Menu
School Logo
Language
Search

Neges y Dydd/Today's Message

17.06.2020

16.06.2020

 

15.06.2020

Linc ar gyfer tasg 3/Link for task 3:

https://www.youtube.com/watch?v=vRuh9aBwUdM

 

12.06.2020

 

11.06.2020

 

10.06.2020

 

 

09.06.2020

 

08.06.2020

05.06.2020

 

04.06.2020

 

03.06.2020

 

02.06.2020

 

01.06.2020

 

22.05.20 

Cofiwch hefyd i wylio Gwasanaeth 3 ar dudalen ‘Gwasanaethau Mrs Rose-Jones’.

Remember to watch today’s assembly too on ‘Gwasanaethau Mrs Rose-Jones. 
 

Diolch yn fawr iawn. Mwynhewch hanner tymor.

A massive thank you to every one. Enjoy half term. 

21.05.2020

Here is the link for PE: https://www.youtube.com/watch?v=5if4cjO5nxo

20.05.20

 

19.05.2020


 

18.05.2020

 

15.05.2020

 

 

14.05.2020

13.05.2020

 

12.05.2020

 

11.05.2020

 

07.05.2020

Dydd Mercher 06.05.2020

Dydd Mawrth 05.05.2020

Dydd Llun- 04.05.2020

01.05.2020

Dydd Iau 30.04.20

 

Dydd Mercher 29.04.20

Dydd Mawrth 28.04.20

Dydd Llun 27.04.20

 

Dydd Gwener 24.04.20

 

Dydd Iau 23.04.20

 

Dydd Mercher 22.04.20

 

Dydd Mawrth 21.04.20

 

Dydd Llun 20.04.20

 

Dydd Gwener 03.04.20

 

Bore da Blwyddyn 5! Diwedd tymor y Gwanwyn! Am dymor mae hi wedi bod! 

 

Heddiw, beth am checio trwy; y grid pick n mix, neges y dydd y pythefnos diwethaf, pennod y dydd mor belled, 5 y dydd mor belled - a gwneud y rhai dydych chi heb wneud! Just fel bod yn yr ysgol, mae gorffen gwaith yn bwysig oherwydd pan rydyn ni’n gwybod pa waith rydych chi wedi cyflawni tymor yma, rydyn ni wedyn yn gallu cynllunio ar gyfer tymor nesaf, yn gwybod pa sgiliau rydych chi barod wedi gweithio ar! 

 

Yn ogystal â hyn, mae Sŵ Caer yn gwneud virtual tour eto heddiw, yn dechrau am 11yb. Rydyn ni am wylio eto, roedden ni wrth ein boddau tro diwethaf! 
 

 

Os dydyn ni ddim wedi siarad gyda chi yn ystod y pythefnos diwethaf, plis, plis, plis anfonwch ebost neu lwythwch neges ar Seesaw neu gofyn i Mami neu Dadi i anfon ebost atyn ni, just i ni cael gwybod eich bod chi’n iawn ac yn cadw’n ddiogel.

 

Mi fydd pic n mix llawn gweithgareddau hwyl sy’n gysylltiedig â’r Pasg yn cael ei lwytho wedyn i chi. Croeso i chi rhannu beth bynnag rydych chi’n gwneud gyda ni!

 

Hoffwn ni cymryd y cyfle i ddiolch i bob un ohonoch chi am eich gwaith ffantastig yn ystod tymor 2. Nid yn unig y gwaith rydych chi wedi bod yn rhannu gyda ni arlein, ond yr holl waith rydych chi wedi cyflawni yn yr ysgol hefyd. Prowd iawn o bob un.


Edrychwn ymlaen yn fawr iawn at weld bob un ohonoch chi. Plis cadwch mewn cysylltiad. 

 

Good morning Year 5! End of the Spring term, how did that go so fast?! 

 

Today, we would like for you to check through the pick n mix grid, seesaws activities, 5 y dydd, chapter of the day and any tasks that we have set in the last 2 weeks. Just like being in school, it is important that you finish work, so that we know which skills and activities you have succeeded in doing and which ones we don’t need to focus on next term. During the Easter holidays, we will be working hard to plan lessons and activities for us during the summer term. As always - we’ll make them fun and exciting for you: not forgetting the big party we’ll be having once we’re back in school!! 

 

As well as this, Chester Zoo are doing another virtual tour today, starting at 11am. We’re definitely watching again - we loved it last time! 
 

 

If we haven’t heard off you at all during the last 2 weeks, please, please, please get in touch! You can either email us on gmail, post work or a comment to seesaw or ask Mam or Dad to contact us via email. We just want to know you’re all well and keeping safe! 

