Menu
School Logo
Language
Search

Neges y Dydd/Today's Message

30/03/2020

Bore da ffrindiau Blwyddyn 1 laugh

 

Gobeithio fod pawb yn iach ac yn ddiogel a chafodd pawb penwythnos hyfryd gyda'r haul yn gwenu yn ddi stop.

Draw ar Google classroom mae gweithgareddau newydd wrthi yn lan lwytho gan gynnwys gweithgareddau mathemateg patrymau rhif a chyfri fesul , mwy o tric a chlic, darllen a deall ar stori Kabo a gweithgareddau Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd a drama. Ewch draw at Google classroom i weld (classroom.google.com). Edrychwn ymlaen at weld eich gwaith arbennig ar Google classroom ac ar Seesaw.  

Yn ogystal â hyn mae Mrs Reddy a finnau yn lanlwytho cwis anifail or enw: Pwy ydw i? draw ar Seesaw yn ddyddiol. Ewch draw i ddarllen ac i wrando ar ein cliwiau a cheisiwch fod yn dditectif a ddyfalu pa anifail o Affrica ydyn ni heddiw. Bydd cwis newydd yn cael eu uwch lwytho pob dydd yr wythnos hon. Pob lwc!

 

                                         

 

I hope everyone is healthy and had a lovely weekend in the wall to wall sunshine.

Over on Google classroom there are new activities being uploaded including mathematics number patterns and counting in 2's, 5's and 10's, more Tric a chlic resources, reading and comprehension on Kabo and drama and knowledge and understanding of the world activities. Head over to Google classroom to see (classroom.google.com). We look forward to seeing all your hard work on Google classroom and pictures on Seesaw.

As well as these new activities, Mrs Reddy and I are uploading a daily animal quiz on Seesaw called Who am I? Go to Seesaw to read and listen to our clues and be a detective trying to discover which animal we are today. We will be uploading a new  quiz every day this week. Good luck!

 

27/03/2020

Bore da Blwyddyn 1 / Good morning Year 1

 

Hoffwn ni cymryd yr amser yma i ddweud diolch yn fawr iawn i chi am eich holl waith caled ac arbennig hyd yn hyn. Rydyn ni wedi bod wrth ein boddau yn gweld chi yn cwblhau'r gwaith cartref Pick and Mix, Pick and mix gweithio o gartref a gwaith Google classroom. Dal ati! Diolch yn fawr iawn i chi am eich holl luniau a recordiadau ar Seesaw hefyd. Mae'n hyfryd i'ch gweld chi gyd. Edrychwch ar y lluniau isod i weld eich ffrindiau a'u gwaith tra'n dysgu o gartref hefyd.

 

 Pa weithgareddau ydych chi am wneud heddiw? Rhannwch nhw gyda ni.

 

We would like to take this opportunity to thank you all for all your fantastic, hard work this far. We have enjoyed seeing you complete the home work Pick and mix,  the home learning Pick and Mix and the tasks on Google classroom. Keep at it!  Thank you for all your pictures and recordings on Seesaw too. It's great to see you all. Have a look below at all your friends and their work whilst working from home too. 

 

What activities are you going to choose to do today? Share them with us.

 

 

If you haven't received Google classroom, Seesaw o'r HWB log in details for you child please email your child's class teacher. Miss Boyce: hboyce@santestudful.merthyr.sch.uk        Mrs Reddy: rlancaster@santestudful.merthyr.sch.uk

 

Cadwch yn ddiogel dros y penwythnos, Miss Boyce a Mrs Reddy laugh

26/03/2020

Bore da i chi gyd smiley  Good morning everyone


Mae hi'n ddiwrnod braf arall. Mae'r haul yn tywynnu felly beth am wneud y gorau ohoni?  Beth am i chi wneud bach o ymarfer corff yn yr ardd y bore 'ma? Gallech chi wneud rasys hwyl, neidiau sêr, Yoga yn yr awyr agored, chwarae gyda phêl neu hyd yn oed creu cwrs rhwystr syml. 

Ar ôl ymarfer corff, beth am i chi barhau yn yr ardd a thargedu ffurfiant llythrennau a rhifau ac ennill 4 seren ar eich 'Pick a mix' dysgu o gartref? Gallech chi ddefnyddio dŵr, neu sialc a'u ffurfio ar y patio, hufen eillio ar blât neu hambwrdd, neu gasglu cerrig a brigau a ffurfio gan ddefnyddio hwy. Byddwch mor greadigol a hoffech chi ond cofiwch i ddechrau yn y mannau cywir. 

 

 Mae caneuon youtube i'ch helpu chi gyda'ch llythrennau ar: 

https://www.youtube.com/results?search_query=caneuon+ffurfio

 

** Os gwelwch yn dda, rhannwch luniau, recordiadau a'ch syniadau gyda ni ar Seesaw. Rydyn ni wrth ein boddau yn gweld nhw.

