Menu
School Logo
Language
Search

Neges y Dydd/Today's Message

17/07/2020

Well, we have arrived at the end of a very different Year in Year 1. Thank you all for being such excellent and special individuals. We are going to miss you all next year and don’t want to see you leave Year 1 but we will still see you daily when in Year 2 with Mrs Roberts, Mrs Williams and friends. We feel very lucky to have had you all in our classes this year. You are all wonderful and have worked so hard and adjusted so well to learning from home and re-joining us again over the last 2 weeks. We are incredibly proud of you all ⭐️🌈 There's a little certificate on each of your Seesaw pages for doing so well during Year 1 and home learning.

We wish you all the very best of luck going forward!!

A big thank you to all Parents too for your continued support this year. You have all been fantastic! We are incredibly thankful and overwhelmed. Diolch o galon x

If you have any questions or wish to share anything with us please feel free to email us and we will reply as soon as we can 💗🌈

 

Mwynhewch eich 6 wythnos o wyliau Haf. Enjoy your 6 weeks holidays.

Cadwch yn saff dros y gwyliau. Stay safe over the holidays!

 

Cariad mawr,

 

Miss Boyce, Mrs Reddy, Mrs Davenport a Mrs Jones heart xxxx

                                                 13/07/2020

 Bore da ffrindiau Blwyddyn 1

Yr wythnos hon, am ein hwythnos olaf ym mlwyddyn 1, mae Sbarc a Seren wedi cynllunio llawer o weithgareddau am wythnos o hwyl drwy'r Gymraeg ar eich cyfer. Mae Sbarc a Seren yn gymeriadau sy'n dwlu ar yr Iaith Gymraeg, felly mae'n gyfle i chi siarad gymaint o Gymraeg a gallech chi, drwy recordio fideos, chwarae gemau, canu caneuon, siarad gyda ffrindiau a gwylio rhaglenni Cymraeg. Rhannwch gymaint ag sy'n bosib ar Seesaw gyda ni i weld ac ymateb i'ch wythnos o hwyl gyda Sbarc a Seren. MWYNHEWCH!!!!

 

This week, for our last week in Year 1, Sbarc and Seren have a fun week planned for you, full of activities, through the medium of Welsh. Sbarc and Seren are characters who love the Welsh language, therefore it's a chance for you to speak as much Welsh as you can, by recording videos, playing games, singing songs, talking to friends and watching Welsh programmes.  Share as much as you can with us on Seesaw for us to see and respond to your fun week with Sbarc a Seren. ENJOY!!!!

 

Cariad mawr,

Miss Boyce, Mrs Reddy, Mrs Davenport a Mrs Jones heart

Seren a Sbarc

Prynhawn da Rhieni,

 

Hoffwn ddiweddaru'r wybodaeth am adnoddau darllen. Fel yr wyddoch, mae adnoddau darllen 'Tric a chlic' ac 'Y Goeden Rhydychen' ar gael ar wefan yr ysgol, yn ogystal â llyfrau Moli ar HWB, a linc i lyfrau tric a chlic ar Google Classroom.

Bellach mae HWB wedi cynnig mynediad i lyfrau 'Y Goeden Rhydychen' am ddim. Mae pob lefel o 1+ -hyd at lefel 8 yno ar ffurf llyfr. Dyma'r linc i ddod o hyd i'r llyfrau darllen; https://hwb.gov.wales/repository/discovery?fields=resources&query=coeden%20rhydychen&sort=recommendation

Os ydy'ch plentyn yn darllen Y Fferm dechreuwch ar Lefel 1. Os oedd eich plentyn yn barod yn darllen llyfrau 'Y Goeden Rhydychen' yn yr ysgol, os gwelwch yn dda defnyddiwch lefel y llyfr diwethaf fel man cychwyn ar gyfer llyfr darllen neu e-bostiwch yr athrawes dosbarth, Miss Boyce neu Mrs Reddy am fwy o wybodaeth am lefel eich plentyn. Os ydy eich plentyn yn darllen llyfrau darllen Moli ym mhresennol, mae croeso i chi symud nôl i ddarllen llyfrau'r Goeden Rhydychen.

***Gweler isod pob linc am le i ddarganfod llyfrau darllen ar gyfer eich plentyn.

                                               

I would like to update you on information regarding reading resources. As you are aware, both 'Tric a chlic' and 'Y Goeden Rhydychen' books are available on the school website, as well as Moli reading books on HWB, and links to our Tric a chlic books on Google classroom. HWB have now made available, a readable version of the 'Y Goeden Rhydychen' books for free. Every level is available from 1+ to level 8. Please see below for the link.

If your child is reading Y Fferm, please begin on level 1. If your child was reading 'Y Goeden Rhydychen' books while at school, please use their lastest reading book level as a starting point or e-mail myself Miss Boyce or Mrs Reddy for more information on your Child's reading level. If your child is now reading the Moli books, you are able to swap back over to 'Y Goeden Rhydychen' if you wish. 

***Please see below for all links to reading resources

 

LINKS

Tric a chlic https://www.santestudful.merthyr.sch.uk/tric-a-chlic/

Moli https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/welsh/moli/cym/index.html

Y Goeden Rhydychen -  https://hwb.gov.wales/repository/discovery?fields=resources&query=coeden%20rhydychen&sort=recommendation

 

smileywinklaughcheeky Bore da Ffrindiau Blwyddyn 1 smileywinklaughcheeky

 

Gobeithio mwynheuoch chi gyd wythnos hyfryd gyda'ch teuluoedd. Cawson ni wythnos braf wythnos diwethaf yn gweld nifer iawn ohonoch chi yn yr ysgol dra hefyd yn gweld pawb yn parhau gyda gwaith gwych ar Seesaw. Da iawn chi am eich ymdrech parhaus ffrindiau. Rydych chi'n gwneud i ni yn wen o glust i glust.

Yr wythnos hon rydym am gael wythnos Iechyd a lles ble fyddwn ni yn edrych ar emosiynau a theimladau. I gychwyn ein hwythnos ar emosiynau a theimladau, dewch i gael amser stori gyda fi, yn darllen “Weithiau dwi’n teimlo’n heulog” ar Seesaw ac ar Google classroom.
Mi fyddech chi yn rhewi fel teimladau gwahanol, meddwl am beth sy’n effeithio neu yn achosi eich teimladau a hefyd yn helfa ac yn gofyn i’ch teulu neu ffrindiau “Sut wyt ti heddiw?” ar helfa teimladau. Beth am wrando a chanu i gâ
n gyw ar deimladau. Mae’n un o’n hoff ganeuon ym mlwyddyn 1. Edrychaf ymlaen at weld a dysgu am sut ydych chi’n teimlo'r wythnos hon, yn ogystal â gweld eich gwaith gwych ar amser, siapiau 2D a 3D ac ymarfer corff. 
Mae hefyd dasg special yr wythnos hon i chi gyflwyno eich hun i’ch athrawes blwyddyn 2 newydd. Mae hi’n gyffrous iawn i ddod i’ch adnabod felly mae ffeil o ffeithiau i chi lenwi gyda llawer o wybodaeth amdanat i ni rannu gyda nhw cyn dechrau blwyddyn 2.

 

We hope you all enjoyed your weekend with your families. We had a lovely week last week seeing some of you in school and seeing everyone work hard on Seesaw. Well done everyone for your continued efforts. You make us smile from ear to ear daily.

This week we are focusing on the learning area health and wellbeing, by looking at feelings and emotions. To begin our week, head over to Google classroom and Seesaw to listen to the story "Weithiau dwi'n teimlo'n heulog".

