Menu
School Logo
Language
Search

Neges y Dydd/Today's Message

Bore da ffrindiau,

Gobeithio bod pawb yn mwynhau'r gwiethgareddau gwych wythnos yma. Rydy'n ni mynd i gael carnifal swnllyd iawn! Edrychwch ar maracas lliwgar Isobel! Beth am greu offeryn eich hun? Dwi'n edrych ymlaen i weld a chlywed nhw! Mwynhewch yr hwyl a sbri- hwre!

Good morning friends, 

I hope everyone's enjoying the fun activities this week. We are going to have a very noisy carnival! Look at Isobel's colourful maracas! Would you like to make your own musical instrument? I look forward to seeing and hearing them! Enjoy the fun- hooray! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/6/20

Croeso nol ffrindiau,

Gobeithio bod pawb wedi mwynhau hanner tymor a chwarae yn yr haul pob dydd! 

Wel am gyffro! Wythnos yma rydyn ni'n mynd i Frasil ac i'r carnifal! Mae'r ysgol gyfan yn rhan o'r cynllun yma. Dwi'n siwr gawn ni lawer o hwyl a sbri! Rydw i wedi rhannu cynllun Pick and Mick ar ein tudalen Seesaw.

Mwynhewch eich carnifal swnllyd, lliwgar a bant a chi i weld. xx

Welcome back friends,

I hope everyone enjoyed half term and playing in the sun every day! 

Well, I'm very excited. This week we are going on a trip to Brazil and to the Carnival! The whole school will be part of this scheme. I'm sure we will have lots of fun! I have shared the pick and mix selection of activities on our class Seesaw. Enjoy your noisy, colourful carnival and off you go to have a look. xx

Bore da, 
Wel mae hi'n Ddydd Gwener! Diwrnod olaf cyn hanner Tymor! Hanner tymor prysur gyda chi gyd yn gweithio o'r tŷ! Diolch i bawb am weithio mor galed. Rydyn ni'n prowd iawn ohonoch chi gyd. Rydych chi'n rhoi gwen mawr ar wynebau ni pob dydd wrth ymateb mor dda ar ein Seesaw dosbarth.
Mae eich gwaith wedi bod yn ffantastig!
 Ar ôl hanner tymor byddwn yn cael wythnos o weithgareddau hwyl wedi eu paratoi gan adran y Celfyddydau yn yr ysgol. Thema'r wythnos  bydd -Carnifal! Mae'r gweithgareddau yn llawn hwyl a sbri! Dwi'n edrych ymlaen yn barod.
Am y tro ffrindiau bach cofiwch gadw yn ddiogel, mwynhewch hanner tymor a chofiwch i wylio Gwasanaeth Ysgol heddiw ar ein gwefan -adran dosbarthiadau.  Anfon cwch mawr i chi gyd Mrs.Davies a Miss.Williams xx

Good Morning,

Well, it's Friday! The last day before half term! It has been a very busy half term with you all working from home!

Thank you to everyone for all their hard work and continued support. We are very proud of every one of you! You put a smile on our faces every day by responding so well on our class Seesaw. Your work has been fantastic!

After half term, we will be sharing a week of work prepared by the Expressive Arts team in school. The theme for the week will be Carnival! The pick and mix activities are full of fun and excitement. I am really looking forward to sharing them with you.

For now, lovely friends have a restful half term and keep safe. Remember to watch our school assembly on our Website. Mrs.Davies and Miss Williams send you a lovely cwtch xx

Helo bawb,
Am ddiwrnod braf! Hoffech chi grey tŷ i ffrindiau Gwen gwenynen fel Rosie? Tybed pa greaduriaid byddai'n dod i'r gwesty?
Mae Gwen wenynen angen eich help hefyd i gyfi yr holl baill sydd yn ei chwch. Bss! Bss! Bss! ffrindiau annwyl. Ewch i weld ar ein Seesaw dosbarth. Diolch

Hello Everyone,

What a lovely day again! Would you like to make a hotel for Gwen Gwenynen's friends like Rosie? I wonder what little insects will visit the hotel?

