Menu
School Logo
Language
Search

Neges y Dydd/Today's Message

27/3/2020

Helo blant hyfryd Dosbarth Mrs.Davies a Miss.Williams,

Heddiw rydw i wedi rhoi stori Tedi Twt ar y fferm ar Seesaw. Gobeithio gwnewch chi fwynhau'r stori. Beth am dynnu llun, creu neu beintio anifail sy'n byw ar y fferm. Efallai byddech chi yn hoffi ysgrifennu brawddeg e.e. Mae ceffyl yn byw ar y fferm. Joiwch eich penwythnos.xx

 

Hello lovely children,

Today I have put the story of Tedi Twt on the farm on our class Seesaw. I hope you all enjoy. You may like to draw, paint or create an animal that lives on the farm. Maybe you could write a sentence for example-

Mae ceffyl yn byw ar y fferm. Enjoy your weekend. xx

26/3/2020

Helo Bawb

Mae hi'n heulog eto heddiw. Rydy'n ni'n lwcus iawn! Diolch i bawb am eich sylwadau hyfryd ar Seesaw y dosbarth. Mae e'n gwneud i Mrs.Davies i wenu o glust i glust. Beth am wneud i bawb gwenu trwy beintio enfys i roi yn eich ffenest. Mae Mrs.Davies hefyd wedi rhoi Gweithgareddau ysgrifennu geiriau Tric a chlic gan ddefnyddio gwahanol liwiau fel yr Enfys ar Seesaw. Dyma gan yr Enfys i chi ganu.

 

Helo Everybody.

Its Sunny again today. We are lucky! Thank you for all your lovely comments on our class Seesaw page and your responses. It makes Mrs.Davies very happy. What about making everyone happy by painting a rainbow to put in your window. Mrs.Davies has also put an activity on Seesaw for you to write Tric a Chlic words by using different colours like the rainbow. Here is 'Can yr Enfys' for you to listen too. 

 

Can yr enfys: https://www.youtube.com/watch?v=A-fs5JB_b7E 

25/3/2020

Helo bawb.

Mae Mrs.Davies wedi cael diwrnod brysur iawn! Es i am dro gyda fy ngwn Coco a Mali. Roedd e'n diwrnod heulog iawn.

Gwelon ni Cenhinen Bedr, hwyaid ar y llyn, blodau pinc ar y coed.

Gobeithio rydych chi wedi mwynhau eich diwrnod. Mae llun o Mrs.Davies a'i dau gi ar Seesaw i chi cael gweld.

Helo Everyone.

Mrs.Davies has had a very busy day! I went for a walk with my two dogs Coco and Mali. It was a very sunny day. We saw Daffodils, ducks on the pond and pink flowers growing on a tree. I hope you have enjoyed your day. There is a picture of Mrs.Davies with her two dogs on Seesaw for you to see.

 

 24/3/2020

Helo plant,

Mae Mrs.Davies wedi bod yn gweithio o'r tŷ heddiw.Dyna od!

Rydw i wedi darllen stori Ifan Cyw melyn ar seesaw i chi mwynhau.

Mae Mrs.Davies hefyd wedi rhoi syniadau ar sut i greu Ifan Cyw melyn ar seesaw. 

Dwi'n edrych ymlaen i weld eich cywion. Joiwch!

 

Helo Children,

Mrs.Davies has been working from home today. How odd! 

I have read a story called Ifan Cyw melyn (Ifan the yellow chick) on seesaw for you to enjoy. 

I have also included some ideas on how to make your own chick on Seesaw. I look forward to seeing all the different chicks. Have fun!

 

  23/3/2020

Bore da ffrindiau.

Mae'n rhyfedd bod yn yr ysgol hebddo chi!  Da iawn i'r plant sydd wedi cyflawni

gweithgareddau ar Seesaw yn barod. Cofiwch i drio cyflanwi tasgiau o'r bwydlen gwaith cartref. Bydd Mrs.Davies yn edrych ar ei E bost yn ddyddiol. Dwi'n edrych ymlaen i weld eich tasgiau.

Hwyl am y tro. Mrs.Davies.

 

Good morning friends.

It's really strange being in school without you! Well done if you have completed an activity on Seesaw. Remember there are tasks to complete on our home work menu. Mrs.Davies will be looking at her emails on a daily basis. I look forward to seeing your activities,

 Hwyl am y tro.

Mrs.Davies.

Top