Menu
School Logo
Language
Search

Neges y Dydd/Today's Message

03/04/20

Bore da ffrindiau! Rydyn ni wedi cyrraedd diwedd y tymor! Dydy hi ddim yn teimlo fel diwedd y tymor, ac rydw i'n gweld eisiau chi gyd, ond fe fydda i'n cadw yng nghyswllt dros y Pasg. Croeso i chi ddanfon unrhyw luniau o beth rydych wedi bod yn gwneud dros y Pasg ataf, rydw i wrth fy modd yn gweld eich lluniau! Mwynhech eich gwyliau Pasg, efallai wnai uwchlwytho lluniau o'n gwyliau Pasg ni, er nad ydynt yn gallu mynd unrhywle. Gobeithio byddech yn mwynhau a gobeithio bydd y tywydd yn braf er mwyn i chi gael chwarae yn yr ardd!

 We've reached the end of term! It doesn't feel like the end of term though, and I miss you all, but I will keep in touch over Easter. You're welcome to send me pictures of your Easter antics, I love seeing your pictures and it really does make me smile! Enjoy your Easter holidays, I may even upload some pictures of my Easter break, even though we cant go anywhere. I hope you enjoy the Easter break and hopefully the weather will be nice for you to play out the garden!

 

Hwyl am y tro, a Pasg hapus!

Cadwch yn ddiogel

 

Bye for now, and Happy Easter!

Stay safe

 

Mrs Solik 

02/04/20

Bore da ffrindiau! Rydw i wedi llwytho gweithgareddau newydd i chi wneud ar Seesaw, un mathemateg ac un darllen a deall. Dyma'r gweithgaredau olaf rydw i'n mynd i llwytho tan ar ol gwyliau Pasg, fell bydd cyfle gyda chi i mwynhau'r tywydd braf a pheidio becso am gwaith. Cadwch lygaid ar Facebook yr ysgol yfory, efallai gwlewch chi lun ohonoch chi neu eich ffrindiau!

I've uploaded two new activities onto Seesaw for you, a maths activity and a reading comrehension (I've put the English translation under the work to help). These will be the last activities I'll be uploading until after the Easter holidays, so hopefully you'll have a chance to enjoy the sunshine and not worry about work. Keep an eye on the school's Facebook page tomorrow, maybe you'll see your picture or some of your friends!

Hwyl am y tro

Mrs. Solik 

01/04/20

Prynhawn da ffrindiau! Rydw i wedi bod yn brysur iawn heddiw! Rydw i wedi bod am dro gyda Dotty, yn helpu Ruby gyda gwaith ysgol, ac edrych trwy eich holl luniau a gwaith ar Seesaw. Beth ydych chi wedi bod yn gwneud heddiw? Mae rhai ohonoch chi wedi bod yn brysur iawn ar Seesaw heddiw, da iawn chi!

 

I've been really busy today! I've taken Dotty for a walk, helped Ruby with her school work and looking through all of your photos and work on Seesaw . What have you been doing today? Some of you have been really busy on Seesaw, brilliant work!

Hwyl am y tro

Mrs Solik 

31/03/20

Wel ffrindiau, mae un o'ch ffrindau yn y dosbarth wedi dathlu penblwydd rhai dyddiau yn ol, ac nid oedden ni wedi dymuno penblwydd hapus iddi! Beth am i chi tynnu llun hyfryd i Merida ar gyfer ei Phenblwydd? Neu danfonwch llun neu fideo yn dymuno penblwydd hapus iddi?

Wel ffrindiau, one of your friends in class celebrated her birthday a few days ago, and we weren't able to wish her a Happy Birthday! Can you draw a picture for Merida for her Birthday? Or send me a picture or video wishing her a Happy Birthday?

Ar ol 3....1...2....3
Penblwydd hapus i ti,
Penblwydd hapus i ti,
Penblwydd hapus i Merida, 
Penblwydd hapus i ti!!

30/03/20

Helo ffrindiau! Wythnos arall heb ysgol, a bore 'ma roeddwn i'n gweld eisiau chi gyd! Mae'n rhyfedd peidio bod yn yr ysgol a ddim yn eich gweld chi, ond mae rhai ohonoch chi wedi codi fy nghalon heddiw! Rydw i wedi gweld rhai o'ch hoff degannau a'r pethau sydd yn bwysig i chi, ac roedd o wedi gwneud i mi wenu o glust i glust! Rydw i wedi gosod llun o fy anifeiliad anwes ar ol i Emilia danfon llun o'i ci hi i mi, gobeithio wnaiff o gwneud i chi wenu! Oes anifeiliad anwes gyda chi? Cadwch lygaid ar Seesaw yn ystod yr wythnos, byddaf yn uwchlwytho mwy o weithgareddau i'ch cadw chi'n brysur.

Another week without school, and this morning I was really missing you all! It's strange not being in school and not seeing you, but some of you have really lifted my spirits today! I've seen some of your toys and things that are important to you, and it made me smile from ear to ear! I've put a picture up of my pets after Emilia sent me a lovely photo of her with her dog, hopefully it will make you smile! Have you got any pets? Keep an eye on Seesaw throughout the week, I'll be uploading some more activities to keep you busy.

Hwyl am y tro

Mrs Solik 

Dyma Pepper, Salt a Dotty

Dyma Pepper, Salt a Dotty 1

27/03/20

Helo ffrindiau! Sut ydych chi heddiw? Rydw i wedi bod yn lwcus iawn ac wedi derbyn llwyth o luniau ohonoch chi yn mwynhau'r tywydd braf! Cadwch lygaid ar tudalen Facebook yr ysgol Dydd Gwener nesaf, efallai fe welwch chi eich lluniau yno! Ydych chi wedi gweld eich llun neu gwaith ar ein Facebook heddiw?