Gwen gwenynen also needs your help to count the pollen in her hive. Bzz! Bzz! Bzz! friends. Off you go to look at our class Seesaw. Diolch.

 

 

 

Helo ffrindiau,

 Mae Mrs.Davies wedi bod am dro bore mha. Edrychwch beth welais i- Clychau'r Gog yn tyfu yn y goedwig! Ydych chi wedi gweld Clychau'r gog a chlywed y Gwcw yn canu? Beth am fynd am dro i weld pa flodau sy'n tyfu yn agos i ble rydych chi'n byw neu beth am dynnu llun neu beintio beth sy'n tyfu yn eich gardd chi. Cofiwch anfon eich luniau i Seesaw Dosbarth i ni cael gweld!

Mrs.Davies went for a walk this morning. Look what I saw growing _Bluebells growing in the woods! Have you seen Bluebells and heard the Cwcw singing? Why don't you go for a walk and see what flowers are growing in your area or you could draw or paint flowers that are growing in your garden. Remember to send us a picture on our class Seesaw for us to see. Diolch.

 

 

 

 

 

19/5/2020

Heddiw mae Mrs.Davies a Miss.Williams wedi cael sypreis hyfryd wrth weld eich holl gwaith Mathemateg Gwen gwenynen ar ein Seesaw dosbarh! Gwaith gwych da iawn ffrindiau! Mae Mrs.Davies a Miss Williams hefyd wedi bod yn creu persawr allan o betalau! Ewch i weld ar ein Seesaw dosbarth! Ydych chi'n gallu creu persawr? Tybed sut byddai'n arogli?

Today Mrs.Davies and Miss. Williams had a lovely surprise by looking at all your fantastic Gwen gwenynen Maths work on our class Seesaw. We have also been making perfume using petals and herbs! Can you make perfume out of petals? What does it smell like?

 

 

 

 

 

 

 

18/5/2020

Gobeithio bod pawb yn iawn. Heddiw mae'n ddiwrnod rhannu neges Ewyllus da. Mae'n Ysgol ni wedi bod yn brysur yn lledu'r neges. Gwyliwch ein fidio arbennig sy'n rhannu'r neges gyda phlant y byd i gyd!
Mae pobl ifanc Cymru wedi bod yn anfon neges o Heddwch ers 1992! Dyma neges arbennig! Da iawn am helpu ffrindiau. Gobeithio gewch chi ddiwrnod llawn caredigrwydd a gobaith.

Hope everyone is well. Today is a special day to share the message of hope and goodwill. Our school has been busy spreading the message. Watch our special video that shares the message with all children around the world!

Young people from Wales have been sharing this message since 1992! It is a very unique message-one of a kind! Well done for helping share the message. We hope you all have a day filled with love and positivity.

14/5/2020

Helo bawb,
Mae Mrs.Davies allan yn yr ardd heddiw. Mae gen i ffrind newydd Gwen gwenynen sydd yn mynd i helpu chwilio am drychfilod yn yr ardd! Ewch draw i Seesaw i weld. Mae Mrs.Davies, Miss.Williams a Gwen Gwenynen eisiau dweud diolch , diolch, diolch am weithio mor galed yn y tŷ.

Dyma gan fach sy'n dweud diolchxx

 

Hello everyone,

Mrs.Davies is out in the garden this afternoon. I have a new friend Gwen Gwenynen who is going to help me look for mini-beasts in my garden! Go and have a look at our class Seesaw. Mrs.Davies, Miss. Williams and Gwen Gwenynen want to say a big thank you for working so hard at home.

Here is a little song that says thank you xx

 

https://youtu.be/DAyVagaajPA

12/5/2020

Prynhawn da bawb,

Heddiw ar ein tudalen Seesaw rydyn ni eisiau rhannu neges ewyllys da. Hoffech chi greu poster neu gerdyn i rannu neges ewyllys da. Mae syniadau hyfryd wedi rhannu gan yr Urdd.Ewch i weld!
Hefyd cofiwch mai Gwen Gwenynen yn aros amdanoch chi ddewis gweithgaredd hwyl o'n bwydlen newydd. Pa weithgaredd hoffech chi wneud yn gyntaf?  Cofiwch i rannu eich syniadau chi gyda'n ffrindiau ar ein Seesaw dosbarth.
Hwyl am y tro -BSS! BSS! BSS

Good afternoon everybody,

Today on our class Seesaw we would like to share the message of peace and goodwill. Would you like to create a poster or a card to share the message? There are fantastic ideas and messages shared by the Urdd. Go and have a look!