 

Later this afternoon, we will post a pick n mix grid full of fun Easter related activities. These are not compulsory, just something we thought would be useful if you run out of craft ideas! We would love to see the work you produce! 

 

We would like to take this opportunity to thank you all for your amazing work during term 2. Not only what you’ve been sharing with us online, but all of the amazing work you did in the school too! We’re very proud of each and every one of you!

 

Enjoy the Easter holiday! Please keep in touch! We can’t wait to see you!!

 

Cariad mawr, cadwch yn ddiogel!

 

Miss Phillips a Miss James 

❤️❤️

Dydd Iau 02.04.20

Bore da i chi gyd!

Diolch i bawb a wnaeth ddanfon fideo o eich talent i ni ddoe- rydych chi'n flwyddyn dalentog iawn!!heart Os nad oeddech chi wedi cael cyfle i ddanfon fideo ddoe mae croeso mawr i chi wneud heddiw!

 

Beth gallech chi wneud heddiw?

enlightenedGwrando i neges Miss Griffith ar Seesaw a chyflawni'r dasg mae hi wedi gosod.

enlightenedCwestiynau 5 y dydd- https://www.santestudful.merthyr.sch.uk/5-y-dydd/

enlightenedPennod y dydd (a'r tasgau) ar Seesaw

enlightenedYsgrifennu ebost at eich ffrindiau trwy ddefnyddio eich Gmail.

 

Cofiwch hefyd am sesiynau ymarfer corff gyda Joe Wicks a gwersi iaith arwyddion!

Joe Wicks- https://www.youtube.com/playlist?list=PLyCLoPd4VxBvD7ogmmPLJXYA1q0gFF3pe

Iaith Arwyddion- https://www.youtube.com/channel/UC9w889Lid1JHB-AX4dCoQoQ

 

Cadwch yn ddiogel a golchwch eich dwylo! smiley

Miss James a Miss Phillips

 

Good Morning!

Thank you for all your videos yesterday- year 5 are very talented! If you didn't get chance to send a video of your talent yesterday you are more than welcome to do so today!

 

What can you do today?

enlightenedListen to the message from Miss Griffith on Seesaw and complete the task she has set.

enlightened5 a day https://www.santestudful.merthyr.sch.uk/5-y-dydd/

enlightenedListen to a chapter a day (and complete the tasks) on Seesaw

enlightenedUse Gmail to write an email to catch up with your friends.

 

Don't forget about the PE sessions with Joe Wicks, and the daily BSL (British Sign Language) lessons on YouTube.

Joe Wicks- https://www.youtube.com/playlist?list=PLyCLoPd4VxBvD7ogmmPLJXYA1q0gFF3pe

BSL- https://www.youtube.com/channel/UC9w889Lid1JHB-AX4dCoQoQ

 

Keep safe and wash those hands! smiley

Miss James a Miss Phillips

Dydd Mercher 01.04.2020

Bore da ffrindiau!

 

Bore hyfryd arall, a dyma ni hanner ffordd trwy’r wythnos. Y cyntaf o Ebrill yn barod! Ble mae’r wythnosau’n mynd?!

Heddiw, hoffwn clywed jôcs gennych chi! Mae’n ddiwrnod lle rydym yn chwarae trics ar ein gilydd fel arfer, ond gan ein bod ni’n gorfod aros yn y tŷ, beth am gael hwyl mewn ffyrdd eraill!

Rhannwch eich jôcs ar Seesaw, neu fideos ohonoch chi’n chwarae trics ar eich teulu – cofiwch i beidio bod yn rhy gas!! Dim ond pethau hwyl!

 

Hefyd cofiwch i wneud:

enlightened5 y dydd
enlightenedPennod y dydd gyda Miss James
enlightenedFfitrwydd – naill ai Joe Wicks neu her y dydd ddoe
enlightenedRhestr o’r geiriau sillafu rhoddodd Miss Phillips lan ar Seesaw ddoe
enlightenedHelpu gyda gwaith y tŷ/yr ardd

 

Her y dydd heddiw:

Edrychwch eto ar y rhestr yma o bethau gwnaeth Mrs Rose-Jones cyflwyno i chi yn y gwasanaeth. Faint ohonyn nhw ydych chi wedi gwneud yn barod? Faint ydych chi’n gallu gwneud nawr eich bod chi â mwy o amser? Beth am geisio rhai ohonyn nhw heddiw?

 

 

https://www.nationaltrust.org.uk/features/50-things-to-do-before-youre-11--activity-list

 

Cofiwch, rydyn ni wir, wir, wir yn mwynhau gweld eich lluniau a fideos. Plis parhewch i rannu nhw â ni.

