Menu
School Logo
Language
Search

Neges y Dydd Dosbarth 2019

 

I geisio helpu ysgolion a rhieni yn ystod y cyfnod yma mae Peniarth yn darparu mynediad i'r gyfres gyfan o lyfrau Tric a Chlic am ddim. I gychwyn darllen cofrestrwch gyfrif ar ei gwefan. Defnyddiwch y linc isod neu dyma'r cyfeiriad- tricachlic.cymru

Danfonwch glip o'ch plentyn yn darllen eu llyfrau atom ar Seesaw yn wythnosol. Os yn bosib cadwch at drefn y llyfrau gan eu bod yn cefnogi y cynllun ffoneg.

 

To try and help schools and parents during this period Peniarth are providing access to the whole series of Tric a Chlic books for free. To start reading register on their website using the link below or by accessing the website using the below address- tricachlic.cymru

Please upload a clip of your child reading their books to us weekly on Seesaw. If possible keep to the order of the books as they support the phonics scheme.

Diolch ffrindiau

17/07/20

Neges fach ar gyfer ein dosbarth newydd! Rydyn ni'n gyffrous iawn i gwrdd a chi ffrindiau!

 

 

 

Croeso i Ddosbarth Derbyn Mrs Jones a Miss Williams

Still image for this video

Bore da ffrindiau! Gobeithio mae pawb yn mwynhau'r stori fach newydd! Er yn fach mae Corryn yn llawn diredu!! Oes gynnoch chi gorryn yn eich tý chi! Edrychwch dyma gorryn hardd iawn, beth am greu Corryn eich hun ffrindiau. Cofiwch eu henwu. Dyma Carrie!! 

 

Aaaaaaaah gwyliwch allan!

Still image for this video

30/06/20

29/06/20

Wel ffrindiau dyma stori fach newydd a chymeriad llawn antur i'n diddanu ar gyfer ein stori fach ola ar gyfer y tymor! Gobeithio wnewch fwynhau ein stori fach newydd, "Ahhhh Corryn!"? Rwyf am ddarparu gweithgareddau hwyliog sy'n rhannol yn cefnogi yr agwedd o les ein plant gan eu bod yn gyfnod gwahanol iawn ar hyn o bryd. Ac yn bennaf wrth i ni edrych ymlaen ar gyfer ein hantur newydd ym Mlwyddyn 1! Mi fyddai yn parhau i osod tasgau dyddiol yma i chi fwynhau ar Seesaw a chofiwch am y fwydlen lle mae modd dewis gweithgareddau ychwanegol sy'n ymwneud a'r thema. Cofiwch hefyd rhannu unrhyw weithgaredd hoffech i ni weld. Rydyn ni'n edrych ymlaen i weld a rhannu eich gwaith.

 

Well friends here's a new little story with an adventurous character to keep us entertained for our last little story of the term! Hope you enjoy our new story, "Ahhhh Corryn!"? I want to provide fun activities that partly support the aspect of our children's wellbeing as we reflect on the different time at the moment. And mainly as we look forward to our new adventure in Year 1! I will continue to set daily tasks here for you to enjoy on Seesaw and remember the menu where you can choose additional activities related to the theme. Please also share any activity you would like us to see. We look forward to seeing and sharing your work. Gwyliwch allan, aaaaaaaah mae na' gorryn!! Watch out aaaaaaaah there's a spider!!

26/06/20

Dyma ni ffrindiau rydyn wedi dod at ddiwedd ein hantur fawr yng nghwmni y Lindys Llwglyd Iawn. Am antur! Mae eich gwaith yn deillio o'r fwydlen, gweithgareddau Seesaw a'ch gwaith annibynnol wedi bod yn hollol wych! Mae pob un ohonoch wedi bwyta trwy'r holl weithgareddau yn union fel y Lindys Llwglyd!  Ond un gair sydd gen i i ddweud am eich holl waith "Diolch" o galon ffrindiau bach. 

 

Ys gwn i pwy fydd ein ffrind newydd! Cofiwch alw draw ddydd Llun i gwrdd a'r cymeriad direudus!

 

Here we are friends it's Friday and we have come to the end of our big adventure with the Very Hungry Caterpillar. What an adventure! Your work from the menu, Seesaw activities and your independent work has been absolutely fantastic! You have all eaten through all the activities just like the Hungry Caterpillar! Thank you friends.

 

I wonder who our new friend will be! Remember to call in on Monday to meet the mischievous character!

 

22/06/20

Bore da ffrindiau! Dyma ni ar ein hwythnos ola yng nghwmni y Lindys Llwglyd Iawn! Cyfle i chi bigo nol ar syniadau y fwydlen hefyd. Mi fydd gweithgareddau ar ein Seesaw yn ddyddiol. Mwynhewch ffrindiau!

 

15/06/20

Bore da ffrindiau, mae'n fore Llun ac yn gychwyn ar wythnos fach newydd. Cofiwch alw draw at Seesaw ar gyfer gweithgaredd y dydd.