Gwen Gwenynen is also waiting for you to choose a fun activity from our new menu. Which activity will you do first? Remember to share your ideas with our friends in our class Seesaw.

Hwyl Bss! Bss! Bss! 

11/5/2020

Helo bawb,

Gobeithio bod pob un wedi mwynhau penwythnos hir. Roedd y tywydd yn fendigedig! Roedd e'n hyfryd i weld eich lluniau yn dathlu diwrnod V.E. yn yr ardd ac yn addurno eich tai.

Wel  heddiw mae ffrind newydd gyda ni ar ein tudalen Seesaw. Mae yna stori newydd sbon a gweithgareddau hwyl yn deillio o'r thema. Nai rhoi cliw bach i chi bss bss bsss!  Pwy yw ein ffrind newydd? Ydych chi'n gallu dyfalu?

Hello everyone,

I hope everyone enjoyed the long weekend. The weather was beautiful! It was lovely to see all your pictures celebrating V.E. Day and decorating the house.

Well today we have a new friend in our class Seesaw. There is a new story and lots of fun activities relating to our new friend. I will give you a clue bzz, bzz,bzz! Who is our new friend? Can you guess?

7/5/2020

 

Heddiw beth am ysgrifennu am ffrindiau Bili Broga. Beth ydych chi yn gallu darganfod am Mili Malwen? Ydych chi'n gallu labelu Mili Malwen?
Mae Rosie wedi bod yn creu bunting yn ei thŷ hi am ddathliadau diwrnod V.E. Ydych chi yn gallu creu bunting? Ydych chi mynd i gael parti?
Gobeithio cewch chi benwythnos hir hyfryd. Dwi'n edrych ymlaen at weld eich lluniau ar ein tudalen Seesaw. Hoffwn hefyd rhoi clap mawr i bob un ohonoch am weithio mor galed. Diolch Ffrindiau.

Today what about finding out and writing some facts about Bili Broga's friends. What can you find out about Mili Malwoden? Can you label her body parts?

Rosie has been making bunting in her house to celebrate V.E. day. Can you make bunting? Are you going to have a party at your house?

I hope you have a lovely long weekend. Miss. Williams and I look forward to seeing your pictures on our class Seesaw. I would also like to give you all a big clap for all your hard work. Diolch yn fawr

 

6/5/2020

Heddiw mae cystadleuaeth Ysgol gyfan ar ein tudalen Seesaw dosbarth. Dyna gyffrous! Pwy sy'n gallu dylunio masgot e-ddiogelwch newydd? Bydd angen i'r masgot newydd fod yn ddewr ac yn gallu helpu pawb i gadw'n ddiogel ar y we. Bydd yr enillydd yn cael eu gyhoeddi ar ôl y dyddiad cau a byddwn ni'n gallu gweld y masgot newydd ar ein wefan ysgol. Pob lwc ffrindiau. Cofiwch bod yn SMART!

Today there is a whole school competition in our class Seesaw. How exciting! Who can design a new e-safety mascot? The mascot will need to be brave and help keep everyone safe online. We will announce the winner after the deadline and we will be able to see the mascot on our school website. Good luck friends and remember to be SMART!

              Mrs.Davies                                                  Miss.Williams

5/5/2020

Heddiw mae Mrs.Davies wedi bod yn mesur gyda Bili Broga ar ein Seesaw dosbarth. Ydych chi'n gallu mesur y penbyliaid gan ddefnyddio lego? Pa un yw'r hiraf? Faint mor hir ydych chi? Bydd angen gorwedd ar y llawr! Oes digon o lego gyda chi? Cofiwch anfon lun ar ein Seesaw dosbarth! Diolch bawb.

Today Mrs.Davies has been measuring with Bili Broga on our class Seesaw. Can you measure the tadpoles using lego? Which one is the longest? How long are you? You will have to lie on the floor! Do you have enough lego?