 

 

Good morning lovely friends!

 

Another lovely morning and we’re half way through the week already! The first of April?! Where are the weeks going?! Today, we want to hear some jokes! Usually, on the first of April, we would spend time playing tricks on people! How about telling jokes or playing tricks on the people you live with? Remember to share these jokes and tricks on Seesaw. Also remember, we only want fun jokes – nothing nasty or that will hurt anyone!

 

Things you could do today:

enlightened5 y dydd
enlightenedChapter a day with Miss James
enlightenedFitness – Joe Wicks or yesterday’s daily challenge
enlightenedWelsh spelling – check the list Miss Phillips added to Seesaw yesterday
enlightenedHelp with the housework/work in the garden

 

Today’s Challenge

Look again at this list of things that Mrs Rose-Jones introduced to you in assembly. How many of these things have you already done? How many more can you tick off the list now that you have more time? Why not try and do one or more of them today?

 

https://www.nationaltrust.org.uk/features/50-things-to-do-before-youre-11--activity-list

 

Please continue to share your work and photos/videos with us. We really, really, really enjoy seeing them.

 

Cadwch yn ddiogel,

Edrychwn ymlaen yn fawr at eich gweld chi.

 

Miss Phillips a Miss James

Dydd Mawrth 31.03.20

 

Bore da! 

 

Gobeithio eich bod chi i gyd yn iawn ac yn cadw'n brysur! 

Beth gallech chi wneud heddiw?

enlightened 5 y dydd 

enlightenedPennod y dydd gyda Miss James ar Seesaw - ymateb i'r cwestiynau trafod mae Miss James yn gosod

enlightenedCheciwch eich ebost (gmail) mail. Os oes ebost gennych chi beth am ymateb?

 

yes Her y dydd 

 

Cofiwch i rannu eich lluniau a fideos!

 

 

Good morning!

 

We hope you're all safe and well and keeping busy!

 

What can I do today?

enlightened 5 y dydd

enlightenedChapter a day with Miss James on Seesaw - listen to the chapter and respond by using the talking points Miss James has set.

enlightenedCheck your emails (gmail) mail. If you have any emails, how about replying?

 

yes Today's Challenge!

 

 

Remember to share your photos and videos!

 

Keep safe,

Miss Phillips a Miss James

 

Dydd Llun- 30.03.20

Bore da ffrindiau!

Wel mae hi’n wythnos newydd a’r haul dal i wenu! Gobeithio roedd pob un ohonoch chi wedi joio’r penwythnos! Diolch yn fawr i bawb a wnaeth rhannu lluniau a gwaith gyda ni dros y penwythnos, rydyn ni'n dwlu gweld beth rydych chi wedi bod yn gwneud.

 

Heddiw, beth am drio:

enlightened5 y dydd https://www.santestudful.merthyr.sch.uk/gweithio-or-cartref-home-learning/ 🔢 

enlightenedMae pennod y dydd yn barod i chi ar ‘Activities’ Seesaw 📚 Cofiwch mae croeso mawr i chi hoffi a gadael sylw ar waith eich ffrindiau!smiley

 

enlightenedHer y dydd- Beth am greu ‘den’ eich hun?! Tu fewn neu allan yn yr ardd! Rhywle i chi chwarae, ymlacio neu gael picnic efallai? Rhannwch luniau o’r hyn rydych chi’n creu gyda ni a’ch ffrindiau ar Seesaw!

 

Cofiwch hefyd am wersi dyddiol ymarfer corff gyda Joe Wicks a'r gwersi iaith arwyddion ar YouTube.

 

Good Morning!

It’s a new week and the sun is still shining! We hope you all had a lovely weekend! Thank you for your work and pictures! We love seeing what you have been doing.

 

Today, how about trying:

enlightenedThe 5 a day questions🔢 https://www.santestudful.merthyr.sch.uk/gweithio-or-cartref-home-learning/ 

enlightenedThe chapter a day videos are ready on ‘Activities’ on Seesaw📚 Remember you can like and leave comments on each other's work!

 

enlightenedToday’s challenge- Can you make a den? It can be inside or outside in the garden! Somewhere for you to play, relax or maybe you could have a picnic there? Share pictures of your creations with us all on Seesaw!

 

Don't forget about the daily PE lessons with Joe Wicks and the sign language lessons on YouTube.

 

Pob lwc a chadwch yn ddiogel,

Good luck and keep safe,

Miss James a Miss Phillips.

Dydd Gwener 27.03.20

 

Bore da Blwyddyn 5!

