Menu
School Logo
Language
Search

Neges y Dydd/Today's Message

Dydd Llun- 30.03.20

Bore da ffrindiau!

Wel mae hi’n wythnos newydd a’r haul dal i wenu! Gobeithio roedd pob un ohonoch chi wedi joio’r penwythnos! Diolch yn fawr i bawb a wnaeth rhannu lluniau a gwaith gyda ni dros y penwythnos, rydyn ni'n dwlu gweld beth rydych chi wedi bod yn gwneud.

 

Heddiw, beth am drio:

enlightened5 y dydd https://www.santestudful.merthyr.sch.uk/gweithio-or-cartref-home-learning/ 🔢 

enlightenedMae pennod y dydd yn barod i chi ar ‘Activities’ Seesaw 📚 Cofiwch mae croeso mawr i chi hoffi a gadael sylw ar waith eich ffrindiau!smiley

 

enlightenedHer y dydd- Beth am greu ‘den’ eich hun?! Tu fewn neu allan yn yr ardd! Rhywle i chi chwarae, ymlacio neu gael picnic efallai? Rhannwch luniau o’r hyn rydych chi’n creu gyda ni a’ch ffrindiau ar Seesaw!

 

Cofiwch hefyd am wersi dyddiol ymarfer corff gyda Joe Wicks a'r gwersi iaith arwyddion ar YouTube.

 

Good Morning!

It’s a new week and the sun is still shining! We hope you all had a lovely weekend! Thank you for your work and pictures! We love seeing what you have been doing.

 

Today, how about trying:

enlightenedThe 5 a day questions🔢 https://www.santestudful.merthyr.sch.uk/gweithio-or-cartref-home-learning/ 

enlightenedThe chapter a day videos are ready on ‘Activities’ on Seesaw📚 Remember you can like and leave comments on each other's work!

 

enlightenedToday’s challenge- Can you make a den? It can be inside or outside in the garden! Somewhere for you to play, relax or maybe you could have a picnic there? Share pictures of your creations with us all on Seesaw!

 

Don't forget about the daily PE lessons with Joe Wicks and the sign language lessons on YouTube.

 

Pob lwc a chadwch yn ddiogel,

Good luck and keep safe,

Miss James a Miss Phillips.

Dydd Gwener 27.03.20

 

Bore da Blwyddyn 5!

 

Diwrnod arall o weithio o gartref! Lwcus bod yr haul yn tywynnu eto ac ein bod ni’n gallu gwneud rhan fwyaf o’n gwaith yn yr haul. Mae yna llawer o weithgareddau ar gael ar ein gwefan – edrychwch ar y dudalen ‘gweithgareddau ychwanegol’ a ffeindiwch rywbeth sydd yn apelgar i chi.

 

Diolch i Nate am rannu ei fideo ohono yn gwneud yr her gyda phapur tŷ bach. Roeddet ti llawer gwell na fi a Miss James! Rydyn ni am ymarfer ychydig cyn rhannu ein fideos gyda chi!!! Rhannwch nhw pryd bynnag rydych chi’n gwneud!

 

Heddiw, beth am wneud y canlynol:

enlightened5 y dydd - https://www.santestudful.merthyr.sch.uk/5-y-dydd/

enlightenedDyfeisio gêm yn yr ardd a llwytho fideo i Seesaw i ni cael chwarae’r un gêm yn ein tai ni.

enlightenedDewis eich hoff raglen deledu/ffilm ac ysgrifennu/recordio hysbyseb i drio gwerthu’r rhaglen/ffilm.

enlightenedCofiwch am y pic n mix o weithgareddau cafoch chi ar ddechrau’r wythnos.

enlightenedJoiwch, edrychwch ar ôl eich teulu a golchwch eich dwylo yn aml.

 

 

Good morning Year 5!

 

Another day of working from home! Luckily, the sun is still shining so at least we can do the majority of our activities in the sunshine! There are lots of different activities for you to do on our website – look at the ‘extra activity ideas’ page and see which ones appeal to you.

 

A big thank you to Nate, who shared his video of doing the toilet paper challenge. You were much, much better than Miss James and I! We are going to keep practicing before sharing our attempts with you. Don’t forget to share your videos with us, we really look forward to seeing them.

 

Today, why not take some time to do the following:

enlightened5 y dydd https://www.santestudful.merthyr.sch.uk/5-y-dydd/

enlightenedMake up your own game in the garden. Record the instructions and post them on Seesaw so we can play these games in our gardens!

enlightenedChoose your favourite television programme/film and record or write an advert to sell the programme/film.

enlightenedRemember about the pick n mix selection of activities you had at the beginning of the week.

enlightenedEnjoy, look after your families and wash your hands regularly.

 

Cofion cynnes i bawb, rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at eich gweld chi.

Miss Phillips a Miss James

Dydd Iau 26.03.20

Bore da ffrindiau! smiley

Mae'n ddiwrnod hyfryd unwaith eto, gobeithio y cewch chi cyfle i fynd allan i'r awyr agored i chwarae am ychydig! Cofiwch, rydyn ni eisiau gweld eich lluniau a fideos. Beth am wneud yr her gyda phapur tŷ bach? 

Gwyliwch enwogion y byd pêl droed yn ei wneud fan hyn:

https://www.youtube.com/watch?v=t87J9hlTaFc

 

Good morning Year 5! smiley

Another beautiful day! Hopefully you'll be able to get outdoors and have some fresh air today. Remember, we want to see photos and videos of you having fun and enjoying yourselves too! How about doing the toilet roll challenge? Watch this video to see some of the football stars doing it:

https://www.youtube.com/watch?v=t87J9hlTaFc

 

Beth gallech chi wneud heddiw?

enlightenedHer papur tŷ bach

enlightenedTTRockstars - beth am ofyn i Miss Phillips neu Miss James am 'rockslam'?

enlightenedHyla ebost i Miss Phillips neu Miss James. Bydden ni wrth ein boddau yn cael catch up gyda chi!

enlightenedTreulio amser gyda'ch teulu - y rhai rydych chi'n byw gyda wrth gwrs! Beth am gynnig helpu Mam neu Dad gyda gwaith o gwmpas y tŷ/ardd?

enlightenedMWYNHEWCH!