Helo bawb,
Rydw i wedi derbyn lluniau creadigol iawn heddiw! Mae lluniau ohonoch chi yn gwneud arbrofion arnofio a suddo, creu seiloffon dwr a pheintio Llun Kandinsky wedi ysbrydoli gan grifft y broga. Maen nhw yn ffantastig!
Ewch draw i Seesaw dosbarth i weld beth sydd yna heddiw ffrindiau.

Hi Everyone,

I have received very creative pictures today! There are pictures of you doing experiments, making a  water xylophone and imitating the work of Kandinsky which was inspired by the frog spawn. They are all fantastic!

Go over to our class Seesaw to see what today's activity will be friends.

 

 

1/5/2020

Helo bawb,
Mae'n Ddydd Gwener!
Yn yr ysgol rydyn ni'n hoffi mynd i wasanaeth i rannu gwaith, i ganu ac i glywed storiâu. Mrs.Rose Jones wedi creu lle i wrando ar wasanaeth yr wythnos ar ein gwefan ysgol. Ewch draw i glywed stori fach. Dwi'n siŵr byddech chi'n hoffi'r stori. 
Mae Bili Broga, Mrs.Davies a Miss.Williams mor hapus gadach ymdrech gwych yn ymateb i weithgareddau yn y tŷ. Diolch yn fawr a mwynhewch eich penwythnos!

Hello Everyone,

Its Friday!

In school, we would be going to our weekly assembly to share work, sing songs and listen to stories. Mrs.Rose Jones will be recording an assembly for everyone to listen to every Friday. Go over and listen to her lovely story. I'm sure you all will enjoy.

Thank you all for the amazing effort you are making at home. Enjoy your weekend!

 

30/4/2020

Diolch am weithio mor galed ffrindiau! Dwi a Miss Williams mor prowd ohonoch chi gyd. Mae Mrs.O'Malley a Miss.Thomas wedi bod yn gweithio yn galed hefyd! Pob prynhawn Dydd Iau beth am i ni ddysgu yn yr awyr agored? Mae llwyth o weithgareddau ar dudalen Dysgu yn yr awyr agored ar y wefan Ysgol. Ewch draw i weld!
Hefyd mae Mrs.Davies wedi rhoi gweithgaredd Gwyddoniaeth ar ein tudalen Seesaw dosbarth- Mae e'n edrych yn hwyl!

Thank you for working so hard friends! Miss Williams and I are so proud of you. Mrs.O"Malley and Miss.Thomas have been busy too! They have been thinking of lots of ideas to learn in the outdoors. Every Thursday afternoon why don't we try and choose one of the activities from the Outdoor learning page on the school website. Go and have a look! 

Mrs.Davies has also created a fun Science experiment for you to try on our class Seesaw-It looks lots of fun!

29.4.2020

Helo Bawb,

Mae Mrs.Davies yn wen o glust i glust wrth edrych ar eich gweithgareddau Bili Broga. Da iawn chi! 

Mrs.Davies is so happy looking at all your lovely  Bili Boga activities. Well done everyone!

 

 

28.4.2020

Prynhawn da bawb,

Heddiw mae Bili broga eisiau eich help i gyfri fesul 2 a fesul 10! Ydych chi yn gallu helpu Bili broga? Ewch ar ein seesaw dosbarth i weld. Hefyd beth am ddewis gweithgaredd hwyl o'r bwydlen dewisol. Mae Mrs.Davies wedi derbyn sawl cylch bywyd hyfryd- Diolch ffrindiau.

Good afternoon everybody,

Today Bili Broga needs your help to count in two's and ten's! Can you help Bili broga? Go to our class Seesaw and have a look. You could also try one of the fun activities in our Bili broga menu. Mrs.Davies has received many lovely photos of your frog life cycle- Thank you friends.