Heddiw rydw i wedi bod yn helpu Ruby gwneud ei gwaith ysgol hi, mae hi wedi bod yn ysgrifennu cerdd am y Pasg. Yfory, mae hi'n Ddydd Sadwrn (hwre!) ac rydyn ni'n mynd i fynd am dro gyda Dotty eto. Gan ei fod hi'n benwythnos, ac i godi eich calonnau ar Ddydd Gwener, rydw i wedi gadael linc i un o hoff ganeuon ein dosbarth ar hyn o bryd, ewch yno i wylio'r fideo a chanu gyda Cyw!

 

Helo ffrindiau! How are you today? I've been really lucky today and have recieved lots of pictures of some of you enjoying this lovely weather! Keep an eye on our school's Facebook page next Friday, maybe you'll see your pictures! Have you seen your picture or work this week on our Facebook?

Today I've been helpig Ruby with her school work, she's been writing a poem about Easter. Tomorrow its Saturday (yey!) and we will be taking Dotty for another walk. As it's the weekend, and to lift your spirits, I've left the link to one of our class' favourite songs at the moment, so why not go watch the video and singalong with Cyw!

Hwyl am y tro!

Mrs Solik

 

https://youtu.be/cqtyE5Ms8OE

26/03/20

Helo ffrindiau! Dwi'n hwyr yn uwchlwytho neges y dydd heddiw, rydw i wedi bod ar y stepen drws yn rhoi clap mawr i'r holl bobol sydd yn gweithio'n galed iawn yn ystod yr amser yma. Oeddech chi wedi ymuno yn y clapio?

Rydw i wedi gweld sawl peth newydd ar Seesaw, rhai ohonoch chi wedi cyflawni gweithgareddau newydd ac eraill wedi bod yn brysur yn danfon lluniau i mi. Da iawn i bawb sydd wedi gwenud gwaith hyd at hyn. Rydw i wedi danfon neges atoch chi ar Seesaw, os nad ydych wedi gweld y neges/ negeseuon diweddarach, a wnewch chi ebostio fi os gwelwch yn dda. (l.solik@santestudful.merthyr.sch.uk)

Diolch

Mrs Solik

 

Helo ffrindiau! Sorry I'm late uploading a message today, I've been on the doorstep joining in the round of applause for all of the people working hard right now. Did you join in with the round of applause?

I've seen lots of new things on Seesaw today, some of you have been completing the activities, while others have been busy sending me photos of your day. Well done to everyone that's completed some activities so far!

I've sent a few messages through Seesaw, if you haven't seen these messages can you please email me (l.solik@santestudful.merthyr.sch.uk).

Diolch 

Mrs Solik 

25/03/20

Prynhawn da ffrindiau. Gobeithio bod pawb yn cadw'n ddiogel? Rydw i wedi bod yn brysur iawn dros y dyddiau diwethaf yn uwchlwytho pethau newydd i Seesaw i chi cael gwneud, ewch yno i weld y gweithgareddau newydd rydw i wedi uwchlwytho. Heddiw rydw i wedi bod yn lliwio enfys yn yr ardd gyda Ruby. Rydw i wedi gweld sawl enfys hardd yn ffenestri pobol yn ddiweddar, ydych chi wedi creu un? Os nad ydych, ydych chi'n gallu creu enfys hardd i rhoi yn ffenest eich ty chi? Uwchlwythwch y llun i Seesaw i mi cael gweld :) Rydw i'n mynd i adael can yr enfys yma i'ch helpu. Hwyl am y tro!

 

Prynhawn da ffrindiau. I hope everyone is keeping safe? I've been busy the last few days uploading new things to Seesaw for you, go and have a look at the new activities. Today I've been colouring a rainbow with Ruby. I've seen lots of rainbows in people's windows lately, have you made one? If not, could you make one to put in your window? Remeber to upload the picture to Seesaw for me to see :) I'm going to leave the link to Cyw's rainbow song to help you. Bye for now! 

 Mrs Solik 

 

 

Can yr enfys ->  https://www.youtube.com/watch?v=A-fs5JB_b7E 

23/03/20

Bore da ffrindiau! Mae Mrs Solik wedi bod am dro lan y mynydd gyda fy nghi, Dotty, bore 'ma. Cadwch lygaid ar Seesaw a wefan yr ysgol prynhawn yma, gobeithio gallai rhoi fideo fynny I chi cael gweld fy niwrnod.

Bore da ffrindiau! I've been for a walk up the mountain with my dog, Dotty, this morning. Keep an eye on Seesaw and the school website this afternoon, hopefully I'll be able to upload a video of my day
Picture 1

19/03/2020

Prynhawn da pawb. Heddiw rydyn ni wedi bod yn creu cwningen Pasg a chanu gyda Cyw. Croeso i chi fynd i'r wefan i ddysgu can newydd.

 

Today we have been making easter bunnies and singing some of our favourite songs with Cyw! Head over to their website to have a listen, and aybe you could learn a new song too!

 

https://cyw.cymru/

18/03/2020

Prynhawn da! Heddiw rydyn ni wedi bod yn creu cerdyn ar gyfer Sul y Mamau. Rydw i wedi llwytho llun i Seesaw er mwyn i chi lliwio. Da iawn i bawb sydd wedi bod yn gwneud y gweithgareddau hyd at hyn, cadw ati!

 

Prynhawn da! Today we have been making Mother's Day cards. I have uploaded a picture to Seesaw for you to colour. Well done to everyone that has completed some of the activities I have already uploaded to Seesaw, keep it up!

Mrs Solik

Top