There are many fun and practical tasks this week to encourage health and wellbeing as well as discussing and recognising emotions. You'll be actors, freezing like different emotions, hunting for different emotions by asking your friends and family (safely) "How do you feel today?". Listen to the feelings song below, and recognise some of the feelings. This is one of our favourite songs in year 1.  I look forward to seeing all your work on feelings this week, as well as PE, mathematics work on time, 2D and 3D shapes.

There is also a special task for you this week in preparation for Year 2, for your new teacher. She is very excited to meet you all and I'm sure she'll enjoy learning lots about you. Fill out the fact file with as much information as you can to share with your Year 2 teacher, ready for next year.

 

Cariad mawr,

Miss Boyce, Mrs Reddy, Mrs Davenport a Mrs Jones heart

Cywioci - Teimladau (Cyw's feelings song)

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

Cynllun wythnos 6 / Week 6 Plan

smileyBore da ffrindiau blwyddyn 1smiley

 

Yr wythnos hon rydyn ni am gael wythnos gwyddoniaeth fel rhan o'n thema. Rydych chi am fod yn dditectifs a dysgu, helfa ac arbrofi gyda deunyddiau amrywiol. Tybed pa ddeunyddiau sydd i weld o amgylch y tŷ neu yn yr ardd? Mae llun gyda sawl deunydd isod. Ydych chi'n gallu enwi rhai? Mae sawl gweithgaredd hwyl a rhyngweithiol ar Seesaw neu ar Google classroom ar eich cyfer. 

Edrychaf ymlaen at weld eich holl waith caled yr wythnos hon. Dal ati. Rydych chi'n gwneud yn wych!

 

                                                         

 

This week, we will be having a science based week as part of our themed work. We would like you to be detectives and learn, hunt and experiment with different materials. I wonder what materials you have in your house or in the garden? There's a picture above with several materials too. Do you recognise any?  There are fun and interactive, language, mathematics and theme'd activities  on Seesaw and Google classroom ready for you.

We look forward to seeing all your hard work again this week. Keep it up. You're doing great!

 

Cariad mawr,

Miss Boyce, Mrs Reddy, Mrs Davenport a Mrs Jones heart

Cynllun wythnos 5 / Week 5 Plan

22/06/2020

 

      Bore da blwyddyn 1     

Gobeithio mwynheuoch chi y penwythnos. We hope you enjoyed the weekend.

 

Mae neges isod wedi dod gan berson llysiau a ffrwythau, creuwyd gan Guiseppe Arcimboldo. Mae’n gofyn i chi fynd at Google classroom a Seesaw i gwblhau gwaith ar lysiau a ffrwythau yr wythnos hon. Rydyn ni’n gwybod bod y Lindysyn Llwglyd iawn yn hoffi bwyd felly gawn ni ddarganfod mwy am fwydydd, beth rydych chi’n bwyta a bod yn greadigol gan ddefnyddio bwydydd iachus hefyd. Yn ogystal â hyn ditectifs, mae gweithgareddau mathemateg i ddarganfod rhifau coll a chwblhau patrymau siâp hefyd. Mwynhewch ffrindiau! Edrychwn ymlaen at weld eich gwaith blasus chi'r wythnos hon a hoffwn ddweud diolch hefyd am eich gwaith BENDIGEDIG o wythnos diwethaf. Da iawn bawb, rydym yn falch iawn ohonoch chi. Dal ati gyda'r gwaith gwych!

 

A message has arrived below from the fruit and vegetable person, made by Guiseppe Arcimboldo. It’s asking you to go to Google classroom and Seesaw to complete work on fruit and vegetables this week. We know that the Caterpillar is very hungry and likes food, so let’s discover more about foods this week, what you eat and be creative with healthy foods too. There’s also mathematics work for you detectives, to discover the missing numbers and also to complete shape patterns. Enjoy! We look forward to seeing all your delicious work this week and want to thank you for all your fantastic work from last week. Well done everyone, we are very proud of you. Keep up the good work!!

 

Miss Boyce, Mrs Reddy, Mrs Davenport, Mrs Jones a'r person ffrwythau heart

neges person ffrwythau.mov

Still image for this video

Cynllun wythnos 4 / Week 4 Plan

14/06/2020

 Bore da ffrindiau blwyddyn 1 


Yr wythnos hon, rydym am gwblhau gwaith ar ffrind bach sy'n byw yn yr ardd - Y Lindysyn. Tybed os gallech chi ffeindio Lindysyn yn eich gardd chi?  Mae ein gweithgareddau wedi seilio ar y llyfr y Lindysyn Llwglyd iawn. Gwrandewch ar ein stori'r Lindysyn Llwglyd iawn y bore 'ma (isod), cyn cychwyn ar eich gweithgareddau ar Google classroom ac ar Seesaw, sy'n cynnwys gweithgareddau darllen a ffurfio brawddegau, gwaith patrymau lindys ym mathemateg a gwaith blasus ar ffrwythau. Edrychwn ymlaen at weld eich gwaith hyfryd yr wythnos hon. 

Cofiwch i wneud y dasg 'check in' ar Seesaw yn ystod yr wythnos, i rannu beth rydych chi'n brysur yn gwneud gartref a dweud wrthym sut ydych chi'n teimlo. Rydym yn dwlu ar glywed eich storiâu cyffrous a llawen, ac rydym yma o hyd i wrando ar eich teimladau a datrys unrhyw deimladau negyddol. 

 

This week, we will be completing work based on a little friend that lives in the garden - The caterpillar. I wonder if you'll be able to find a caterpillar in your garden? Our activities are focus on the story 'The Very Hungry Caterpillar'. Listen to the story in welsh this morning (below), before starting any of the activities on Google classroom and Seesaw, which including reading and forming sentences based on the story, caterpillar colour patterns for mathematics and tasty activities based on fruits. We look forward to seeing your fantastic work this week.

Remember to complete the 'check in' task on Seesaw during the week, to let us know what you've been doing and how your feeling. We enjoy listening to your exciting and joyful stories, and are always here to listen to your feelings and to help solve any negative feelings you may have. 

 

 laugh Miss Boyce, Mrs Reddy, Mrs Davenport a Mrs Jones  heart

Stori 'Y Lindysyn Llwglyd iawn' Story

Still image for this video

Cynllun Wythnos 3 / Week 3 Plan

10/06/2020

Prynhawn da ffrindiau smiley

 

Y prynhawn yma, mae gen i newyddion cyffrous i rannu gyda blwyddyn 1 am gystadleuaeth ECO Ieuenctid Merthyr. Yn gyntaf, hoffwn ddechrau gan ddweud da iawn i bawb cystadlodd yn y gystadleuaeth. Rydym yn falch iawn ohonoch chi gyd am gymryd rhan. Hoffwn hefyd cyhoeddi bod gennym 2 enillwyr ym mlwyddyn 1. Yn gyntaf, hoffwn longyfarch Llion O'Leary am ennill y gystadleuaeth gyda'u bwytäwr adar o ddeunyddiau naturiol. Yn ail, hoffwn longyfarch Lyla James am ddod yn ail yn y gystadleuaeth greadigol i blant 5-11 oed. DA IAWN CHI!! Rydym yn falch iawn ohonoch chi, yn cynrychioli eich hun, blwyddyn 1 ac Ysgol Santes Tudful. Edrychwch isod i weld eu gwaith hyfryd.