Helo Ffrindiau, 
Gobeithio bod pawb wedi cael penwythnos da! Roedd y tywydd yn hyfryd. Aeth Mrs.Davies am dro gyda'r ci a phlannu blodfresych yn yr ardd. Heddiw roeddwn i'n gyffrous iawn i dderbyn eich holl weithgareddau Bili Broga. Mae ambell un wedi bod yn gwneud naid broga! Y pellter i guro yw 113cm! Pwy fydd yn ennill y gystadleuaeth neidio?

Helo Friends,

I hope everyone had a good weekend! The weather was lovely. Mrs.Davies went for a walk with the dog and planted cauliflowers. Today I was very excited to look at all your Bili broga fantastic activities. There are one or two of you who have completed your frog jump! The distance to beat is 113cm! I wonder who will win the competition?

24/4/2020

Mae'n ddydd Gwener hwre!

Beth am gael hwyl gyda Mrs.Davies yn gwneud naid broga! Pa mor bell ydych chi'n gallu neidio? Pwy fydd y neidiwr gorau. Ewch draw i Seesaw dosbarth i weld Mrs.Davies yn neidio!

 

Its Friday - Horray! 

What about having some fun by doing a frog jump with Mrs.Davies! How far can you jump? Who will be the best at jumping? Go and have a look at our class Seesaw to watch Mrs.Davies doing a frog jump!

23/4/2020

Bore da ffrindiau,

Heddiw mae Mrs.Davies wedi bod yn tynnu gyda Bili Broga! Ewch draw i Seesaw dosbarth i weld. Ydych chi'n gallu tynnu gyda Bili Broga?

Mae Mrs.Davies wedi derbyn lluniau hyfryd ar gyfer ein thema newydd. Edrychwch!

Good morning friends,

Today Mrs.Davies has been 'taking away' with Bili Broga! Go and have a look on our class Seesaw. Can you help Bili Broga to complete the take away questions?

Mrs.Davies has received some lovely pictures of you completing Bili Broga activities. Take a look!

Diolch bawb! Thank you, everyone!

 

Prynhawn da bawb,

Diolch am eich ymateb da i'n thema newydd a'ch syniadau Bili Broga.

Mae Mrs.Davies mor hapus i weld eich lluniau ar ein Seesaw dosbarth. Gobeithio bydd y lluniau yma yn rhoi syniadau newydd i chi.
 Heddiw mae'n ddiwrnod y Ddaear. Mae Mrs.Davies wedi bod yn plannu hadau yn yr ardd. Ewch draw i Seesaw dosbarth i weld. Mae croeso i chi hefyd gwneud gweithgaredd o  dudalen Ysgol tu allan.

Good afternoon everybody, 

Thank you for your good response to our new theme and for your ideas regarding Bili Broga.

Mrs.Davies loves seeing your pictures on our class Seesaw. I hope these pictures give you new ideas.

Today is Earth day. Mrs.Davies has been planting seeds. Go over to our Seesaw page and take a look. You are also welcome to try any of the ideas on the outside learning page.

21/4/2020

Helo bawb,

Mae'n ddiwrnod braf eto heddiw! Gobeithio rydych chi wedi mwynhau clywed stori Bili Broga ar ein Seesaw dosbarth. Dwi'n edrych ymlaen at weld beth fydd pawb yn dewis gwneud o'n bwydlen Bili Broga!

Mae can doniol am frogaod ar You tube. Rydw i hefyd wedi rhoi ar ein Seesaw dosbarth. Dwi'n siwr byddech chi'n chwerthin wrth eu clywed!

 

Helo everyone,

Its a lovely sunny day again today! I hope you enjoyed listening to the story of Bili Broga on our class Seesaw. I am looking forward to seeing what activity you will choose from our Bili Broga Pick and mick menu!

There is a funny song about frogs on You tube. I am sure you will laugh when you hear it!

 

https://www.youtube.com/watch?v=Aks9ath4BW4

20/4/2020

Helo plant hyfryd dosbarth Mrs.Davies a Miss.Williams,

Mae tymor newydd wedi dechrau- Tymor yr Haf! Gobeithio bod pawb yn cadw'n iach a bod y Bwni Pasg wedi dod!

Ein thema'r tymor yma fydd Bwystfilod bychan. Hoffwn glywed am syniadau chi a'ch plant am y thema newydd. Mae gweithgareddau dewisol ar ein bwydlen gwaith cartref i chi ddewis a chofiwch i ddanfon lluniau ar Seesaw.

