion Cyswllt / Contact Details:

 

Miss Phillips - pphillips@santestudful.merthyr.sch.uk

Mrs Powell - lpowell@santestudful.merthyr.sch.uk

Croeso i flwyddyn 3 dosbarth Miss Phillips a Miss Sullivan 😁

Still image for this video

Croeso i flwyddyn 3 dosbarth Mrs Davies a Mrs Powell😁

Still image for this video

Gwybodaeth defnyddiol- Cyfarwyddiadau Google Classroom a Seesaw/Useful information- Parent guide to Google Classroom and Seesaw

Top