 

This afternoon, I have some exciting news for you regarding Merthyr Youth's ECO competition. Firstly, I would like to begin by saying well done to everyone who competed. We are proud of you all for taking part. I would also like to announce, that we have 2 winners in Year 1. First, I would like to congratulate Llion O'Leary for winning the overall competition with his bird feeder, made from recycled materials. Second, I would like to congratulate Lyla James, for coming 2nd in the creative competition for children 5-11 years old. WELL DONE TO YOU BOTH!! We are very proud of you, for representing yourself, Year 1 and Ysgol Santes Tudful. See below for pictures of their fantastic work. 

 

            

8/06/2020

Bore da ffrindiau blwyddyn 1

 

Roedd hi'n brawf iawn i weld eich wynebau chi i gyd ar Ddydd Gwener gyda gwen mawr arnynt. Rydym yn gobeithio eich bod chi yn mwynhau cynnwys y bagiau, yn creu enfys, lliwio, pobi, chwarae a bwyta. Rydw i dal yn wen o glust i glust ar ôl eich gweld chi gyd. Os oes gennych chi unrhyw luniau neu fideos o Ddydd Gwener, rhannwch nhw gyda ni. Byddwn wrth ein boddau yn gweld eich lluniau neu recordiadau.

Yr wythnos hon rydym am barhau gydag ein thema ditectifs yr ardd, felly yn ôl a ni ar anturiaethau tu fas. Ein ffocws yr wythnos hon yw blodau, ditectifs. Rydych chi'n mynd i fod yn dditectifs blodau yn plannu blodau, tynnu lluniau o flodau, casglu data ac yn adnabod sut mae blodyn yn tyfu ac yn newid dros amser. Mae gwaith Iaith, mathemateg a thema ar Seesaw ac ar Google classroom yr wythnos hon felly byddwch yn siwr i edrych ar y ddau.

Hoffwn hefyd rannu, mae llyfrau'r Goeden Rhydychen (mae rhai ohonoch yn darllen) nawr ar wefan yr ysgol. Dyma'r linc iddynt. Os oedd eich plentyn yn darllen llyfrau'r Goeden Rhydychen neu'r Fferm gyda ni yn yr ysgol, mae'r llyfrau yma nawr ar gael ar eich cyfer. Os oedd eich plentyn yn darllen llyfr y Goeden Rhydychen, parhewch gyda'r un cam darllen. Os oedd eich plentyn yn darllen llyfrau'r fferm, dechreuwch ar Gam 1. Dyma'r linc i'r llyfrau. https://www.santestudful.merthyr.sch.uk/coeden-rhydychen-oxford-reading-tree/. Os ydy eich plentyn yn darllen llyfrau Tric a chlic, mae pob llyfr ar Google classroom i chi yn y cam lliwiau.

                                                        

It was lovely to see all of you and your families on Friday. We hope that you have been enjoying the contents of the back, creating rainbows, eating sweets, colouring or baking using the recipe. We are still smiling from ear to ear after seeing you all. If you have any photographs o'r video's from Friday, please share them with us. We would love to see them.

This week we recommence with our theme garden detectives, so back out for garden adventures we go. Our focus this week detectives, is flowers. You'll be flower detectives this week, collecting data, taking pictures, planting seeds and watching videos and learning how flowers change and grow over time. Language, maths and theme'd work are on both Seesaw and Google classroom this week so be sure to take a look on both forums. 

I would also like to share with you, the oxford reading tree books that some of you may be reading are now on the school website in video form. If you was reading the 'Coeden Rhydychen' books or 'Y Fferm', these are reading material available for you. If you was reading the 'Coeden Rhydychen' continue reading on the same stage. If you are on 'Y Fferm' please begin from cam 1. Here's the link to the reading books, https://www.santestudful.merthyr.sch.uk/coeden-rhydychen-oxford-reading-tree/. If your child is reading tric a chlic books, these are all on Google classroom for you.

 

Mwynhewch yr wythnos hon a chadwch yn saff,

 

Miss Boyce, Mrs Reddy, Mrs Davenport a Mrs Jones heart

Cynllun wythnos 2 / Week 2 plans

2/06/2020

Dewch ar daith gyda ni i Frasil yn Ne America. Gwyliwch y fideo yma i weld sut fath o le ydy Brasil, beth sydd i weld yno a beth sydd yn arbennig am Frasil. Mwynhewch y daith rith i Frasil gyda Appu, Neena a Tiger. Rydych chi'n siŵr o ddysgu llawer am Frasil, y tirnodau, dawns arbennig, y carnifal ac am yr anifeiliaid sy'n byw yno.

 

Come on a trip with us to Brazil in South America. Watch the video below to discover what kind of place Brasil is, what you can see there, and what's special about Brasil. Enjoy this virtual trip to Brasil with Appu, Neena and Tiger. You're sure to learn lots from the video about Brazil, it's landscape, special dances, the carnival and the animals that live there.

Taith i Frasil - Trip to Brazil

StoryAboutBrazil #TravelStories #ShortStoriesForKids Subscribe now for free to get access to new nursery rhymes and kids nursery songs every week: http://ww...

1/06/2020

laughCroeso yn ôl ar ôl hanner tymor braf  laugh

Welcome back after a sunny half term  

                                

 

Rydym yn gobeithio eich bod wedi mwynhau yn yr haul dros yr wythnos diwethaf a fod pawb yn saff ac yn iach. Rydym yn dychwelyd ac yn dechrau'r tymor olaf gyda thema ysgol gyfan gyffrous iawn ar y Celfyddydau mynegiannol am wythnos.  Rydym yn gobeithio eich bod chi'r un mor gyffrous ag ydym ni am y thema ysgol gyfan yma. Gweler isod am gynllun tasgau'r wythnos hon ar Frasil. Mae gweithgareddau hwyl ar Google classroom ac ar Seesaw. Ewch draw at Seesaw/ Google classroom am fideo ar Garnifal Rio y bore 'ma. Mwynhewch, a chofiwch i rannu llawer o luniau a recordiadau gyda ni ar Seesaw.

 

We hope you all had a lovely week, enjoying the sun and that everyone is safe and well. We return and begin this final term with an exciting whole school Creative arts theme for a week. We hope you enjoy and are as excited as we are about this whole school theme. Please see below for this week's plan on Brazilian theme'd tasks. There are exciting tasks on both Google classroom and on Seesaw. Head over to Seesaw/ Google classroom to watch a video on the Carnival of Rio this morning. Enjoy, and remember to share lots of pictures and video's with us on Seesaw .

Cynllun wythnosol 1/06/2020 Weekly plan

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth barhaus. Thank you for your continued support.

Miss Boyce, Mrs Reddy, Mrs Davenport a Mrs Jones heart

22/05/2020

smiley Prynhawn da smiley

 

Mae hanner tymor wedi cyrraedd a hoffwn ddiolch i chi, a rhieni am eich holl waith hyfryd wrth addysgu o gartref yr hanner tymor diwethaf. Gwyliwch y fideo isod i weld chi a'ch ffrindiau i gyd o flwyddyn 1 yn gweithio yn eu cartrefi. Mwynhewch yr wythnos o wyliau gyda dim gwaith i gwblhau, yn cael hwyl a sbri ac yn creu cofion newydd gyda'ch teuluoedd chi, fel bydden ni. Dechreuwn hanner tymor newydd ar y 1af o Fehefin. Byddwn yn dechrau gyda phrosiect ysgol gyffrous rydym yn gwybod rydych am fwynhau yn fawr iawn.  Cadwch yn saff, a mwynhewch bob eiliad o hanner tymor gyda'ch teuluoedd.