 

Beth am chwarae gêm pwy ydw i!?

Mae miloedd o drychfilod o gwmpas y byd, creaduriaid bychain bach rydyn ni'n eu gweld o hyd! Ond tybed pwy sy'n goch yn grwn a smotiau du!? Mae hi wrth ei bodd yn hedfan o flodyn i flodyn!?

 

12/06/20

Cyfle i fwynhau yng nghwmni  trychfil prydferth iawn iawn wrth gwblhau eich gweithgaredd Seesaw heddiw ffrindiau bach.

Rydyn ni'n gyffrous iawn i'w gweld!

Dyma gliw i chi..

 

Rydw i'n fach ac yn lliwgar.

Rydw i'n gallu hedfan.

Mae gen i ddau deimlydd.

Mae gen i bedair adain.

Rydw i'n hoffi byw yn yr ardd?

Mae gen i sawl enw!

 

Tybed ydy'r trychfil yma yng nghân trychfliod Cyw! Gwyliwch allan!

 

Cân Trychfilod Cyw | Cyw's Bugs Song

.

11/06/20

Mae diwrnodau'r wythnos yn hedfan ffrindiau ac yn barod mae hi'n Ddydd Iau! Ydych chi'n gallu ail adrodd diwrnodau'r wythnos, diolch i'r Lindys Llwglyd iawn am ein cynorthwyo?!

Edrychwch ar y syniad gwych yma sy'n cydfynd gyda gweithgaredd y fwydlen ar gyfer dysgu'r diwrnodau! Rydych chi mor greadigol ffrindiau. Daliwch ati.

 

Dyma un o hoff ganeuon Mrs Jones a Miss Williams ar gyfer dysgu diwrnodau'r wythnos. Mwynhewch! 

Cân Dyddiau'r Wythnos | Days of the Week

10/06/20

Wel rydw i wrth fy modd yn derbyn eich lluniau ar gyfer ein gweithgareddau y Lindys Llwglyd Iawn! Am waith creadigol ffrindiau! Gan ei bod yn Ddydd Mercher ac felly ein diwrnod ymarfer corff beth am fynd ati i greu cylch bywyd y Pili Pala gan ddefnyddio eich corff! Am syniad da!

 

Cofiwch mi fyddwn yn dal ati gyda'r thema am gyfnod bach felly digon o ysbrydoliaeth a chyfle i gadw'r corff yn iach ac yn gryf! Beth am flasu cebab ffrwythau neu creu smwddi hyfryd llawn ffrwythau iachus?

 

 

Cofiwch alw draw i Seesaw i weld gweithgaredd y dydd. Hwyl am y tro!

 

 

9/06/20

Hyfryd gweld pawb wrthi'n brysur iawn yn union fel y lindys llwglyd iawn!

Dyma flas o weithgareddau hwyl i chi!

Cofiwch mi fydd gweithgaredd Seesaw yn ddyddiol ar eich cyfer.

 

Lovely to see everyone really busy like the very hungry caterpillar!

Here's a taste of the fun activities for you!

Remember that a new Seesaw activity will be uploaded daily too.

 

Open the below story with Power Point then you can hear the caterpillar munching away!!

 

 

 

08/06/20

Ola amigos! 

Gobeithio eich bod wedi cael penwythnos hyfryd ac wedi dod dros y sioc o weld athrawon Ysgol Santes Tudful ar eich stepen drws dydd Gwener diwethaf?! Fantastico bawb!

Diolch o galon am eich holl waith yn ymwneud â Brasil a’r Carnifal,  rydym fel ysgol yn paratoi cip olwg o weithgareddau yr ysgol gyfan ar eich cyfer felly gwyliwch allan heddi bawb!

Heddiw rydym am rannu amserlen o weithgareddau ar gyfer 'Y Lindys Llwglyd Iawn' gyda chi. Gwyliwch allan am weithgareddau Seesaw sy’n ymwneud â’r thema ffrindiau.

Cofiwch rannu eich gwaith ffantastig gyda ni ar Seesaw! Rydym wir yn dwlu eu gweld! Mwynhewch dewis eich gweithgareddau yr wythnos hon amigos bach!

Hwyl am y tro!

 

Ola amigos!

We hope you had a lovely weekend and have recovered from the shock of seeing Ysgol Santes Tudful’s teachers on your doorsteps on Friday! Fantastico everyone!

Thank you so much for all your work on our Brazil and Carnival theme, today we are preparing a snapshot of the whole school activities so watch out everyone!

Today we want to share with you our new pick & mix of activities for 'The Very Hungry Caterpillar'.

Look out for Seesaw activities around the theme friends.

Remember to share your fantastic work with us on Seesaw! We really love to see them!

Enjoy choosing your activities this week amigos!

Bye for now!