 

Diwrnod arall o weithio o gartref! Lwcus bod yr haul yn tywynnu eto ac ein bod ni’n gallu gwneud rhan fwyaf o’n gwaith yn yr haul. Mae yna llawer o weithgareddau ar gael ar ein gwefan – edrychwch ar y dudalen ‘gweithgareddau ychwanegol’ a ffeindiwch rywbeth sydd yn apelgar i chi.

 

Diolch i Nate am rannu ei fideo ohono yn gwneud yr her gyda phapur tŷ bach. Roeddet ti llawer gwell na fi a Miss James! Rydyn ni am ymarfer ychydig cyn rhannu ein fideos gyda chi!!! Rhannwch nhw pryd bynnag rydych chi’n gwneud!

 

Heddiw, beth am wneud y canlynol:

enlightened5 y dydd - https://www.santestudful.merthyr.sch.uk/5-y-dydd/

enlightenedDyfeisio gêm yn yr ardd a llwytho fideo i Seesaw i ni cael chwarae’r un gêm yn ein tai ni.

enlightenedDewis eich hoff raglen deledu/ffilm ac ysgrifennu/recordio hysbyseb i drio gwerthu’r rhaglen/ffilm.

enlightenedCofiwch am y pic n mix o weithgareddau cafoch chi ar ddechrau’r wythnos.

enlightenedJoiwch, edrychwch ar ôl eich teulu a golchwch eich dwylo yn aml.

 

 

Good morning Year 5!

 

Another day of working from home! Luckily, the sun is still shining so at least we can do the majority of our activities in the sunshine! There are lots of different activities for you to do on our website – look at the ‘extra activity ideas’ page and see which ones appeal to you.

 

A big thank you to Nate, who shared his video of doing the toilet paper challenge. You were much, much better than Miss James and I! We are going to keep practicing before sharing our attempts with you. Don’t forget to share your videos with us, we really look forward to seeing them.

 

Today, why not take some time to do the following:

enlightened5 y dydd https://www.santestudful.merthyr.sch.uk/5-y-dydd/

enlightenedMake up your own game in the garden. Record the instructions and post them on Seesaw so we can play these games in our gardens!

enlightenedChoose your favourite television programme/film and record or write an advert to sell the programme/film.

enlightenedRemember about the pick n mix selection of activities you had at the beginning of the week.

enlightenedEnjoy, look after your families and wash your hands regularly.

 

Cofion cynnes i bawb, rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at eich gweld chi.

Miss Phillips a Miss James

Dydd Iau 26.03.20

Bore da ffrindiau! smiley

Mae'n ddiwrnod hyfryd unwaith eto, gobeithio y cewch chi cyfle i fynd allan i'r awyr agored i chwarae am ychydig! Cofiwch, rydyn ni eisiau gweld eich lluniau a fideos. Beth am wneud yr her gyda phapur tŷ bach? 

Gwyliwch enwogion y byd pêl droed yn ei wneud fan hyn:

https://www.youtube.com/watch?v=t87J9hlTaFc

 

Good morning Year 5! smiley

Another beautiful day! Hopefully you'll be able to get outdoors and have some fresh air today. Remember, we want to see photos and videos of you having fun and enjoying yourselves too! How about doing the toilet roll challenge? Watch this video to see some of the football stars doing it:

https://www.youtube.com/watch?v=t87J9hlTaFc

 

Beth gallech chi wneud heddiw?

enlightenedHer papur tŷ bach

enlightenedTTRockstars - beth am ofyn i Miss Phillips neu Miss James am 'rockslam'?

enlightenedHyla ebost i Miss Phillips neu Miss James. Bydden ni wrth ein boddau yn cael catch up gyda chi!

enlightenedTreulio amser gyda'ch teulu - y rhai rydych chi'n byw gyda wrth gwrs! Beth am gynnig helpu Mam neu Dad gyda gwaith o gwmpas y tŷ/ardd?

enlightenedMWYNHEWCH!

 

What can I do today?

enlightenedToilet roll challenge

enlightenedTTRockstars - why not challenge Miss Phillips or Miss James to a rockslam?

enlightenedSend an email to Miss Phillips or Miss James. We would love to have a catch up with you!

enlightenedSpend time with your family - the ones you live with of course! How about offering to help Mum or Dad around the house/garden?

enlightenedHAVE FUN!