 

Half term has arrived, and we would like to thank you, and parents for all of your hard work while learning from home over the last half term. Watch the video below to see you and all your friends from Year 1 working hard at home. We are missing you all, very much and wish we were all back in school together. But, for now, enjoy a week's holiday off school work having lots of fun times, making memories with your family, as we will too. We will be returning on the 1st of June for another half term of work. We will begin with an exciting whole school project that we know you will enjoy very much.  Keep safe, and enjoy every second of half term with you families. 

 

Cariad mawr, 

 

Miss Boyce, Mrs Reddy, Mrs Davenport a Mrs Jones heart

Diolch am eich holl waith / Thank you for all your hard work

Still image for this video

 

Yr wythnos hon, mae hi'n wythnos codi ymwybyddiaeth ar iechyd meddyliol. Mae'n hanfodol fod lles meddyliol yn dod yn gyntaf. Codwn ymwybyddiaeth eleni ar y pwysigrwydd o garedigrwydd. Ewch draw at Seesaw am weithgaredd gweithredoedd o garedigrwydd. Mae gweithred o garedigrwydd yn codi ysbryd eraill a hefyd yn codi ysbryd ein hun. Bydd garedig heart

 

This week is mental health awareness week. It's fundamental that mental health always comes first. We raise awareness this year of the importance of kindness. Head over to Seesaw for an activity on acts of kindness. Acts of kindness not only raises others spirit's but ours too. Be kind heart

18/05/2020

Bore da bawb smiley 

Rydym wedi cyrraedd yr wythnos olaf cyn hanner tymor, a heddiw mae hi’n ddiwrnod Ewyllys da. Dyma’r fideo o holl waith YST ar ddiwrnod Ewyllys da i ledaenu ein neges o heddwch dros y byd.  https://www.youtube.com/watch?v=3up-IPL1ZQA&t=10s . Da iawn i chi am gymryd rhan, ac am eich holl waith caled hyd hyn. Rydyn ni’n falch iawn ohonoch chi am weithio yn galed ac am fod yn wydn yn addysgu o gartref.

Rydyn ni wedi bod yn brysur yn dysgu sgil newydd dros yr wythnos diwethaf hefyd. Rydyn ni wedi darganfod sut i greu gweithgareddau hwyl a rhyngweithiol ar Seesaw ar eich cyfer. Felly'r wythnos hon, o dan ‘activites’ ar Seesaw, mi fydd rhai gweithgareddau rhyngweithiol i chi gwblhau a gemau i chi chwarae hefyd.  Mae’r cynllun wythnosol yn egluro pa weithgareddau sydd ar Seesaw a pha rhai sydd ar Google classroom (Cynllun isod ac ar Seesaw).

Yr wythnos hon mae llawer o weithgareddau hwyl gennym i chi fel ditectifs unwaith eto. Rydych chi wir am chwarae rôl ditectifs yr ardd, ac am esgus eich bod chi wedi darganfod bwystfil gwallgof newydd sbon yn yr ardd, a’i gyflwyno i ni. Mae’n gyfle i chi fod mor ddychmygus, creadigol a doniol a gallech. Edrychwn ymlaen at weld eich gwaith ar eich bwystfilod newydd sbon yr wythnos hon. Mae hefyd stori hyfryd i wrando ar a thrafod, gweithgareddau mathemateg ar fwystfilod, ymarfer corff bwystfilod, gweithgareddau sbÏo a chelf a chrefft hefyd. Rydych chi’n siŵr o fwynhau cwblhau’r gweithgareddau hwyl a sbri yr wythnos hon.

Mwynhewch dditectifs a chofiwch i rannu eich lluniau a’ch gwaith gyda ni ar Seesaw ac ar Google classroom.

 

We have reached our last week before half term, and today is Good will day. Here’s the video of all of YST’s work on Good will day to spread our message of peace to the world. https://www.youtube.com/watch?v=3up-IPL1ZQA&t=10sWell done to you for taking part, and also for all your hard work so far. We are very proud of all of you working hard and being so resilient learning from home.

We have also been learning a new skill. We have learnt how to create and assign fun and interactive activities and games for you on Seesaw. So, this week on Seesaw, under ‘activities’, there will be some fun and interactive activities for you to complete as well as some games to play. The weekly timetable explains which activities are on Seesaw and which resources are on Google classroom (Timetable to be seen below or on Seesaw).

This week, we have lots of fun activities for you to take part in as detectives. You really are going to be putting your detective skills to good work, and pretend that you have discovered a brand new, wacky mini-beast in your garden, and present it to us. This is a chance for you to be as imaginative, as creative and as funny as you wish, to create your very own mini-beast. We look forward to seeing your work on your discovery this week. There’s also a lovely story to listen to and discuss, lots of mathematics work on mini-beasts, PE activities as mini-beasts, spying activities and arts and crafts too. You’re sure to enjoy completing the fun activities this week. 

Year 1 Detectives, enjoy and remember to share lots of pictures of you and your work with us on Seesaw and on Google classroom.

 

Miss Boyce, Mrs Reddy, Mrs Davenport a Mrs Jones heart

15/05/2020

Bore da Ffrindiau Blwyddyn 1,                                           

Mae Dydd Gwener wedi cyrraedd. Diwrnod olaf heddiw i gwblhau tasgau diwrnod Ewyllys da cyn rhannu ein neges o Heddwch ac Ewyllys da gyda phawb ar Ddydd Llun. Edrychwch ar Google classroom ar gyfer gweithgareddau hyfryd i ddewis ohoni. Mae hefyd tasg poster neu gerdyn ar Seesaw gallech chi wneud. 

Ar Ddydd Gwener yn yr ysgol, mae Mrs Rose-Jones hefyd yn cynnal gwasanaeth. Yr wythnos hon, mae Mrs Rose Jones wedi paratoi gwasanaeth O'R YSGOL ar eich cyfer ac rydyn ni fel athrawon wedi recordio cân i chi wrando ar ac ymuno i ganu gyda ni.  Dilynwch y linciau Youtube isod er mwyn gwylio a chanu.

 

Good Morning Friends of Year 1,

Friday has arrived. Today is the final day to complete tasks for 'Good will day' in preparation to share our message of peace and Good will with all on Monday. The activities are on Google classroom for you to choose from, as well as a card and poster task on Seesaw you could complete.

On Friday in school, Mrs Rose-Jones holds a school assembly. This week, Mrs Rose Jones has prepared an assembly AT SCHOOL for us to watch and all of the teachers have also recorded a song for you all to listen and join in singing too. Follow the youtube links below, to watch and sing.

 

Cadwch yn saff ac yn iach bawb. Stay safe and healthy everyone!

Mwynhewch y penwythnos. Enjoy the weekend.

