Menu
School Logo
Language
Search

Neges y Dydd/Today's Message

Dydd Iau, 03/04/2020

 

Bore da Blwyddyn 6!

 

Mae Dydd Gwener wedi cyrraedd. Dyma ein diwrnod olaf cyn gwyliau’r Pasg! Ar ôl heddiw, mae gyda chi pythefnos i ymlacio a mwynhau yng nghwmni eich teulu. 

 

Rydyn ni wedi gosod ychydig o dasgau i chi unwaith eto heddiw - mae’r cyfarwyddiadau ar Seesaw ac ar Classrooms. 

 

Os hoffech rhywbeth i’ch cadw’n brysur dros gwyliau’r Pasg, cofiwch am y gweithgareddau sydd ar y Pick a Mix. Hefyd, ewch i dudalen Dosbarth Dysgu yn yr Awyr Agored i weld syniadau am dasgau gwahanol. Mae Miss Thomas a Miss O’Malley wedi bod yn brysur yn meddwl am dasgau llawn hwyl i chi gwblhau yn yr awyr agored! Byddwn ni’n sicr yn trio rhai o’r tasagu dros y Pasg hefyd. Cofiwch gallwch dal rhannu unrhyw tasgau rydych yn cwblhau ar Seesaw dros y Pasg.🌲🌿🌱🌸🌼☀️

 

Dros y Pasg, gwnewch yn siwr eich bod yn ymlacio ac yn treulio amser gyda’ch teulu. Dwi’n siwr byddwch hefyd yn bwyta wy Pasg neu ddau dros y pythefnos nesaf!

 

Mwynhewch bob eiliad o’ch gwyliau! Cadwch yn ddiogel, a byddwch yn hapus! 😄

 

Hwyl am y tro ffrindiau!

Staff Blwyddyn 6 laughcheekycoolwinklaugh


 

Dydd Iau 02/04/2020:

Bore da, ffrindiau! Mae tasgau newydd wedi ei osod i chi ar Seesaw, Google a Flipgrid eto heddiw, ewch ati pan rydych yn barod. Rydym yn ddiolchgar iawn i chi i gyd sydd wedi bod wrthi yn cwblhau gwahanol dasgau - mae'n hyfryd i glywed gennych, a gweld yr hyn rydych yn ei wneud adref.

 

I weld gwahanol weithgareddau, edrychwch ar Seesaw neu Google Classroom pob dydd i weld tasgau'r diwrnod. Fe gewch chi ebostio eich athrawon os oes gennych chi gwestiynau. Ar Flipgrid, mae cyfle gennych i recordio eich hun, wrth ymateb i wahanol gwestiynau, mae hyn yn ffordd hyfryd i gyflawni tasgau yn gyflym ac i chi weld eich ffrindiau. Bydd cwestiwn newydd i chdi drafod pob dydd!

 

Cofiwch fe gewch chi rannu bob mathau o bethau gyda ni ar Seesaw - efallai eich bod chi wedi cyflawni darn o gelf, mwynhau ymarfer corff neu coginio yn y gegin...beth bynnag yw e, rhannwch gyda ni ar Seesaw. 

 

Hwyl fawr am y tro, 

 

Staff Blwyddyn 6! smileysmileysmiley

Dydd Mercher 01/04/2020

 

Bore da ffrindiau, diolch i chi sydd wedi cwblhau a rhannu gwaith ar Google, Flipgrid a Seesaw. Rydych chi wedi rhannu gymaint o waith ardderchog.  Mae’n hyfryd i weld eich gwaith! 

 

Heddiw, rydym yn parhau gyda'n gwaith Saesneg, ac mae gwaith newydd wedi ei baratoi i chi ar Seesaw a Google, a cwestiwn arall i chi ymateb iddi ar Flipgrid. Os oes gennych unrhyw gwestiwn am y gwaith, fe gewch chi e-bostio Mrs Tomlinson neu Mr Pritchard am gymorth. 