4/06/20

Olá amigos! Wel mae ysbryd y Carnifal wedi cyrraedd sawl tŷ ym Merthyr a'r dalgylch yr wythnos hon! Rydych chi wedi bod yn brysur iawn yn creu eich carnifal lliwgar eich hun. Fantastico!

Dyma rai lluniau i'ch ysbrydoli!

 

Adeus por agora- Hwyl am y tro!

3/06/20

Olá amigos! Diolch am yr holl waith fantastico rydych chi wedi eu rhannu gyda ni yn barod ar ein thema y Carnifal! Rydym am greu fidio o holl waith yr ysgol erbyn diwedd yr wythnos felly cadwch i uwchlwytho'r lluniau i'n Seesaw.

 

Olá amigos! Thank you for all the fantastico work you've already shared with us on our Carnival theme! We want to create a video of all the school work by the end of the week so keep uploading the pictures to our Seesaw.

 

Ymweliad a Brasil

Dewch am dro i Frasil i ddysgu mwy am y wlad a'i phobl!
Come to Brazil to learn more about the country and its people!

2/06/20

Olá ffrindiau! Am gychwyn gwych i'n hwythnos Garnifal ffrindiau!  Diolch am eich syniadau gwych!

Mi fyddwch yn barod ar gyfer carnifal Rio De Janeiro mewn pen dim! Mae'r lliwiau yn hyfryd o liwgar!

Daliwch ati!

 

Olà friends! What a great start to our  Carnival week! Thanks for your great ideas! You will be ready for the Rio De Janeiro carnival in no time! Your work is so colourful!

Keep up with the great work!

1/06/20

Croeso nol ffrindiau gobeithio wnaethoch chi fwynhau'r tywydd braf dros y gwyliau!

Mae am fod yn wythnos gyffrous, rydym am fynd ar daith i dde America ac i Brazil!

Mae'r ysgol gyfan yn rhan o'r cynllun gwych yma felly mae'n gyfle gwych i frodyr a chwiorydd i helpu ei gilydd!

Mwynhewch eich carnifal ffrindiau yn yr haul!

 

Good morning friends. It's going to be a fun filled week, we are going on a trip to South America and to Brazil! The whole school is part of this fantastic learning experience so it's a great opportunity for siblings to help each other! Enjoy your carnival friends in the sun!

 

 

Mae'r cynllun wedi ei uwch lwytho i'n Seesaw Dosbarth.

All activities have been uploaded to our class Seesaw.

 

 

 

 

22/05/20

 

Dyma ni ffrindiau y diwrnod olaf cyn hanner tymor! Hanner Tymor cyfan wedi ei gwblhau gyda chi yn gweithio'n brysur, brysur adref. Diolch yn fawr, fawr iawn am eich holl waith arbennig, rydych chi'n rhoi gwen ar wyneb Mrs Jones a Miss Williams pob dydd! Mae eich gwaith wedi bod yn anhygoel!!

 

Thank you so much to all the pupils and parents for all the wonderful support you have shown your children and us as staff over this half term! 

 

After the half term holiday, we will be sharing a week of work prepared by the Expressive Arts team at school. The whole school will work on the same theme through a pick and mix timetable for a week of exciting activities for the children, based on the theme Carnival! 

 

But for next week, tools down, step away from Seesaw & our pick and mix activities and relax and have fun with your lovely, lovely children! 

Cariad a chwtch mawr, 

Oddi wrth 

Mrs Jones a Miss Williams

21/05/20

Bore da ffrindiau, mae gweld yr holl luniau o'ch cacennau mêl melus wedi fy sbarduno i goginio rhywbeth blasus ar gyfer y penwythnos ffrindiau! Ydych chi wedi blasu mêl arbennig Gwen Gwenynen eto? Cofiwch wneud ffrindiau!🐝❤

Cofiwch alw draw i'n Seesaw dosbarth i helpu Gwen Gwenynen gyfri yr holl baill sydd ganddi yn ei chwch! Am waith! 

10, 20, 30 bant â chi!! 

20/05/20

Mae'r haul yn disgleirio eto ffrindiau ac mae Gwen Gwenynen yn mwynhau yng nghwmni'r blodau!  Felly ewch draw i'n Seesaw dosbarth er mwyn labelu rhannu o'i hoff blanhigyn! 

Beth am fynd am dro i weld pa flodau sydd yn tyfu yn eich gardd neu'r parc lleol! Wnaeth Mrs Rose Jones bostio'r llun hyfryd yma o gae'r ysgol yn llawn llygaid y dydd. Am hardd!

 

The sun is shining yet again friends and Gwen Gwenynen is enjoying amongst the flowers. Head over to our class Seesaw to label her favorite plant!

Take a little walk and see what flowers are growing in your garden or park! Mrs Rose-Jones posted a lovely picture of the school playing field  full of daisy flowers. How beautiful! 

