Menu
School Logo
Language
Search

Derbyn- Mrs Y Jones

18/12/20

Diwrnod dathlu, rhaid cael parti!  Dewch i ymuno yn yr hwyl a sbri yn ein parti Dosbarth ffrindiau, 2.00 o'r gloch heddiw.

Come and join our party today ffrindiau and celebrate the end of term and Christmas! See you at 2.00 on TEAMS.

 

Hwyl am y tro, see you later!

 

 

Am ddiwrnod heddiw!! Corrach bach llawn drygionu wedi glanio i'n cyfri Seesaw!  Ble mae Polly ffrindiau!! 

 

What a day ffrindiau, a very naughty Elf appeared on our Seesaw today!!! Did you see Polly today ffrindiau!!  

17/12/20

Cofiwch am ein TEAMS dosbarth heddiw am 2 o'r gloch. Cofiwch eich gwisg ffansi hefyd ffrindiau!

 

Remember our TEAMS today at 2.00 o'clock friends. Remember  your fancy dress too!

 

Sawl cwsg sydd gennym ni nawr ffrindiau!? How many sleeps have we now ffrindiau!? 

16/12/20

Dewch i ymuno yn hwyl yr Wŷl a mwynhau gywylio ein Sioe Nadoilg ar ein cyfarfod TEAMS heddiw am 2 y prynhawn.

Rydyn ni'n edrych ymlaen i'ch gweld.

 

Come enjoy the festive cheer and enjoy our Christmas Show on our TEAMS today at 2.00.

Grab a comfy seat and get the popcorn ready!

We look forward to seeing you.

 

Let the count down continue!

 

 

15/12/20

 

Helo ffrindiau! Dyma ni ar drothwyo diwedd Tymor ac yn bron yn barod ag ymweliad y dyn mawr ei hun! Ymunwch gyda ni ar ein tudalen Seesaw ar gyfer gweithgareddau llawn hwyl a sbri. Rydyn ni'n edrych ymlaen i'ch gweld. Gwyliwch allan am fanylion ein cyfarfod TEAMS ar eich cyfri Seesaw.

 

Mae'r cyfri lawr wir wedi cychwyn - ydych chi'n barod i gyfri gyda ni!! 10 cwsg ffrindiau!

 

Hello friends! Here we are on the eve of end of Term and almost ready for the big man himself! Yes Father Christmas is on his way! 

Remember to join us on our Seesaw page for fun activities. We look forward to seeing you. Look out for details of our TEAMS meeting on your Seesaw account.

 

The countdown has begun - are you ready to count with us !! 10 sleep friends!

 

 

 

Am hwyl ffrindiau!! Mae'r Dolig bendant ar y ffordd!! 

Lots of fun had today ffrindiau. It's definitely beginning to look a lot like Christmas!

🌲❤

17/11/20

Gwaith gwych heddi ffrindiau. Da iawn chi am ddweud "Rwyn Flin" gydag Elen Benfelen. Mi fydd yr eirth wrth eu bodd. 

16/11/20

Mwynhau yng nghanol y seiniau heddiw ffrindiau!

Great work today ffrindiau, working hard on your recognition of the blue sounds and words. Well done 

13/11/20

Diolch i bawb wnaeth ymuno yn yr hwyl i wneud ein diwrnod Pudsey 2020 yn un i'w gofio.  

Thank you to everyone that celebrated Pudsey day with us and made it one to remember! Diolch Ffrindiau. 🐻💛

12/11/20

Am waith gwych heddiw ffrindiau. Da iawn chi am greu gwely a chreu blanced ar gyfer Elen Benfelen. Gwaith STEM gwych!! 

11/11/20

Another busy day ffrindiau! Look at all the fun you've had! I hope you enjoyed "It's a bear kind of day today!" Yes lots of busy bears keeping fit and working hard!

Diwrnod prysur arall ffrindiau, edrychwch ar yr holl hwyl rydych chi wedi'i gael! Gobeithio ichi fwynhau "Oes arth yn y tý" Llawer o eirth prysur iawn yn cadw'n heini ac yn gweithio'n galed!

 

 

10/09/11

Am waith gwych ffrindiau! Da iawn chi am ddarganfod a chreu cysgodion a helpu Elen Benfelen i ddidoli pa un oedd ddim yn berchen i'w stori! Am ddiwrnod llawn prysurdeb! Daliwch ati gyda'r gwaith gwych! Cofiwch alw draw yfory, tybed beth yw ein hoff weithgaredd ar fore Mercher!? Cofiwch alw draw!

