Menu
School Logo
Language
Search

Neges y Dydd

2/10/20

Mae hi'n Ddydd Gwener ac mae ein hwythnos fach yma yn ein hysgol newydd ar fi'n dod i ben. Diolch i bawb sydd wedi gwneud ymdrech arbennig i arwain y ffordd gyda dysgu ein plant bach. Mae'r roced ar fin cyrraedd nol i'r ysgol ffrindiau! Welwn ni chi fore Llun!

It's Friday and our little week here at our new school is coming to an end. Thank you to everyone who has made a special effort to lead the way in teaching our little ones. The rocket is about to arrive back to school friendsl! See you on Monday morning!

 

 

1/10/20

Bore da ffrindiau!

Wel mae ein tudalen Seesaw ni'n edrych braidd yn rhyfedd ffrindiau bore ma! Mae'n edrych mae yna bobl bach rhyfedd iawn wedi ymuno gyda ni!! Ydych chi wedi galw draw eto i greu bwystfil bach rhyfedd! Cofiwch wneud! 

Wel our Seesaw page looks a little different this morning freinds! It looks as though some very strange little people have joined us! Have you popped over yet to make your very own shape monster! Remember to give it a go!

Gwaith gwych ffrindiau daliwch ati!!

30/09/20

Bore da ffrindiau, mae hi'n ddydd Mercher heddiw a dyma ni ar ddiwnod ein hymarfer corff yn ein hysgol! Beth am ymuno gyda Heini i greu enfys, mynydd neu flodyn wrth ymestyn eich corff! Mae Heini yn ymweld ag ysgol fel ein hysgol ni! Am hwyl! Dyma'r linc isod i chi fwynhau gwneud. Rydyn ni'n edych ymlaen i'ch gweld yn fuan ar Seesaw ffrindiau.

Good morning friends, it's Wednesday today and here we are on our exercise day at school! Why not join Heini to create a rainbow, mountain or flower as you stretch your body! Sounds lots of fun! Heini visits a school like ours! Use the link below to enjoy joining in. We look forward to seeing you soon on Seesaw friends.

Cariad a chwtch Mrs Jones a Miss Williams

 

 

29/09/20

Bore da ffrindiau! Galwch draw i'n Seesaw i weld pwy sydd wedi dathlu ei phenblwydd!

Call in to our Seesaw page to see who's celebrating their birthday! Lots of fun activities there too ffrindiau.

Ymunwch mewn i ganu Penblwydd Hapus!What about joining in to sing our birthday song!

Colli pawb ffrindiau! Missing you all!

Cân Cyw a'i Ffrindiau

28/09/20

Bore da ffrindiau, gobeithio gafoch chi benwythnos braf? Roedd yr haul yn gwneu yn braf ffrindiau yn union fel eich gwynebau hapus yn ein dosbarth! Beth am ymuno ffrindiau â chanu Bore Da ffrindiau!?

Cofiwch alw draw at eich gweithgareddau newydd ffrindiau. Ymarfer ein sgiliau mathemateg heddiw. Rydyn ni'n edrych ymlaen at weld eich lluniau.

Cofiwch hefyd am dudalen dysgu o bell a'ch tudalen Seesaw. Mwynhewch ffrindiau.

Cariad a chwtch,

Good morning friends, hope you had a lovely weekend? The sun shone bright just like all our little friends in the dosbarth!  Why not join one of our friends and sing Bore Da!?

Remember to pop along to your new activities. Today you can practice your maths skills. We look forward to seeing your pictures.

Also remember our distance learning page and your Seesaw page. Enjoy friends.

Love and hugs,

 

 

Mrs Jones a Miss Williams

Bore da ffrindiau.mp4

Still image for this video

25/09/20

Bore da ffrindiau! Wel ffrindiau dyma ni ar ddiwedd wythnos fach gwahanol iawn yn nosbarth Mrs Jones a Miss Williams y Derbyn! Diolch, diolch a mwy o ddiolch i bawb sydd wedi ymuno ar ein tudalen Seesaw yn barod a chwblhau gwaith gwych o adref! Mwy o luniau i ddilyn ffrindiau.

Bore da ffrindiau! Wel freinds here we are at the end of a very different week in Mrs Jones and Miss Williams' Reception Class. Thank you, thankyou and thankyou to everyone who has already signed up on our Seesaw page and completed great work from home! More pictures to follow.

 

 

 

Bore Da!

Still image for this video

24/09/20

Edrychwch pa mor glefar ydyn ni ffrindiau! Wrthi yn barod yn ymarfer cryfhau ein sgiliau mudol man.

Look how clever we are freinds already practising our fine motor pencil control. Arbennig ffrindiau. 

Top