Mae Mrs.Davies wedi darllen stori Bili broga i ddechrau ein thema newydd. Ewch i wrando ar y stori ar ein Seesaw dosbarth. Pwy fydd yn gallu ateb y cwestiwn ar ddiwedd y stori? 

 

Helo lovely children,

It is a start of a new term- Summer term! I hope everyone is well and hope the Easter Bunny came to visit!

Our theme this term is minibeasts and creatures of our garden. I would love to hear your ideas on activities relating to our new topic and remember to send lots of pictures to our class Seesaw.

Mrs.Davies has read the story of Bili Broga to start our new theme. Go and listen to the story on our class Seesaw. I wonder who can answer the question at the end of the story?

 

 

3/4/2020

Mae'n ddiwrnod olaf y Tymor ac rydyn ni'n gweld eisiau chi gyd! Rydy'n ni eisiau danfon cwtches mawr i chi gan fod pawb yn hoffi cwtches yn ein dosbarth ni! Hoffwn ddiolch i bawb am eu gwaith caled yn y tŷ. Rydyn ni wir yn ddiolchgar.

Ni fydd gwaith yn cael ei osod yn ystod gwyliau Pasg- mae'n amser i chi fwynhau gyda'r teulu. Mae croeso i chi anfon lluniau i Seesaw y dosbarth gan fod Mrs.Davies yn dwlu gweld eich lluniau.

Dwi'n dymuno Pasg hapus i chi gyd. Byddwch yn blant da a gobeithio bydd y Bwni Pasg yn dod!

Hwyl am y tro Mrs.Davies.xxx

It's the last day of term and Mrs.Davies and Miss. Williams miss you so much! We want to send you all cwtches as we all love cwtches in our class!  We would like to thank everyone for all their hard work at home. We really appreciate all your efforts. There will be no work posted over the Easter holidays- It is time for you to enjoy with your family. You are welcome to send pictures to the class Seesaw as Mrs.Davies loves seeing them.

I would like to wish you all a Happy Easter. Be good and I hope the Easter Bunny comes to visit you!

Diolch eto Mrs.Davies.xxx

2/4/2020

Heddiw mae Mrs.Davies wedi darllen stori Magi'n mynd am dro ar ein Seesaw dosbarth. Beth am fynd i wrando ar y stori. Tybed pwy bydd yn gallu ateb y cwestiwn ar ddiwedd y stori?

Today Mrs.Davies has read the story 'Magi'n mynd am dro on our class Seesaw. Why don't you go and listen to the story. I wonder who will be able to answer the question at the end of the story?

Heini Ymarfer corff

Still image for this video
1/4/2020

Bore da plant. Beth am ymuno gyda Heini yn gwneud Ymarfer corff : https://www.s4c.cymru/clic/programme/322300929

Good morning children. Why not join in with Heini and do some Ymarfer corff at home : https://www.s4c.cymru/clic/programme/322300929

30/3/2020

Prynhawn da ffrindiau,

Gobeithio bod pawb wedi mwynhau'r penwythnos ac yn cadw'n iach ac yn ddiogel. Diolch eto am eich holl negeseuon a lluniau rydych chi'n anfon ar Seesaw ein dosbarth. Rydw i with fy modd yn gweld nhw ac mae nhw'n codi fy nghalon.

Heddiw Mae Mrs.Davies yn yr ardd a mae ffrind bach wedi dod i wel fi. Tybed Pwy? Ewch i Seesaw y dosbarth a fe gewch chi weld!

Good afternoon friends,

I hope everyone has enjoyed the weekend ac is keeping safe and well. Thank you again for all your messages and pictures that you have sent to our class Seesaw. I really appreciate all that you are doing at home and it always makes me smile. 

Today Mrs.Davies is in the Garden and a little friend has come to see her. I wonder who it could be? Go to our class Seesaw and find out!