 

Cofiwch mae'r frwydr TTRS yn parhau tan brynhawn Dydd Gwener - mae sgoriau gwych gan rai ohonch chi yn barod!

 

Tra fod cwblhau gwaith ysgol yn bwysig, cofiwch hefyd ei fod yn bwysig i chi ymlacio a mwynhau. Ceisiwch cymeryd cyfle i gyflawni ymarfer corff a threulio amser gyda'ch teuluoedd. laughlaughlaugh

 

Diolch a phob lwc, 

 

Staff Blwyddyn 6.

 

 

Dydd Mawrth, 31/03/2020

 

Bore da Blwyddyn 6!

Sut ydych chi? Gobeithio eich bod i gyd yn hapus ac yn ddiogel adref, a'ch bod chi'n cadw'n brysur. Diolch i bawb sydd wedi rhannu eich gwaith gyda ni. Rydym ni'n dwlu gweld yr hyn rydych yn gwneud adref. Mae gweld eich gwaith gwych yn codi calon!

Rydym wedi postio tasgau i chi wneud heddiw ar Classrooms. Ewch draw i weld beth yw'r tasgau.

 

Cofiwch hefyd i ddarllen eich llyfrau darllen ac ymarfer eich tablau bob dydd. Mae brwydr newydd wedi dechrau ar TTRS heddiw rhwng Dosbarth Mathemateg Mr Pritchard a Dosbarth Mathemateg Mrs Tomlinson. Pwy fydd y dosbarth buddugol am 3.25pm ar Ddydd Gwener ysgwn i?

Hefyd, cofiwch am y Pick and Mix newydd sydd ar y wefan yn y rhan 'Gweithio o'r Cartref'. Gallwch ddewis tasg i wneud o hynny os ydych yn dymuno.  

 

Hwyl am y tro,

Staff Blwyddyn 6 smileysmileysmileysmileysmiley

Dydd Llun, 30/03/2020

 

Bore da Blwyddyn 6!

 

Gobeithio eich bod wedi mwynhau eich penwythnos ac wedi cael amser i ymlacio. Rydym wedi gweld bod rhai ohonoch chi wedi bod yn brysur dros y penwythnos yn pobi cacennau. Diolch am rhoi’r lluniau ar Seesaw i ni cael gweld. Roedd pob cacen yn edrych yn flasus dros ben! Cofiwch i rhoi lluniau o’r hyn rydych yn gwneud ar Seesaw i ni weld. Efallai eich bod wedi pobi cacennau neu coginio dros y penwythnos, neu efallai eich bod wedi mynd am dro gyda’ch teulu - mae croeso i chi rhoi llun o’ch profiadau ar Seesaw.

 

Heddiw mae ychydig o dasgau gwahanol i chi wneud.

 

1. Mathemateg - mae tasg 6 cyflym ar y wefan i chi wneud. Hefyd mae tasg ar Seesaw i chi gael ymarfer lluosi. Cofiwch gallwch ddefnyddio dull Napier neu grid i gwblhau’r cwestiynau lluosi. 

 

2. Flipgrid - mae cwestiwn arall i chi ateb ar Flipgrid. Os ydych yn lawrlwytho’r ap, côd y dosbarth yw pritchard9328

 

3. Taskmaster heddiw yw ‘Gwnewch rhywbeth neis i helpu yn y tŷ heddiw. e.e. Tacluswch eich ystafell gwely.’ Cofiwch i ddangos i ni beth wnaethoch ar Seesaw. 

 

4. Today we will be starting a unit of work called ‘The Piano’. We will set many tasks throughout the week, and at the end you will have to write a short story. Today you must watch the video called ‘The Piano’ - we have put a link to the video under this message.

 

Task 1 - You will find this task on Seesaw under the Activities tab. After watching the video (maybe you would like to watch it 2 or 3 times) we want you to write down your first thoughts about what is happening in the video. Who is the man sat playing the piano? Who are the others that appear in the video? What do you think is happening?

 

Task 2 - You will find this task on Seesaw also. 