Cariad mawr,

 

Miss Boyce, Mrs Reddy, Mrs Davenport a Mrs Jones heart

Cynllun Wythnos 4 / Week 4 Plan                                            11/05/2020

 

Bore da ffrindiau Blwyddyn 1,

Rydym yn gobeithio mwynheuoch chi benwythnos hir hyfryd yn yr heulwen, yn dathlu diwrnod VE ac yn ymlacio hefyd.
Yr wythnos hon rydym am ddefnyddio hi fel cyfle i adolygu ac ailymweld a sgiliau ac edrych yn ôl ar unrhyw waith 'ditectifs yr ardd' nad ydych wedi llwyddo i gwblhau eto, ac eisiau. Defnyddiwch yr amser i fod yn greadigol gyda gweithgareddau, chwaraewch rôl neu chwaraewch gemau hyfryd yn yr ardd tra'n ail ymweld â sgiliau a defnyddio'r iaith Gymraeg ble'n bosib. Rydym hefyd yn paratoi i ddathlu diwrnod Ewyllys da'r urdd, ble rydym yn rhannu negeseuon o heddwch ac ewyllys da led y byd ar Ddydd Llun yr 18fed o Fai. Dewiswch weithgaredd yr wythnos i gwblhau am ddiwrnod ewyllys da, yn barod i rannu eich neges, lluniau neu waith. Mae hefyd cystadleuaeth gyffrous ym Merthyr i chi i gofrestru i. Ewch draw i Google classroom i weld y manylion. Edrychwn ymlaen at weld eich wythnos llawn hwyl ac ymarfer sgiliau. Diolch laugh

 

Good morning Year 1,

We hope you enjoyed your long weekend in the sun, celebrating VE day and relaxing too.

We are using this week as an opportunity to re-visit and re-vise previous skills and to look over and complete any work you would like to have completed over the last 4 weeks as 'Garden detectives'. Use this time to be creative with activities, role-play, play lovely games in the garden while re-visiting the skills and using the welsh language where possible. This week, we are also preparing for the Urdd's 'Ewyllys da' day, where we share messages of peace and good will all over the world on Monday the 18th of May. Choose an activity for 'Diwrnod Ewyllys da' yn preparation to share our message, pictures or work. There is also an exciting competition for you to register in this week. Head over to Google classroom to see the details. We look forward to seeing your fun week and all of you practicing your skills. Thank you laugh

Diwrnod Diogelwch ar y We

Internet Safety Day

Heddiw mae hi’n ddiwrnod Diogelwch ar y we yn YST. Mae’n bwysig ein bod ni’n ddiogel ar y we. Edrychwch ar weithgareddau diogelwch ar y we heddiw o dan “activities” ar Seesaw a dysgwch sut i fod yn arwr ddigidol diogel. Cer draw i Seesaw hefyd, i weld rhai o athrawon YST fel arwyr ddigidol diogel.  Mwynhewch ond cadwch yn ddiogel!

 

Today is internet safety day at YST. It’s important that we are safe online. Take a look at our internet safety activities today which can be found under “activities” on Seesaw, and learn how to be a safe digital hero.  Also on Seesaw, you will be able to see some of YST's staff as safe digital heroes.  Have fun but stay safe!

 

Cynllun Wythnos 3 / Week 3 Plan                         4/05/2020

Bore da ffrindiau Blwyddyn 1

Yr wythnos hon, mae hi'n wythnos o bedwar ddiwrnod gyda gŵyl y banc ar Ddydd Gwener, felly mae penwythnos hir gennych i fwynhau. Dros y 4 diwrnod nesaf rydym am ddysgu mwy am y bwystfilod bychain rydych chi wedi helfa am yn eich gardd. Mae gweithgareddau draw ar Seesaw i chi gwblhau hefyd. Yn gyntaf mae cwis dyddiol i chi fod yn dditectifs a darganfod pa fwystfil neu drychfil ydyn ni heddiw. Tybed? Mi fydd gweithgareddau ar ddiogelwch ar y we hefyd ar Seesaw. Fel ysgol rydym am ffocysu ar ddiogelwch ar y we ar Ddydd Mercher, sy'n bwysicach nag erioed yn ystod ein byd addysgu digidol presennol. Felly yr wythnos hon, ewch at Google classroom ac at Seesaw am weithgareddau hwyl yr wythnos hon ar fwystfilod, ar dynnu ac am ddiogwelwch ar y we.  Edrychwn ymlaen ar weld eich gwaith arbennig! Diolch heart

 

This week is a 4 day week, with bank holiday on Friday, therefore you have a long weekend ahead of you to enjoy!
Over the next 4 days we are going to learn more about the mini-beasts you all hunted for in your gardens last week. There are some tasks over on Seesaw for you to complete too. Firstly we have a daily quiz for you to be detectives and discover what mini-beast or insect we are today. I wonder? On Seesaw there are also Internet safety activities for you to complete. As a school, we are focusing on internet safety on Wednesday, as it's increasingly important during this period of digital learning. So, this week, head over to both Google Classroom and to Seesaw for this weeks activities on insects, subtraction and internet safety.  We look forward to seeing your excellent work! Diolc
heart

 

Cynllun wythnos 3 / Week 3 Plan

Cynllun Wythnos 2 / Week 2 Plan            27/04/2020

Mae'r gweithgareddau isod i gael eu cwblhau dros yr wythnos. Cwblhewch cymaint a phosib os gwelech yn dda.

The activities below are to be completed over the course of the week. Please complete as much as you can.

Bore da ffrindiau Blwyddyn 1

Pwy sy'n barod i fod yn dditectif? Yr wythnos hon rydyn ni eisiau i chi i fod yn dditectifs yr ardd a helfa a chasglu data yn yr ardd cyn gwneud llawer o waith hyfryd. Oes gennych chi wisg ditectifs arbennig gallech chi wisgo tybed? Edrychwn ymlaen at eich gweld chi fel ditectifs ac eich holl waith caled. Cofiwch i sbïo draw ar Seesaw am fwystfil newydd i ddysgu am yn ddyddiol.

Rydym yn falch iawn o bob un ohonoch chi a'ch ymdrechion yn dysgu o gartref hyd hyn. Dal ati. Rydyn ni'n dwlu ar weld eich gwaith ar Seesaw ac ar Google classroom felly parhewch i rannu eich gwaith arbennig gyda ni os gwelwch yn dda.

 

Who's ready to be a detective? This week we would like you all to be Garden detectives and hunt and collect data in the garden before doing lots of lovely activities. Do you have special detectives clothes you could wear? We look forward to seeing you as Garden detectives and all your hard work this week. Remember to take a look on Seesaw and spy for a new mini-beast to learn about every day.
We are proud of each of you and all your efforts whilst working at home. Keep it up! We are enjoying seeing all your work on Seesaw and on Google classroom so please continue to share your fantastic work with us.

 

Diolch yn fawr i chi gyd heart

Miss Boyce, Mrs Reddy, Mrs Davenport a Mrs Jones

 

Cynllun wythnos 2 / Week 2 Activities

21/04/2020

Cynllun wythnosol wythnos 1 tymor yr Haf 

Rydym am gynllunio gweithgareddau Iaith, Mathemateg a Thema (sydd yn cwmpasu ardaloedd arall y cwricwlwm) yn wythnosol am y cyfnod o addysgu o gartref o hyn ymlaen. Byddwn yn uwch lwytho tabl o weithgareddau'r wythnos ar wefan yr ysgol ac ar Seesaw i chi weld. Bydd angen i chi fynd i Google classroom am rai o’r gweithgareddau fel cyfeiriwyd yn y tabl. 

Ffocws ein gwaith thema'r wythnos hon yw gweithgareddau diwrnod y Ddaear. Ar Ddydd Mercher yr 22ain o Ebrill dathlwyd gan bawb led y byd Diwrnod y Ddaear. Am ei 50fed dathliad, y ffocws yw gweithred hinsawdd – Climate action. Gofynnwn i chi am ddiwrnod y Ddaear i gwblhau rhai o’r tasgau o'r grid isod ar y ddogfen isod. Cofiwch i’w rhannu ar Seesaw fel ein bod yn gallu dathlu ac ystyried ein gweithredoedd hinsawdd fel cymuned ysgol.