27/3/2020

Helo blant hyfryd Dosbarth Mrs.Davies a Miss.Williams,

Heddiw rydw i wedi rhoi stori Tedi Twt ar y fferm ar Seesaw. Gobeithio gwnewch chi fwynhau'r stori. Beth am dynnu llun, creu neu beintio anifail sy'n byw ar y fferm. Efallai byddech chi yn hoffi ysgrifennu brawddeg e.e. Mae ceffyl yn byw ar y fferm. Joiwch eich penwythnos.xx

 

Hello lovely children,

Today I have put the story of Tedi Twt on the farm on our class Seesaw. I hope you all enjoy. You may like to draw, paint or create an animal that lives on the farm. Maybe you could write a sentence for example-

Mae ceffyl yn byw ar y fferm. Enjoy your weekend. xx

26/3/2020

Helo Bawb

Mae hi'n heulog eto heddiw. Rydy'n ni'n lwcus iawn! Diolch i bawb am eich sylwadau hyfryd ar Seesaw y dosbarth. Mae e'n gwneud i Mrs.Davies i wenu o glust i glust. Beth am wneud i bawb gwenu trwy beintio enfys i roi yn eich ffenest. Mae Mrs.Davies hefyd wedi rhoi Gweithgareddau ysgrifennu geiriau Tric a chlic gan ddefnyddio gwahanol liwiau fel yr Enfys ar Seesaw. Dyma gan yr Enfys i chi ganu.

 

Helo Everybody.

Its Sunny again today. We are lucky! Thank you for all your lovely comments on our class Seesaw page and your responses. It makes Mrs.Davies very happy. What about making everyone happy by painting a rainbow to put in your window. Mrs.Davies has also put an activity on Seesaw for you to write Tric a Chlic words by using different colours like the rainbow. Here is 'Can yr Enfys' for you to listen too. 

 

Can yr enfys: https://www.youtube.com/watch?v=A-fs5JB_b7E 

25/3/2020

Helo bawb.

Mae Mrs.Davies wedi cael diwrnod brysur iawn! Es i am dro gyda fy ngwn Coco a Mali. Roedd e'n diwrnod heulog iawn.

Gwelon ni Cenhinen Bedr, hwyaid ar y llyn, blodau pinc ar y coed.

Gobeithio rydych chi wedi mwynhau eich diwrnod. Mae llun o Mrs.Davies a'i dau gi ar Seesaw i chi cael gweld.

Helo Everyone.

Mrs.Davies has had a very busy day! I went for a walk with my two dogs Coco and Mali. It was a very sunny day. We saw Daffodils, ducks on the pond and pink flowers growing on a tree. I hope you have enjoyed your day. There is a picture of Mrs.Davies with her two dogs on Seesaw for you to see.

 

 24/3/2020

Helo plant,

Mae Mrs.Davies wedi bod yn gweithio o'r tŷ heddiw.Dyna od!

Rydw i wedi darllen stori Ifan Cyw melyn ar seesaw i chi mwynhau.

Mae Mrs.Davies hefyd wedi rhoi syniadau ar sut i greu Ifan Cyw melyn ar seesaw. 

Dwi'n edrych ymlaen i weld eich cywion. Joiwch!

 

Helo Children,

Mrs.Davies has been working from home today. How odd! 

I have read a story called Ifan Cyw melyn (Ifan the yellow chick) on seesaw for you to enjoy. 

I have also included some ideas on how to make your own chick on Seesaw. I look forward to seeing all the different chicks. Have fun!

 

  23/3/2020

Bore da ffrindiau.

Mae'n rhyfedd bod yn yr ysgol hebddo chi!  Da iawn i'r plant sydd wedi cyflawni

gweithgareddau ar Seesaw yn barod. Cofiwch i drio cyflanwi tasgiau o'r bwydlen gwaith cartref. Bydd Mrs.Davies yn edrych ar ei E bost yn ddyddiol. Dwi'n edrych ymlaen i weld eich tasgiau.

Hwyl am y tro. Mrs.Davies.

 

Good morning friends.

It's really strange being in school without you! Well done if you have completed an activity on Seesaw. Remember there are tasks to complete on our home work menu. Mrs.Davies will be looking at her emails on a daily basis. I look forward to seeing your activities,

 Hwyl am y tro.

Mrs.Davies.

Top