Role on the Wall - We want you to think of adjectives, vocabulary, idioms and similes to describe the man. Remember on the inside of the outline we explain how he is feeling, and on the outside we explain how he looks. Try and use a thesaurus to up-level your adjectives. There is a link to an online thesaurus under this message. 

 

Rydym yn edrych ymlaen i weld eich gwaith heddiw ac yn gobeithio y byddwch yn cael hwyl yn eu cwblhau. Pob lwc!

Dydd Iau, 26/03/2020

 

Bore da ffrindiau.
Diolch eto am eich waith ffantastig - mae’n bleser i weld yr holl waith sydd yn mynd ar Seesaw!
Heddiw mae ychydig o dasgau i chi gwblhau.

Mathemateg:
Mae ychydig o dasgau Mathemateg gyda chi i gwblhau. Yn y ffeil Cwestiynau y Dydd mae 6 Cyflym gyda chi i’w gwblhau. Byddwn yn rhoi 6 Cyflym newydd i fyny bob dydd. Wrth gwblhau’r cwestiynau, amserwch eich hunain. Yna gallwch weld os ydych chi’n cwblhau’r cwestiynau yn gyflymach bob dydd. Cofiwch i nod eich amser ar eich gwaith wrth ei roi ar Seesaw.

Mae hefyd tasg adio Mathemateg ar Seesaw i chi gwblhau. Cofiwch i ddangos eich gwaith cyfrifo wrth ddatrys y cwestiynau.

Flipgrid:
Mae 3 cwestiwn i chi ateb ar Flipgrid. Os nad ydych wedi gwneud eto, beth am glicio ar y linc isod ac ateb y cwestiynau. Mae rhai yn Gymraeg a rhai yn Saesneg. Gallwch weld atebion eich ffrindiau hefyd!

Bwydlen Pick and Mix:
Beth am ddewis dasg i’w wneud o’r fwydlen heddiw? Rydyn ni’n edrych ymlaen i weld beth rydych chi’n dewis. Mae linc i’r dudalen Pick and Mix isod.

Iechyd a Lles:
Ydych chi wedi bod yn gwneud Ymarfer Corff gyda Joe Wicks ar Youtube bob bore? Mae linc i’w dudalen Youtube ar y dudalen Iechyd a Lles ar y wefan. Edrychwch hefyd am y fideos cadw’n heini gan Mrs Cambourne (athrawes Addysg Gorfforol/Chwaraeon yn Rhydywaun.) Beth am gadw’n heini gyda Mrs Cambourne heddiw?

Rydym yn edrych ymlaen i weld y gwaith rydych yn gwneud heddiw. Mae hi’n ddiwrnod hyfryd unwaith eto, felly gobeithio y gewch chi gyfle i fwynhau yn yr haul rhywbryd heddiw.

Hwyl am y tro!

Dydd Mercher, 25/03/2020 
 

Mae’n ddiwrnod braf unwaith eto, gobeithio y cewch chi gyfle i fod tu allan heddiw (gan gadw at y rheolau newydd wrth gwrs!)
Mae ychydig o dasgau hoffwn eich bod chi'n gwneud heddiw os yn bosib.

1. Bydd sialens Taskmaster newydd i chi ar Seesaw ac ar y dudalen Taskmaster draw ar y wefan. (A new Taskmaster challenge - it will be uploaded on Seesaw and the Taskmaster page on the website.)

2. Hoffwn i chi ateb y cwestiynau rydym wedi gosod ar Flipgrid. Bydd rhaid i chi fewngofnodi gyda’ch ebost ysgol. Rydym yn edrych ymlaen i weld eich fideos! (Click on the Flipgrid link below, login with your email and leave a video message answering the questions.)
Mathemateg: Edrychwch ar y dudalen ‘I See Maths’. Mae tri sialens yna i chi drio nawr. Gwyliwch y fideo, triwch y sialens ac uwchlwythwch eich gwaith i Seesaw. Efallai bydd y dasg yn anodd gan fod angen defnyddio sgiliau rhesymu - os oes angen help, gallwch anfon neges i ni ar ebsot neu Seesaw. (Look at the I See Maths page on the website and try the challenges. If you complete them, upload a picture to Seesaw. If you need any help then remember to send us a message.)

