Menu
School Logo
Language
Search

Cantref a Llwyn-On - Blwyddyn 2 Mrs Roberts a Mrs Williams

Llythyr i rieni/Letter to parents

Croeso i ddosbarth Cantref a Llwyn-On -Blwyddyn 2

Mrs Williams a Mrs Roberts

 

Welcome to the class page for year 2 Cantref and Llwyn-On

Mrs Williams and Mrs Roberts

smiley

 

 

Trosolwg tymor y Gwanwyn 2020—Blwyddyn 2

     

https://amgueddfa.cymru/sainffagan/addysg/adnoddau/bet_bwt/?_ga=2.193473453.1864957358.1581271184-875170284.1581271184

 

 

Ein thema'r tymor yma yw ‘Ein Stepen Drws’. O fewn y thema, byddwn yn astudio hanes rhai o enwogion Cymru ac ardaloedd sydd yn agos at Ferthyr Tydfil. Ar ddechrau'r tymor, byddwn yn mynd ar daith addysgiadol i Lancaiaich Fawr, er mwyn atgyfnerthu ein gwybodaeth ar hanes plentyn o'r enw Jane Pritchard, oedd yn arfer byw yno ym 1645. Byddwn yn dysgu am deganau yr oes a bywyd pob dydd plentyn amser maith yn ol.

Dyma’r fath o weithgareddau eraill bydd yn mynd ymlaen yn ystod yr hanner tymor yma ar draws y cwricwlwm.

 

Datblygiad Personol a Chymdeithasol:

* Cydweithio gydag eraill mewn sefyllfaoedd par, grŵp a dosbarth cyfan

* Dysgu am fywyd fel plentyn amser maith yn ol

* Prosiect Iechyd a Lles ysgol gyfan - blwyddyn 2 i edrych ar deimladau a meddylfryd twf

* Datblygu'n ddysgwyr cyflawn gan geisio dilyn nodweddion y 4 diben

 

Mathemateg a Rhifedd:

 

 •  Parhad o Uned Siap 
 •  Mesur
 •  Arian 
 •  Dilynianau rhif
 •  Lluosi a rhannu
 •  Amser

 

 

Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu:

 

 •  Parhau gydag amrywiaeth o strategaethau llafar a gweithgareddau drama i atgyfnerthu geirfa allweddol y thema
 • Ysgrifennu portread am Jane Pritchard gan ddefnyddio amrywiaeth o agoriadau, gwefreiriau a chymariaethau
 • Ysgrifennu dyddiadur Diwrnod Golch Rachael
 • Ysgrifennu adroddiad papur newydd ffeithiol ar stori'r Pasg
 •  Parhau i ddatblygu sgiliau darllen unigol a grwp
 •  Gwella ffurfiant llythrennau a llawysgrifen cyn cyflwyno llawysgrifen glwm yn ystod tymor yr Haf
 •  Strwythuro brawddegau ac ychwanegu cysyllteiriau i ehangu gwaith ysgrifenedig

 

Dyniaethau:

 • Hanes stori Santes Dwynwen
 • Dysgu am fywyd yng Nghymru amser maith yn ol
 • Cymharu teganau ddoe a heddiw
 • Cymharu ffyrdd o olchi dillad ddoe a heddiw
 • Addysg Grefyddol - stori Y Pasg

 

 

Celfyddydau Mynegiannol:

 • Creu cerdyn Santes Dwynwen a Sul y Mamau
 • Creu cwpan a phel
 • Gweithgareddau drama i fwydo geirfa allweddol i'r storiau
 • Dysgu darn canu a llefaru yr Urdd i ddisgyblion bl2

 

Gwyddoniaeth a Chyfrifiadureg:

 

 • Gweithgareddau wythnos seibrddiogelwch
 • Strategaethau cadw'n ddiogel ar lein
 • Gweithgareddau datblygu'n ddinasyddion digidol da
 • Datblygu sgiliau TGCh ar draws y cwricwlwm
 • Ymarfer defnyddio Seesaw yn annibynnol o fewn y dosbarth

https://www.youtube.com/watch?v=-N7lRYMmbXU

 

Overview - Spring Term 2020 - Year 2

 

 

   

 

https://amgueddfa.cymru/sainffagan/addysg/adnoddau/bet_bwt/?_ga=2.193473453.1864957358.1581271184-875170284.1581271184

 

Our theme this term is Our Doorstep. During this theme, we will study some famous people from Wales and life in the local area in the past. At the start of the term we will have an educational visit to Llancaiach Fawr, in order to reinforce o
ur learning of the historical story of Jane Pritchard, a child that lived in Llancaiach Fawr in the year 1645. We will also learn about toys and daily life as a child in that era.

 

Here are some of the other activities that will take place during this half term.


Personal and Social Development

 • Cooperate with others in pair, group and whole class activities
 • Whole school health and wellbeing project, with year 2 looking at feelings and positive thinking skills
 • Develop skills to become a fully rounded learner, aiming to follow the 4 core purposes of the new curriculum in Wales

 

Mathematics and Numeracy

 • Complete Shape
 • Measurements
 • Money
 • Number Sequences
 • Multiplication and Division
 • Time

 

Language, Literacy and Communication

 • Oracy and drama activities to reinforce key, thematic vocabulary
 • Write a portrait of Jane Pritchard using a variety of sentence openers, adjectives and comparisons.
 • Write a diary entry of Rachael's (historical) washing day
 • Write a factual newspaper report on the Easter story
 • Further develop independent and group reading skills
 • Improve letter formation and handwriting skills, prior to learning joined up letter formation skills
 • Structure sentences adding connectives to further develop written work

 

Humanities

 • The history of Saint Dwynwen
 • The history of life  in Wales in the past
 • Comparing toys from the past with present day toys
 • Comparing ways of washing clothes in the past and today
 • Religious Education - The Easter Story

 

Creative Arts

 • Make creative cards for St Dwynwens's Day and Mother's Day
 • Make a historical toy - ball and cup
 • Drama activities to introduce and re-inforce thematic vocabulary
 • Learn and perform the annual Eisteddfod song and recital piece for year 2 pupils                           

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

Top