Menu
School Logo
Language
Search

Dosbarth Meithrin Medi 2022/2023 Nursery Class September 2022/2023 Mrs Roberts a Mrs Davies

Tymor y Gwanwyn 2023

 

 

Ein thema ni y tymor yma yw Sbinc Sbonc!

Yn ystod y tymor, byddwn yn dysgu am nodweddion allweddol y Pasg a thymor y Gwanwyn.

Byddwn yn chwarae yn ein Siop Pasg newydd, ac yn dysgu stori hyfryd Y 5 Cyw Bach.

Uchafbwynt y tymor bydd y Sioe Pasg yn ystod yr wythnos olaf cyn ddiwedd tymor!

Rydym yn barod i ddechrau dysgu llawer o ganeuon newydd ar gyfer y sioe, ac efallai dawns arbennig hefyd!

Wrth gwrs byddwn yn parhau i roi blaenoriaeth ar ddatblygu sgiliau personol a chymdeithasol y dysgwyr, wrth iddynt godi hyder yn y dosbarth a chryfhau eu perthnasau gyda phlant eraill.
Byddwn yn barhau i ddatblygu eu dealltwriaeth a defnydd o'r iaith Cymraeg o fewn y dosbarth.

 

Byddwn hefyd yn canolbwyntio ar barhau i ddatblygu sgiliau cyn ddarllen a chyn ysgrifennu'r disgyblion, a pharhau i geisio datblygu ymwybyddiaeth y disgyblion o symbolau llythrennau a rhif.

 

Hoffai staff y feithrin eich diolch am eich cefnogaeth arbennig wrth i ni ddechrau ar ail hanner tymor y Gwanwyn.

Bant a ni!!! 

 

Our theme this season is Sbinc Sbonc!

During the term, we will learn about the key features of Easter and the Spring season.
We will play in our new Easter Shop, and learn the wonderful story of The 5 Little Chicks.
The highlight of the season will be the Easter Show during the last week before the end of term!
We are ready to start learning lots of new songs for the show, and maybe a special dance too!
Of course we will continue to prioritise developing the learners' personal and social skills, as they build confidence in the class and strengthen their relationships with other children.
We will also, of course, continue to develop their understanding and use of the Welsh language within the class.
We will continue to develop the pupils' pre-reading and pre-writing skills, and offer activities to promote the pupils' recognition  of letter and number symbols.

The nursery staff would like to thank you for your continued support as we begin the second half of the Spring term.

Bant a ni!!!

Dydd Llun 13eg Chwefror / Monday 13th February 2023

 

Mae'r plant wir wedi mwynhau y thema Anifeiliaid Arbennig yr hanner tymor yma, a mae'r wythnosau wedi hedfan!

Ar ôl hanner tymor, bydd ein thema newydd yn cychwyn, sef 'Sbinc Sbonc'.

Yn ystod y thema newydd byddwn yn dysgu am dymor y Gwanwyn, Y Pasg ac yn paratoi a chynnal Sioe Pasg!

Cyffrous iawn, iawn!

 

The children have really enjoyed our 'Amazing Animals' theme this half term, and haven't the weeks flown?!

After the half term holiday, our new theme 'Sbinc Sbonc' will begin.

We will be learning about the Spring term and Easter, and rehearsing for and performing an Easter show.

Exciting times ahead!

 

Diolch yn fawr i chi 'gyd am eich cefnogaeth, a mwynhewch wyliau'r hanner tymor!

Thank you for your continued support, enjoy the half term holiday.

 

Mrs Robers, Mrs Davies & Staff

Ein thema ni y tymor yma yw Anifeiliaid Arbennig!

Yn ystod y tymor byddwn yn cyflwyno 2 stori penodol o'r enwau 'Mrs Wishi Washi' ac 'Annwyl Sw' er mwyn cynllunio a chyflwyno gwersi a gweithgareddau dysgu diddorol a chyfrous ar draws y cwricwlwm ysgol i'r disgyblion.

Wrth gwrs byddwn yn parhau i roi blaenoriaeth ar ddatblygu sgiliau personol a chymdeithasol y dysgwyr, wrth iddynt godi hyder yn y dosbarth a dechrau datblygu perthnasau gyda phlant eraill.
Byddwn yn barhau i ddatblygu eu dealltwriaeth a defnydd o'r iaith Cymraeg o fewn y dosbarth.

Our theme this term is Amazing Animals!

During the term we will introduce 2 specific stories called 'Mrs Wishi Washi' and 'Dear Zoo' to plan and introduce interesting and fun lessons and learning activities across the school curriculum for pupils.
Of course, we will continue to give priority to developing learners' personal and social skills, as they build confidence in the classroom and begin to develop relationships with other children.
We will continue to develop their understanding and use of the Welsh language within the classroom.

Byddwn hefyd yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau cyn ddarllen a chyn ysgrifennu'r disgyblion, a pharhau i geisio datblygu ymwybyddiaeth y disgyblion o symbolau llythrennau a rhif.

 

Hoffai staff y feithrin eich diolch am eich cefnogaeth arbennig wrth i ni ddechrau ar dymor y Gwanwyn.

Bant a ni!!! 

 

We will also continue to provide exciting activities to develop the pupil's pre reading and emergent writing skills, and continue to introduce daily letter and number recitation and recognition activities.

 

The nursery staff would like to thank you for your continued support as we begin the Spring term!

Off we go!!!

Top