Menu
School Logo
Language
Search

Neges y Dydd/Today's Message

Helo ffrindiau!

Still image for this video
Fideo cyflym I ddweud helo i'n ffrindiau newydd yn barod ar gyfer mis Medi!
A quick video to say hello to all our new friends ready for September!

08/06/20

Olá ffrindiau!

Rydw i wedi danfon neges am gweithgareddau yr wythnos i chi ar Seesaw, ewch yno i ddarllen am beth ydym yn mynd i wneud yr wythnos hon. Hefyd mae yno linc i'n stori newydd... tybed pa stori yr ydym yn mynd i ddarllen wythnos hon?

 

I've sent you all a message through Seesaw aboutthis weeks work, head over to have a look and see what we're going to be doing this week. Also, I've uploaded a link for our new story.... I wonder what story we will be reading this week?

 

Hwyl am y tro x

Bore da ffrindiau! Croeso nol i hanner tymor olaf y flwyddyn! Ydych chi wedi mwynhau eich hanner tymor? Wythnos hon mae gennym ni rhywbeth hwyl i chi wneud. Rydym yn mynd i edrych ar Brasil a'r carnifal! Rydw i wedi llwytho'r holl gywbodaeth ar Seesaw i chi, gobeithio fyddech chi'n mwynhau!

 

Bore da ffrindiau! Welcome back to our final half term of the year! Have you enjoyed your half term? This week, we have something fun for you to do. We are going to look at Brazil and the carnival! I've uploaded all of the information to Seesaw for you, I hope you'll enjoy!

Bore da ffrindiau! Mae'r haul yn tywynnu'n braf heddiw, ac maefy nghalon wedi codi wrt gweld eich holl luniau! Bore da ffrindiau, the sun is shining and it's really lifted my spirits seeing all of your lovely photos!

Bore da ffrindau! Sut ydych chi heddiw? Rydw I wedi danfon neges atoch trwy Seesaw ar gyfer gweithgareddau heddiw, ewch yno I weld beth sydd ar gael. Rydw I hefyd wedi danfon linc can Cyw I ddweud Diolch, os hoffech gallech ddysgu'r gan a danfon fideo ohonoch chi'n canu gyda Cyw?

 

Bore da ffrindiau! How are you today? I've sent you all a message on Seesaw with today's activities, head over to see what's there. I've also sent a link to Cyw's song to say Diolch, maybe you can learn it and send me a video of you singing along with Cyw?

 

https://www.youtube.com/watch?v=rUx99Pg-mp4&list=PLO-DjoHO6NpjGqwmAjnnLHPFrQg7-QLe4&index=2

Hwyl am y tro ffrindiau

Well ffrindiau, drychwch ar y gwaith arbennig mae rhai o'n ffrindiau wedi gwneud! Mae'n nhw wedi bod yn brysur yn labelu rhannau Mili Malwen! Arbennig! Look at some of the lovely work our ffrindiau have been doing! They've been busy labeling Mili Malwens parts! Excellent!

Wel ffrindiau, dwi'n meddwl bod Picasso's y dyfodol yn ein dosbarth ni! Drychwch ar yr holl frogaod ffantastig yma! Beth ydych chi'n meddwl ffrindiau, oes lluniau gwych yma? Well ffrindiau, I think the Picasso's of the future are in our classroom! Look at all of these fantastic frogs! What do you think, aren't they fantastic?

Dyma 2 fideo sydd wir wedi codi fy nghalon heddiw! Mae'n hyfryd gweld chi yn mwynhau'r tasgau yn y ty! Here's 2 videos that have really cheered me up today! It's so lovely seeing you all enjoying the tasks at home!

Still image for this video

carwyn kandinsky.mp4

Still image for this video

Helo ffrindiau! Rydych chi wedi bod yn brysur heddiw! Mae llawer o luniau a gwaith gwych wedi dod ataf ar Seesaw! Ydych chi'n gwybod pwy arall sydd wedi bod yn brysur? Miss Thomas a Miss O'Malley! Mae'n nhw wedi bod yn yr ysgol yn gweithio ar y dosbarth awyr agored, ewch draw i negeseuon Seesaw i weld! Waw you've all been so busy today! I've had lots of lovely pictures and work sent to me through Seeaw! Do you know who else has been busy? Miss Thomas and Miss O'Malley! Head over to messages on Seesaw to see, they've been busy working on our outdoor classroom.

Dyma rhai o fy hoff luniau o Seesaw heddiw! Cadw ati ffrindiau, mae'r holl luniau yma wir yn nghodi fy nghalon! Here's some of my favourite pictures from Seesaw today! Keep at it ffrindiau, all of these pictures are really lifting my spirits!

