Menu
School Logo
Language
Search

Gweithio o adref - Working from Home

Bwydlen Gweithio o gartref ‘Pick a Mix’ Blwyddyn 2


Yn y tabl isod mae opsiynau amrywiol am waith i’w gyflawni os fydd rhaid gweithio o gartref yn ystod yr wythnosau nesaf yn arwain at wyliau’r Pasg.  Bydd gweithgareddau’r fwydlen ddiwethaf dal yn cael ei weithredu ochr yn ochr â’r fwydlen yma.  Croeso i chi gysylltu â ni os oes angen unrhyw gymorth, gan ein bod yn cynnwys pethau newydd i gadw diddordeb y plant.  Byddwn yn dathlu’r rhain pan fyddwn yn ôl yn yr ysgol.  Mae llawer o adnoddau ar gael trwy Google Classroom y Dosbarth.  Os gliciwch ar y ‘waffle’ ar ochr dde y sgrin pan ewch i Google, mae eicon ‘Classroom’ ac mae eich manylion wedi cael eu darparu i chi ar wahân.  Mwynhewch!                                                                         

Mae llawer o adnoddau parod ar safle we o’r enw Twinkl. Mae Twinkl ar hyn o bryd yn darparu mynediad i Twinkl am ddim. Twinkl- ewch i www.twinkl.co.uk/offer a gwneud cyfrif. Teipiwch y côd UKTWINKLHELPS i mewn er mwyn cael mynediad i’r adnoddau am ddim. (edrychwch ar y rhan Parents Hub). Gallech chi ebostio unrhyw gwestiynau i twinklcares@twinkl.co.uk

* Cofiwch i edrych ar wefan yr ysgol a tudalen dosbarth Blwyddyn 2 am ragor o wybodaeth hefyd!

Diolch am eich cymorth parhaol yn ystod yr adeg heriol ac ansicr i bawb.

Mrs Roberts: jroberts@santestudful.merthyr.sch. uk               Mrs Williams: anewton@santestudful.merthyr.sch.uk 

Year 2 'Pick a Mix' home working menu

 

The table below contains various options for work to be undertaken if working from home in the coming weeks leading up to the Easter holidays. The activities of the last menu will still be implemented alongside this menu. Please feel free to contact us if you need any help, as we have included new things to keep the children interested. We will celebrate these when we are back at school. Many resources are available through Google Classroom. If you click on the 'waffle' on the right of the screen when you go to Google, there is a 'Classroom' icon and your details have been provided to you separately. Enjoy!

There are many ready-made resources on a website called Twinkl. Twinkl currently provides free access to Twinkl. Visit www.twinkl.co.uk/offer and make an account. Enter the code UKTWINKLHELPS to access the free resources. (check out the Parents Hub section). You could email any questions to twinklcares@twinkl.co.uk      

* Remember to check the school website classroom page for year 2 for more information!

Thank you for your continued support throughout this difficult time of uncertainty for all.

Mrs Roberts: jroberts@santestudful.merthyr.sch.uk                Mrs Williams: anewton@santestudful.merthyr.sch.uk

Cliciwch y linc i weld y 'Pick and Mix' Gweithio o Adre/ Clic below to see the Working from Home 'Pick and Mix

Sut i drefnu diwrnod wrth weithio o adref?

How to plan your day when working from home?

 

Gyda'r rhagolwg o weithio gartref yn bosibilrwydd, efallai eich bod yn pendroni sut i gynllunio'ch diwrnod i gael y cydbwysedd cywir o waith, chwarae a gorffwys. Isod mae enghraifft o amserlen y byddwch chi efallai am ei mabwysiadu yn ystod yr amser hwn. Cofiwch edrych i mewn yn ddyddiol yn ystod yr wythnos am ddiweddariadau gan eich athrawon dosbarth.

 

With the prospect of working from home a possibility, you may be wondering how to plan your day to get the correct balance of work, play and rest.  Below is an example of a timetable that you may wish to adopt during this time.  Remember to check in daily during the week for updates from your class teachers.

 

                        

Top