Menu
School Logo
Language
Search

Llwyn-On Bl 2 Mrs Roberts

Croeso i dudalen Dosbarth

Llwyn On! Blwyddyn  2

Mrs Roberts & Miss Thomas!

 

 

                                                         

 

 

Trosolwg tymor yr Hydref—Blwyddyn 2

 

Image result for the gruffalo

 

Ein thema'r tymor yma yw ‘Y Goedwig Hudol’. O fewn y thema, byddwn yn astudio y llyfr Y Gryffalo. Yn ystod y tymor, byddwn yn dysgu am amrywiaeth o greaduriaid bach diddorol sydd yn byw yn y goedwig, yn enwedi y dylluan. Dyma’r fath o weithgareddau bydd yn mynd ymlaen yn ystod yr hanner tymor cyntaf ar draws y cwricwlwm.

 

Datblygiad Personol a Chymdeithasol:

* Cydweithio gydag eraill mewn sefyllfaoedd grŵp

* Dysgu am bethau byw a phwysigrwydd dangos parch tuag atyn nhw

* Dysgu am lendid wrth goginio a thrin bwyd

* Trafod peryglon o’n cwmpas a dieithriad

 

Datblygiad Mathemategol:

 • Atgyfnerthu sgiliau adio
 • Trefnu rhifau
 • Dyblu ac haneri
 • Safle, Cyfeiriad a Symudiad
 • Symudiad a Throeon

 

 

Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu:

 •  Trefnu ac ailadrodd y stori
 •  Ysgrifennu portread am y Gryffalo gan ddefnyddio amrywiaeth o agoriadau, gwefreiriau a chymariaethau
 •  Parhau i ddatblygu sgiliau darllen y disgyblion
 •  Gwella ffurfiant llythrennau a gwella llawysgrifen
 •  Strwythuro brawddegau ac ychwanegu cysyllteiriau i ehangu gwaith ysgrifenedig

 

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd:

 •  Ymweld â Mountain View Ranch a thaith Y Gryffalo
 •  Enwi rhannau o’r corff a chorff y Gryffalo
 •  Cynllunio map syml trwy’r goedwig
 •  Dysgu sut i goginio crymbl a phitsa

 

Overview, Autumn term—Year 1

 

This term, our theme is The Magical Forest. Under this theme, we will study the book The Gruffalo. During the first half term, we will learn about some creatures that live in the forests, in particular owls. Here is an overview of some of the activities that your child will experience:

 

Personal and Social Development:

* Co operate with others in group situations

* Learn about living things and show respect towards living things

* Learn about germs and cleanliness with food whilst cooking (bread/ cookies)

* The dangers around use, including strangers

 

Mathematical Development:

 • Addition strategies
 • Number sequencing and ordering
 • Doubling and halving
 • Position, direction and movement
 • Angle and position

 

Language Development:

 • Ordering and re=telling stories
 • Write a character portrait of The Gruffalo using interesting adjectives and comparisons
 • Continue to develop reading skills and understanding of texts
 • Further development of letter formation and handwriting skills
 • Further develop sentence structuring skills, including connectives to extend writing.

 

Knowledge and understanding of the World:

 • Educational visit to Mountain View Ranch and The Gruffalo Trail
 • Name different parts of their body and also those of animals
 • Design a simple map through the forest
 • Learn how to cook blackberry and apple crumble and pizza
Top