Dyma rhai o'r lluniau rydw i wedi gweld ar Seesaw heddiw. Gwaith gwych gan bob un ohonych chi! Mae Dexter hefyd wedi bod yn brysur, beth sydd ganddo yn y tanc? Here's some of the pictures I've seen on Seesaw today. Excellent work from all of you! Dexter has also been busy today, I wonder what he's got in the tank? Da iawn pawb!

Mae Emily wedi bod yn arsylwi ar y pethau sydd yn newid yn yr ardd. Emily has been looking at how things have changed in the garden. Gwych Emily !

Still image for this video

Rhai o gwaith arbennig ein ffrindiau rydw i wedi gweld ar Seesaw dros y dyddiau diwethaf. Da iawn i bob un ohonoch chi sydd wedi llwytho gwaith, rydw i mor hapus! Here's some of our friends work that I've seen on Seesaw over the last few days. Da iawn to everyone thats uploaded work, I'm so happy with you all!

22/04/20

Helo ffrindiau! Sut ydych chi wedi bod yn dathlu diwrnod y ddear heddiw? Rydw i wedi bod ar Seesaw ac wedi gweld rhai o'ch lluniau hyfryd, da iawn chi! Rydw i wedi bod yn brysur yn plannu planhigion yn yr ardd, ewch draw i negeseuon Seesaw i weld. Hwyl am y tro!

Helo ffrindiau! How have you been celebrating Earth day today? I've been over to Seesaw and have seen some of your lovely pictures, da iawn chi! I've been busy planting some new flowers in the garden, head over to messages on Seesaw to have a look. Hwyl am y tro! 

Da iawn i bawb sydd wedi llwytho gwath ar Seesaw heddiw! Dyma rhai o fy hoff rhai heddi. Well done to everyone thats uploaded work to Seesaw today! Here are some of my favourites

20/04/2020

Helo ffrindiau! Tymor newydd wedi dechrau, a ninnau dal ddim yn yr ysgol. Gobeithio bod pawb wedi bod yn cadw'n ddiogel ac wedi bod yn mwynhau'r gwyliau Pasg? Ar ôl ail ystyried ein strwythyr addysgu o'r ty, rydym wedi penderfynnu rhoi mwy o strwythyr i'n gweithgareddau wrth symud ymlaen. Gobeithio fe fydd hyn yn eich helpu chi i gadw strwythyr ar eich dydd. Ein thema fydd 'Bwystfilod Bychain', croeso i chi gynnig unrhyw syniadau sydd gennych chi neu eich plant ar y thema, er mwyn i ni gynllunio ein gweithgareddau. Ewch draw i Seesaw, rydw i wedi lanlwytho gweithgaredd newydd i chi, ac hefyd wedi danfon neges i chi gyda stori. Os oes gennych unrhyw broblemau yn defnyddio Seesaw a fyddwch mor garedig ac ebostio os gwelwch yn dda? Diolch

 

Hello ffrindiau! A new term, and we still find ourselves at home. I hope everyone has been keeping safe and enjoying the Easter holidays? After reconsidering our structure for home learning, we have decided to give our home learning a little more structure moving forward. Hopefully this will help you to keep more of a routine on your day. Our theme for the next term is 'Minibeasts', you're more than welcome to share any ideas you or your child may have surrounding this theme to help us with our planning. Head over to Seesaw, I've uploaded a new activity for you and sent you a message with a story in it. Please, if you have any problems using Seesaw please email me. Diolch

 

l.solik@santestudful.merthyr.sch.uk

03/04/20

Bore da ffrindiau! Rydyn ni wedi cyrraedd diwedd y tymor! Dydy hi ddim yn teimlo fel diwedd y tymor, ac rydw i'n gweld eisiau chi gyd, ond fe fydda i'n cadw yng nghyswllt dros y Pasg. Croeso i chi ddanfon unrhyw luniau o beth rydych wedi bod yn gwneud dros y Pasg ataf, rydw i wrth fy modd yn gweld eich lluniau! Mwynhech eich gwyliau Pasg, efallai wnai uwchlwytho lluniau o'n gwyliau Pasg ni, er nad ydynt yn gallu mynd unrhywle. Gobeithio byddech yn mwynhau a gobeithio bydd y tywydd yn braf er mwyn i chi gael chwarae yn yr ardd!

 We've reached the end of term! It doesn't feel like the end of term though, and I miss you all, but I will keep in touch over Easter. You're welcome to send me pictures of your Easter antics, I love seeing your pictures and it really does make me smile! Enjoy your Easter holidays, I may even upload some pictures of my Easter break, even though we cant go anywhere. I hope you enjoy the Easter break and hopefully the weather will be nice for you to play out the garden!

