Menu
School Logo
Language
Search

Neges y Dydd/Today's Message

Dydd Llun, 13/07/2020

 

Wel dyma ni...wedi cyrraedd diwedd eich wythnos olaf yn YST. Mae’r flwyddyn wedi hedfan. Rydyn ni’n cofio eich croesawu ar eich diwrnod cyntaf ym mlwyddyn 6 nôl ym mis Medi. Mae lot wedi digwydd ers hynny; lot o hwyl a sbri, newid mawr ac amser hir ers i ni fod gyda’n gilydd fel Blwyddyn 6.

 

Yr wythnos yma, mae dewis o dasgau gyda chi eto. Fe allwch chi parhau i gwblhau gweithgareddau ar y Pick & Mix o wythnos diwethaf, ond mae hefyd Pick & Mix Sbarc a Seren i chi ddewis tasgau ohoni. Dydy’r tasgau ddim yn rhai hir, ac mae nhw’n rhai sydd llawn hwyl. Postiwch y gweithgareddau rydych yn gwneud ar Seesaw. (Defnyddiwch y botwm mawr gwyrdd - add - ar y dudalen gyntaf i ychwanegu gwaith Sbarc a Seren.)

 

***Mae pob tasg Sbarc a Seren i’w gwblhau yn Gymraeg.***

 

Mwynhewch eich wythnos olaf a gofynnwch os ydych angen help.

 

Hwyl am y tro, Blwyddyn 6!

 

Well, here we are...your final week in YST has arrived. This year has flown! We remember welcoming you on your first day in Year 6 back in September. A lot has happened since then; lots of fun, some big changes and a lot of time since we were all together as Year 6. 

 

This week, you have a choice of tasks to complete. You can continue to complete tasks from last week’s Pick & Mix challenge, but there is also a Sbarc and Seren Pick & Mix that you can choose tasks from. The tasks are quick and fun to complete. Post your work on Seesaw. (Use the big green add button to add your work to Seesaw.)

 

***All Sbarc and Seren tasks are to be completed in Welsh.***

 

Enjoy your last week, and remember to ask if you need any help.

 

We are looking forward to seeing you soon, Year 6!

Heriau Sbarc a Seren (Sbarc and Seren Challenges)

Pick & Mix Blwyddyn 6

Dydd Mawrth, 07/07/2020

Helo ffrindiau, 

 

Mae trefn ychydig yn wahanol gyda ni ar gyfer yr wythnos yma. Mae gyda chi Pick & Mix newydd i’w gwblhau! Gallwch ddewis pa weithgareddau hoffech wneud pob diwrnod, a’u cwblhau ar Seesaw. Bydd y gweithagreddau i gyd ar Seesaw i chi, OND COFIWCH, mae’r gweithgareddau yn para’r wythnos! Does dim angen i chi wneud pob un heddiw!

 

Mae amrywiaeth o weithgareddau ar y Pick & Mix i chi gwblhau - gobeithio wnewch chi fwynhau!

 

I’r rhai sy’n dod i’r ysgol, fe welwn ni chi mewn ychydig. I bawb arall, dydyn ni methu aros i weld eich gwaith ar Seesaw.

 

Cofiwch hefyd i gwblhau’r dasg ‘Diwrnod Cyntaf yn yr Ysgol’ i ni erbyn diwedd yr wythnos. 

 

Diolch Blwyddyn 6!

 

The structure of the week is a little different to usual. This week, you have a new Pick & Mix to complete! You can choose which activities you would like to do each day. All the activities, with further explanation, will be on Seesaw for you. BUT REMEMBER, the activities are meant to last the week, you don’t have to complete them all today!

 

There are a variety of activities for you to complete on the Pick & Mix - we hope you will enjoy!

 

For those coming to school, we shall see you in a little while. If you are not in school, we can’t wait to see your work on Seesaw today. 

 

Remember also to complete the ‘First Day at School’ task by the end of the week.

 

Thank you Blwyddyn 6!

 

 

Dydd Gwener, 03/07/2020

 

Well, dyma ni. Diwedd wythnos arall. Diolch o galon unwaith eto am eich gwaith gwych yr wythnos yma.

 

Mae yna weithgareddau i chi gwblhau ar Seesaw a cwestiwn ar Flipgrid heddiw Rydyn ni’n edrych ymlaen i weld y criw sy’n dod i’r ysgol heddiw. Rydyn ni wedi cael wythnos hyfryd yn eich cwmni - diolch Blwyddyn 6.

Dros y penwythnos, ymlaciwch a mwynhewch!

 

Well, here we are. The end of another week. Thanks so much for all your excellent work this week.

 

There are activities for you to complete on Seesaw and a questions to answer on Flipgrid today. We are looking forward to seeing the crew that are coming to school today. We have had a wonderful week in your company - thank you Year 6.

 

Over the weeked, make sure you enjoy and relax!

 

Staff Blwyddyn 6

Dydd Iau, 02/07/2020

 

Bore da Blwyddyn 6!

 

Mae hi’n Ddydd Iau yn barod. Gobeithio bod pawb wedi mwynhau’r wythnos hyd at hyn.

 

Unwaith eto, mae nifer o dasgau amrywiol i chi gwblhau ar Seesaw. Ydych chi’n gallu ateb cwestiwn y dydd ar Flipgrid heddiw? Does dim 6 cyflym heddiw, ond mae cyfle i chi ymarfer Tabl 8. Hefyd, os nad ydych wedi gwneud eto, cofiwch i gwblhau’r cwis Mathemateg ar Kahoot. Mae gyda chi tan Dydd Gwener i’w gwblhau. 

 

Hefyd, mae tasg ychwanegol gyda chi i wneud lle mae angen i chi uwch-lwytho llun o’ch hunain ar eich diwrnod cyntaf yn yr ysgol a llun o’ch hunain nawr. Rydw i (Mrs Tomlinson) wedi cynnwys enghraifft i ddangos i chi - ac ie, dyna llun ohona i ar fy niwrnod cyntaf yn Ysgol Aberdâr blynyddoedd maith yn ôl nawr!!!

 

Mwynhewch eich tasgau heddiw. Welwn ni rhai ohonoch chi yn yr ysgol, ac rydym yn edrych ymlaen i weld gwaith y gweddill ohonoch ar Seesaw.

 

It’s Thursday already! We hope everyone is having a good week so far.

 

Once again, there are a variety of tasks for you to complete on Seesaw. Can you answer the question of the day on Flipgrid today? There is no ‘6 Cyflym’ today, but there is an opportunity for you to practise the 8 times table today. Also, if you’ve not done so yet, remember to complete the Mathematics quiz that has been set for you on Kahoot. You have until Friday to complete it. 

 

Also, you have an extra task today where you will need to upload a photo of yourself from your first day of school and a matching photo of you today. I (Mrs Tomlinson) have included an example to show you - yes, that is me on my first day at Ysgol Aberdâr (a long, long time ago now!) I am 3 years old in that photo!! We can’t wait to see your pictures.

 

Enjoy your tasks today. We will see some of you in school later, but we are also looking forward to seeing everyone else on Seesaw today!

 

Staff Blwyddyn 6 :)

 

 

Dydd Mercher, 01/07/2020

 

Y cyntaf o Orffennaf heddiw! Mae’r misoedd yn diflannu’n gyflym. Diolch yn fawr am eich gwaith ddoe - roedd hi’n bleser i’w weld. Roedd hi hefyd yn hyfryd i weld y plant oedd wedi dychwelyd i’r bybls! Roedd hi’n od bod yn ôl yn y dosbarth am y tro cyntaf ers Mis Mawrth.

 

Heddiw bydd mwy o dasgau i chi i’w cwblhau ar Seesaw. Hefyd, peidiwch anghofio am gwestiwn y dydd sydd ar Flipgrid.

 

Os ydych angen help, gofynnwch. Byddwn yn ateb eich cwestiynau yn y prynhawn ar ôl i ni orffen yn yr ysgol. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr i weld eich gwaith heddiw, ac rydyn ni’n edrych ymlaen i weld y rhai sy’n dod i’r ysgol.

 

Gobeithio bod pawb yn iach ac yn ddiogel adref. Mwynhewch eich diwrnod!

 

It’s the first of July today! The months are disappearing quickly. Thank you for all your work yesterday - it was a pleasure to see. It was also lovely to see the children who returned to school in our first bubbles! It was strange being back in the classroom for the first time since March.

 

Today you will have some tasks to complete on Seesaw. Also, don’t forget about the question of the day on Flipgrid.

 

If you need any help, remember to ask. We will reply to any questions in the afternoon after we have finished in school. Once again we are looking forward to seeing your work today, and we are also looking forward to seeing those who are returning to school today. 

 

We hope that everyone is healthy and safe at home. Enjoy your day!

Dydd Gwener 26/06/2020

 

Bore da ffrindiau! Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r haul, a cael cyfle i chwarae yn y tywydd braf! Mae hi’n Ddydd Gwener, sy’n golygu diwedd wythnos arall o waith caled! 

 

Da iawn a diolch am eich gwaith yn ystod yr wythnos! Rydyn ni wedi mwynhau gweld eich tasgau a syniadau gwych unwaith eto! 

 

Mae hyn yn golygu hefyd, yr wythnos nesaf bydd rhai ohonych yn dod nol i’r ysgol. Yn anffodus, dydy pawb methu dod i’r ysgol yr un pryd, ond bydd pawb yn cael cyfle i weld y dosbarth, rhai o’ch ffrindiau ac wrth gwrs yr athrawon! 

 

Ar Seesaw heddiw bydd fidio ar gael i chi fedru gweld sut bydd eich dosbarthiadau yn edrych yr wythnos nesaf - roedd rhaid i ni newid tipyn bach o bethau! Cymerwch olwg ar y fidio i weld eich dosbarth, a gadewch sylwad i ddweud wrth eich ffrindiau eich bod yn edrych ymlaen i’w gweld!

 

Cofiwch, bydd tasgau dal ar gael i chi ar Seesaw wythnos nesaf! 

 

Good morning everyone! We hope that you have enjoyed the sun and the chance to play in the lovely weather! It’s Friday, meaning it’s the end of another week of hard work! 

 

Well done and thank you again for all the work that you’ve shared with us this week! We really do enjoy seeing all of the tasks that you complete everyday! 

 

This also means that next week, some of you will be returning to school. Unfortunately, we cannot come back to school as a whole year, together, but we will have the chance to come back to our classes, see our friends and of course, the teachers! 

 

On Seesaw today, you can watch a video to see how your classrooms will look next week - we’ve had to make a few changes! Have a look at the video and leave a comment for your friends to read, maybe saying how much you’re looking forward to seeing them! 

 

There will still be tasks on Seesaw for you to complete next week!

 

We can’t wait to see you all in the coming weeks! 

 

Mwynhewch y penwythnos,

 

Staff Blwyddyn 6.

Dydd Iau, 25/06/2020

 

Wel am ddiwrnod braf unwaith eto! Yn ôl son, mae’r tywydd heddiw i fod yn andros o boeth - cymerwch ofal wrth i chi chwarae yn yr haul ffrindiau! 

 

Ewch draw at Seesaw i weld eich tasgau. Maen nhw i gyd yna i chi. Coriwch rydyn ni yma i helpu - felly cofiwich i ofyn os ydych angen help.

 

Beth am i ni gyd fynd ar TTRS ar yr un amser heddiw? Ewch draw i chwarae yn yr arena am 11 o’r gloch y bore i chwarae yn erbyn eich ffrindiau efallai! 

 

Joiwch y diwrnod! ☀️☀️☀️

 

Another beautiful day today! It’s meant to be an extremely hot day today - remember to take care when playing outside today.

 

Head over to Seesaw to see your tasks for today. They are all there for you! Remember, we are here to help - please ask if you need any. 

 

At 11am today, why don’t we all head over to TTRS to play in the arena against each other? Or why don’t you challenge your friend to a battle today? Let’s see if it works! 