19/05/20

Edrychwch ar y syniadau gwych yma ar gyfer ysbrydoliaeth! 🐝💛

Cofiwch dyma ein hwythnos ola yng nghwmni Gwen Gwenynen gan fydd hi'n wyliau hanner tymor arnom ni yr wythnos nesa.

Mae ein Seesaw dosbarth wedi bod dan ei sang wythnos yma ffrindiau rydych chi mor brysur â'r holl wenyn! 

Gwych ffrindiau bach. 

 

18/05/20

Bore da bawb! Mae hi'n ddiwrnod rhannu Neges Ewyllus Da a Heddwch yr Urdd  heddiw ac mae plant Ysgol Santes Tudful wedi bod yn brysur iawn yn lledeuni'r neges ffrindiau. Gwyliwch allan am ein fidio arbennig heddiw. Wyddoch chi bob blwyddyn ers 1922, mae pobl ifanc Cymru yn anfon neges o heddwch i bobl ifanc dros y byd. Dyma'r unig neges o'i math yn y byd! Da iawn chi am ymuno i wneud hyn ffrindiau!

 

Today we share the annual message of Peace and Goodwill with all our friends around the world. Look out for our special video on our website and on our social platform echoing the message from all of us at Ysgol Santes Tudful. 

 

15/05/20

Bore da ffrindiau! Mae'n Ddydd Gwener ac yn ddiwedd wythnos o ddysgu yng nghwmni Gwen Gwenynen! Wir mae'r amser yn hedfan yn ei chwmni! Mae eich gwaith wedi bod yn arbennig eto ffrindiau bach! Rydyn ni'n browd iawn iawn ohonoch chi! Cofiwch i wylio allan am rai o'ch lluniau ar ein gwefan ysgol .Mae'n bleser i'w gweld eto yr wythnos hon!

Cofiwch hefyd i gipio ar fwydlen Gwen Gwenynen neu edrychwch ar y syniadau gwych oddi wrth eich ffrindiau dosbarth ar gyfer ysbrydoilaeth!

Mwynhewch y penwythnos a chadwch yn ddiogel ffrindiau.

Cariad a chwtch!

 

Good morning friends! It's Friday and the end of a week of learning with Gwen Gwenynen! Really the time does fly in her company! Your work has been amazing yet again little friends! We are very, very proud of you! Remember to watch out for some of your photos on our school website. It's a pleasure to see them again this week!

Also remember to check out the pick and mix menu or get inspired with the great ideas from your lovely school friends below! Enjoy the weekend and keep safe friends. 

Love and hugs! 

 

 

 

 

14/05/20

Dyma neges fach hyfryd i bob plentyn yn ein dosbarth, ysgol a'r byd yn grwn! Mae cadw'n ddiogel wedi bod yn rhan fawr o fywyd pob dydd i bob un ohonnym ni ers ein cyfnod oddi ffwrdd o'r ysgol. Heddiw mae'r neges mor bwysig ag erioed. 

Heno mi fyddwn yn ymuno eto i ddiolch pawb sydd yno i gadw ni'n ddiogel. 

Ymunwch gyda Cyw i ledeuni'r neges o ddiolch ffrindiau!

 

Here is a lovely little message to every child in our classroom, school and the world at large! Staying safe has been a big part of everyday life for all of us since our time from school. Today the message is as important as ever.

Tonight we will join again to thank everyone who is there to keep us safe.

Join Cyw to spread the word of thanks friends!

 

Cariad a chwtch enfawr i chi gyd.

Oddi wrth Mrs Jones a Miss Williams

💛❤💙💜💚🧡

 

 

 

Cân Diolch Cyw | Cyw's Thank-You Song

Diolch, gair syml ond pwysig iawn! Wyt ti'n cofio ei ddweud pan byddi'n cael anrheg? Clicia http://s4c.cymru/cyw i weld llwyth o gemau, caneuon ac aps! Diolc...

13/05/20

Bore da ffrindiau! Heddiw ar eich cyfer mae gweithgaredd ysgol gyfan gynnom ni i rannu gyda chi! Cyfle gwych i chi greu darn o waith celf neu gerdyn ar gyfer rannu neges heddwch ac ewyllus da i eraill. Ewch draw i Seesaw er mwyn clywed mwy am y manylion. 

 

Mae Gwen Gwenynen wedi bod yn brysur iawn unwaith eto yn creu gweithgaredd hwyl ar eich cyfer!

Mwynhewch ffrindiau!

 

Good morning freinds! Today we have a whole school activity to share with you! A great opportunity to create a piece of artwork or a card for sharing a message of hope and goodwill  to others. 

Head over to seesaw to hear more about the details.

 

Gwen Gwenynen has been busy once again creating a fun activity for you!

 

Mwynhewch!

 

Enjoy freinds!

 

 

12/05/20

Bore da ffrindiau! Cofiwch alw draw i Seesaw heddiw. Mae Gwen Gwenynen yn aros amdanoch chi!