 

Hwyl am y tro, a Pasg hapus!

Cadwch yn ddiogel

 

Bye for now, and Happy Easter!

Stay safe

 

Mrs Solik 

02/04/20

Bore da ffrindiau! Rydw i wedi llwytho gweithgareddau newydd i chi wneud ar Seesaw, un mathemateg ac un darllen a deall. Dyma'r gweithgaredau olaf rydw i'n mynd i llwytho tan ar ol gwyliau Pasg, fell bydd cyfle gyda chi i mwynhau'r tywydd braf a pheidio becso am gwaith. Cadwch lygaid ar Facebook yr ysgol yfory, efallai gwlewch chi lun ohonoch chi neu eich ffrindiau!

I've uploaded two new activities onto Seesaw for you, a maths activity and a reading comrehension (I've put the English translation under the work to help). These will be the last activities I'll be uploading until after the Easter holidays, so hopefully you'll have a chance to enjoy the sunshine and not worry about work. Keep an eye on the school's Facebook page tomorrow, maybe you'll see your picture or some of your friends!

Hwyl am y tro

Mrs. Solik 

01/04/20

Prynhawn da ffrindiau! Rydw i wedi bod yn brysur iawn heddiw! Rydw i wedi bod am dro gyda Dotty, yn helpu Ruby gyda gwaith ysgol, ac edrych trwy eich holl luniau a gwaith ar Seesaw. Beth ydych chi wedi bod yn gwneud heddiw? Mae rhai ohonoch chi wedi bod yn brysur iawn ar Seesaw heddiw, da iawn chi!

 

I've been really busy today! I've taken Dotty for a walk, helped Ruby with her school work and looking through all of your photos and work on Seesaw . What have you been doing today? Some of you have been really busy on Seesaw, brilliant work!

Hwyl am y tro

Mrs Solik 

31/03/20

Wel ffrindiau, mae un o'ch ffrindau yn y dosbarth wedi dathlu penblwydd rhai dyddiau yn ol, ac nid oedden ni wedi dymuno penblwydd hapus iddi! Beth am i chi tynnu llun hyfryd i Merida ar gyfer ei Phenblwydd? Neu danfonwch llun neu fideo yn dymuno penblwydd hapus iddi?

Wel ffrindiau, one of your friends in class celebrated her birthday a few days ago, and we weren't able to wish her a Happy Birthday! Can you draw a picture for Merida for her Birthday? Or send me a picture or video wishing her a Happy Birthday?

Ar ol 3....1...2....3
Penblwydd hapus i ti,
Penblwydd hapus i ti,
Penblwydd hapus i Merida, 
Penblwydd hapus i ti!!

30/03/20

Helo ffrindiau! Wythnos arall heb ysgol, a bore 'ma roeddwn i'n gweld eisiau chi gyd! Mae'n rhyfedd peidio bod yn yr ysgol a ddim yn eich gweld chi, ond mae rhai ohonoch chi wedi codi fy nghalon heddiw! Rydw i wedi gweld rhai o'ch hoff degannau a'r pethau sydd yn bwysig i chi, ac roedd o wedi gwneud i mi wenu o glust i glust! Rydw i wedi gosod llun o fy anifeiliad anwes ar ol i Emilia danfon llun o'i ci hi i mi, gobeithio wnaiff o gwneud i chi wenu! Oes anifeiliad anwes gyda chi? Cadwch lygaid ar Seesaw yn ystod yr wythnos, byddaf yn uwchlwytho mwy o weithgareddau i'ch cadw chi'n brysur.

Another week without school, and this morning I was really missing you all! It's strange not being in school and not seeing you, but some of you have really lifted my spirits today! I've seen some of your toys and things that are important to you, and it made me smile from ear to ear! I've put a picture up of my pets after Emilia sent me a lovely photo of her with her dog, hopefully it will make you smile! Have you got any pets? Keep an eye on Seesaw throughout the week, I'll be uploading some more activities to keep you busy.

Hwyl am y tro

Mrs Solik 

Dyma Pepper, Salt a Dotty

27/03/20

Helo ffrindiau! Sut ydych chi heddiw? Rydw i wedi bod yn lwcus iawn ac wedi derbyn llwyth o luniau ohonoch chi yn mwynhau'r tywydd braf! Cadwch lygaid ar tudalen Facebook yr ysgol Dydd Gwener nesaf, efallai fe welwch chi eich lluniau yno! Ydych chi wedi gweld eich llun neu gwaith ar ein Facebook heddiw?