 

Enjoy your day today! ☀️☀️☀️

Dydd Mercher, 26/06/2020
 

Am ddiwrnod braf arall. Pwy gafodd cyfle i fwynhau yn yr haul ddoe? Cofiwch, rhanwch luniau os oes rhai gyda chi. Mae’n bwysig yn y tywydd poeth yma ein bod yn edrych ar ôl ein hunain, ac ein bod ddim yn treulio gormod o amser ar unwaith yn yr haul. Cofiwch i wisgo eli haul ac i yfed digon o ddŵr neu sgwash. ☀️

 

Mae mwy o dasgau gyda chi i gwblhau heddiw. Rydym yn gadael algebra am heddiw ac yn ymarfer y sgiliau roedd angen arnoch i gwblhau ‘Murder Mystery’ Rhydywaun ddoe. Mae hefyd tasg iaith, darllen a flipgrid gyda chi.

 

Beth am gwblhau tasg o’r Pick & Mix Dysgu yn yr Awyr Agored heddiw, gan bod y tywydd mor braf? Cofiwch hefyr i roi dŵr i’ch blodyn yr haul heddiw os ydych wedi plannu’r hadau gan Miss Thomas a Miss O’Malley. 🌻🌻🌻

 

Cofiwch os oes gennych unrhyw gwestiwn am ddychwelyd i’r ysgol neu am fynd i’r ysgol mawr...gofynnwch. Rydym yma i ateb unrhyw gwestiwn.

 

It’s another beautiful day today. Who had a chance to enjoy in the sun yesterday? Remember to share pictures if you have any - we’d love to see them. It’s important when the weather is hot that we are careful, and that we don’t spend too long out in the sun at once. Remember to wear sun cream and to drink lots of water or squash. ☀️

 

You have more tasks to complete today. In maths, we’re going to leave Algebra for today and practise the skills you needed to complete the Rhydywaun Murder Mystery from yesterday. There is also a language, reading and flipgrid task for you to complete. 

 

As it is a sunny day, how about completing a task from the Outdoor Learning Pick & Mix? If you have planted your sunflower seeds from Miss Thomas and Miss O’Malley, please remember to water them today! 🌻🌻🌻

 

Also, if you have any questions about returning to school or going to your new school...please ask us. We are here to answer any questions you may have.

 

Mwynhewch y diwrnod Blwyddyn 6! 😃😃😃☀️

Dydd Mawrth 23/06/2020

 

Bore da Blwyddyn 6.

 

Wel, unwaith eto roeddech chi’n brysur iawn ddoe. Roedd eich lluniau celf yn wych, ac roedden hi wedi mwynhau eu gweld cymaint, rydyn ni wedi gosod tiwtorial gwahanol i chi ddilyn heddiw. Rydyn ni’n edrych ymlaen i weld eich campweithiau!

 

Mae nifer o dasgau gwahanol gyda chi i’w gwblhau heddiw. Yn ogystal â’r tasgau rydyn ni wedi’u gosod mae tasg Mathemateg gennych chi heddiw sydd wedi ei osod gan Mr Jones yn Rhydywaun. Murder Mystery yw’r dasg - dwi’n siwr byddwch yn mwynhau.

 

Cofiwch, mae’n bwysig gofyn os ydych chi angen help.

 

Well, once again you were very busy yesterday. The pictures you drew were amazing, and we enjoyed seeing them so much that we have set another tutorial for you to follow today. We can't wait to see your masterpieces!

 

You have many different tasks to complete today. In addition to the tasks we have completed, you have a Maths task set by Mr Jones from Rhydywaun. The task is a Murder Mystery - I’m sure you’ll enjoy!

 

Remember, it’s important you ask for help if you need it.

 

Hwyl am y tro Blwyddyn 6!

Staff Blwyddyn 6

Dydd Llun 22/06/2020

 

Bore da ffrindiau - mae wythnos arall o’n blaenau, gyda gwahanol weithgareddau i chi gwblhau! Gweithgareddau Cymraeg, Maths, Darllen ac amrywiaeth o dasgau eraill i chi fwynhau. Efallai bydd hyd yn oed ambell i dasg i chi gwblhau gan athrawon Rhydywaun yr wythnos yma.

 

Hefyd, byddwn ni’n dwlu clywed am yr hyn wnaethoch chi dros y penwythnos. Beth am ffilmio eich hun yn dweud wrthyn ni ac yna ei rhannu ar Seesaw? 

 

Unwaith eto, rydyn ni’n edrych ymlaen i weld eich gwaith heddiw.

 

Pob lwc gyda’ch tasgau, a chofiwch i ofyn am help os ydych ei hangen.

 

Good morning Year 6 - the start of another week with a variety of tasks for you to complete. You’ll have Welsh, Maths, Reading and a variety of other tasks to enjoy this week. Maybe you’ll even have some tasks to complete from the teachers at Rhydywaun this week. 

 

Also, we would love to hear all about your weekend and what you did. How about filming yourself telling us about your weekend and uploading it to Seesaw?

 

Once again, we are looking forward to seeing your work this weekend.

 

Good luck with your tasks, and remember to ask for help if you need any.

 

Staff Blwyddyn 6

Dydd Gwener, 19/06/2020

 

Wel, mae’r wythnos yma wedi hedfan! Wedi hedfan mor gyflym, roeddwn i (Mrs Tomlinson) yn meddwl roedd hi’n Ddydd Mercher ddoe! Pwy sylwodd roeddwn i wedi rhoi’r dydd anghywir ar rhai o’ch tasgau ar Seesaw? O diar!

 

Rydych wedi gwneud gwaith hyfryd yn ystod yr wythnos yma eto. Da iawn i bob un ohonoch. Mae gyda chi ychydig o dasgau i wneud heddiw, ac yna amser i ymlacio dros y penwythnos. Gobeithio bydd y tywydd yn gwella. Am wahaniaeth i’r heulwen ddiweddar yr wythnos yma - glaw mawr a stormydd!

 

Beth am clicio ar y linc ar y neges yma i gwrdd â’ch Pennaeth Cynnydd a Lles pan fyddwch chi ym Mlwyddyn 7? Ei henw hi yw Mrs Stansfield-Davies, ac mae hi’n hyfryd ac yn garedig.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, cofiwch i ofyn i ni ar Seesaw neu ebost. 

 

Joiwch y penwythnos Blwyddyn 6!

**************************************************

 

Well, this week has flown. It has disappeared so fast that I (Mrs Tomlinson) thought it was Wednesday all day yesterday! Who noticed that I had put the wrong day on some of your tasks on Seesaw? Oh dear!

 

You’ve completed wonderful work again this week. Well done to you all. You have a few tasks to complete today, and then you’ll have the weekend to relax. Fingers crossed the weather will improve over the weekend. How different has the weather been this week compared to the sunshine we’ve had? Lots of rain and storms!

 

How about clicking on the link below this message to watch a video from your Head of Progress and and Welfare in Year 7 next year in Rhydywaun? Her name is Mrs Stansfield-Davies, and she is lovely and kind.

 

If you have any questions today, remember to ask us on Seesaw or email.

 

Enjoy your weekend Year 6!

 

Staff Blwyddyn 6

 

https://youtu.be/cOXqbsEsOBs

Dydd Iau 18/06/2020

 

Bore da i chi gyd! Yn anffodus, mae’r tywydd heddiw yn stormus, gwlyb ac eithaf diflas, cymerwch ofal ac arhoswch yn sych!

 

Unwaith eto, mae’r wythnos yn hedfan, mae hi’n Ddydd Iau yn barod! Rhaid dweud bod eich gwaith yn ystod yr wythnos wedi bod yn wych. Rydyn ni wrth ein bodd yn gweld gymaint ohonych yn rhannu gwahanol bethau. 

 

Mae mwy o weithgareddau i chi ei wneud heddiw wrth gwrs - byddwch yn ysgrifennu cerdd (poem) yn eich tasg Saseneg, Mathemateg, ac ymateb i gwestiwn Flipgrid. 

Cofiwch, os oes problem gennych chi, cysylltwch gyda ni er mwyn i ni geisio helpu!

 

Good morning everyone! Unfortunately, today’s weather is stormy, wet and miserable, so please stay safe and keep dry!

 

Once more, the week seems to have flown by, as it already Thursday! We must say that your work throughout the week has been great, and we truly enjoy seeing so many different tasks and

experiences being shared with us on Seesaw. 

 

There are more tasks for you to complete today, in English, you will be writing a short, creative poem, Mathematics and responding to our Flipgrid question. 

 

Remember, if at any time you need any help, please ask - and we’ll do our best to solve any problem. 

 

Diolch, 

Staff Blwyddyn 6.

Dydd Mercher 17/06/2020

Bore da Blwyddyn 6, 

Gobeithio eich bod chi i gyd yn iawn, ac yn mwynhau’r wythnos! Diolch unwaith eto am rannu gymaint o waith gyda ni dros y diwrnodau diwethaf. 

 

Rydyn ni wedi bod yn yr ysgol yr wythnos hon, yn dechrau paratoi eich dosbarthiadau er mwyn i chi ddychwelyd yn nol i’r ysgol yn ddiogel. Yn wir, rydym yn edrych ymlaen i’ch gweld yn fuan!

 

Yr un drefn eto heddiw, wrth i chi gwblhau cyfres o dasgau gwahanol, Saesneg, Mathemateg a ymateb i gwestiwn Flipgrid wrth gwrs. 

 

Good morning Year 6, 

We hope that you are well, and that you are enjoying the week! Thank you again for sharing so much brilliant work over the past few days!

 

This week, we have been back in the school, preparing the classes ready for your safe return to school. We are really looking forward to seeing you again, soon!

 

Today will follow the same trend, with various tasks to complete. English, Maths and responding to the Flipgrid question. 

 

Pob lwc, 

Staff Blwyddyn 6.

Dydd Mawrth 16/06/2020

Helo ffrindiau! Am ddechrau gwych i’r wythnos, unwaith eto, rydych chi’n cyflwyno gwaith arbennig - Mathemateg, Saesneg a darllen! Diolch am eich gwaith. Daliwch ati i rannu!

 

Byddwch yn parhau gyda’ch tasgau heddiw, yn dysgu mwy am ffoaduriaid, cwblhau mwy o weithgareddau mathemateg, ac ymateb i’r cwestiwn Flipgrid. Cofiwch bod cyfle i chi rannu eich teimladau drwy tasg byr, pob bore!

 

Hello everyone! What a fantastic start to the week, you have shared wonderful examples of work, including Maths, English and reading tasks. Thank you so much for your work. Keep it up!

 

Today, you will be continuing with a variety of tasks, learning more about refugees, completing more Maths activities and responding to the Flipgrid question! Remember that you can also share how you are feeling every morning with a short task on Seesaw! 

 

Mwynhewch, 

Staff Blwyddyn 6.

Dydd Llun, 15/06/2020

Bore da Blwyddyn 6! Ydych chi’n gallu credu taw dyma ddechrau ein 13eg wythnos adref ers i YST gau dros dro? Ond, rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr iawn i’ch croesawi chi yn ôl i Flwyddyn 6 cyn hir.

Gobeithio eich bod wedi cael digon o gyfle i ymlacio dros y penwythnos, a’ch bod nawr yn barod am wythnos arall o waith!

Ein thema newydd ar gyfer yr wythnos hon yw: Dychmygwch! (Imagine!) Yr wythnos hon mae hi’n Wythnos Cenedlaethol Ffoaduriaid (National Refugee Week), felly bydd lot o waith yr wythnos yn ffocysu ar hyn.

Fe fydd tasg Iaith, Maths a chwestiwn ar Flipgrid i chi ateb bob dydd, yn ogystal â thasgau eraill i’w cwblhau am y thema. Hefyd, bydd tasg bach i chi gwblhau ar ddechrau bob dydd lle bydd cyfle gyda chi i rannu eich teimladau gyda ni. 

Cofiwch os oes angen help arnoch, dim ond gofyn sydd angen gwneud. 

Rydyn ni i gyd yn edrych ymlaen i weld eich gwaith. 

 

Good morning Year 6! Can you believe that we are in our 13th week of learning from home, since YST closed its doors for a time. But don’t worry, we are really looking forward to welcoming you back to our Year 6 classes very soon. 

We hope that you have had a relaxing and enjoyable weekend, and that you are ready for another week of work!

Our theme for the week is: Imagine! This week is National Refugee Week, so a lot of our work will focus on this. 