Diolch, Miss Boyce a Mrs Reddy

 

It's another bright day. The sun is shining, so why not make the most of it? Why not do some physical activities in the garden this morning? You could create some fun races, do star jumps, yoga in the outdoors, play with a ball or even create a simple obstacle course. 

After some PE why not stay out doors and target letter and number formation, and earn 4 stars on your home learning Pick and Mix? You could use water or chalk and write on the patio, shaving foam on a plate or tray, or collect sticks and stones and use them to create letters. Be as creative as you wish, but remember to start in the correct places. 

 

Here's youtube letter formation songs to help:

https://www.youtube.com/results?search_query=caneuon+ffurfio

 

** Please share your photos, recordings and ideas with us on Seesaw. We love seeing them.

Thank you, Miss Boyce and Mrs Reddy

 

                                     

25/03/2020

Bore da ffrindiau /  Good morning 

 

Mae wedi bod yn hyfryd i weld llawer o'ch gwaith ar y we, eich enfys ac eich gwaith o'r 'Pick a mix' gwaith cartref a gweithio o adref hyd yn hyn ar Google classroom ac ar Seesaw.  Da iawn i chi am geisio eich gorau glas a gweithio mor galed. 

Cofiwch i lan lwytho unrhyw luniau, recordiadau neu negeseuon i Seesaw i ni weld. Rydym wrth ein boddau yn gweld ac yn ymateb i'ch gwaith, lluniau a recordiadau. Diolch yn fawr i chi gyd.

 

It has been lovely seeing lots of your online work, rainbows and examples of your homework and working from home 'Pick and mix'  so far on Google classroom and on Seesaw. Well done to you all for trying your very best and working so hard.

Remember to upload any pictures, recordings or even a message to Seesaw for us to see. We are enjoying seeing and responding to all your work, photos and recordings.  Thank you very much.

 

Cofion cynnes,

 

Miss Boyce a Mrs Reddy

 

                                                               https://web.seesaw.me/

                                                          

 

Neges 24/04/20:

Bore da Pawb / Good morning Everyone,

 

Mae’n bosib bod rhai ohonoch wedi gweld llun o Enfys yn ffenestri i godi morâl yn ystod yr argyfwng coronavirus. Yr amcan yw gwneud i eraill i wenu ac i annog i chi i fynd am helfa yn edrych am yr Enfys yn yr awyr agored fel rhan o’ch ymarfer corff dyddiol (ar bellter diogel). Bydd hi’n hyfryd i weld chi yn cymryd rhan yn yr ymgais i wneud i eraill gwenu ac ychwanegu at y llwybr Enfys. Tynnwch lun o’ch Enfys a lan lwythwch lun i Seesaw i rannu gyda ni i greu llwybr Enfys ein hun. Byddwn ni yn creu Enfys hefyd ac yn lan lwytho hi i Seesaw i chi gyd i weld. Edrychaf ymlaen at weld eich un chi.

 

Many of you may or may not have seen that people are placing rainbows in their windows to boost morale during the coronavirus crisis. The aim is to make people smile and to encourage you to go on a hunt for rainbows for fresh air as a part of your daily exercise (at safe distances). It would be great to see you all making a rainbow today and join the attempt to make people smile and add to the rainbow trail. Draw a picture of a rainbow and upload a picture to Seesaw for us to see and make our own rainbow trail. We will be creating our own rainbows and uploading it to Seesaw for you all to see. We look forward to seeing yours too.

 

 

 

23/03/2020

Prynhawn da pawb / Good afternoon everyone

Byddwn yn uwch lwytho negeseuon yma dros y cyfnod o addysgu o gartref. Cofiwch os nad ydych wedi derbyn manylion mewngofnodi am Google classroom, See Saw a HWB, cysylltwch ag eich athrawes dosbarth i ennyn mynediad i’r gweithgareddau hwyl ac addysgiadol.

Miss Boyce: hboyce@santestudful.merthyr.sch uk a Mrs Reddy: rlancaster@santestudful.merthyr.sch.uk

Byddwn yn aml yn eich cyfeirio at yr ardal ‘Dysgu o gartref/ Home learning’ ar ein tudalen wefan neu at Google classroom ble fydd tasgau, gweithgareddau hwyl rydym yn siŵr bydd y plant yn mwynhau, storiâu i wrando ar, gemau i chwarae a hyd yn oed caneuon i ganu.

 

 

We will be uploading messages here over the home learning period.  Remember if you haven’t  received your child’s Google,  Seesaw and HWB log in details, please get in touch to access the fun, education resources prepared.

Miss Boyce: hboyce@santestudful.merthyr.sch uk and Mrs Reddy: rlancaster@santestudful.merthyr.sch.uk

We will often direct you to the the ‘Home learning’ section on our page or Google classroom where tasks will be uploaded and explained, fun activities we think the children will enjoy, stories to listen too, games to play and even songs to sing.

Top