 

                          Week plan for Week 1 of Summer term
We have created weekly plans for Language, Mathematics and Theme lessons (which include other areas of the curriculum) for the home learning period. We will upload a new weekly timetable of activities on the school website and Seesaw for you to see. You will need to access Google classroom for some of the activities, as directed by the table. 

Our theme work this week focuses on Earth day activities. On Wednesday the 22nd of April Earth day is celebrated by all around the world. For their 50th celebration this year, the focus is on Climate action. I ask you to show support by completing some of the Earth day tasks from the grid in the document below. Remember to share them with us on Seesaw so we can celebrate and consider our Climate action as a school community.

20/04/2020

Bore da a Chroeso yn ôl i'r ysgol Blwyddyn 1

 

Rydw i’n gobeithio eich bod chi gyd wedi mwynhau cyfnod y Pasg eleni gyda’ch teulu. Rydym yn ôl nawr i’r cyfnod newydd o addysgu o gartref gyda strwythur dysgu newydd a thema newydd. Fel ysgol rydym wedi adfyfyrio ar ein haddysgu ac ein darpariaeth hyd yn hyn ac wedi dewis i uwch lwytho tasgau dyddiol / wythnosol felly cadwch lygaid ar y dudalen hon a Seesaw i’ch arwain yn ddyddiol/ wythnosol.

Mae eich gwaith hyd yn hyn wedi bod yn wych. Felly parhewch i edrych ar Google classroom am dasgau newydd ac uwch lwythwch enghreifftiau i Seesaw i ni weld. Rydym wrth ein boddau yn eich gweld chi ac eich gwaith. Os ydych yn cael unrhyw drafferth gyda rhain, neu am ddefnyddio nhw am y tro gyntaf, plîs cysylltwch â ni am unrhyw cymorth.

 

Diolch, Miss Boyce a Mrs Reddy

Dyma tasgau heddiw:

Iaith, Llythrennedd a Chyfarthrebu

Ewch draw at google classroom a dewiswch dasgau tric a chlic. Mae’r gwaith tric a chlic yn datblygu yn y drefn lliw;
Melyn, Glas, Gwyrdd, Pinc, llwyd, Hufen, Seiniau tebyg e.e. au, ai, ae.

Os gwelwch yn dda dewiswch y cam mwyaf addas ar gyfer eich plentyn, neu e-bostiwch eich athrawes dosbarth i’ch cyfeirio at y cam mwyaf addas.

 

Mathemateg a rhifedd

Mesur ansafonol e.e defnyddio gwrthrychau/ dwylo. Gweler Google classroom am y daflen.

 

Rhif y dydd heddiw yw: 12 
Ewch i Google classroom am ddogfen Rhif y Dydd.

Thema newydd:
Ditectifs yr Ardd

Mae ein thema newydd yn yr ysgol yn dechrau gan glywed llais y plentyn bob tro, i weld beth hoffai’r plant dysgu. Hoffwn i’ch plentyn cofnodi syniadau am beth hoffan nhw ddysgu yn ystod ein thema ‘Ditectifs yr Ardd’ e.e. planhigion, bwystfilod, deunyddiau ayb. Cofnodwch y syniadau ar ffurf map meddwl, rhestr, ar ‘draw’ ar Seesaw ac uwch lwythwch syniadau i Seesaw i ni weld heddiw er mwyn gynllunio gweithgareddau.

 

 

Good morning and Welcome back to school, Year 1

We hope you enjoyed the Easter period with your family. We are now back to another period of home educating with a new structure and a new theme. As a school we have reflected on our educating at home thus far and have decided to upload daily/ weekly tasks. Therefore, please keep an eye on this page and on Seesaw to guide you on our daily/weekly learning activities.

All of your work so far has been excellent. Please continue to complete the work we upload to Google classroom and upload examples to Seesaw for us to see. We enjoy seeing you and your work. If you have any issues with these, or are about to use them for the first time, please don’t hesitate to contact for any support.

Diolch, Miss Boyce a Mrs Reddy

 

Here are today’s tasks:

Language, Literacy and Communication.

Head over to Google classroom for Tric a chlic activities. Tric a chlic progresses in the colour order of;

Yellow, Blue, Green, Pink, Grey, Cream, Similar sounds e.g. au, ai, ae.

Please choose the applicable stage for your child or e-mail your class teacher to refer you to the most appropriate stage.

 

Mathematics and numeracy.

Measuring using non-standard units e.g. using objects/hands. See Google classroom for the activity.

 

Number of the day is: 12.

Go to google classroom for the Number of the day document.

New Theme:

Garden detectives

Our new theme in school always begin by listening to the children’s ideas on what they wish to learn.

We would like your child to record their ideas for our new theme ‘Garden detectives’ e.g. plants, mini-beasts, materials etc.

Record your ideas as a spider diagram, list, or by using the ‘draw’ tool on Seesaw and upload your child’s ideas to Seesaw today for us to prepare activities.

 

Helo Blwyddyn 1

Mae cyfnod Y Pasg wedi cyrraedd. Mae’n bwysig i chi gofio, nad oes disgwyl i chi cwblhau gwaith ysgol dros y bythefnos nesaf o wyliau Pasg, ond mae croeso mawr i chi barhau os hoffech chi. Mae eich gwaith hyd yn hyn wedi bod yn arbennig. Rydym yn falch iawn ohonoch chi gyd. Mae’n amser nawr i fwynhau mwy o amser gyda’ch teuluoedd, fel y byddech chi dros y cyfnodau o ddiwedd a hanner tymor, er mewn modd ychydig yn wahanol y tro yma.

Er y gwyliau Pasg, byddwn ni dal yma ar eich cyfer pan fod angen, ond efallai yn arafach yn ymateb tra ein bod ni ein hun yn treulio amser gwerthfawr gyda’n teuluoedd hefyd.

Rydym wedi creu Pick a Mix Pasg o syniadau hwyl a phecynnau o weithgareddau'r Pasg i gadw chi’n brysur am y bythefnos nesaf os hoffech chi eu defnyddio (isod, ar google classroom ac ar Seesaw). Mae amrywiaeth o weithgareddau i weld o goginio, i gelf, i ddarllen a deall i fathemateg. Nad oes rhaid i chi gwblhau nhw o gwbl ond os ydych chi am, cofiwch i rannu eich gweithgareddau gyda ni ar Seesaw. Byddwn yn dwlu ar weld eich anturiaethau a gweithgareddau Pasg.

Cadwch yn saff dros y gwyliau.

Cariad mawr, Miss Boyce a Mrs Reddy

 

The Easter period has arrived. It’s important for you to remember, there are no expectations for you to complete work over the next fortnight of the Easter holidays, although you may continue if you wish. Your work so far has been fantastic. We are very proud of you all. It’s time now for you to enjoy time with your families, as you would over the usual half and end of term holidays, although in a different way this time.

Despite the Easter holidays, we will still be here for you if you need us. Although, we may be slower in response as we too will the spending this precious time with our families.

We have created an Easter Pick and mix of fun ideas and packs of activities to keep you busy if you’d like to use it (below, on Google classroom and on Seesaw). There are a large variety of activities from cooking to art work, from reading and comprehension to mathematics. You do not have to complete these, but if you do choose to do some of the activities please share these with us on Seesaw. We would love to see your Easter adventures and activities.

Stay safe over the Easter holidays.