Everyday, you will be given a Language, Maths and Flipgrid task, as well as other tasks relating to the theme. Also, there will be short tasks for you to complete at the start of every day, where you will be given the chance to share how you are feeling with us. 

Please remember that if you need any help, you should ask, we are waiting and ready to help. 

We are looking forward to hearing from you, and to see your brilliant work. 

Diolch yn fawr, 

Staff Blwyddyn 6.

Dydd Gwener, 12/06/2020

 

Bore da, Blwyddyn 6! smiley

 

Diwedd wythnos arall o waith gwych! da iawn i chi gyd! rydyn ni i gyd wedi mwynhau gweld eich gwaith chi yr wythnos yma. Un diwrnod arall o waith nawr, ac yna fe gewch chi ymlacio dros y penwythnos.

 

Cofiwch i roi dŵr i'ch blodau yr haul os nad ydy hi'n bwrw glaw dros y penwythnos. Os oes gennych chi unrhyw beth i rannu gyda ni, cofiwch i uwch-lwytho'r lluniau i Seesaw. Byddwn ni'n dwlu gweld yr hyn rydych yn gwneud adref dros y penwythnos.

 

Cofiwch os nad ydych wedi cwblhau'r secret mission eto - gwnewch hynny asap! Ydych chi'n gallu gofyn i'ch ffrindiau os ydyn nhw'n gallu cwblhau'r dasg hefyd plîs? Diolch!

 

Mwynhewch eich diwrnod heddiw, a'r penwythnos gyda'ch teuluoedd.

 

The end of another great week of work! Well done all. We have all enjoyed seeing your work this week. One more day of work, then you can relax over the weekend.

 

Remember to water your sunflowers if it doesn't rain this weekend. Also if you have anything to share with us, upload it to Seesaw. We would love to see what you do over the weekend.

 

Remember also to complete the Secret Mission if you've not done it yet - please can you complete this asap! Can you also ask your friends to complete the task too? Thank you!

 

Enjoy your day today, and the weekend with your family.

 

Cariad Mawr, 

Miss Cartwright, Miss Thomas, Mr Pritchard a Mrs Tomlinson

Dydd Iau, 11/06/2020

 

Helo ffrindiau, 

 

Onglau lem, aflem a sgwar! Onglau ym mhob man! Ardderchog blwyddyn 6, rydych chi’n amlwg wedi dysgu lot am onglau!

 

Diolch am gwblhau’r ‘Secret Mission’ - mae’n nhw’n edrych yn wych!

 

Heddiw, byddwch yn parhau gyda’r tasgau sydd gennych am yr wythnos! Cofiwch am y Pick & Mix Carnifal a Brasil. Mae’n edrych fel diwrnod braf heddiw...cyfle da i blannu eich hadau blodau’r haul os nad ydych wedi gwneud eto.

 

Mwynhewch!

 

Hello ffrindiau! 

 

Excellent work on angles. You are now angles experts! 

 

Thank you for completing the secret mission - they look fantastic! 

 

Today, you will continue with the week’s tasks. Remember about the Carnival and Brazil Pick & Mix. It looks like a sunny day today...a great opportunity to plant your sunflower seeds if you’ve not done it yet.

 

Enjoy!

Dydd Mercher 10/06/2020

 

Bore da Blwyddyn 6, 

 

Da iawn i chi am gyflwyno gwaith arbennig, mae eich gwaith ar onglau yn wych! Hefyd, mae’n hyfryd i weld bod rhai ohonoch chi wedi dechrau plannu eich hadau blodyn yr haul! Rhannwch luniau wrth i’ch planhigion ddechrau tyfu!

 

Yr un drefn heddiw, iaith, mathemateg, tasgau pick a mix a flipgrid.Ond cofiwch, fe gewch chi rannu unrhyw beth a phopeth diddorol rydych yn ei wneud gyda ni ar Seesaw!

 

Good morning Year 6, 

 

A quick well done for all of your excellent work this week, your angles work in maths has been brilliant! It has been great to see that some of you have already started to plant your sunflower seeds! Make sure you send pictures of your sunflowers as they begin to grow!

 

Today there will be a Welsh task, a Maths task and a question on Flipgrid for you to answer and of course ‘pick & mix’ activities for you to complete. 

 

Cymerwch ofal, a hwyl am y tro.

 

Staff Blwyddyn 6.

Dydd Llun 08/06/2020

 

Bore da ffrindiau!

 

Wel, rhaid dechrau’r neges heddiw wrth ddweud pa mor hyfryd oedd hi i’ch gweld chi i gyd Ddydd Gwener. Roedden ni wedi mwynhau ein diwrnod yn teithio i bob cornel o Ferthyr i’ch gweld. Roedd eich gweld chi yn bendant wedi rhoi gwên ar ein wynebau - dydyn ni ddim wedi stopio gwenu drwy’r penwythnos.

 

Hefyd, rhaid diolch i chi am eich gwaith gwych unwaith eto. Yn amlwg roeddech chi wedi cael hwyl a sbri yn cwblhau gwaith ar y thema Carnifal wythnos diwethaf. Felly, rydyn ni wedi penderfynu parhau gyda’r thema eto yr wythnos yma.

 

Bob dydd byddwn yn gosod gwaith Iaith, Mathemateg a chwestiwn ar flipgrid i chi. Yna, fe gewch chi ddewis pa dasgau hoffech gwblhau o’r Pick a Mix ‘Carnifal a Brasil’.

 

Cofiwch i gwblhau’r ‘Secret Mission’ oedd yn yr anrheg gaethoch chi ar Ddydd Gwener.

 

Rydyn ni’n edrych ymlaen i weld eich gwaith unwaith eto yr wythnos yma.

 

Good morning Ffrindiau!

 

Well, first of all this morning we have to say how lovely it was to see you on Friday. We had the best time and lots of fun travelling all over Merthyr to see you. It was even fun when we were lost (and that happened on several occasions!) Seeing you all definitely put a smile on our faces - we haven’t stopped smiling all weekend.

 

Also, thank you once again for your fantastic work last week. It was clear to see that you enjoyed the Carnival theme, and you had lots of fun completing the tasks. So, this week we are going to continue the theme.

 

Every day you will have a Welsh and Maths task, and a question to answer on flipgrid. Then, you can choose which tasks you would like to complete from the Carnival and Brazil Pick & Mix.

 

Remember to complete the Secret Mission that was in your gift from Friday, and upload your drawing to Seesaw. We are looking forward to seeing your work again this week.

 

Hwyl am y tro, Blwyddyn 6!

Dydd Gwener 05/06/2020

Bore da Blwyddyn 6! 

 

Mae hi’n ddiwedd wythnos arall - yn wir, mae’r holl waith rydych chi wedi ei gwblhau a’i rannu wedi bod yn wych! Diolch am eich gwaith caled! Yn amlwg, mae pob un ohonoch wedi mwynhau astudio Brasil!

 

Yr un drefn heddiw, tasgau pick a mix, mathemateg a flipgrid. Ond, bydd angen i chi feddwl yn greadigol heddiw wrth i gwblhau darn o gelf a meddwl am garnifal eich hun!

 

Good morning Year 6!

 

It is the end of another week - indeed, all of the work that you have completed and shared has been superb! Thank you for all of your hard work! Clearly, you have all enjoyed the theme of the week, Brazil!

 

Today, you will complete the weekly schedule, completing pick & mix tasks, maths and a question on flipgrid. You will also need to be creative today, with an artistic task, and thinking of your very own carnival. 

 

Pob lwc, 

 

Staff Blwyddyn 6!

Dydd Iau, 04/06/2020 - 

 

Helo ffrindiau!

 

Wel, Blwyddyn 6, roeddech chi’n ofnadwy o brysur ar Seesaw yn cwblhau tasgau unwaith eto ddoe. Da iawn i bob un ohonoch. Rydyn ni wir wedi mwynhau gweld eich gwaith creadigol a ffantastig!

 

Cofiwch, os ydych eisiau cwblhau y dasg ‘Sgen ti dalent?, uwchlwythwch eich lluniau neu fideo heddiw. Gobeithio byddwn yn gallu rhoi fideo at ei gilydd ar Ddydd Gwener i chi cael gweld doniau eich gilydd! 

 

Mae heddiw yn dilyn yr un drefn; tasgau pick a mix, mathemateg a flipgrid.

 

Diolch unwaith eto am eich gwaith caled.

 

Well, Year 6, once again you were extremely busy on Seesaw yesterday. Well done ffrindiau! We are thoroughly enjoying seeing all your creative and fantastic work!

 

Remember, if you would like, to send us a video or pictures of your talent today. We will be creating a video of your talent tomorrow and will share it with you all.

 

Today’s work is similar to yesterday; pick & mix tasks, maths and a question on flipgrid.

 

Once again, thank you for your hard work.

Dydd Mercher, 03/06/2020 

 

Bore da Blwyddyn 6! Wel, mae eich gwaith rhagorol yn dal i’n cyrraedd ar Seesaw! Rydym wedi gweld mygydau lliwgar, pamffledi llawn gwybodaeth, talentau anhygoel, dawnsio a llawer mwy! Daliwch ati, mae gweld eich gwaith wir yn codi calon!

 

Heddiw byddwch yn bwrw ymlaen gyda’r amserlen, ac yn dysgu mwy am garnifalau ar draws y byd. Cofiwch am eich tasgau mathemateg, darllen ac ymatebwch i’r cwestiwn Flipgrid. 

 

Good morning Blwyddyn 6! Well, seeing all of what you’ve shared with us on Seesaw has been fantastic so far this week! We have seen colourful masks, factual pamphlets, amazing talents, dancing and so much more! Please keep sharing, seeing all of your experiences really does help lift spirits!

 

Today, you will be continuing with the theme for the week, where you will be learning more about carnivals across the world. Remember about your maths and reading tasks, as well as responding to the daily Flipgrid question. 

 

Diolch am eich gwaith! Thank you for all of your work!

 

Staff Blwyddyn 6.

Dydd Mawrth - 02/06/2020:

Bore da ffrindiau,

 

Diolch am eich gwaith ddoe, dechrau gwych i’r thema newydd, gyda digon o waith lliwgar a chreadigol am Frasil! 

 

Roedd hi’n bleser i weld rhai ohonoch yn dangos eich talentau! Anhygoel! Daliwch ati i rannu eich doniau gyda ni ar Seesaw! 

 

Heddiw, byddwch yn parhau a’ch gwaith thema, mathemateg a chwestiwn Flipgrid, mwynhewch! 

 

Hefyd, rydyn ni wedi cynnwys y linc at wefan Blwyddyn 6 Rhydywaun. Mae nifer o fideos i chi wylio, gallwch gwrdd ag aelodau o’r staff, clywed gan ddisgyblion Rhydywaun a gweld yr ysgol hefyd. 

 

https://sites.google.com/rhydywaun.org/ysgolgyfunrhydywaun/blwyddyn-6

 

Good morning everyone,

 

Thank you for all of your work yesterday, it was a fantastic start to the new theme, with plenty of bright and colourful examples of work about Brazil.

 

It was an absolute pleasure to see some of your amazing talents! Keep them coming, we really enjoy seeing your skills and abilities! 

 

Today, you will be continuing with your themes work, mathematics and Flipgrid question! Enjoy! 

 

We’ve also attached the link to the Year 6 Rhydywaun website. Many videos have been added for you to watch. You can meet some members of staff, hear from some current pupils and you can also see the school. Head over to have a sneak peak at the school today!

 

https://sites.google.com/rhydywaun.org/ysgolgyfunrhydywaun/blwyddyn-6

 

Staff Blwyddyn 6.

Dydd Llun, 01/06/2020

 

Bore da Blwyddyn 6! Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau’r gwyliau hanner tymor, ac eich bod wedi cael amser i ymlacio, chwarae a treulio amser gyda’r teulu. 

 

Yn gyntaf, llongyfarchiadau ENFAWR i Medi am ddod yn gyntaf yn y gystadleuaeth dawns yn Eisteddfod T dros hanner tymor. Wooooooo hoooooooo! A weloch chi Medi ar y teledu? Os na, ewch draw i Seesaw i wylio Medi - rydyn ni wedi gosod fideo o berfformiad Medi yn eich ffeil. Mae pawb yn nheulu YST yn falch iawn ohonot.

