Menu
School Logo
Language
Search

Gweithio o gartref/Home Learning

Yn y tabl isod mae opsiynau amrywiol am waith i’w gyflawni o gartref yn ystod yr wythnosau nesaf.  Bydd gweithgareddau’r fwydlen ddiwethaf dal yn cael ei weithredu ochr yn ochr â’r fwydlen yma. Croeso i chi gysylltu â ni os oes angen unrhyw gymorth, gan ein bod yn cynnwys pethau newydd i gadw diddordeb y plant. Mae llawer o adnoddau ar gael trwy ‘Google Classroom’. Os gliciwch ar y ‘waffle’ ar ochr dde’r sgrin pan ewch i Google, mae’r eicon ‘Classroom’ yno .Gallech lanlwytho unrhyw esiamplau o waith o’r fwydlen i Seesaw personol eich plentyn. Plîs e-bostiwch athrawes dosbarth eich plentyn er mwyn derbyn ei manylion/fanylion mewngofnodi ar gyfer ’Google classroom’ a ’Seesaw’. Mwynhewch!

Mae llawer o adnoddau parod ar safle we o’r enw Twinkl. Mae Twinkl ar hyn o bryd yn darparu mynediad i Twinkl am ddim. Twinkl- ewch i www.twinkl.co.uk/offer a gwneud cyfrif. Teipiwch y côd UKTWINKLHELPS i mewn er mwyn cael mynediad i’r adnoddau am ddim. (edrychwch ar y rhan Parents Hub). Gallech chi e-bostio unrhyw gwestiynau i twinklcares@twinkl.co.uk

* Cofiwch i edrych ar wefan yr ysgol a thudalen dosbarth Blwyddyn 1 am ragor o wybodaeth hefyd!

Diolch am eich cymorth parhaol yn ystod yr adeg heriol ac ansicr i bawb.

Mrs Reddy: rlancaster@santestudful.merthyr.sch. uk Miss Boyce: hboyce@santestudful.merthyr.sch.uk

 

Year 1 'Pick n Mix' home working menu

The table below contains various options for work to be undertaken when working from home in the coming weeks. The activities of the last menu will still be implemented alongside this menu. Please feel free to contact us if you need any help, as we have included new things to keep the children interested. Many resources are available through Google Classroom. If you click on the 'waffle' on the right of the screen when you go to Google, there is a 'Classroom' icon. Feel free to upload examples of work completed from the menu to your child’s personal seesaw account. Please email us so that we can provide you with your child’s log in details for ‘Google classroom’ and ‘seesaw’. Enjoy!

There are many ready-made resources on a website called Twinkl. Twinkl currently provides free access to Twinkl. Visit www.twinkl.co.uk/offer and make an account. Enter the code UKTWINKLHELPS to access the free resources. (check out the Parents Hub section). You could email any questions to twinklcares@twinkl.co.uk
* Remember to check the school website classroom page for year 1 for more information.

Thank you for your continued support throughout this difficult time of uncertainty for all.

Mrs Reddy: rlancaster@santestudful.merthyr.sch. uk Miss Boyce: hboyce@santestudful.merthyr.sch.uk

 

'Pick n Mix' Dysgu o Adref/ 'Pick n Mix' Learning from Home

Isod, gwelwch gyswllt i wefannau defnyddiol am addysgu'r wythnos hon.

Below, see a list of useful websites for this weeks learning.

Top