Cofiwch hefyd edrych ar ein bwydlen newydd sy'n llawn o syniadau hwyl sy'n cydfynd a'r thema.

Pa un hoffwch chi roi gynnig arno yn gyntaf!? Cofiwch byddwn ni wrth ein boddau yn gweld eich syniadau chi hefyd ar gyfer y thema!

 Rydyn ni am gynnig tynnu llun o Gwen Gwenynen heddiw! Am hwyl..

 

Good morning friends! Remember to visit our class Seesaw today. Gwen Gwenynen is waiting for you!

Also check out our new pick and mix  menu which is full of fun ideas!

Which one would you like to try first!? Remember we would love to see your ideas for the theme too!

 

1, 2, 3 bsssssssss off you go....

 

 

 

11/05/20

Bore da ffrindiau. Mwynhewch ein stori fach newydd!

Gwen Gwenynen.mp4

Still image for this video

Neges Bwysig.mp4

Still image for this video

7/05/20

Bore da ffrindiau! Mae hi'n Ddydd Iau heddiw ond dyma ein diwrnod olaf o waith ysgol yr wythnos hon, oherwydd gwyl y banc yfory! Ond hefyd mae'n ddiwrnod olaf i fwynhau yng nghwmni Bili Broga. Ar Ddydd Llun fe fyddwn yn rhannu stori newydd sbon gyda chi a gweithgareddau hwyl yn deillio o'r thema. Felly beth am bigo draw i Seesaw i sicrhau rydych wedi dal i fyny!?  

 

Gwyliwch allan am luniau o rai o'ch gwaith gwych heddiw ar ein gwefan ysgol. Mae'n bleser i'w gweld eto yr wythnos hon!

 

Ys gwn i pwy fydd ffrind newydd y dosbarth. Bssssss Bsssss o dyna gliw da!

Mwynhewch y penwythnos ffrindiau a chadwch yn ddiogel.

 

Good morning freinds! It's Thursday today but this is our last day of school work this week, due to the bank holiday tomorrow! But it's also the last day to enjoy with Bili Broga. On Monday we will share with you a brand new story and fun activities stemming from the theme. So why not pop over to Seesaw to make sure you've caught up with all of Bili Broga's activities.

 

Look out for photos of some of your great work on our school website. It's been an absolute pleasure to see them again this week.

 

I wonder who will be our new class friend next!? Bsssssssss Bsssssss oh that's a good clue!

Enjoy the weekend and  stay safe freinds. 

Cariad enfawr,

Mrs Jones a Miss Williams

 

6/05/20

Heddiw rydyn ni'n gyffrous i gyhoeddi cystadleuaeth ysgol gyfan. Ydych chi'n gallu dylunio masgot e-ddiogelwch newydd? Mi fydd ein masgot newydd yn bwysig iawn i helpu pawb i ddilyn rheolau SMART ac i gadw'n ddiogel ar y we. Galwch draw i'n Seesaw dosbarth i ddilyn y canllawiau ar gyfer y gystadleuaeth. 

Byddwn yn cyhoeddi'r enillydd ar ôl y dyddiad cau ac yn lansio'r masgot newydd ar ein gwefan ysgol! Pob lwc a byddwch yn SMART!  

Today we are excited to announce a whole school competition. Can you design a new e-safety mascot? Our new mascot will be very important in helping everyone follow SMART rules and stay safe on the web. Drop in to our Seesaw class to follow the guidelines for the competition.

We will announce the winner after the deadline and launch the new mascot on our school website! Good luck and be SMART! We are excited to see your creative ideas!

Beth am fynd ati i chwarae cwis bach wrth ddyfalu  pa aelod o staff yw'r afatar!

Cofiwch mae cliw i ddau aelod o staff gyda chi'n barod! 

Defnyddiwch y linc isod.  

Have a go at our school quiz by guessing  which staff member is the avatar!

Remember you already have a clue for two members of staff!

Use the link below.

 

 

5/05/20

Neges fach i bawb.mp4

Still image for this video

4/05/20

Bore da ffrindiau. Cofiwch alw draw i'n Seesaw dosbarth  i weld pa weithgaredd hwyl sydd gynnoch i gwblhau.

 

Diolch i'n ffrindiau sydd eisioes wedi bod yn brysur iawn yn creu cynefin i Bili Broga ar eu hoffer digidol  a chreu seiloffon ddwr! Am hwyl! 

 

Tybed pa weithgaredd fydd heddiw i'w gwblhau. Dyma gliw bach, ydych chi'n barod  i neidio!

1/05/20

Bore da ffrindiau, ydy mae'n Ddydd Gwener! Ar Ddydd Gwener yn yr ysgol rydyn ni bob amser yn hoffi rhannu  ein gwaith, straeon a neges o gariad yn ein Gwasanaeth wythnosol. Felly ffrindiau mae gynnon ni  ardal newydd sbon i chi fwynhau ar ein gwefan ysgol sef Gwasanaethau Mrs Rose-Jones. Galwch draw i glywed stori fach sydd a neges fawr iddi!   