 

Yr wythnos yma, bydd yr ysgol gyfan yn astudio yr un thema, fel rhan o’n gwersi Celfyddydau Mynegiannol, ble fydd pawb yn canolbwyntio ar wlad arbennig iawn, Brasil.

 

Felly, mae amserlen wedi ei baratoi ar eich cyfer, sy’n cynnwys gwahanol dasgau i chi ei gwblhau. Bydd tasgau sy’n dilyn y thema (Brasil), tasgau Mathemateg byr, cwestiynau Flipgrid ac yna bydd gennych ddewis o weithgareddau ar ffurf ‘Pick & Mix’. 

 

Cliciwch YMA i weld y gweithgareddau ‘Pick & Mix’. Mae’r dasg hoffwn i chi gwblhau bob diwrnod wedi ei liwio mewn lliw gwahanol. Yna cewch ddewis i wneud pa bynnag dasg yr hoffech - gallwch gwblhau gymaint ag yr hoffech. Cofiwch i uwchlwytho eich lluniau, fideos a’ch gwaith i Seesaw. 

 

Rydyn ni’n hynod o gyffrous i weld eich gwaith! 

 

Desfrutar Blwyddyn 6! (Mwynhewch Blwyddyn 6!)

 

Good morning Year 6! We hope you enjoyed the half term holiday in the sunshine, and you had time to relax, play and spend time with your family.

 

First we would like to say CONGRATULATIONS to Medi for coming first in the dance competition in Eisteddfod T over half term. Woooooooo hooooooooo! Did you see Medi on tv? If not, head over to watch Medi’s winning performance on Seesaw - we have placed it in your file so you can watch and leave a message. We are all proud of you at YST!

 

This week the whole school are going on a journey together as we are all going to study the same topic. Our work will be focused on the expressive arts and we will be travelling to Brazil to learn all about the country and the colourful, fun-filled carnivals of the vibrant country.

 

So, as always there is a timetable with a variety of tasks for you to complete. There will be many tasks that will follow the theme, and there will be small Maths tasks to complete and the daily Flipgrid question too. Then you will be able to choose the tasks you would like to complete from the ‘Pick & Mix’.

 

Click HERE to see the tasks on the ‘Pick & Mix’. We have chosen a task we would like you to complete each day, these have been highlighted in a different colour. Then you can choose to complete whichever tasks you would like - you can complete as many as you like. Remember to upload your work, pictures and videos to Seesaw.

 

We are extremely excited to see your work - we can’t wait!

 

Desfrutar Year 6! (Enjoy Year 6!)


Dydd Gwener, 22/05/2020
 

Dydd Gwener heddiw! Mae gyda chi tasg ysgrifennu estynedig i’w gwblhau, gwaith Maths a thasgau darllen. Cofiwch hefyd am Flipgrid ac mae’r pick a mix Dysgu yn yr Awyr Agored yna os ydych eisiau cwblhau tasg sydd arno.

 

A dyma ni wedi cyrraedd diwedd hanner tymor arall. Hanner tymor gwahanol iawn. Hanner tymor lle dydyn ni ddim wedi gweld ein gilydd, ac er bod hyn yn gwneud i ni deimlo’n drist, rydyn ni’n falch bod pob un ohonoch adref ac yn cadw’n ddiogel.

 

Ar ddiwedd yr hanner tymor yma rydyn ni eisiau dweud da iawn i chi am eich holl waith caled ac am weithio’n annibynnol, a diolch i chi am ddangos agwedd aeddfed a chryf yn ystod cyfnod anodd. Rydym yn falch iawn o bob un ohonoch. Am nawr, rhaid i ni aros adref, ond rydyn ni i gyd ym Mlwyddyn 6 yn edrych mlaen at y diwrnod pan allwn ni ddychwelyd i’n dosbarthiadau a mwynhau yng nghwmni ein gilydd unwaith eto.

 

Rydyn ni’n colli eich wynebau yn gwenu wrth ddod i’r dosbarth, eich straeon doniol, eich chwerthin wrth i chi gael hwyl a sbri a’ch cwmni. 

 

Ond, cofiwch, fe ddaw eto haul ar fryn.

 

Joiwch hanner tymor - dim gwaith, dim Seesaw. Dim ond ymlacio a mwynhau! 

 

Fe welwn ni chi nôl yn ein dosbarth Seesaw ar ôl hanner tymor, ar y cyntaf o Fehefin!

 

Byddwch yn ddiogel ffrindiau. Byddwch yn hapus.

 

Friday today! You have your extended writing task to complete, and some maths and reading activities. Don’t forget about Flipgrid and the Outdoor Learning Pick n Mix too (if you would like to complete a task that’s on it.)

 

So here we are, at the end of another half term. A very different half term. A half term where we haven’t seen each other, and even though this makes us sad, we are glad that everyone is safe at home.

 

At the end of this half term we want to say well done to you for all your hard work and for working independently, and thank you for your positive attitude and for being strong during a difficult time. We are extremely proud of all of you. For now, we must continue to stay at home, but all of the Year 6 staff are looking forward to the day that we can return to our classrooms. We can’t wait to catch up and hear all of your stories and to start making more memories. 

 

We miss your smiling faces greeting us every morning, your funny stories, and your giggling as you have fun with your friends. 

 

Enjoy half term - no work, no homework, no Seesaw. Only relaxing and enjoying!

 

We will see you back in our Seesaw classroom after half term, on the 1st of June! 

 

Stay safe ffrindiau. Be happy.

 

Mrs T, Mr P, Miss C, Miss T, Mr C a Mr J

Dydd Iau 21/05/2020

 

Bore da Blwyddyn 6, 

 

Dydd Iau yn barod - mae’r wythnos yn hedfan. Dim ond deuddydd ar ôl o’r wythnos ac yna fe fydd hi’n hanner tymor. Wythnos i chi fwynhau ac ymlacio (yn yr haul gobeithio!)

 

Heddiw mae nifer o dasgau gwahanol gyda chi i gwblhau; gwaith Saesneg yn edrych ar model, gwaith Maths, flipgrid a gwers Sbaeneg arall. Beth am gwblhau un o sesiynau ymarfer corff Joe Wicks heddiw ac edrych ar y pick a mix Dysgu yn yr Awyr Agored i weld os oes gweithgaredd hoffech gwblhau? Bydd rhan 2 ‘The Truth Pixie’ ar gael i chi hefyd.

 

Joiwch eich tasgau hefyd a gofynnwch am help os oes angen

 

Good morning Year 6, 

 

It’s Thursday already; the days are flying by! Only two days left of this week, then it will be the half term holidays. A week for you to relax and enjoy (in the sunshine hopefully!)

 

Today you have a variety of tasks to complete; English work looking at a model, Mats work, Flipgrid and another Spanish lesson. How about completing a P.E. lesson with Joe Wicks today or picking a task from the Outdoor Learning Pick and Mix to complete? Also, part 2 of ‘the Truth Pixie’ will be available.

 

Enjoy your tasks today and remember to ask for help if needed.

 

Hwyl am y tro!

Staff Blwyddyn 6

Dydd Mercher 20/05/2020

 

Bore da Blwyddyn 6!

 

Unwaith eto, mae’r gwaith rydych yn ei rannu yr wythnos hon yn wych, daliwch ati! Mae’n hyfryd i wylio eich cyrsiau antur creadigol ac unigryw!

 

Digon i chi wneud eto heddiw, gan gynnwys meddwl am bethau sy’n gwneud niwed i ni yn ein gwers Saesneg, meddyliwch yn ofalus am rhain. Hefyd bydd Mathemateg, darllen, Flipgrid ac arbrawf gwyddoniaeth (y corff). 

 

Edrychwn ymlaen i weld eich gwaith unwaith eto. 

 

Good morning Year 6, 

 

Once again, we must thank you for all the brilliant work you’ve shared with us so far this week. Seeing all of your unique and creative adventure courses has been fantastic!

 

Plenty to do again today, where we will be thinking about what can harm our bodies and minds in our English lesson, as well as  completing a maths session, reading task, flipgrid question and a science experiment. 

 

We look forward to seeing you and your work!

 

Pob gorau, 

Staff Blwyddyn 6.

Dydd Mawrth 19/05/2020

Bore da unwaith eto Blwyddyn 6!


Heddiw bydd tasgau gennych sy’n edrych ar iechyd meddwl eto, gan gynnwys edrych ar ddyfyniadau cadarnhaol (positive quotes.) Yn ogystal mae tasgau Mathemateg, darllen, Flipgrid a thasg Ymarfer Corff i chi ei gwblhau heddiw.


Cofiwch hefyd bod y brwydr TTRS wedi dechrau. Dosbarth Mr P sydd ar y blaen ar hyn o bryd. Ydy Dosbarth Mrs T yn gallu dal i fyny heddiw? 


Beth am edrych ar eich rhestr ‘acts of kindness’ o ddoe? Beth allwch wneud i godi calon rhywun arall heddiw?


Cofiwch, os nad ydych wedi llenwi’r google forms am Rhydywaun, a wnewch chi ei lenwi heddiw os gwelwch yn dda. (Mae'r linc ar Seesaw ac mae text wedi ei hanfon i'ch rhieni.) Diolch!


Good morning once again Year 6!


Today you will have more tasks about mental health again, one where we will be looking at positive quotes. There are also Maths, reading, Flipgrid and sports tasks for you to complete today.


Remember, also, that the TTRS battle has started. Mr P’s class is ahead at the moment. Can Mrs T’s class close the gap today?


Why don’t you look back at your acts of kindness ideas from yesterday? Can you complete any to lift someone’s spirits today?


Remember, if you haven’t filled the google forms about Rhydywaun yet, can you complete it today please? (The link is on Seesaw and it has been sent to your parents/guardians.)

 

Diolch!

 

 

 

Dydd Llun 18/05/2020

 

Bore da, ffrindiau! Gobeithio eich bod chi i gyd wedi mwynhau’r penwythnos! 

 

Yr wythnos yma, mae hi’n wythnos codi ymwybyddiaeth iechyd meddwl - felly bydd llawer o’n tasgau yn canolbwyntio ar ein iechyd meddwl a sut i helpu eraill drwy fod yn garedig!

 

Bydd tasgau Saesneg, mathemateg a gweithgaredd thema i’w cwblhau yn y prynhawniau, yn ogystal â cwestiwn Flipgrid pob dydd. 

 

Fe gewch chi rannu popeth rydych yn ei wneud yn ystod wythnos gyda ni ar Seesaw, rydym wrth ein bodd yn gweld yr hyn rydych yn ei wneud, ac rydyn ni’n eich colli pob dydd!

 

Good morning everyone! We hope that you have enjoyed your weekend!

 

This week, it is Mental Health Awareness Week 2020, so, many of our tasks will focus on our mental health and how we can help others by being kind and positive. 

 

As part of our timetable, there will be a selection of English, maths and theme activities arranged, as well as the daily question of the day on Flipgrid. 

 

Remember that we encourage you to share everything and anything you do at home in your spare time, we really enjoy seeing all the things you do, and we miss you very much! Keep sharing on Seesaw!

 

Mwynhewch y gweithgareddau yn ystod yr wythnos!

Pob lwc, 

Staff Blwyddyn 6.

Dydd Gwener, 15/05/2020

 

Diwedd wythnos arall, Blwyddyn 6! Mae’n anodd credu faint o waith rydych yn ei wneud mewn wythnos, anhygoel!

 

Gobeithio eich bod chi i gyd yn hapus ac yn iach ar ol wythnos o ganolbwyntio ar ein iechyd! Gan bod eich gwaith wedi bod yn mor wych yn ystod yr wythnos, rydym am barhau a’r thema ‘Byw Bywyd Iachus’ am wythnos arall, gyda llawer o dasgau gwahanol i chi ei fwynhau. 

 

Neges fach hefyd, i’ch atgoffa am yr holiadur Google Forms - bydd hyn yn helpu wrth i’ch dosbarthidau ym mlwyddyn 7 cael ei drefnu gan Ysgol Rhydywaun. 