Heddiw rydw i wedi bod yn helpu Ruby gwneud ei gwaith ysgol hi, mae hi wedi bod yn ysgrifennu cerdd am y Pasg. Yfory, mae hi'n Ddydd Sadwrn (hwre!) ac rydyn ni'n mynd i fynd am dro gyda Dotty eto. Gan ei fod hi'n benwythnos, ac i godi eich calonnau ar Ddydd Gwener, rydw i wedi gadael linc i un o hoff ganeuon ein dosbarth ar hyn o bryd, ewch yno i wylio'r fideo a chanu gyda Cyw!

 

Helo ffrindiau! How are you today? I've been really lucky today and have recieved lots of pictures of some of you enjoying this lovely weather! Keep an eye on our school's Facebook page next Friday, maybe you'll see your pictures! Have you seen your picture or work this week on our Facebook?

Today I've been helpig Ruby with her school work, she's been writing a poem about Easter. Tomorrow its Saturday (yey!) and we will be taking Dotty for another walk. As it's the weekend, and to lift your spirits, I've left the link to one of our class' favourite songs at the moment, so why not go watch the video and singalong with Cyw!

Hwyl am y tro!

Mrs Solik

 

https://youtu.be/cqtyE5Ms8OE

26/03/20

Helo ffrindiau! Dwi'n hwyr yn uwchlwytho neges y dydd heddiw, rydw i wedi bod ar y stepen drws yn rhoi clap mawr i'r holl bobol sydd yn gweithio'n galed iawn yn ystod yr amser yma. Oeddech chi wedi ymuno yn y clapio?

Rydw i wedi gweld sawl peth newydd ar Seesaw, rhai ohonoch chi wedi cyflawni gweithgareddau newydd ac eraill wedi bod yn brysur yn danfon lluniau i mi. Da iawn i bawb sydd wedi gwenud gwaith hyd at hyn. Rydw i wedi danfon neges atoch chi ar Seesaw, os nad ydych wedi gweld y neges/ negeseuon diweddarach, a wnewch chi ebostio fi os gwelwch yn dda. (l.solik@santestudful.merthyr.sch.uk)

Diolch

Mrs Solik

 

Helo ffrindiau! Sorry I'm late uploading a message today, I've been on the doorstep joining in the round of applause for all of the people working hard right now. Did you join in with the round of applause?

I've seen lots of new things on Seesaw today, some of you have been completing the activities, while others have been busy sending me photos of your day. Well done to everyone that's completed some activities so far!

I've sent a few messages through Seesaw, if you haven't seen these messages can you please email me (l.solik@santestudful.merthyr.sch.uk).

Diolch 

Mrs Solik 

25/03/20

Prynhawn da ffrindiau. Gobeithio bod pawb yn cadw'n ddiogel? Rydw i wedi bod yn brysur iawn dros y dyddiau diwethaf yn uwchlwytho pethau newydd i Seesaw i chi cael gwneud, ewch yno i weld y gweithgareddau newydd rydw i wedi uwchlwytho. Heddiw rydw i wedi bod yn lliwio enfys yn yr ardd gyda Ruby. Rydw i wedi gweld sawl enfys hardd yn ffenestri pobol yn ddiweddar, ydych chi wedi creu un? Os nad ydych, ydych chi'n gallu creu enfys hardd i rhoi yn ffenest eich ty chi? Uwchlwythwch y llun i Seesaw i mi cael gweld :) Rydw i'n mynd i adael can yr enfys yma i'ch helpu. Hwyl am y tro!

 

Prynhawn da ffrindiau. I hope everyone is keeping safe? I've been busy the last few days uploading new things to Seesaw for you, go and have a look at the new activities. Today I've been colouring a rainbow with Ruby. I've seen lots of rainbows in people's windows lately, have you made one? If not, could you make one to put in your window? Remeber to upload the picture to Seesaw for me to see :) I'm going to leave the link to Cyw's rainbow song to help you. Bye for now! 

 Mrs Solik 

 

 

Can yr enfys ->  https://www.youtube.com/watch?v=A-fs5JB_b7E 

23/03/20

Bore da ffrindiau! Mae Mrs Solik wedi bod am dro lan y mynydd gyda fy nghi, Dotty, bore 'ma. Cadwch lygaid ar Seesaw a wefan yr ysgol prynhawn yma, gobeithio gallai rhoi fideo fynny I chi cael gweld fy niwrnod.

Bore da ffrindiau! I've been for a walk up the mountain with my dog, Dotty, this morning. Keep an eye on Seesaw and the school website this afternoon, hopefully I'll be able to upload a video of my day
Top