Menu
School Logo
Language
Search

Dosbarth Meithrin Medi 2022 / Nursery Class September 2022 Mrs Roberts a Mrs Davies

 

Hoffai staff y feithrin ddymuno Blwyddyn Newydd Dda ac Iach i chi 'gyd am 2022!

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at groesawi'r plant nôl i'r dosbarth!

 

The nursery staff would like to wish you all a very Happy and Healthy new year for 2022!

We are very much looking forward to welcoming the children back to school!

 

Ein thema ni y tymor yma yw Anifeiliaid Arbennig!

Yn ystod y tymor byddwn yn cyflwyno 2 stori penodol o'r enwau 'Mrs Wishi Washi' ac 'Annwyl Sw' er mwyn cynllunio a chyflwyno gwersi a gweithgareddau dysgu diddorol a chyfrous ar draws y cwricwlwm ysgol i'r disgyblion.

Wrth gwrs byddwn yn parhau i roi blaenoriaeth ar ddatblygu sgiliau personol a chymdeithasol y dysgwyr, wrth iddynt godi hyder yn y dosbarth a dechrau datblygu perthnasau gyda phlant eraill.
Byddwn yn barhau i ddatblygu eu dealltwriaeth a defnydd o'r iaith Cymraeg o fewn y dosbarth.

Our theme this term is Amazing Animals!

During the term we will introduce 2 specific stories called 'Mrs Wishi Washi' and 'Dear Zoo' to plan and introduce interesting and fun lessons and learning activities across the school curriculum for pupils.
Of course, we will continue to give priority to developing learners' personal and social skills, as they build confidence in the classroom and begin to develop relationships with other children.
We will continue to develop their understanding and use of the Welsh language within the classroom.

Byddwn hefyd yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau cyn ddarllen a chyn ysgrifennu'r disgyblion, a pharhau i geisio datblygu ymwybyddiaeth y disgyblion o symbolau llythrennau a rhif.

 

Hoffai staff y feithrin eich diolch am eich cefnogaeth arbennig wrth i ni ddechrau ar dymor y Gwanwyn.

Bant a ni!!! 

 

We will also continue to provide exciting activities to develop the pupil's pre reading and emergent writing skills, and continue to introduce daily letter and number recitation and recognition activities.

 

The nursery staff would like to thank you for your continued support as we begin the Spring term!

Off we go!!!

Top