 

Another week has come and gone, Year 6! It’s incredible how much work you complete in a week, brilliant!

 

We hope that you are feeling happy and healthy following a week of focusing on our health. In fact, your work has been so good that we have decided to continue with the theme of ‘Staying Healthy, Keeping Fit’ for next week too, with plenty of different tasks for you to enjoy! 

 

Also, a reminder about the Google Forms questionnaire that you need to complete in order to help Ysgol Rhydywaun to arrange your classes for Year 7. Please complete these as soon as possible. 

 

Mwynhewch y penwythnos, ymlaciwch a gofalwch am eich hunain a’ch teuluoedd. 

 

Diolch, 

Staff Blwyddyn 6.

Dydd Iau 14/05/2020

 

Bore da Blwyddyn 6!

 

Roedd hi’n wych i weld gymaint o’ch gwaith arbennig eto ddoe! Mae’n amlwg eich bod wedi mwynhau thema’r wythnos yma!Daliwch ati!

 

Bydd mwy o dasgau ar gael i chi heddiw, eto ble bydd angen i wisgo’n addas a meddwl am sut mae eich cyrff yn gweithio tra’n gwneud ymarfer corff.

 

Neges pwysig - mae angen i chi a’ch rhieni sicrhau eich bod yn ceisio cyflwyno gwybodaeth pwysig i Ysgol Rhydywaun. 

 
  • Mae holiadur ar Google Forms i chi ei ateb, bydd y wybodaeth yma yn helpu penderfynu eich dosbarthiadau ym Mlwyddyn 7. 

  • Os yw eich rhieni eisiau bod yn ran o gyfarfod ar-lein gyda Ysgol Rhydywaun, mae gofyn eu bod yn cysylltu gyda - arweljames@rhydywaun.org am ragor o wybodaeth. 

 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwnau am eich gwaith neu am Ysgol Rhydywaun, e-bostiwch eich athrawon.

 

Good morning Year 6, 

 

It was wonderful to see so much great work again yesterday! It’s clear that you have enjoyed working through this week’s theme! Keep it up!

 

More tasks have been prepared for you today, make sure you wear appropriate kit and think about how our bodies react to exercises. 

 

Important information - you and your parents will need to present information about Ysgol Rhydywaun.

  • Firstly, respond to a questionnaire on Google Forms, which will help inform Ysgol Rhydywaun when allocating Year 7 classes. You have been sent a link to the questionnaire. 

  • If you (as parents) wish to attend an online meeting with Ysgol Rhydywaun, you should contact arweljames@rhydywaun.org for further advice and instructions. 

 

If you have any questions about our school work or any factors relating to Ysgol Rhydywaun please do not hesitate to contact your teachers. 

 

Diolch yn fawr, 

Staff Blwyddyn 6.

Dydd Mercher 13/05/2020

 

Wel, Blwyddyn 6, roedd eich fideos sesiwn ymarfer corff ddoe yn wych! Da iawn chi; roedd eich gwaith caled ac ymdrech i’w weld yn glir yn eich fideos.

 

Ddoe, roedden ni wedi edych yn fwy ar iechyd corfforol. Heddiw, rydym am wneud ychydig o waith ar iechyd meddwl. Mae tasgau gwahanol gyda chi i’w cwblhau ar Seesaw - ewch draw i’w gweld. 

Byddwch yn gweld eich tasgau Mathemateg yno hefyd a thasg Gwyddoniaeth am y galon i chi ei gwblhau. 

 

Cofiwch, os ydych yn gwneud unrhyw beth arall yr wythnos hon sy’n ymwneud ag ymarfer corff rhannwch eich lluniau gyda ni ar Seesaw. Rydym yn dwlu gweld yr hyn rydych yn gwneud adref. 

 

Mae Staff Blwyddyn 6 yn eich colli chi i gyd yn fawr iawn. Cofiwch i gadw’n ddiogel.

 

Well, Year 6, your fitness videos yesterday were amazing. I think Joe Wicks better watch out - without a doubt Year 6 could take over his daily workout session! It was clear to see you’d worked hard to plan your sessions. Da iawn Blwyddyn 6!

 

Yesterday, we completed some work regarding physical health. Today we will look at mental health. There are a variety of task for you to complete on - head over to Seesaw to see them. 

 

You will also see Maths tasks too and a Science task about the heart for you to complete.

 

Remember, if you do anything else this week this week that links with our theme, remember to share photos with us on Seesaw. We love seeing what you get up to at home. 

 

The Staff in Year 6 are all missing you lots! Remember to stay safe. 

Dydd Mawrth 12/05/2020

 

Bore da, Blwyddyn 6! 

 

Diolch am eich gwaith ddoe - roedd e’n wych i weld gymaint ohonych yn rhannu eich syniadau a’ch sgiliau!

 

Yr un math o drefn sydd i’n tasgau heddiw, edrychwch ar yr amserlen ac ar Seesaw i weld yr hyn sydd angen i chi ei wneud. 

 

Rydym yn parhau i ganolbwyntio ar ein thema, ‘Byw Bywyd Iachus’. Byddwch yn barod i wneud rhywfaint o ymarfer corff, felly gwisgwch yn addas ac ewch amdani!

 

Good morning Year 6!

 

Thank you for all of your work yesterday - it’s brilliant when we see so many examples of your ideas and skills. 

 

Our focus is still on our theme, Staying Healthy, Keeping Fit! We will be following a similar schedule of work, look at the week’s timetable and Seesaw to access your activities for the day.

 

Get ready to do some physical activity, so wear your sports kit and go for it!

 

Pob hwyl i chi, 

Staff Blwyddyn 6.

Dydd Llun 11/05/2020

 

Bore da Blwyddyn 6! Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau’r penwythnos hir. Mae wythnos arall o waith o’n blaenau, a thema newydd ar gyfer ein gwaith. Ein thema am yr wythnos yw ‘Byw Bywyd Iachus’. 

 

Bydd gwahanol dasgau i chi fwynhau yn ystod yr wythnos, gan gynnwys mathemateg, ymateb i gwestiwn y dydd (Flipgrid), iaith (Gymraeg) a gweithgareddau thema gyda’r prynhawn. 

 

Mae amserlen yr wythnos ar gael i chi weld ar dudalen Blwyddyn 6 ar wefan yr ysgol. 

 

Cofiwch os oes angen cymorth arnoch, ebostiwch eich athrawon i ofyn am help. 

 

Good morning Year 6! We hope that you have enjoyed the long weekend. Another week of week ahead - and a new theme, ‘Staying Healthy, Keeping Fit’.

 

There will be a number of tasks for you to complete, including maths, daily Flipgrid questions, a series of Welsh language activities as well as theme based work each afternoon.  

 

The week's timetable is available to view on the Year 6 page on the school website.  

 

Remember if you need any help, you can email your teachers to ask a question and we’ll try our best to support you. 

 

Hwyl fawr, 

 

Staff Blwyddyn 6. 

Dydd Iau 07/05/2020

 

Dyma ni wedi cyrraedd diwedd wythnos arall. Wythnos fyrrach na'r arfer gan fod Gŵyl y Banc yfory. Pam ydy hi'n Ŵyl y Banc yfory? Wel, byddwch yn darganfod pam wrth gwblhau'r tasgau heddiw. Ein thema heddiw yw 'VE Day' (Victory in Europe Day).

 

Ewch draw at Seesaw i weld eich tasgau ar gyfer heddiw.

 

Diolch yn fawr i chi gyda am eich gwaith ffantastig ddoe! Bydd Miss Griffiths wrth ei bodd pan mae hi'n gweld yr holl waith anhygoel.

 

Pob lwc gyda'ch gwaith heddiw a mwynhewch eich penwythnos hir (yn yr haul gobeithio!)

 

Here we are at the end of another week. A shorter week than normal as it is a Bank Holiday tomorrow. Why is it a Bank Holiday tomorrow? Well, you will find out why when completing today's tasks. Our theme for the day is 'VE Day' (Victory in Europe Day).

 

Head over to Seesaw to see your tasks for the day.

 

Thank you for your spectacular work yesterday. Miss Griffiths will be very impressed when she sees your work! 

 

Good luck with today's work. Remember to ask us if you need any help. Enjoy your long weekend (in the sunshine hopefully!)

 

Staff Blwyddyn 6

Dydd Mercher 06/05/2020

 

Bore da Blwyddyn 6! 

 

Rhaid dechrau yn gyntaf wrth ddweud gracias (diolch) am eich gwaith gwych ddoe! Excelente Blwyddyn 6. Roedden ni i gyd wedi dwlu gweld eich gwaith Sbaeneg; roedd hi’n amlwg eich bod wedi cael llawer o hwyl yn cwblhau’r gwaith. Byddwn yn parhau i gael gwers Sbaeneg pob hyn a hyn gan eich bod wedi mwynhau gymaint.

 

Ymlaen â ni nawr i’n thema ni heddiw - Diogelwch ar y We. Mae Miss Griffiths wedi bod yn brysur iawn yn paratoi llawer o weithgareddau gwahanol i chi gwblhau. Maen nhw i gyda ar Seesaw i chi. Mae yna gystadleuaeth i chi greu masgot e-ddiogelwch ar gyfer ein hysgol, a nifer o weithgareddau eraill. Bydd angen i chi hefyd creu Avatar o’ch hunain fel Arwyr ein Byd Digidol. Mae’r staff i gyd wedi gwneud ac mae cwis i chi ar Seesaw. Ydych chi’n gallu dyfalu pwy yw pwy? Unwaith rydych chi i gyd wedi creu eich Avatar Arwr eich hun, fe wnawn ni cwis Blwyddyn 6 i chi gael dyfalu pwy yw pwy.

 

Hefyd, mae 6 cyflym newydd i chi a cwestiwn ar flipgrid. Mae’r lincs yma ar Seesaw hefyd.  

 

Rydyn ni’n edrych ymlaen i weld eich gwaith gwych chi unwaith eto!

 

Good Morning Year 6!

 

First of all we have to say gracias (thank you) for your fantastic work yesterday. Excelente Year 6. We all loved seeing your Spanish work; it was clear to see you all had lots of fun completing the work. We will continue with our Spanish lessons in the future!

 

Now it’s time to introduce our new theme for the day - Internet Safety. Miss Griffiths has been extremely busy setting tasks for you to complete. They are all on Seesaw for you. There is also a competition to design a e-safety mascot for the school, and many other activities too. You will also need to create an Avatar of you as a Cyber Safety Hero. The staff have created their Avatars and there is a quiz for you on Seesaw to guess who is who. Once you have created and posted your Avatar to Seesaw we can create a Year 6 quiz for you to guess who is who too. 

 

There is also a new ‘6 cyflym’ (maths) for you to solve and a new question on Flipgrid for you to answer. These links are also on Seesaw.              

 

Once again we are looking forward to seeing your amazing work!    

 

Pob lwc, 

 

Staff Blwyddyn 6.

Dydd Mawrth 05/05/2020

 

Hola ffrindiau! Diolch yn fawr am rannu eich profiadau o ddysgu yn yr awyr agored ddoe, roedden ni a Miss Thomas wedi’n plesio yn arw! Da iawn chi!

 

Heddiw rydyn ni mynd i gael diwrnod Sbaeneg, lle fyddwch yn cael eich gwers Sbaeneg cyntaf ac yn dysgu mwy am Sbaen. Mae’r gweithgareddau i gyda ar Seesaw i chi. Mae angen i chi cwblhau’r wers Sbaeneg (Gweithgaredd 1) cyn i chi gwblhau unrhyw dasg arall. Mae croseo i chi gwblhau y gweddill mewn unrhyw drefn rydych yn dymuno.

 

Bydd hefyd 6 y dydd newydd a cwestiwn newydd i chi ateb ar flipgrid.

 

Mwynhewch, ac adiós amigos!

 

Hola year 6! Thank you for sharing your outdoor learning experiences with us yesterday. We enjoyed seeing your work, and Miss Thomas was incredibly impressed with your hard work! Well done!

 

Today, we are going to have a Spanish day, where you will have your first Spanish lesson and you will learn more about Spain. All the activities are on Seesaw for you. First you must complete the Spanish lesson (Gweithgaredd 1/Activity 1) before you complete any of the other activities. Then you can complete the rest of the activities in any order you wish. 