 

Cofiwch am y canlynol (maen nhw'n digwydd pob dydd):

Remember about the following (they are happening every day):

- Chwaraeon gyda Joe Wicks (The Body Coach) ar Youtube. https://www.youtube.com/playlist?list=PLyCLoPd4VxBvQafyve889qVcPxYEjdSTl

- Gwersi iaith arwyddion (sign language) https://www.youtube.com/channel/UC9w889Lid1JHB-AX4dCoQoQ

- Pennod y dydd ar Seesaw (Y Bachgen Mewn Ffrog & The Boy at the Back of the Class).

 

Edrychwn ymlaen at weld eich gwaith a lluniau a fideos ohonych chi'n joio!

We look forward to seeing your work and photos and videos of you enjoying!

 

Cadwch yn ddiogel! Keep safe!

Cwtsh mawr i bawb!

Miss Phillips a Miss James

 

Dydd Mercher- 25.03.20

Bore da bawb smiley

 

Gobeithio bod chi a'ch teulu yn iawn.

 

Beth gallech chi wneud heddiw?:

enlightenedEwch ar Google Classroom - rydym ni wedi postio adnodd pwysig!

enlightenedEwch ar Seesaw - darllenwch 'announcements' oddi wrthym ni, ewch ar activities neu ychwanegwch luniau/fideos o'r hyn rydych chi (a'ch teulu) wedi bod yn gwneud.

enlightenedGwnewch tasg o'r daflen 'Pic n mix'.

enlightenedTTRockstars

enlightenedRhowch galwad ffôn i aelod o'r teulu neu ffrind

enlightenedCael HWYL!!heart

 

Cofiwch am y canlynol (maen nhw'n digwydd pob dydd):

- Chwaraeon gyda Joe Wicks (The Body Coach) ar Youtube. https://www.youtube.com/playlist?list=PLyCLoPd4VxBvQafyve889qVcPxYEjdSTl

- Gwersi iaith arwyddion (sign language) https://www.youtube.com/channel/UC9w889Lid1JHB-AX4dCoQoQ

- Pennod y dydd ar Seesaw (Y Bachgen Mewn Ffrog & The Boy at the Back of the Class).

 

Plis rhannwch unrhyw waith neu gweithgareddau rydych chi (a'ch teulu) yn gwneud gyda ni ar Seesaw neu drwy ebost.

 

Cadwch yn ddiogel ffrindiau smiley

Miss James a Miss Phillips.

 

Dydd Mawrth- 24.03.20

 

Bore da ffrindiau! Gobeithio rydych chi gyd yn iawn!

 

Diolch i bob un a wnaeth ddanfon gwaith atom ni ddoe- gwaith gwych! Rydym ni'n dwlu gweld beth rydych chi wedi bod yn gwneud smiley Dal ati!

 

Pethau gallech chi wneud heddiw:

enlightenedCyflawni tasgau o'r daflen 'Pic n Mix'.

enlightenedGwneud sesiwn chwaraeon gyda Joe Wicks (Youtube). https://www.youtube.com/playlist?list=PLyCLoPd4VxBvQafyve889qVcPxYEjdSTl

enlightenedDechrau gwersi iaith arwyddion (Youtube). https://www.youtube.com/channel/UC9w889Lid1JHB-AX4dCoQoQ

enlightenedGwrando ar bennod y dydd gyda ni ar Seesaw.

 

Cofiwch i ddanfon unrhyw waith/ lluniau/ fideos i ni drwy Seesaw neu ebost.

tjames@santestudful.merthyr.sch.uk

pphillips@santestudful.merthyr.sch.uk

 

Cadwch yn ddiogel.

Miss James a Miss Phillips

 

Dydd Llun- 23.03.20

 

Bore da ffrindiau!

Gobeithio fod pawb yn iawn smiley

 

Neges gyflym i atgoffa chi am y tasgau Pic n Mix a Timestables Rockstars. Cofiwch i ddanfon unrhyw waith neu luniau o'r hyn rydych chi wedi bod yn gwneud i ni ar Seesaw neu drwy ebost. Rydym ni wedi bod wrth ein bodd yn gweld popeth rydych chi wedi danfon i ni hyd hyn! Diolch yn fawr i chi smiley

tjames@santestudful.merthyr.sch.uk

pphillips@santestudful.merthyr.sch.uk

 

Hoffech chi drio rhai tasgau ychwanegol?

Syniadau:

enlightenedBeth am ddechrau dyddiadur yn nodi'r hyn rydych chi wedi bod yn gwneud?

 

enlightenedBeth am geisio cyflawni'r her ddyddiol lego (os oes lego yn y tŷ)? Cofiwch i rannu lluniau o'r hyn rydych chi'n creu ar Seesaw fel bod eich ffrindiau yn gallu gweld beth rydych chi wedi bod yn gwneud!

 

 

 

 

Top