Menu
School Logo
Language
Search

Gwaith y Tymor / This term's work

Tu Hwnt i'r Sêr!

 

Ein thema y tymor yma yw 'Tu Hwnt i'r Sêr!' 

Our theme this term is 'Beyond the Stars!'

 

Mae tymor prysur llawn hwyl a sbri...ac anturiaethau (wrth gwrs!) o'n blaenau.

We have a busy term full of adventures ahead of us.

 

 

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

 

Cymraeg a Saesneg

 

Y tymor hon, yn ein gwersi Cymraeg a Saesneg, byddwn yn ysgrifennu nifer o genres. Dyma'r genres byddwn yn astudio:

 • Ymson
 • Neges o'r Gofod
 • Cyfarwyddiadau
 • Traethawd
 • Cerdd

 

This term, in our Welsh and English lessons, we will be writing many different genres. Here are the genres we will be writing:

 • Soliloquy
 • A message from Space
 • Instructions
 • De Bono Essay
 • Poetry

 

Byddwn hefyd yn darllen llyfrau llun ar ddiwedd bob dydd, ac yn trafod eu cynnwys a'u negeseuon fel dosbarth.

We will also be reading picture books at the end of every day. We will discuss their content and the important messages of the story.

 

Mathemateg a Rhifedd

 

Mathemateg

Yn ein gwersi Mathemateg y tymor yma byddwn yn astudio nifer o bynciau gwahanol. Dyma rhestr ohonynt:

 • Ffracsiynau, canrannau a degolion
 • Rhifau Negyddol
 • Cyfeirnodau Grid
 • Cymesuredd
 • Arwynebedd
 • Cyfartaledd

 

In our Mathematics lessons this term we will be studying many different topics.

 • Fractions, percentages and decimals
 • Negative numbers
 • Grid references
 • Symmetry
 • Area
 • Averages

 

Hefyd, byddwn yn defnyddio TT Rockstars i'n helpu i ddysgu ein tablau.

Dylai eich plentyn gwybod eu tablau (i fyny at 12 x 12 ) erbyn diwedd tymor y gwanwyn.

 

Also, we will be using TT Rockstars to help us to learn our times tables. 

Your child should know every times table up to 12 x 12 by the end of the Spring term.

 

https://play.ttrockstars.com/auth/school/student

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Gwyddoniaeth

Yn ein gwersi Gwyddoniaeth y tymor hwn, byddwn yn edrych ar Y Gofod. Byddwn yn astudio'r planedau a'r lleuad. Byddwn yn cynnal arbrawf i ddarganfod beth sy'n effeithio ar led craterau ar y lleuad. Byddwn hefyd yn darganfod hanes Katherine Johnson, a sut wnaeth hi helpu eraill i gyrraedd y gofod.

 

In our Science lessons this term, we will be learning about Space. We will be studying the planets and the moon. We will be conducting an experiment to see what effects the size of craters of the Moon. We will also be learning about Katherine Johnson, and how she helped space travel.

 

TGCh

Byddwn yn dysgu llawer o sgiliau newydd yn ystod ein gwersi TGCh. Byddwn yn defnyddio nifer o ddyfeisiau gwahanol i gwblhau ein gwaith; iMacs, iPads a'r chromebooks. Rhaid tasgau byddwn yn cwblhau yw;

 • ysgrifennu ebost
 • diogelwch ar y we
 • storio gwybodaeth
 • gwaith ymchwil
 • trin data.

 

Byddwn yn defnyddio nifer o raglenni ac apps gwahanol i gwblhau ein gwaith; 

 • gwaith ar raglenni google; google draw, google docs, google slides, google sites a llawer mwy
 • clips
 • popplet
 • seesaw.

 

Byddwn hefyd yn cwblhau llawer o waith drawsgwricwlaidd yn defyddio TGCh.

 

We will be learning many new skills during our ICT lessons. We will be using iMacs, iPads and chromebooks to complete various tasks during the term. Some tasks that we will be completing are;

 • sending emails
 • storing information
 • internet safety
 • research
 • data.

 

We will be using many different programs and apps to complete our work:

 • work on google programs - google docs, google slide, google sites, google draw and many more
 • clips
 • popplet
 • seesaw.

 

We will also be completing lots of cross-curricular tasks using ICT.

Dyniaethau

 

Byddwn yn cwblhau nifer o waith gwahanol yn ein gwersi Dyniaethau. Dyma rhai pynciau byddwn yn astudio yn ein gwersi;

 • Y Parciau Cenedlaethol
 • Hanes Hedd Wyn
 • Trychinebau Naturiol
 • Y crefydd Islam

 

We will be completing a variety of work in our humaities lessons. Here are some of the topics we will be studying;

 • The National Parks
 • The history of Hedd Wyn
 • Natural Disasters
 • The Religion of Islam

 

 

Iechyd a Lles        

Chwaraeon 

Chwaraeon Tu Allan / Outside Sports lessons: Dydd Mawrth / Tuesday (Every week)

 

Bydd gwersi chwaraeon Blwyddyn 6 ar brynhawn Ddydd Mawrth. Bydd angen cit chwaraeon ar bob un plentyn: siorts, crys-t, (siwmper a throwsus os yw hi’n oer) ac esgidiau sbâr. Dillad chwaraeon lliwiau’r ysgol os gwelwch yn dda (Coch, llwyd, du neu wyn). DIM crysau pêl droed/rygbi. 

 

This year our Sports lessons take place every Tuesday afternoon. Every child will need to wear sports kit during the session: shorts, t-shirt, (jumper and joggers if it’s cold) and they must have spare trainers. Sports kit should be in the school colours (red, grey, black or white) NO rugby/football kits.

 

 

ABCh

Byddwn yn trafod llawer o bethau yn ein gwersi ABCh. Byddwn yn darllen nifer o 'Llyfrau Llun' ac yn trafod eu cynnwys a'u themau. Byddwn yn trafod nifer o bethau gwahanol gan gynnwys; ein teimaldau, bwlio, creu ffrindiau, sut i ddelio gydag emosiynau a digwyddiadau yn y newyddion.

 

We will discuss many different topics in our PSE lessons. We will read many Picture Books and will discuss the content and themes. We will discuss a variety of topics including; our feelings, bullying, creating friends, how to deal with emotions and events in the news.

Top