 

There will also be a new 6 a day and a new question for you to complete on Flipgrid. 

 

Enjoy, and adiós amigos!

 

 


 

Dydd Llun 04/05/2020

 

Bore da Blwyddyn 6! Gobeithio eich bod chi i gyd wedi mwynhau’r penwythnos!

 

Yr wythnos hon bydd yr amserlen tipyn bach yn wahanol - ble bydd thema gwahanol ar gyfer pob diwrnod. 

 

Heddiw, byddwch yn cwblhau gweithgareddau awyr agored i Miss Thomas. Mae llawer o dasgau ar gael i chi ar wefan yr ysgol. Rhannwch yr hyn rydych yn ei wneud ar Seesaw os gwelwch yn dda. 

 

Hefyd, bydd dal cyfle gennych i ymateb i gwestiwn y dydd ar Flipgrid ac i gwblhau tasgau mathemateg (6 y dydd) ar Seesaw. 

 

Good morning, Year 6! We hope that you have enjoyed a relaxing weekend. 

 

This week, our timetable will look a little different - where we will focus on a different theme every day. 

 

Today, you will be completing outdoor activities for Miss Thomas. There are plenty of tasks for you to choose on the school website in the outdoor activities classroom. Please share what you do with us on Seesaw!

 

You will also have the opportunity to complete maths tasks on Seesaw, as well as responding to the question of the day on Flipgrid. 

 

Diolch yn fawr, 

Pob lwc. 

Staff Blwyddyn 6.

Dydd Gwener, 01/05/2020

 

Bore da Blwyddyn 6! 

 

Dyma ni, diwrnod cyntaf mis Mai - mae'r amser yn hedfan. Mae'r haul yn gwenu yn yr awyr y bore 'ma. Mae e wedi dod yn ôl i ddweud helo. 

 

Mae tasgau i chi gwblhau ar Seesaw a Classrooms heddiw. Amser i chi ysgrifennu eich adroddiad yn Saesneg ac rydym yn parhau gyda arian yn Maths. Peidiwch ag anghofio am gwestiwn y dydd ar Flipgrid. Beth am i chi gyd dangos eich wyneb wrth recordio heddiw!

 

Hefyd ewch ar dudalenau Dosbarthiadau ar y wefan a sylwch fod dosbarth newydd wedi ei hagor - Dosbarth Gwasanaethau Mrs Rose-Jones. Ewch draw i wylio gwasanaeth Mrs Rose-Jones heddiw.

 

Diolch am eich holl ymdrechion a'ch gwaith called yr wythnos hon. Mwynhewch y penwythnos!

 

Good morning Blwyddyn 6!

 

Here we are, the first day of May. Time is flying. The sun is shining in the sky this morning. Mr Sunshine has come back to say hello!

 

There are tasks on Seesaw and Classroom for you to complete today. It's time for you to write your report in English and we are continuing with money in Maths. Don't forget about the question of the day on Flipgrid. Maybe you could show your faces when filming today!

 

Also, take a look at the Dosbarthiadau page on the website, and you will notice a new Classroom - Dosbarth Gwasanaethau Mrs Rose-Jones. Here you can watch today's assembly with Mrs Rose-Jones.

 

Thank you to everyone for your effort and hard work this week. Enjoy the weekend!

Dydd Iau 30/04/2020: 

 

Bore da, ffrindiau. 

 

Diolch i chi gyd am eich gwaith unwaith eto! Roedd gweld a clywed eich fidios newyddion yn hyfryd, ddoe!

 

Heddiw, mae mwy o weithgareddau wedi ei babratoi i chi, gan gynnwys Saesneg, mathemateg a gweithgaredd defnyddio Google Maps yn y prynhawn. Cofiwch am gwestiwn y dydd ar Flipgrid wrth gwrs. 

 

Cymerwch eich amser i orffen eich gwaith, a gofynnwch am gymorth os ydych chi angen help. 

 

Good morning!

 

Thank you to all of you for your work once more. Seeing your news reporter videos was wonderful!

 

Today, there are more activities prepared for you, including English, maths and using Google Maps to present a school trip of your choice as an afternoon task.  

 

Please take your time to complete your work, and remember to ask for help if you are uncertain with anything. 

 

Pob hwyl, 

 

Staff Blwyddyn 6.

Dydd Mercher, 29/04/2020

 

Mae’n Ddydd Mercher yn barod - mae’r wythnos yn hedfan. Roedd eich gwaith ddoe yn wych. Roedd eich gwaith ar ‘The Day the Crayons Came Home’ ddoe yn wych. Roedden ni wedi mwynhau darllen eich gwaith yn fawr iawn. Gan ein bod wedi mwynhau gymaint, mae tasg ychwanegol i chi wneud heddiw yn ymwneud â’r llyfr. Mae’r tasg yma yn lle llyfr llun newydd.

 

Mae gwaith iaith a maths wedi eu gosod i chi eto heddiw. Efallai bydd angen edrych ar waith Dydd Llun a Dydd Mawrth yn gyntaf os nad ydych wedi dechrau’r gwaith iaith a maths eto. 

 

Ar Seesaw heddiw hefyd, mae ‘Sialens Fflagiau’r Byd’ i chi gwblhau. Cofiwch hefyd am y cwestiwn sy’n cael ei osod ar Flipgrid i chi bob dydd.

 

Mae llun neges ‘Bore Da’ wedi ei osod ym mhob un o’ch ffeiliau. Beth am adael neges bore da i’ch ffrindiau ym mlwyddyn 6 yn y rhan comment. Cofiwch i fod yn garedig, yn gwrtais ac i ysgrifennu negeseuon yn Gymraeg.  

 

Byddwn yn rhannu eich lluniau wyau heddiw hefyd, a bydd cyfle gennych chi i ymateb i waith eich ffrindiau. Eto, cofiwch i fod yn garedig.

 

Cofiwch i ofyn am gymorth drwy ebostio neu anfon neges ar Seesaw os oes angen help arnoch. 

 

It’s already Wednesday - the week is flying by. The work you completed yesterday was fantastic, in particular the work on ‘The Day the Crayons Came Home’. We truly have enjoyed reading your work, and because of that, there is another task relating to the book. This task replaces a new picture book. 

 

We will be continuing with language and maths today. You may need to look at the work from Monday and Tuesday before starting today’s tasks. 

 

Also on Seesaw today, there will be a ‘Flags of the World Challenge’ for you to complete. Remember that you can respond to the daily question on Flipgrid. 

 

In each of your files there is a picture of ‘Good Morning’ messages. Why don’t you leave a good morning message for your friends to read in the comments section. Remember to be kind, respectful and to write your messages in Welsh. 

 

Finally, remember to ask for help by emailing or sending a message on Seesaw if you are uncertain of anything. 

 

Pob hwyl, 

Staff Blwyddyn 6. 

Dydd Mawrth 28/04/2020

Bore da Blwyddyn 6,

 

Gobeithio eich bod chi i gyd yn hapus ac yn iach - yn anffodus mae’n edrych fel bod y tywydd wedi troi yn ddiflas heddiw. Ond, mae digon o weithgareddau ar gael i’ch cadw chi’n brysur heddiw. 

 

Diolch i bawb sydd wedi bod yn rhannu gwaith pob dydd! Mae gallu gweld eich holl waith yn hyfryd! 

 

Felly, heddiw byddwn yn parhau gyda’n gwaith Saesneg a Mathemateg, a bydd gweithgareddau ar gael i’w chwblhau yn y prynhawn. Cofiwch i ymateb i Gwestiwn y Dydd ar Flipgrid. 

 

Yn olaf, os ydych chi yn siarad gyda rhai o’ch ffrindiau o Flwydyn 6, a gallech chi ofyn yn garedig iddynt os ydyn nhw wedi rhannu gwaith ar Seesaw? Mae’n bwysig fod pawb yn trio eu gorau glas i rannu gwaith as Seesaw neu Google.

 

Good morning Year 6, 

 

We hope that you are happy and healthy  - unfortunately it seems that the weather has suddenly turned rather miserable today. Not to worry, we have plenty of tasks to help keep you busy!

 

Thank you to all of you that have been sharing work every day, it really is wonderful to see your work. 

 

Today, we will be continuing with our English and Mathematics work, as well as our afternoon activities. Remember to respond to the Question of the Day on Flipgrid. 

 

Finally, if you are in contact with some of your friends from Year 6, could you please kindly ask them if they have shared work on Seesaw or Google. It is important that everyone tries their very best to share some work with us.  

 

Diolch yn fawr, 

 

Staff Blwyddyn 6.

Dydd Llun, 27/04/2020

 

Wel, bore da Blwyddyn 6. Dyma ni ar ddechrau wythnos arall. Rydym ni i gyd yn gobeithio eich bod wedi cael penwythnos hyfryd yn yr haul.

 

Roedd hi'n bleser gweld eich holl waith wythnos diwethaf - roeddech wedi gweithio'n galed iawn! Da iawn chi! Gobeithio eich bod yn barod am wythnos arall o waith! Rydym wedi paratoi nifer o weithgareddau gwahanol i chi; Gwaith Saesneg, Mathemateg, Daearyddiaeth, Celf a llawer mwy. Mae tasg Taskmaster i chi gwblhau heddiw hefyd!

 

Ein thema yr wythnos yma yw 'Ble yn y Byd?' Ewch i edrych ar yr amserlen newydd sydd o dan yr ardal 'Gweithio o'r Cartref'. Peidiwch anghofio am Flipgrid - rydym yn gosod cwestiwn newydd i chi bob dydd. Mae hi'n hyfryd i weld eich wynebau wrth i chi ateb y cwestiynau. Rydych hefyd yn gallu gweld fideos eich ffrindiau. Mae'r linc i'r dudalen Flipgrid isod.

 

Ewch draw at Seesaw a Classrooms i weld eich tasgau. Joiwch! 

 

Well, good morning Year 6. Here we are at the start of another week. We all hope you had a lovely relaxing weekend and enjoyed the sunshine. 

 

It was a pleasure seeing all of your work last week - you worked extremely hard all week! Well done everyone! We hope you are refreshed after the weekend and ready for another week of work. We have a variety of tasks for you to complete this week; English work, Maths work, Geography, Art and much more. There's also a Taskmaster task for you to complete today.  

 

Our theme this week is 'Where in the World?' Take a look under the 'Home Learning' area where the new timetable has been uploaded. Don't forget about Flipgrid - we put a new question there everyday. It's wonderful to see your smiling faces as you answer questions. You can also watch your friends videos. The link to the place is below.

 

Head over to Seesaw and Classrooms to see your tasks. Enjoy!

 

Hwyl am y tro, 

Staff Blwyddyn 6

Dydd Gwener 24/04/2020

 

Bore da Blwyddyn 6 - mae hi’n fore Dydd Gwener unwaith eto, ac felly yn ddiwedd wythnos arall. Da iawn i chi gyd am gyflwyno gymaint o waith ar Seesaw a Google. Mae Mrs Rose-Jones wedi gweld eich gwaith hefyd - ac wedi ei phlesio gyda’ch ymdrechion!

 

Heddiw byddwch yn cwblhau eich gwaith Iaith (Mr Ffiaidd), drwy ysgrifennu portread. Bydd tasgau Mathemateg, Cwestiwn y Dydd ar Flipgrid a gweithgareddau prynhawn i chi ddewis hefyd. 

 

Yr wythnos nesaf, byddwn yn symud ymlaen i waith newydd, a bydd amserlen newydd i chi erbyn Dydd Llun. 

 

Sicrhewch eich bod yn ymlacio dros y penwythnos, ac yn mwynhau amser gyda’ch teulu. 

 

Good morning Year 6 - it’s Friday once more, and the end of another week. Well done to all of you who have presented so much work on both Seesaw and Google. Mrs Rose-Jones has seen your work, and is impressed and pleased with your efforts.

 

Today, you will complete the final Welsh task of the week, a written portrait of Mr Ffiaidd. There will also be Maths tasks, Question of the Day on Flipgrid and various afternoon activities to choose from. 