 

 

What a great job today friends! Well done for finding and creating shadows and helping Goldilocks sort which one didn't belong in her story! What a busy day! Keep up the great work! Remember to pop in tomorrow, I wonder what our favourite activity is on a Wednesday morning !? Remember to call in!

09/11/20

Bore da ffrindiau annwyl Mrs Jones a Miss Williams, dyma ni, trefn fach newydd ar gyfer ein hwythnos ysgol nes yr 20fed o Dachwedd. Ond mae digon gyda ni wneud i'n cadw yn brysur- galwch draw i Seesaw ein dosbarth ar gyfer gweithgareddau hwyl sy'n ymarfer ein sgiliau didoli. Mae Elen Benfelen am i ni ymarfer ein ffurfiant hefyd! Rydyn ni'n aros i weld eich gwaith gwych ffrindiau.

Good morning friends of Mrs Jones and Miss Williams, here's a little new routine

for our school week until the 20th of November. But we have plenty to do to keep us busy -pop over to our Class Seesaw for fun activities that practice our sorting skills. Elen Benfelen wants us to practice our formation too! We are waiting to see your wonderful work friends.

Byddwch yn ofalus, falle mi fyddwch yn gweld ambell i anghenfil yn aros amdanoch hefyd!

Be careful, you just might spot a monster or two waiting there too!

 

 

Dydd Sul y Cofio

Remembrance Sunday

 23ain Hydref 2020

Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed iawn yr wythnos yma i helpu'r Bachgen Bach Toes i groesi'r afon! Edrychwch ar ein gwaith STEM gwych! Do fe wnaethon ni lwyddo i greu cwch oedd yn arnofio a chreu pontydd hefyd! Diolch byth fe wnaeth y Bachgen Bach Toes groesi'n ddiogel! 

Mwynhewch ein gwaith gwych!

 

Ein hwythnos STEM. Y Bachgen Bach Toes

Still image for this video

Cofiwch alw draw at eich Seesaw Dosbarth dros yr Hanner Tymor er mwyn cwblhau gweithgaredd digidol y Bachgen Bach Toes !

Mwynhewch y gwyliau ffrindiau. ❤️

Dydd Llun Medi’r 7fed Monday 7th September 2020

Croeso i’r Derbyn ffrindiau! Dyma ni ar gychwyn blwyddyn newydd sbon ac rydyn ni’n gyffrous iawn i rannu’r daith gyda chi ffrindiau annwyl! Heddiw rydyn ni’n paratoi ar gyfer eich dychweliad! I gychwyn mi fyddwch chi yn yr ysgol am ddeuddydd ac yn dysgu o adref am dridiau ac yna mi fyddwch yma yn llawn amser. Felly rydym am rannu gyda chi cyfres o weithgareddau syml er mwyn i chi gyflwyno eich hun i ni.

Yn union, mi fyddwn yn cyflwyno system Seesaw unigol eich plentyn, sef portfolio digidol dysgu unigol i chi ond yn anffodus hyn o bryd mae angen gweinyddu’r broses dros yr ysgol gyfan. Felly gwyliwch allan am gôd unigryw cyfri eich plentyn trwy’r ebost. Mi fydd angen i chi lawrlwytho’r ap neu fynd i’r wefan er mwyn ymuno. Ni fyddwn yn defnyddio y system Dojo fel system gosod gweithgareddau ond yn hytrach fel ein system wobrwyo.

 

Felly gofynaf yn garedig i chi e bostio’r gwaith ataf-

yjones @santestudful.merthyr.sch.uk

 

Here we are at the start of a brand new year and we're very excited to share the journey with you little friends! Today we are preparing for your return! Initially you will be at school for two days and will be learning from home for three days. Until you return full time we would like to share with you a series of simple activities for you to introduce yourself.

Soon we will be introducing your child's individual Seesaw system, which is an individual digital learning portfolio. Seesaw classrooms for this academic year are in the process of being set up over the whole school. So look out for your child's unique account code via email. You will need to download the app or go to the website to join. We will not use the Dojo system as an activity setting system but as our reward system. So I kindly ask you to email  the work- We look forward to seeing your excellent work.

Diolch ffrindiau!

yjones @ santestudful.merthyr.sch.uk

 

XXX

Tasg: Task: Dyma fi a fy nheulu. Me and my family.

My one page profile. All about me.

All about me. Amdana i

Cliciwch ar linc y pwynt pwer er mwyn ymarfer adnybyddiaeth y seiniau. Click on the power point link to practise the recognition of the sounds.

Cofiwch ddefnyddio app Tric a Chlic! Remember to use the Tric a Chlic app. Available for free in the app store!

Top