3. Hefyd bydd task ‘6 cyflym’ yn mynd yn y ffeil ‘Cwestiynau y Dydd’. Tynnwch lun o’ch gwaith ar ôl ei gwblhau a’i rhoi ar Seesaw. Hoffwn i chi amseru eich hun i weld faint mae’n cymryd i ateb y 6 cwestiwn. Yna gallwch weld os ydych yn ateb y cwestiynau yn gyflymach bob dydd. Rhowch eich amser ar eich atebion wrth rhoi nhw ar Seesaw. (There will also be some Maths questions to complete every day in ‘Cwestiynau y Dydd’. Time yourself completing the questions - can you complete them quicker everyday? Upload your answers and time to Seesaw.)

Cofiwch hefyd, am y seswin Ymarfer Corff mae Joe Wicks yn gwneud ar youtube am 9am bob dydd. Mae linc i’r dudalen yn y ffeil Chwaraeon sydd yn y ffeil Iechyd a Lles. Hefyd, yn y ffeil chwaraeon mae fideos i gadw’n heini yn Gymraeg gyda un o athrawon chwaraeon Rhydywaun. Ei henw yw Mrs Cambourne (ac mae hi’n hyfryd!) - efallai hoffech chi gwblhau’r fideo cadw’n heini yma hefyd yn ystod y dydd. Dwi’n siwr byddech yn gweld Mr Cambourne yn y fideos hefyd - mae Mr Cambourne hefyd yn addysgu chwaraeon yn Rhydywaun. Efallai bydd Mrs Cambourne neu Mr Cambourne yn un o’ch athrawon blwyddyn nesaf!

Gobeithio eich bod i gyd yn hapus - rydyn ni i gyd yn eich colli yn fawr iawn. Ond, mae gweld eich gwaith a gweld chi’n cwblhau tasgau bob dydd yn rhoi gwên ar ein wynebau. 😁😁😁😁

Dydd Llun 23/03/2020

Bore da Blwyddyn 6!

Gobeithio eich bod chi i gyd yn iawn ac wedi cael cyfle i ymlacio dros y penwythnos.
Rydyn ni wedi uwch-lwytho ychydig o dasgau i chi gwblhau ar Seesaw os oes gennych chi gyfle i’w gwneud.

Y tasgau sydd ar Seesaw yw;
1. English Reading - read a page of your English book with fluency and expression.
2. Darllen Cymraeg - darllenwch tudalen o’ch llyfr Cymraeg gyda mynegiant a rhuglder.
3. TTRS - chwarae cwpl o gemau ar Times Tables Rockstars a uwch-lwythwch eich sgôr uchaf fel ‘screenshot’ ar Seesaw os yn bosib.
4. Anifeiliaid Sŵ Caeredin - edrychwch ar y fideos byw o gartrefi’r anifeiliaid yn Sŵ Caeredin. Beth ydych chi’n gweld? Pa anifail yw eich hoff un? Ydych chi’n gweld unrhyw beth diddorol?

Cofiwch ei bod hi’n bwysig i ymlacio yn ystod y dydd ac i wneud ychydig o ymarfer corff. Gallwch hefyd gwblhau tasgau i helpu o amgylch y tŷ! Os ydych yn gwneud unrhyw weithgaredd, cofiwch i dynnu llun neu cymryd fideo a’u huwchlwytho i Seesaw. Rydyn ni’n edrych ymlaen i weld beth rydych chi’n gwneud adref.

 

Rydym wedi anfon eich côd Seesaw at eich rhieni. Os oes unrhyw broblem, ebsotiwch ni a wnewn ni anfon eich logins at eich ebost ysgol.

Mrs T: cpritchard@santestudful.merthyr.sch.uk

Mr P: opritchard@santestudful.merthyr.sch.uk

Hwyl am y tro!
Mrs Tomlinson 😁 a Mr Pritchard 😁

 

 

Top