 

Next week, we will move on to new work, discussing a new theme and presenting a new timetable, which will be available on Monday morning. 

 

Please ensure that you relax over the weekend, and enjoy the company of the family. 

 

Mwynhewch y penwythnos. 

Hwyl am y tro, 

 

Staff Blwyddyn 6. 

Dydd Iau 23/04/2020

 

Bore da ffrindiau! Gobeithio fod pawb yn iawn - cofiwch, os oes gennych chi gwestiwn am unrhyw waith neu problemau gyda tasgau, fe gewch chi e-bostio’r athrawon i ofyn am gymorth!

 

Heddiw, byddwn yn symud ymlaen gyda’n gwaith Mathemateg (Cyfartaledd) a Iaith (Mr Ffiaidd). Bydd y tasgau hyn ar Seesaw a Google Classroom i chi. Cofiwch i ymateb i gwestiwn y dydd ar Flipgrid, a mwynhau gweithgareddau’r prynhawn. 

 

Hefyd mae gan Miss Davies tasg arbennig i chi gwblhau. Mae hi wedi gosod y cyfarwyddiadau i chi ar Seesaw. Mae gyda chi tan ddiwedd wythnos nesaf (01/05/20) i gwblhau’r dasg. 

 

Hoffen ni ddweud diolch unwaith eto i bawb sy’n cwblhau gwaith ardderchog pob dydd - mae gweld gymaint ohonoch yn cyflwyno gwaith yn wych! Diolch!

 

Good morning everyone! We hope that you are well - remember that if you wish to ask a question or if you’re having problems with any of the work, you can e-mail your teachers to ask for help. 

 

Today, we will be moving on with our Maths and Welsh work. Tasks will be presented on both Seesaw and Google Classrooms. You can also respond to our daily question on Flipgrid, as well as enjoying the afternoon activities. 

 

In addition to this, Miss Davies has set you a special task - the instructions for completing this task are also on Seesaw. You have until the end of next week (01/05/20) to complete the task. 

 

We would like to say thank you once more to all of you who are completing brilliant work every day! It’s great to see so much fantastic work. Thank you!

 

Pob hwyl. Byddwch yn ddiogel, 

 

Staff Blwyddyn 6.

Dydd Mercher 22/04/2020

 

Bore da ffrindiau - gobeithio eich bod chi i gyd yn hapus ac yn iach! Diolch i chi sydd wedi cwblhau gwaith yr wythnos yma, cofiwch dyw e ddim yn rhy hwyr i wneud y gwaith, mae popeth ar Seesaw neu Google Classroom i chi. 

 

Heddiw mae hi’n ddiwrnod arbennig - Diwrnod y Ddaear. Prynhawn yma mae tasg arbennig gyda ni i chi wneud am berson ifanc sy’n trio gwneud y byd yn lle saffach a brafiach i fyw. Rydym yn edrych ymlaen at ddarganfod mwy amdani wrth ddarllen eich gwaith. Efallai hefyd fe gewch chi gyfle i edrych ar y Pick n Mix Awyr Agored mae Miss Thomas wedi ei osod i chi. Efallai y gallwch gwblhau un weithgaredd yn yr awyr agored heddiw hefyd. 

 

Eto heddiw mae tasgau Mathemateg a gwaith Iaith Mr Ffiaidd gyda chi i’w cwblhau. Hefyd, mae cwestiwn newydd i chi ateb ar Flipgrid. Rydyn ni’n dwlu gweld eich wynebau ar Flipgrid yn ateb y cwestiynau! Cofiwch i edrych ar amserlen yr wythnos i weld y tasgau i gyd.

 

Good morning everyone - we hope you are all happy and healthy! Thank you to everyone who has completed work this week. If you are yet to complete any tasks this week, it is not too late. Every task is on Seesaw or Classrooms for you.

 

Today is a special day  - it is Earth Day. This afternoon we have a task for you to complete where you will have to research a specific young person who is trying to ensure the world is a safer and happier place to live. We are looking forward to discovering more about her when we read your work. Maybe you will also have a chance today to complete one of the activities on Miss Thomas’ Pick n Mix menu. Head over to the Outdoor Learning page to see the tasks you can complete.

 

Again today there are Mathematics and Welsh tasks for you to complete. Remember there is also a new question for you to answer on Flipgrid. We love seeing you happy faces on Flipgrid answering questions! Remember to look at the timetable to see all of this week's tasks.

 

Rydym yn edrych ymlaen i weld eich gwaith. 

Staff Blwyddyn 6

Dydd Mawrth, 21/04/2020

 

Bore da Blwyddyn 6! 

 

Diolch yn fawr i chi gyd am eich gwaith ddoe! Mae’n hyfryd i weld gymaint ohonych yn cwblhau gwaith ardderchog - daliwch ati! 

 

Heddiw, byddwn yn symud ymlaen gyda’n gwaith Iaith a Mathemateg - bydd tasgau ar Seesaw i chi unwaith eto. Cofiwch am y cwestiynau a’r testunau trafod ar Flipgrid - mae gweld a’ch clywed yn siarad am waith yn wych! 

 

Edrychwch ar yr amserlen sydd ar y wefan i chi weld yr holl weithgareddau sydd ar gael i chi. Pob lwc!

 

Good morning Year 6!

 

Thank you very much for all of your work! It’s wonderful to see so many of you completing such brilliant work. 

 

Today, we will be continuing with our Welsh and Maths work, where tasks can be found on Seesaw. You can also respond to our daily questions on Flipgrid, it’s great to see and hear from you!

 

Remember to look at the weekly timetable to see all of the activities and tasks that you can complete. Good luck!

Dydd Llun, 20/04/2020

 

Bore da Blwyddyn 6! 

 

Gobeithio eich bod chi i gyd wedi mwynhau gwyliau’r Pasg, ac wedi cymeryd y cyfle i ymlacio a mwynhau. Mae hi’n fore Dydd Llun od ar ôl gwyliau’r Pasg heddiw. Fel arfer byddwn ni’n gyffrous i’ch gweld chi ar yr iard y bore ma ac yn gyffrous i glywed am eich gwyliau Pasg, ond yn hytrach mae’n rhaid i ni gyd aros adref er mwyn cadw’n ddiogel. Ond, rydym dal yn edrych ymlaen i’ch gweld heddiw - ar Seesaw ac ar Flipgrid yn lle! 

 

Mae gwaith wedi ei baratoi i chi am yr wythnos, ceisiwch ei gwblhau os gwelwch yn dda. Gallwch weld gwaith yr wythnos ar yr amserlen. Mae tudalen newydd yn yr ardal ‘Gweithio o’r Cartref’ o’r enw ‘Amserlen yr Wythnos’. Gallwch weld y tasgau rydym wedi eu gosod am yr wythnos i chi. Rydym wedi rhoi digon o dasgau bob dydd i'ch cadw'n brysur, ond cofiwch, does dim rhaid gwneud pob tasg pob dydd. Mae'n bwysig hefyd i dreulio amser gyda'r teulu yn ystod yr amser yma. Eich hapusrwydd chi yw'r peth pwysicaf i ni.

 

Yr wythnos hon, byddwn yn cwblhau gwaith Mathemateg a Iaith (Cymraeg) yn y bore, a byddwn yn parhau i rannu cwestiwn y dydd ar Flipgrid a gweithgareddau thema gyda’r prynhawn. Digon o dasgau i’ch cadw chi’n brysur! 

 

Rydyn ni wir yn edrych ymlaen i’ch gweld chi, ac i weld eich gwaith! 

 

Pob hwyl, 

 

Staff Blwyddyn 6.  

 

Good morning Year 6, 

 

We hope you have enjoyed your Easter holiday, and you had lots of fun and plenty of time to relax. It is a strange post Easter holiday Monday morning today. Normally, we would be excited to greet you in the yard this morning, and eager to hear about your holiday and to see how much you have grown! Unfortunately that isn’t possible today, as it is important that we all stay safe at home. But, we are still excited to see you today on Seesaw and Flipgrid instead!

 

We have prepared this week’s work for you, try and complete as much as you can. You can see this week’s timetable on a new page that is under the ‘Home Learning’ section of the website. We have set plenty of tasks to keep you busy, and many of them won't take as long to complete as the time allocated. But also, remember, you don't have to complete every task every day. It is important during this time at home that you spend time with your family too. Your happiness and wellbeing are most important to us.

 

This week, there is Mathematics and Welsh work for you to complete in the mornings. We will continue to set the question of the day on flipgrid and there will also be a task to complete in the afternoon based on our weekly theme. There are plenty of tasks to keep you busy!

 

We are really looking forward to seeing you and your work!

 

Please send us a message on Seesaw or an email if you need any help.

Staff Blwyddyn 6


 

Dydd Iau, 03/04/2020

 

Bore da Blwyddyn 6!

 

Mae Dydd Gwener wedi cyrraedd. Dyma ein diwrnod olaf cyn gwyliau’r Pasg! Ar ôl heddiw, mae gyda chi pythefnos i ymlacio a mwynhau yng nghwmni eich teulu. 

 

Rydyn ni wedi gosod ychydig o dasgau i chi unwaith eto heddiw - mae’r cyfarwyddiadau ar Seesaw ac ar Classrooms. 

 

Os hoffech rhywbeth i’ch cadw’n brysur dros gwyliau’r Pasg, cofiwch am y gweithgareddau sydd ar y Pick a Mix. Hefyd, ewch i dudalen Dosbarth Dysgu yn yr Awyr Agored i weld syniadau am dasgau gwahanol. Mae Miss Thomas a Miss O’Malley wedi bod yn brysur yn meddwl am dasgau llawn hwyl i chi gwblhau yn yr awyr agored! Byddwn ni’n sicr yn trio rhai o’r tasagu dros y Pasg hefyd. Cofiwch gallwch dal rhannu unrhyw tasgau rydych yn cwblhau ar Seesaw dros y Pasg.🌲🌿🌱🌸🌼☀️

 

Dros y Pasg, gwnewch yn siwr eich bod yn ymlacio ac yn treulio amser gyda’ch teulu. Dwi’n siwr byddwch hefyd yn bwyta wy Pasg neu ddau dros y pythefnos nesaf!

 

Mwynhewch bob eiliad o’ch gwyliau! Cadwch yn ddiogel, a byddwch yn hapus! 😄

 

Hwyl am y tro ffrindiau!

Staff Blwyddyn 6 laughcheekycoolwinklaugh


 

Dydd Iau 02/04/2020:

Bore da, ffrindiau! Mae tasgau newydd wedi ei osod i chi ar Seesaw, Google a Flipgrid eto heddiw, ewch ati pan rydych yn barod. Rydym yn ddiolchgar iawn i chi i gyd sydd wedi bod wrthi yn cwblhau gwahanol dasgau - mae'n hyfryd i glywed gennych, a gweld yr hyn rydych yn ei wneud adref.

 

I weld gwahanol weithgareddau, edrychwch ar Seesaw neu Google Classroom pob dydd i weld tasgau'r diwrnod. Fe gewch chi ebostio eich athrawon os oes gennych chi gwestiynau. Ar Flipgrid, mae cyfle gennych i recordio eich hun, wrth ymateb i wahanol gwestiynau, mae hyn yn ffordd hyfryd i gyflawni tasgau yn gyflym ac i chi weld eich ffrindiau. Bydd cwestiwn newydd i chdi drafod pob dydd!

 

Cofiwch fe gewch chi rannu bob mathau o bethau gyda ni ar Seesaw - efallai eich bod chi wedi cyflawni darn o gelf, mwynhau ymarfer corff neu coginio yn y gegin...beth bynnag yw e, rhannwch gyda ni ar Seesaw. 

 

Hwyl fawr am y tro, 

 

Staff Blwyddyn 6! smileysmileysmiley

Dydd Mercher 01/04/2020

 

Bore da ffrindiau, diolch i chi sydd wedi cwblhau a rhannu gwaith ar Google, Flipgrid a Seesaw. Rydych chi wedi rhannu gymaint o waith ardderchog.  Mae’n hyfryd i weld eich gwaith! 