Gobeithio rydych chi'n mwynhau gweld y lluniau sy'n dathlu eich dysgu arbennig tra yn y cartref. Cofiwch alw draw i adran disgyblion yna clicio ar fideos yna gewch weld lluniau o'ch ffrindiau wrth iddynt  hwythau fwynhau eu dysgu hefyd.

Rydyn ni wrth ein boddau yn gweld eich gwaith gwych, daliwch ati gyda'r holl waith ond cofiwch ymlacio dros y penwythnos felly yn barod am wythnos fach newydd o ddysgu. 

Cariad a chwtsh ENFAWR blant,

Mrs Jones a Miss Williams

Good morning friends, yes it's Friday! On Fridays at school we always like to share our work, stories and message of love in our weekly Service. So friends we have a brand new area for you to enjoy on our school website, under Gwasanaethau Mrs Rose-Jones. Come along and hear a little story with a big message!

 

We hope you enjoy seeing the pictures that celebrate your special learning whilst  at home. Remember to pop over to the pupils section then click on videos and see photos of your friends as they enjoy learning too.

We love seeing your great work,  but remember to relax now over the weekend to charge those battries  so to get ready for a new week of learning.

Cariad a chwtsh 

Mrs Jones and Miss Williams

30/04/20

Dyma ni diwrnod olaf mis Ebrill ffrindiau!

 

Heddi beth am fod yn arlunydd enwog am y dydd!?  

Mae gwaith cylchoedd Kandinsky yn fy atgoffa o gylchoedd y grifft! Beth am roi cynnig arni i efylychu'r gwaith... tynnwch luniau  o gylchoedd lliwgar un ar y tro! 

Ewch amdani! 

29/04/20

Helo ffrindiau gobeithio mae pawb yn iawn? Hyfryd gweld llawer iawn ohonoch chi'n brysur iawn yn cwblhau gweithgareddau Bili Broga.

Heddiw beth am fynd ati i greu arbrawf! Mae Bili Broga wrth ei fodd yn arnofio ar y padiau lili ond tybed beth arall sy'n gallu arnofio? Ewch ati i gynnal arbrawf i weld beth sy'n gallu arnofio neu suddio mewn dwr!

 

Hi friends hope everyone is fine? Lovely to see so many of you very busy completing Bili Broga's activities. Today why not make an experiment! Bili Broga loves to float on the lily pads but I wonder what else can float? Carry out an experiment to see what can float or sink in water!

 

 

 

 

28/04/20

Diwrnod gwlyb heddi ffrindiau ond dw i'n siwr bod Bili Broga yn wen o glust i glust ac yn hoffi'r glaw!

 

Am syniad gwych i greu cylch bywyd y broga gyda ffrwythau, am fyrbwyd syml iachus hefyd! 

 

It's a rainy day friends but I'm sure Bili Broga is enjoying the rain!

 

What a great idea to create the life cycle of the frog using fruit, a great simple healthy snack too!

27/04/20

Dyma ni ffrindiau,  cychwyn wythnos fach newydd yng nghwmni Bili Broga a'i ffrindiau. Heddiw rydyn ni am ymarfer ein sgiliau tynnu wrth i Bili Broga neidio allan o'r pwll.

Dyma gân fach am dri broga boliog iawn sydd wrth eu boddau yn plymio i mewn i'r dwr!

Cofiwch alw draw i'n Seesaw dosbarth! 

Here we are at the start of a new week in the company of Bili Broga! Today we are going to practice our subtraction skills with Bili Broga! Visit our class Seesaw for the activity. 

 

 

Caru Canu | 3 Broga Boliog (Welsh Children's Song)

Cân sy'n ymarfer cyfri i dri. A song to practice counting to three.

24/04/20

Bore da ffrindiau!

Mae hi'n fore arbennig iawn i un aelod pwysig iawn y dosbarth! Mae hi'n ben- blwydd ar ein Miss Williams ni! Beth am alw draw i Seesaw i ddanfon sws a chwtch wrth ddymuno Pen blwydd Hapus i Miss Williams ac i ymuno yn y parti!

Beth am greu parti eich hun yn yr ardd a gwahodd Bili Broga i ymuno!

 

 

Can Y Parti video cyw

23/04/20

Wel what a great start to to the Bili Broga Pick & Mix menu! It has been a true pleasure to see you all enjoying the activities and inspiring us all to think of a new activity conected to the new theme!  Lovely to see ideas that inspire us to enjoy the outdoor learning environment! Keeping active and fit is so important and plays a big part in our learning, young or old!  It's another sunny day reception friends so go enjoy  and get inspired.  

What a great idea to to use your body to create the changes of the frog's life cycle through movement. 