 

What can I do today?

enlightenedToilet roll challenge

enlightenedTTRockstars - why not challenge Miss Phillips or Miss James to a rockslam?

enlightenedSend an email to Miss Phillips or Miss James. We would love to have a catch up with you!

enlightenedSpend time with your family - the ones you live with of course! How about offering to help Mum or Dad around the house/garden?

enlightenedHAVE FUN!

 

Cofiwch am y canlynol (maen nhw'n digwydd pob dydd):

Remember about the following (they are happening every day):

- Chwaraeon gyda Joe Wicks (The Body Coach) ar Youtube. https://www.youtube.com/playlist?list=PLyCLoPd4VxBvQafyve889qVcPxYEjdSTl

- Gwersi iaith arwyddion (sign language) https://www.youtube.com/channel/UC9w889Lid1JHB-AX4dCoQoQ

- Pennod y dydd ar Seesaw (Y Bachgen Mewn Ffrog & The Boy at the Back of the Class).

 

Edrychwn ymlaen at weld eich gwaith a lluniau a fideos ohonych chi'n joio!

We look forward to seeing your work and photos and videos of you enjoying!

 

Cadwch yn ddiogel! Keep safe!

Cwtsh mawr i bawb!

Miss Phillips a Miss James

 

Dydd Mercher- 25.03.20

Bore da bawb smiley

 

Gobeithio bod chi a'ch teulu yn iawn.

 

Beth gallech chi wneud heddiw?:

enlightenedEwch ar Google Classroom - rydym ni wedi postio adnodd pwysig!

enlightenedEwch ar Seesaw - darllenwch 'announcements' oddi wrthym ni, ewch ar activities neu ychwanegwch luniau/fideos o'r hyn rydych chi (a'ch teulu) wedi bod yn gwneud.

enlightenedGwnewch tasg o'r daflen 'Pic n mix'.

enlightenedTTRockstars

enlightenedRhowch galwad ffôn i aelod o'r teulu neu ffrind

enlightenedCael HWYL!!heart

 

Cofiwch am y canlynol (maen nhw'n digwydd pob dydd):

- Chwaraeon gyda Joe Wicks (The Body Coach) ar Youtube. https://www.youtube.com/playlist?list=PLyCLoPd4VxBvQafyve889qVcPxYEjdSTl

- Gwersi iaith arwyddion (sign language) https://www.youtube.com/channel/UC9w889Lid1JHB-AX4dCoQoQ

- Pennod y dydd ar Seesaw (Y Bachgen Mewn Ffrog & The Boy at the Back of the Class).

 

Plis rhannwch unrhyw waith neu gweithgareddau rydych chi (a'ch teulu) yn gwneud gyda ni ar Seesaw neu drwy ebost.

 

Cadwch yn ddiogel ffrindiau smiley

Miss James a Miss Phillips.

 

Dydd Mawrth- 24.03.20

 

Bore da ffrindiau! Gobeithio rydych chi gyd yn iawn!

 

Diolch i bob un a wnaeth ddanfon gwaith atom ni ddoe- gwaith gwych! Rydym ni'n dwlu gweld beth rydych chi wedi bod yn gwneud smiley Dal ati!

 

Pethau gallech chi wneud heddiw:

enlightenedCyflawni tasgau o'r daflen 'Pic n Mix'.

enlightenedGwneud sesiwn chwaraeon gyda Joe Wicks (Youtube). https://www.youtube.com/playlist?list=PLyCLoPd4VxBvQafyve889qVcPxYEjdSTl

enlightenedDechrau gwersi iaith arwyddion (Youtube). https://www.youtube.com/channel/UC9w889Lid1JHB-AX4dCoQoQ

enlightenedGwrando ar bennod y dydd gyda ni ar Seesaw.

 

Cofiwch i ddanfon unrhyw waith/ lluniau/ fideos i ni drwy Seesaw neu ebost.

tjames@santestudful.merthyr.sch.uk

pphillips@santestudful.merthyr.sch.uk

 

Cadwch yn ddiogel.

Miss James a Miss Phillips

 

Dydd Llun- 23.03.20

 

Bore da ffrindiau!

Gobeithio fod pawb yn iawn smiley

 

Neges gyflym i atgoffa chi am y tasgau Pic n Mix a Timestables Rockstars. Cofiwch i ddanfon unrhyw waith neu luniau o'r hyn rydych chi wedi bod yn gwneud i ni ar Seesaw neu drwy ebost. Rydym ni wedi bod wrth ein bodd yn gweld popeth rydych chi wedi danfon i ni hyd hyn! Diolch yn fawr i chi smiley

tjames@santestudful.merthyr.sch.uk

pphillips@santestudful.merthyr.sch.uk

 

Hoffech chi drio rhai tasgau ychwanegol?

Syniadau:

enlightenedBeth am ddechrau dyddiadur yn nodi'r hyn rydych chi wedi bod yn gwneud?

 

enlightenedBeth am geisio cyflawni'r her ddyddiol lego (os oes lego yn y tŷ)? Cofiwch i rannu lluniau o'r hyn rydych chi'n creu ar Seesaw fel bod eich ffrindiau yn gallu gweld beth rydych chi wedi bod yn gwneud!

 

 

 

 

Top