Menu
Home Page

Gwaith y Tymor / This term's work

Beth am antur?

 

Ein thema y tymor yma yw 'Beth am antur?' 

Our theme this term is 'Let's go on an adventure!'

 

Mae tymor prysur llawn hwyl a sbri...ac anturiaethau (wrth gwrs!) o'n blaenau.

We have a busy term full of adventures ahead of us.

 

 

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

 

Cymraeg

 

Y tymor hon, yn ein gwersi Cymraeg, byddwn yn ysgrifennu genre gwahanol bob bythefnos. Dyma'r genres byddwn yn astudio:

 • Hunan Bortread
 • Ymson
 • Cyfres o lythyron

 

This term, in our Welsh lessons, we will be writing a different genre every fortnight. Here are the genres we will be writing:

 • Self Portrait
 • Soliloquy
 • Series of letters

 

English

 

This term, in our English lessons, we will be writing a different genre every fortnight. Here are the genres we will be writing:

 • Diary Entry
 • Short Story
 • Lyric Analysis
 • Essay - De Bono 

 

Mathemateg a Rhifedd

 

Mathemateg

Yn ein gwersi Mathemateg y tymor yma byddwn yn astudio nifer o bynciau gwahanol. Dyma rhestr ohonynt:

 • Gwerth Lle
 • Talgrynnu
 • Y 4 gweithred: adio, tynnu, lluosi a rhannu
 • Ffactorau, lluosrifau a rhifau cysefin
 • Ffracsiynau, canrannau a degolion
 • Cyfeirnodau Grid
 • Cymesuredd.

 

In our Mathematics lessons this term we will be studying many different topics.

 • Place Value
 • Rounding
 • The 4 operations: addition, subtraction, multiplication and division
 • Factors, multiples and prime numbers
 • Fractions, percentages and decimals
 • Grid references
 • Symmetry.

 

Byddwn hefyd yn defnyddio Mathletics i helpu i atgyfnerthu'r gwaith rydym yn cwblhau yn y dosbarth.

Hefyd byddwn yn defnyddio TT Rockstars i'n helpu i ddysgu ein tablau.

Dylai eich plentyn gwybod eu tablau (i fyny at 12 x 12 ) erbyn diwedd tymor y gwanwyn.

 

We will also be using Mathletics to help reinforce and practise the work we are completing in class.

Also, we will be using TT Rockstars to help us to learn our times tables. 

Your child should know every times table up to 12 x 12 by the end of the Spring term.

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Gwyddoniaeth

Yn ein gwersi Gwyddoniaeth y tymor hwn, byddwn yn edrych ar gynefinoedd gwahanol ar draws y byd. Byddwn yn astudio pa anifeiliaid a phlanhigion sydd yn byw ym mhob un a sut maen nhw wedi addasu i'w cynefin. 

 

In our Science lessons this term, we will be learning about different habitats that exist around the world. We will be researching the animals and plants that live in each habitat, and will be learning how some have adapted to their habitat.

Dyniaethau

 

Hanes

Yn ein gwersi Hanes y tymor hwn, byddwn yn astudio’r Tuduriaid. Byddwn yn cwblhau llawer o waith am y Tuduriaid ar brynhawn Ddydd Iau gyda Mrs Howells. Rydym wedi trefnu trip yn gysylltiedig gyda’n gwaith ar y Tuduriaid; i wylio sioe Horrible Histories 'The Terrible Tudors.' 

 

Our History lessons this term will be about the Tudors and the lives of the people who lived in during this reign. We will complete lots of History work with Mrs Howells on a Thursday afternoon. We have organised a trip that connects to our work this term; a trip to watch 'The Terrible Tudours' in the theatre (Horrible Histories!)

 

 

Daearyddiaeth

Yn ein gwersi Daearyddiaeth y tymor hwn, byddwn yn astudio sgiliau mapiau. Byddwn yn edrych ar lleoliad cynefinoedd amrywiol ar fapiau. Byddwn yn dysgu sut i ddarllen gwahanol fathau o fapiau ac yn dysgu sut mae graddfeydd yn ein helpu wrth eu darllen.

 

In our Geography lessons this term we will be concentrating on our mapping skills. We will be discovering the location of many different habitats across the world. We will also be learning how to read many maps, concentrating on why scales are important when reading maps.

 

 

Addysg Grefyddol

Yn ein gwersi Addysg Grefyddol byddwn yn astudio Cristnogaeth. Byddwn yn edrych ar yr hyn mae Cristnogion yn credu ac yn dilyn, ac yn astudio dathliadau a digwyddiadau ym mywyd Cristion.

In our Religious Education lessons we will be studying Christianity. We will be looking at many aspect of the religion including; place of worship, beliefs, importants dates and importand dates.

 

Iechyd a Lles        

Chwaraeon 

Chwaraeon Tu Allan / Outside Sports lessons: Dydd Mawrth / Tuesday (Every week)

 

Bydd gwersi chwaraeon Blwyddyn 6 ar brynhawn Ddydd Mawrth. Bydd angen cit chwaraeon ar bob un plentyn: siorts, crys-t, (siwmper a throwsus os yw hi’n oer) ac esgidiau sbâr. Dillad chwaraeon lliwiau’r ysgol os gwelwch yn dda (Coch, llwyd, du neu wyn). DIM crysau pêl droed/rygbi. 

 

This year our Sports lessons take place every Tuesday afternoon. Every child will need to wear sports kit during the session: shorts, t-shirt, (jumper and joggers if it’s cold) and they must have spare trainers. Sports kit should be in the school colours (red, grey, black or white) NO rugby/football kits.

 

 

ABCh

Byddwn yn trafod llawer o bethau yn ein gwersi ABCh. Byddwn yn darllen nifer o 'Llyfrau Llun' ac yn trafod eu cynnwys a'u themau. Byddwn yn trafod nifer o bethau gwahanol gan gynnwys; ein teimaldau, bwlio, creu ffrindiau, sut i ddelio gydag emosiynau a digwyddiadau yn y newyddion.

 

We will discuss many different topics in our PSE lessons. We will read many Picture Books and will discuss the content and themes. We will discuss a variety of topics including; our feelings, bullying, creating friends, how to deal with emotions and events in the news.

Cyfrifiadureg

 

TGCh

Byddwn yn dysgu llawer o sgiliau newydd yn ystod ein gwersi TGCh. Byddwn yn defnyddio nifer o ddyfeisiau gwahanol i gwblhau ein gwaith; iMacs, iPads a'r chromebooks. Rhaid tasgau byddwn yn cwblhau yw;

 • ysgrifennu ebost
 • diogelwch ar y we
 • storio gwybodaeth
 • gwaith ymchwil
 • trin data.

 

Byddwn yn defnyddio nifer o raglenni ac apps gwahanol i gwblhau ein gwaith; 

 • gwaith ar raglenni google; google draw, google docs, google slides, google sites a llawer mwy
 • clips
 • popplet
 • seesaw.

 

Byddwn hefyd yn cwblhau llawer o waith drawsgwricwlaidd yn defyddio TGCh.

 

We will be learning many new skills during our ICT lessons. We will be using iMacs, iPads and chromebooks to complete various tasks during the term. Some tasks that we will be completing are;

 • sending emails
 • storing information
 • internet safety
 • research
 • data.

 

We will be using many different programs and apps to complete our work:

 • work on google programs - google docs, google slide, google sites, google draw and many more
 • clips
 • popplet
 • seesaw.

 

We will also be completing lots of cross-curricular tasks using ICT.

Top