Cariad mawr, Miss Boyce and Mrs Reddy

Easter Pick and Mix y Pasg

2/04/2020

Bore da ffrindiau laugh

Beth am wneud heddiw yn ddiwrnod i godi calonnau eraill gan wneud dewisiadau da? Gallech chi wneud hyn mewn unrhyw fodd. Gallech helpu eich rhieni o amgylch y tŷ, tynnu llun i ddanfon i aelodau o'ch teulu, ffrindiau neu gymdogion, cysylltu â'ch ffrindiau neu deulu ar y ffôn (gyda chymorth a chaniatâd). Hefyd mae apêl gan ysbytai am luniau lliwgar ac enfysau i wneud yr ysbytai yn amgylchedd lliwgar. Pwrpas y lluniau yw codi calon yr hwy sydd yn sâl a'r gweithwyr fel y doctoriaid a nyrsys. Os hoffech chi dynnu llun o enfys am ysbyty, nodwch eich enw, oedran a lleoliad a danfonwch i'r cyfeiriad bost isod.

B7 Respitory University Hospital Wales,

Heath Park Way,

Cardiff,

CF14 4XW

Mae hefyd cystadleuaeth i blant o bob oedran i dynnu llun o rywbeth sy'n gwneud nhw'n hapus. Gall y lluniau fod yn ddigidol, gyda phinnau neu bensiliau. Uwch lwythwch y rhain i Seesaw gyda'r teitl cystadleuaeth, a gallwn ni e-bostio’r i'r e-bost ar y poster os hoffech chi. Am fwy o fanylion gwelwch y poster isod. Cofiwch i rannu eich dewisiadau caredig gyda ni ar Seesaw. Mwynhewch!

                                         

 

Why not make today a day to raise others spirits by making good choices? You could do this in any way you wish. You could help your parents at home, draw a picture to send to your family, friends or neighbours, contact your friends or family members on the phone (with help and permission). There is also an appeal by hospitals for colourful pictures and rainbows to make hospitals a colourful place. The purpose of this is to raise the spirits of those unwell in hospital and also the members of staff such as the doctors and nurses. If you’d like to draw a picture of a rainbow for a hospital, write your name, age and location on the picture and send to the postal address below.

B7 Respitory University Hospital Wales,

Heath Park Way,

Cardiff,

CF14 4XW

There is also a competition for children of all ages to draw a picture of something that makes them happy. These pictures could be electronic or with pens or pencils. Upload pictures of these to Seesaw with the title ‘Competition’, and we can e-mail the address on the poster on your behalf. See further details for the competition on the poster above. Remember to share all your kind gestures with us on Seesaw. Enjoy!

 

Rhif y Dydd

Mae rhif y Dydd wedi cyrraedd! Mae'r adnoddau a'r cyfarwyddiadau ar gael ar ein tudalen Google Classroom. Plis defnyddiwch yr adnodd yn ddyddiol er mwyn sicrhau datblygiad sgiliau Mathemategol. Bydddwn yn dewis rhif newydd pob dydd.

(2/04/20) Rhif y Dydd heddiw yw:

20

Number of the Day has arrived! The resources and instructions are available on our Google Classroom page. Please use the resource daily to ensure the development of Mathematical skills. We will choose a new number every day. 

(2/04/2020) Today's Number of the Day is:

20

Cofiwch ddefnyddio'r lincs rydym ni wedi rhannu ar Goolgle Classroom ar gyfer gemau Mathemateg!

Don't forget to use the links we've shared on Google Classroom for Mathematics games!

31/03/2020

  

Dewch ar Safari gyda ni heddiw 

 

Beth am fynd ar Safari rhith heddiw i chwilio am anifeiliaid Affrica. Beth am i chi wneud Jeep Safari ffug gan ddefnyddio clustogau neu gadeiriau, a chreu ysbienddrychau o hen rolyn papur tŷ bach i ddefnyddio wrth wylio'r rhaglen ddogfen? https://www.youtube.com/watch?v=o-mL12t8sE4&t=88s
Ar ôl y safari, beth am;
1) ysgrifennu rhestr o rai o'r anifeiliaid (ar google docs neu ar bapur?)
2) rhewi a sefyll mewn ystum fel anifeiliaid ar y Safari (Postio lluniau yn lluosol ar Seesaw)
3) symud a theithio fel yr anifeiliaid amrywiol e.e. stompio fel eliffant, ymestyn yn dal fel Jiráff (postio fideo ar Seesaw)
Ar ôl hynny, ewch draw at Google classroom am y tasgau hwyl anifeiliaid Affrica. Mae llawer iawn o ddewis i chi. Mwynhewch!


Today, why not go on a virtual Safari and search for Animals in Africa. You could make your own pretend Safari jeep using pillows or some chairs if you'd like, and some binoculars from old toilet rolls to use whilst watching the Safari documentary? https://www.youtube.com/watch?v=o-mL12t8sE4&t=88s
After the safari, why not;
1) Write a list of some of the animals you have seen (on google documents maybe or on paper?)
2) Freeze and look/pose like some of the animals and take photos (post photos in multiples on Seesaw)
3) Move and travel like the different animals e.g. stomping like an elephant (Post the video on Seesaw)

Then take a look at Google classroom for the fun tasks on African animals. There's lots to choose from. Enjoy!#

 

Diolch am eich holl waith caled, lluniau, recordiadau a comments hyd yn hyn.

Thank you for all your hard work, pictures, recordings and comments so far.

Miss Boyce a Mrs Reddy smiley

 

 

30/03/2020

Bore da ffrindiau Blwyddyn 1 laugh

 

Gobeithio fod pawb yn iach ac yn ddiogel a chafodd pawb penwythnos hyfryd gyda'r haul yn gwenu yn ddi stop.

Draw ar Google classroom mae gweithgareddau newydd wrthi yn lan lwytho gan gynnwys gweithgareddau mathemateg patrymau rhif a chyfri fesul , mwy o tric a chlic, darllen a deall ar stori Kabo a gweithgareddau Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd a drama. Ewch draw at Google classroom i weld (classroom.google.com). Edrychwn ymlaen at weld eich gwaith arbennig ar Google classroom ac ar Seesaw.  

Yn ogystal â hyn mae Mrs Reddy a finnau yn lanlwytho cwis anifail or enw: Pwy ydw i? draw ar Seesaw yn ddyddiol. Ewch draw i ddarllen ac i wrando ar ein cliwiau a cheisiwch fod yn dditectif a ddyfalu pa anifail o Affrica ydyn ni heddiw. Bydd cwis newydd yn cael eu uwch lwytho pob dydd yr wythnos hon. Pob lwc!

 

                                         

 

I hope everyone is healthy and had a lovely weekend in the wall to wall sunshine.

Over on Google classroom there are new activities being uploaded including mathematics number patterns and counting in 2's, 5's and 10's, more Tric a chlic resources, reading and comprehension on Kabo and drama and knowledge and understanding of the world activities. Head over to Google classroom to see (classroom.google.com). We look forward to seeing all your hard work on Google classroom and pictures on Seesaw.

As well as these new activities, Mrs Reddy and I are uploading a daily animal quiz on Seesaw called Who am I? Go to Seesaw to read and listen to our clues and be a detective trying to discover which animal we are today. We will be uploading a new  quiz every day this week. Good luck!