Remember to have a quick look at your new Seesaw activity too. It's a Bili Broga kind of day🐸

22/04/20

Wel am ddechrau arbennig i fwydlen Bili Broga!  Mae wir wedi bod yn bleser o'r mwyaf i weld eich gweithgareddau hwyl. Gobeithio fydd y lluniau yn eich ysbrydoli hefyd. Cofiwch mae modd ychwanegu eich syniad hwyl eich hun. Beth am y syniad gwych o fynd am dro i ddarganfod Bili Broga bach eich hun!

 

Heddi,  ar Seesaw rydyn ni am ddysgu am gylch bywyd broga. Ydy chi'n gallu enwi'r camau? Cofiwch alw draw. 🐸

21/04/20

Bore da ffrindiau. Cofiwch alw draw i Seesaw heddi i gwblhau eich gweithgaredd dyddiol. Mi fydd Bili Broga yno yn aros amdanoch! Mae hi'n ddiwrnod braf eto heddi beth am roi tro ar weithgaredd o'r fwydlen. Mae Bili Broga wrth ei fodd yn neidio - ydych chi am roi tro ar neidio cyn belled ag y bo modd mewn naid broga sengl?

Rydyn ni'n edrych ymlaen i'w gweld.

 

Good morning friends. Remember to call in to Seesaw today to complete your daily activity. Bili Broga will be there waiting for you! It's a nice day again today why not try a menu activity.Bili Broga  loves jumping - do you want to try jumping as far as possible in a single frog jump?

 

1,2 3 bant a chi!

 

20/04/20

Croeso nol ffrindiau. Gobeithio gafoch chi Basg hyfryd a fe wnaeth y Bwni Pasg ymweld a chi! Rydw i bron a bwyta pob wy pasg yn barod, beth amdanoch chi!?

Thema Tymor yr Haf fydd Bwystfilod Bychain ac rydyn ni am gychwyn y tymor wrth fwynhau yn nghwmni Bili Broga a'i ffrindiau. Mi fyddai yn gosod tasgau i chi fwynhau ar Seesaw a chofiwch am y fwydlen lle mae modd dewis gweithgareddau ychwanegol sy'n ymwneud â'r thema. Ond cofiwch syniadau sydd yma i fwynhau mae modd  hefyd rhannu unrhyw weithgaredd hoffech chi wneud. Rydyn ni'n edrych ymlaen i weld a rhannu eich gwaith.

Welcome back friends hope you had a lovely Easter and the Easter Bunny visited you! I've already eaten every Easter egg, how about you!?

The theme for the Summer Term will be Minibeasts and we want to start the theme by enjoying our learning with Bili Broga and his friends. I will set  tasks for you to enjoy on Seesaw and remember the pick and mix menu where you can choose additional activities related to the theme. Remember these are only ideas to enjoy you are also able to post any activity you have enjoyed completing at home. We are looking forward to seeing and sharing your work.

Cariad mawr oddi wrth Mrs Jones a Miss Williams

 

Have a look at our pick & mix menu for fun learning ideas. Edrychwch ar ein bwydlen sy'n llawn syniadau hwyl i gyd fynd a'r dysgu.

3/04/20

Bore da ffrindiau! Dyma ni wedi cyrraedd diwrnod olaf y tymor cyn y gwyliau Pasg! Rhaid danfon "Diolch" enfawr allan at bawb sydd wedi bod yn rhan o ddysgu'r plant tra yn y cartref. Rydyn ni'n wir yn gwerthfawrogi hyn yn fawr. A wnewch chi rhoi cwtch enfawr i'ch plentyn oddi wrthon ni'n dwy! Mrs Jones a Miss Williams! Rydyn ni'n wir yn teimlo fel rhan o'ch teulu erbyn hyn.

Ni fydd gwaith yn cael ei osod yn ystod y gwyliau -amser i chi fwynhau ac ymlacio ychydig gyda'r teulu. Ond cofiwch mae dal modd i chi uwchlwytho unrhyw weithgaredd hoffech chi rannu gyda ni ar Seesaw. Rydyn ni wrth ein boddau yn eu gweld...Pasg Hapus i chi gyd!

 

Good Morning friends! We've reached the last day of the term before the Easter break! A giant  "Thank you " must be delivered to everyone who has been involved in our children's learning whilst at home. We really do appreciate this very much. Please give a huge cwtch to your child from us two! Mrs Jones and Miss Williams! We really feel like a part of your family now.

Work will not be set up during the holidays – time for you to enjoy and relax a little with the family. But remember you can still upload any activity you would like to share with us on Seesaw. We are delighted to see them... Happy Easter to you all!

 

Mae'r Pasg wedi dod.mp4

Still image for this video

2/04/20

Bore da ffrindiau. Rydw i a Tedi Twt am fynd am dro bach eto heddiw. Rhaid i mi ddod o hyd i got gynnes a het cyn mynd allan i'r fferm. Ydy, mae hi'n ddiwrnod oer iawn eto heddiw ffrindiau. Felly os rydych chi'n mynd am dro cofiwch gadw'n gynnes. Beth am ddanfon eich llun i'n Seesaw dosbarth. 

