Menu
School Logo
Language
Search

Gweithio o'r cartref / Home Learning

07.09. 2020

Eich tasg gyntaf ym mlwyddyn 5! Mae'n hollbwysig ein bod ni'n dod i adnabod ein gilydd ar ddechrau flwyddyn ysgol newydd. Eich tasg felly, yw i esbonio wrthym y pethau sy'n bwysig i chi. Hoffem ni wybod:

- Yr hyn sy'n bwysig i chi yn eich tŷ

- Yr hyn sy'n bwysig i chi yn yr ysgol

- Yr hyn sy'n bwysig i chi mewn athrawes ddosbarth

- Ac unrhyw ffeithiau diddorol amdanoch chi. 

 

Cofiwch i rannu eich gwaith gyda ni drwy ebost! Efallai hoffech chi recordio fideo yn esbonio'r pethau uchod, neu lenwi PicCollage llawn lluniau o'r pethau sy'n bwysig i chi neu efallai, hoffech chi lunio poster i ni? Mae'n hollol lan i chi! smiley Rydym ni'n edrych ymlaen yn fawr at weld eich gwaith!

 

Your first task in Year 5! We think it's very important that we get to know each other at the beginning of a new school year. Therefore, your task for today is to explain to us the things that are important to you. We would like to know:

- What is important to you in your home?

- What is important to you in school?

- What is important to you in a class teacher?

- Any interesting facts about yourself.

 

Remember to share your work with us via email. Maybe you would like to record a video explaining the above? Or, maybe you would like to fill a PicCollage with pictures of the things that are important to you? You could even make a fantastic poster for us! It is up to you! smiley We are looking forward to seeing your work!

 

*Please note that your child can choose whether they would like to complete the task in Welsh or English.*

 

Pob lwc / Good luck,

Miss James, Miss Jones & Mr Mahoney.

 

Rhannwch eich gwaith gyda ni/ Share your work with us:

Miss James: tjames@santestudful.merthyr.sch.uk

Miss Jones: ejones@santestudful.merthyr.sch.uk

Croeso i Dymor yr Haf/Welcome to the Summer Term

Gwyliau'r Pasg/ Easter Holidays

Dyma weithgareddau i gadw chi'n brysur dros wyliau'r pasg. Cofiwch DOES DIM RHAID I CHI WNEUD NHW ond maen nhw yma rhag ofn! Os ydych chi'n dewis gwneud unrhyw beth o'r daflen plis rhannwch unrhyw luniau/clipiau gyda ni ar Seesaw! smiley
Joiwch y gwyliau ffrindiau, a chadwch yn ddiogel! 


Here's some activities to keep you busy during the Easter holidays. Please remember these ARE NOT COMPULSORY but they are here just in case! If you do decide to complete any of the tasks, remember to share any pictures/clips with us on Seesaw! smiley

Enjoy the holidays and stay safe!

 

Diolch,

Miss James a Miss Phillips.

Gweler isod copi o weithgareddau 'Pic n Mix' ar gyfer Blwyddyn 5.

Os ydych chi angen unrhyw fanylion mewn gofnodi (log in) ar gyfer eich plentyn, neu os oes gennych chi neu'ch plentyn unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r gwaith, plis danfonwch ebost i ni a bydden ni'n ymateb cyn gynted a phosibl.

Diolch yn fawr,

Miss James a Miss Phillips.

 

Please see below a copy of the 'Pic n Mix' style activities for Year 5.

If you require any log in details for your child, or if you or your child have any questions regarding the work please send us an email and we will get back to you as soon as possible.

Many Thanks,

Miss James and Miss Phillips.

 

Ein ebyst/ Our emails:

Miss James- tjames@santestudful.merthyr.sch.uk

Miss Phillips- pphillips@santestudful.merthyr.sch.uk

Top