 

27/03/2020

Bore da Blwyddyn 1 / Good morning Year 1

 

Hoffwn ni cymryd yr amser yma i ddweud diolch yn fawr iawn i chi am eich holl waith caled ac arbennig hyd yn hyn. Rydyn ni wedi bod wrth ein boddau yn gweld chi yn cwblhau'r gwaith cartref Pick and Mix, Pick and mix gweithio o gartref a gwaith Google classroom. Dal ati! Diolch yn fawr iawn i chi am eich holl luniau a recordiadau ar Seesaw hefyd. Mae'n hyfryd i'ch gweld chi gyd. Edrychwch ar y lluniau isod i weld eich ffrindiau a'u gwaith tra'n dysgu o gartref hefyd.

 

 Pa weithgareddau ydych chi am wneud heddiw? Rhannwch nhw gyda ni.

 

We would like to take this opportunity to thank you all for all your fantastic, hard work this far. We have enjoyed seeing you complete the home work Pick and mix,  the home learning Pick and Mix and the tasks on Google classroom. Keep at it!  Thank you for all your pictures and recordings on Seesaw too. It's great to see you all. Have a look below at all your friends and their work whilst working from home too. 

 

What activities are you going to choose to do today? Share them with us.

 

 

If you haven't received Google classroom, Seesaw o'r HWB log in details for you child please email your child's class teacher. Miss Boyce: hboyce@santestudful.merthyr.sch.uk        Mrs Reddy: rlancaster@santestudful.merthyr.sch.uk

 

Cadwch yn ddiogel dros y penwythnos, Miss Boyce a Mrs Reddy laugh

26/03/2020

Bore da i chi gyd smiley  Good morning everyone


Mae hi'n ddiwrnod braf arall. Mae'r haul yn tywynnu felly beth am wneud y gorau ohoni?  Beth am i chi wneud bach o ymarfer corff yn yr ardd y bore 'ma? Gallech chi wneud rasys hwyl, neidiau sêr, Yoga yn yr awyr agored, chwarae gyda phêl neu hyd yn oed creu cwrs rhwystr syml. 

Ar ôl ymarfer corff, beth am i chi barhau yn yr ardd a thargedu ffurfiant llythrennau a rhifau ac ennill 4 seren ar eich 'Pick a mix' dysgu o gartref? Gallech chi ddefnyddio dŵr, neu sialc a'u ffurfio ar y patio, hufen eillio ar blât neu hambwrdd, neu gasglu cerrig a brigau a ffurfio gan ddefnyddio hwy. Byddwch mor greadigol a hoffech chi ond cofiwch i ddechrau yn y mannau cywir. 

 

 Mae caneuon youtube i'ch helpu chi gyda'ch llythrennau ar: 

https://www.youtube.com/results?search_query=caneuon+ffurfio

 

** Os gwelwch yn dda, rhannwch luniau, recordiadau a'ch syniadau gyda ni ar Seesaw. Rydyn ni wrth ein boddau yn gweld nhw.

Diolch, Miss Boyce a Mrs Reddy

 

It's another bright day. The sun is shining, so why not make the most of it? Why not do some physical activities in the garden this morning? You could create some fun races, do star jumps, yoga in the outdoors, play with a ball or even create a simple obstacle course. 

After some PE why not stay out doors and target letter and number formation, and earn 4 stars on your home learning Pick and Mix? You could use water or chalk and write on the patio, shaving foam on a plate or tray, or collect sticks and stones and use them to create letters. Be as creative as you wish, but remember to start in the correct places. 

 

Here's youtube letter formation songs to help:

https://www.youtube.com/results?search_query=caneuon+ffurfio

 

** Please share your photos, recordings and ideas with us on Seesaw. We love seeing them.

Thank you, Miss Boyce and Mrs Reddy

 

                                     

25/03/2020

Bore da ffrindiau /  Good morning 

 

Mae wedi bod yn hyfryd i weld llawer o'ch gwaith ar y we, eich enfys ac eich gwaith o'r 'Pick a mix' gwaith cartref a gweithio o adref hyd yn hyn ar Google classroom ac ar Seesaw.  Da iawn i chi am geisio eich gorau glas a gweithio mor galed. 

Cofiwch i lan lwytho unrhyw luniau, recordiadau neu negeseuon i Seesaw i ni weld. Rydym wrth ein boddau yn gweld ac yn ymateb i'ch gwaith, lluniau a recordiadau. Diolch yn fawr i chi gyd.

 

It has been lovely seeing lots of your online work, rainbows and examples of your homework and working from home 'Pick and mix'  so far on Google classroom and on Seesaw. Well done to you all for trying your very best and working so hard.

Remember to upload any pictures, recordings or even a message to Seesaw for us to see. We are enjoying seeing and responding to all your work, photos and recordings.  Thank you very much.

 

Cofion cynnes,

 

Miss Boyce a Mrs Reddy

 

                                                               https://web.seesaw.me/

                                                          

 

Neges 24/04/20:

Bore da Pawb / Good morning Everyone,

 

Mae’n bosib bod rhai ohonoch wedi gweld llun o Enfys yn ffenestri i godi morâl yn ystod yr argyfwng coronavirus. Yr amcan yw gwneud i eraill i wenu ac i annog i chi i fynd am helfa yn edrych am yr Enfys yn yr awyr agored fel rhan o’ch ymarfer corff dyddiol (ar bellter diogel). Bydd hi’n hyfryd i weld chi yn cymryd rhan yn yr ymgais i wneud i eraill gwenu ac ychwanegu at y llwybr Enfys. Tynnwch lun o’ch Enfys a lan lwythwch lun i Seesaw i rannu gyda ni i greu llwybr Enfys ein hun. Byddwn ni yn creu Enfys hefyd ac yn lan lwytho hi i Seesaw i chi gyd i weld. Edrychaf ymlaen at weld eich un chi.

 

Many of you may or may not have seen that people are placing rainbows in their windows to boost morale during the coronavirus crisis. The aim is to make people smile and to encourage you to go on a hunt for rainbows for fresh air as a part of your daily exercise (at safe distances). It would be great to see you all making a rainbow today and join the attempt to make people smile and add to the rainbow trail. Draw a picture of a rainbow and upload a picture to Seesaw for us to see and make our own rainbow trail. We will be creating our own rainbows and uploading it to Seesaw for you all to see. We look forward to seeing yours too.

 

 

 

23/03/2020

Prynhawn da pawb / Good afternoon everyone

Byddwn yn uwch lwytho negeseuon yma dros y cyfnod o addysgu o gartref. Cofiwch os nad ydych wedi derbyn manylion mewngofnodi am Google classroom, See Saw a HWB, cysylltwch ag eich athrawes dosbarth i ennyn mynediad i’r gweithgareddau hwyl ac addysgiadol.

Miss Boyce: hboyce@santestudful.merthyr.sch uk a Mrs Reddy: rlancaster@santestudful.merthyr.sch.uk

Byddwn yn aml yn eich cyfeirio at yr ardal ‘Dysgu o gartref/ Home learning’ ar ein tudalen wefan neu at Google classroom ble fydd tasgau, gweithgareddau hwyl rydym yn siŵr bydd y plant yn mwynhau, storiâu i wrando ar, gemau i chwarae a hyd yn oed caneuon i ganu.

 

 

We will be uploading messages here over the home learning period.  Remember if you haven’t  received your child’s Google,  Seesaw and HWB log in details, please get in touch to access the fun, education resources prepared.

Miss Boyce: hboyce@santestudful.merthyr.sch uk and Mrs Reddy: rlancaster@santestudful.merthyr.sch.uk

We will often direct you to the the ‘Home learning’ section on our page or Google classroom where tasks will be uploaded and explained, fun activities we think the children will enjoy, stories to listen too, games to play and even songs to sing.

Top