 

Heddiw, rydym yn parhau gyda'n gwaith Saesneg, ac mae gwaith newydd wedi ei baratoi i chi ar Seesaw a Google, a cwestiwn arall i chi ymateb iddi ar Flipgrid. Os oes gennych unrhyw gwestiwn am y gwaith, fe gewch chi e-bostio Mrs Tomlinson neu Mr Pritchard am gymorth. 

 

Cofiwch mae'r frwydr TTRS yn parhau tan brynhawn Dydd Gwener - mae sgoriau gwych gan rai ohonch chi yn barod!

 

Tra fod cwblhau gwaith ysgol yn bwysig, cofiwch hefyd ei fod yn bwysig i chi ymlacio a mwynhau. Ceisiwch cymeryd cyfle i gyflawni ymarfer corff a threulio amser gyda'ch teuluoedd. laughlaughlaugh

 

Diolch a phob lwc, 

 

Staff Blwyddyn 6.

 

 

Dydd Mawrth, 31/03/2020

 

Bore da Blwyddyn 6!

Sut ydych chi? Gobeithio eich bod i gyd yn hapus ac yn ddiogel adref, a'ch bod chi'n cadw'n brysur. Diolch i bawb sydd wedi rhannu eich gwaith gyda ni. Rydym ni'n dwlu gweld yr hyn rydych yn gwneud adref. Mae gweld eich gwaith gwych yn codi calon!

Rydym wedi postio tasgau i chi wneud heddiw ar Classrooms. Ewch draw i weld beth yw'r tasgau.

 

Cofiwch hefyd i ddarllen eich llyfrau darllen ac ymarfer eich tablau bob dydd. Mae brwydr newydd wedi dechrau ar TTRS heddiw rhwng Dosbarth Mathemateg Mr Pritchard a Dosbarth Mathemateg Mrs Tomlinson. Pwy fydd y dosbarth buddugol am 3.25pm ar Ddydd Gwener ysgwn i?

Hefyd, cofiwch am y Pick and Mix newydd sydd ar y wefan yn y rhan 'Gweithio o'r Cartref'. Gallwch ddewis tasg i wneud o hynny os ydych yn dymuno.  

 

Hwyl am y tro,

Staff Blwyddyn 6 smileysmileysmileysmileysmiley

Dydd Llun, 30/03/2020

 

Bore da Blwyddyn 6!

 

Gobeithio eich bod wedi mwynhau eich penwythnos ac wedi cael amser i ymlacio. Rydym wedi gweld bod rhai ohonoch chi wedi bod yn brysur dros y penwythnos yn pobi cacennau. Diolch am rhoi’r lluniau ar Seesaw i ni cael gweld. Roedd pob cacen yn edrych yn flasus dros ben! Cofiwch i rhoi lluniau o’r hyn rydych yn gwneud ar Seesaw i ni weld. Efallai eich bod wedi pobi cacennau neu coginio dros y penwythnos, neu efallai eich bod wedi mynd am dro gyda’ch teulu - mae croeso i chi rhoi llun o’ch profiadau ar Seesaw.

 

Heddiw mae ychydig o dasgau gwahanol i chi wneud.

 

1. Mathemateg - mae tasg 6 cyflym ar y wefan i chi wneud. Hefyd mae tasg ar Seesaw i chi gael ymarfer lluosi. Cofiwch gallwch ddefnyddio dull Napier neu grid i gwblhau’r cwestiynau lluosi. 

 

2. Flipgrid - mae cwestiwn arall i chi ateb ar Flipgrid. Os ydych yn lawrlwytho’r ap, côd y dosbarth yw pritchard9328

 

3. Taskmaster heddiw yw ‘Gwnewch rhywbeth neis i helpu yn y tŷ heddiw. e.e. Tacluswch eich ystafell gwely.’ Cofiwch i ddangos i ni beth wnaethoch ar Seesaw. 

 

4. Today we will be starting a unit of work called ‘The Piano’. We will set many tasks throughout the week, and at the end you will have to write a short story. Today you must watch the video called ‘The Piano’ - we have put a link to the video under this message.

 

Task 1 - You will find this task on Seesaw under the Activities tab. After watching the video (maybe you would like to watch it 2 or 3 times) we want you to write down your first thoughts about what is happening in the video. Who is the man sat playing the piano? Who are the others that appear in the video? What do you think is happening?

 

Task 2 - You will find this task on Seesaw also. 

Role on the Wall - We want you to think of adjectives, vocabulary, idioms and similes to describe the man. Remember on the inside of the outline we explain how he is feeling, and on the outside we explain how he looks. Try and use a thesaurus to up-level your adjectives. There is a link to an online thesaurus under this message. 

 

Rydym yn edrych ymlaen i weld eich gwaith heddiw ac yn gobeithio y byddwch yn cael hwyl yn eu cwblhau. Pob lwc!

Dydd Iau, 26/03/2020

 

Bore da ffrindiau.
Diolch eto am eich waith ffantastig - mae’n bleser i weld yr holl waith sydd yn mynd ar Seesaw!
Heddiw mae ychydig o dasgau i chi gwblhau.

Mathemateg:
Mae ychydig o dasgau Mathemateg gyda chi i gwblhau. Yn y ffeil Cwestiynau y Dydd mae 6 Cyflym gyda chi i’w gwblhau. Byddwn yn rhoi 6 Cyflym newydd i fyny bob dydd. Wrth gwblhau’r cwestiynau, amserwch eich hunain. Yna gallwch weld os ydych chi’n cwblhau’r cwestiynau yn gyflymach bob dydd. Cofiwch i nod eich amser ar eich gwaith wrth ei roi ar Seesaw.

Mae hefyd tasg adio Mathemateg ar Seesaw i chi gwblhau. Cofiwch i ddangos eich gwaith cyfrifo wrth ddatrys y cwestiynau.

Flipgrid:
Mae 3 cwestiwn i chi ateb ar Flipgrid. Os nad ydych wedi gwneud eto, beth am glicio ar y linc isod ac ateb y cwestiynau. Mae rhai yn Gymraeg a rhai yn Saesneg. Gallwch weld atebion eich ffrindiau hefyd!

Bwydlen Pick and Mix:
Beth am ddewis dasg i’w wneud o’r fwydlen heddiw? Rydyn ni’n edrych ymlaen i weld beth rydych chi’n dewis. Mae linc i’r dudalen Pick and Mix isod.

Iechyd a Lles:
Ydych chi wedi bod yn gwneud Ymarfer Corff gyda Joe Wicks ar Youtube bob bore? Mae linc i’w dudalen Youtube ar y dudalen Iechyd a Lles ar y wefan. Edrychwch hefyd am y fideos cadw’n heini gan Mrs Cambourne (athrawes Addysg Gorfforol/Chwaraeon yn Rhydywaun.) Beth am gadw’n heini gyda Mrs Cambourne heddiw?

Rydym yn edrych ymlaen i weld y gwaith rydych yn gwneud heddiw. Mae hi’n ddiwrnod hyfryd unwaith eto, felly gobeithio y gewch chi gyfle i fwynhau yn yr haul rhywbryd heddiw.

Hwyl am y tro!

Dydd Mercher, 25/03/2020 
 

Mae’n ddiwrnod braf unwaith eto, gobeithio y cewch chi gyfle i fod tu allan heddiw (gan gadw at y rheolau newydd wrth gwrs!)
Mae ychydig o dasgau hoffwn eich bod chi'n gwneud heddiw os yn bosib.

1. Bydd sialens Taskmaster newydd i chi ar Seesaw ac ar y dudalen Taskmaster draw ar y wefan. (A new Taskmaster challenge - it will be uploaded on Seesaw and the Taskmaster page on the website.)

2. Hoffwn i chi ateb y cwestiynau rydym wedi gosod ar Flipgrid. Bydd rhaid i chi fewngofnodi gyda’ch ebost ysgol. Rydym yn edrych ymlaen i weld eich fideos! (Click on the Flipgrid link below, login with your email and leave a video message answering the questions.)
Mathemateg: Edrychwch ar y dudalen ‘I See Maths’. Mae tri sialens yna i chi drio nawr. Gwyliwch y fideo, triwch y sialens ac uwchlwythwch eich gwaith i Seesaw. Efallai bydd y dasg yn anodd gan fod angen defnyddio sgiliau rhesymu - os oes angen help, gallwch anfon neges i ni ar ebsot neu Seesaw. (Look at the I See Maths page on the website and try the challenges. If you complete them, upload a picture to Seesaw. If you need any help then remember to send us a message.)

3. Hefyd bydd task ‘6 cyflym’ yn mynd yn y ffeil ‘Cwestiynau y Dydd’. Tynnwch lun o’ch gwaith ar ôl ei gwblhau a’i rhoi ar Seesaw. Hoffwn i chi amseru eich hun i weld faint mae’n cymryd i ateb y 6 cwestiwn. Yna gallwch weld os ydych yn ateb y cwestiynau yn gyflymach bob dydd. Rhowch eich amser ar eich atebion wrth rhoi nhw ar Seesaw. (There will also be some Maths questions to complete every day in ‘Cwestiynau y Dydd’. Time yourself completing the questions - can you complete them quicker everyday? Upload your answers and time to Seesaw.)

Cofiwch hefyd, am y seswin Ymarfer Corff mae Joe Wicks yn gwneud ar youtube am 9am bob dydd. Mae linc i’r dudalen yn y ffeil Chwaraeon sydd yn y ffeil Iechyd a Lles. Hefyd, yn y ffeil chwaraeon mae fideos i gadw’n heini yn Gymraeg gyda un o athrawon chwaraeon Rhydywaun. Ei henw yw Mrs Cambourne (ac mae hi’n hyfryd!) - efallai hoffech chi gwblhau’r fideo cadw’n heini yma hefyd yn ystod y dydd. Dwi’n siwr byddech yn gweld Mr Cambourne yn y fideos hefyd - mae Mr Cambourne hefyd yn addysgu chwaraeon yn Rhydywaun. Efallai bydd Mrs Cambourne neu Mr Cambourne yn un o’ch athrawon blwyddyn nesaf!

Gobeithio eich bod i gyd yn hapus - rydyn ni i gyd yn eich colli yn fawr iawn. Ond, mae gweld eich gwaith a gweld chi’n cwblhau tasgau bob dydd yn rhoi gwên ar ein wynebau. 😁😁😁😁

Dydd Llun 23/03/2020

Bore da Blwyddyn 6!

Gobeithio eich bod chi i gyd yn iawn ac wedi cael cyfle i ymlacio dros y penwythnos.
Rydyn ni wedi uwch-lwytho ychydig o dasgau i chi gwblhau ar Seesaw os oes gennych chi gyfle i’w gwneud.

Y tasgau sydd ar Seesaw yw;
1. English Reading - read a page of your English book with fluency and expression.
2. Darllen Cymraeg - darllenwch tudalen o’ch llyfr Cymraeg gyda mynegiant a rhuglder.
3. TTRS - chwarae cwpl o gemau ar Times Tables Rockstars a uwch-lwythwch eich sgôr uchaf fel ‘screenshot’ ar Seesaw os yn bosib.
4. Anifeiliaid Sŵ Caeredin - edrychwch ar y fideos byw o gartrefi’r anifeiliaid yn Sŵ Caeredin. Beth ydych chi’n gweld? Pa anifail yw eich hoff un? Ydych chi’n gweld unrhyw beth diddorol?

Cofiwch ei bod hi’n bwysig i ymlacio yn ystod y dydd ac i wneud ychydig o ymarfer corff. Gallwch hefyd gwblhau tasgau i helpu o amgylch y tŷ! Os ydych yn gwneud unrhyw weithgaredd, cofiwch i dynnu llun neu cymryd fideo a’u huwchlwytho i Seesaw. Rydyn ni’n edrych ymlaen i weld beth rydych chi’n gwneud adref.

 

Rydym wedi anfon eich côd Seesaw at eich rhieni. Os oes unrhyw broblem, ebsotiwch ni a wnewn ni anfon eich logins at eich ebost ysgol.

Mrs T: cpritchard@santestudful.merthyr.sch.uk

Mr P: opritchard@santestudful.merthyr.sch.uk

Hwyl am y tro!
Mrs Tomlinson 😁 a Mr Pritchard 😁

 

 

Top