Dewch nol yn y man i weld ble aethon ni!?

 

Ie, y sied wyna! Hoffech chi weld oen bach newydd ei eni!

 

Oen bach newydd ei eni.mp4

Still image for this video

Diwrnod newydd bywyd newydd

1/04/20

 

Bore da ffrindiau. Gobeithio bod pawb yn iawn. Ddoe wnaeth llawer ohonch chi gwblhau ein tasg Seesaw a dyfalu pwy wnes i a Tedi Twt gwrdd ar y Fferm pan aethon ni am dro!?

Cefais i wy blasus iawn i frecwast.. ydy chi erioed wedi bwyta wy i frecwast? Beth am roi tro arni?

Fel wyddoch chi hoff gân Mrs Jones adeg y Pasg yw "Mewn nyth ar y fferm." Felly, fffrindiau beth am ganu'r gân heddiw a gosod eich fideo ar Seesaw i mi a Miss Williams i'w mwynhau. 

Diolch i'n ffrindiau, dyma hi!

1,2 3 a bant a chi! 

Mewn nyth ar y fferm...

Mewn nyth ar y fferm.mp4

Still image for this video

31/03/20

Bore da ffrindiau. Gobeithio bod pob un ohonoch chi yn iawn. Diolch o galon am yr holl waith rydych chi wedi anfon aton ni. Rydw i a Miss Williams wrth ein boddau yn gweld eich gwaith. Mae wir wedi bod yn hyfryd gweld eich fideos,lluniau a gwaith! Ardderchog!

Bore 'ma rydw i a Tedi Twt am fynd am dro allan i'r fferm er mwyn chwilio wy ar gyfer ein  brecwast!  

Ysgwn ni pwy ddown ni o hyd i...

Hoffech chi gliw?

Iâr fach bert yw fy iâr fach i coch a melyn a gwyn a du aeth i'r berth i ddodwy wy cododd ei chwt a bant â hi!

Hwyl am y tro.

 

 

Good morning friends. Hope all of you are fine. Thank you very much for all the work you have sent us. Miss Williams and I love seeing your work. It really has been lovely to see your videos, photos and work! Excellent!

This morning Tedi Twt and I are going out for a walk to the farm to find an egg for our breakfast!

I wonder who we will find...

Would you like a clue?

Iâr fach bert yw fy iâr fach i coch a melyn a gwyn a du aeth i'r berth i ddodwy wy cododd ei chwt a bant â hi!

See you soon!

 

30/03/20

Bore da blant!

Still image for this video

Remember to access our class seesaw for your class activities.

27/ 03/20

Bore Da oddi wrth Tedi Twt!

Still image for this video

Hoffech chi ddarllen y stori? If you would like to read along with Mrs Jones. Access the link below.

26/03/20

Bore da ffrindiau, da iawn i bawb sydd eisioes wedi ymuno gyda Seesaw y dosbarth ond os mae modd atgoffa eich ffrindiau mi fyddai hynny yn wych.Os allwch lledeunu'r neges a'r cariad mi fyddai hynny yn grêt. Llawer o weithgareddau hwyl i ddilyn.

Helo lovely friends. Well done all who have already joined our class Seesaw but if you could spread the word amongst our lovely class friends that would be great. Lots of fun activities to follow.

Thanks all heart​​​​​​

Diolch ffrindiau heart

 

Mae Mrs Jones am fynd am dro bach heddiw allan i'r fferm. Tybed pwy sy'n byw ar y fferm... beth am chwarae gêm sawl anifail allwch enwi?

 

Mrs Jones will be going out for a little walk today on the farm.I wonder who else lives on the farm.. what about we play a game to name all our farm yard friends?

 

Cân y Fferm | Cyw's Farm Song | Elin a Huw

Mae llwyth o ganeuon i'w canu, gemau i'w chwarae a rhaglenni i'w gwylio ar wefan Cyw! http://s4c.cymru/cyw There are lots more songs to sing, games to play a...

25/03/20

Helo bawb. Diolch i bawb am ymateb yn wych i'r gwithgareddau ar ein Seesaw dosbarth. Mae'n hyfryd darllen y sylwadau. Cofiwch os oes problem wrth mewngofnodi neu os mae angen y cyfrinair eto a wnewch chi fy ebostio.

 

Ar gyfer ein tasg nesa hoffwn i chi dynnu llun o enfys hardd fel symbol o obaith a chariad. Beth am ddysgu'r gân "Lliwiau'r Enfys"

 

Helo everyone. Thank you all for your great response in completing the seesaw activities. Its lovely reading the comments. Remember if there is a problem logging in please email me directly.

 

For our next activity please draw a rainbow as a symbol of love and hope.What about learning the song "Lliwiau'r Enfys". 

 

Lliwiau'r Enfys

..

Top