Menu
School Logo
Language
Search

Pen y Fan - Meithrin / Nursery Mrs Spicer

Croeso i dudalen Dosbarth y Feithrin

Welcome to the Nursery Class

Mrs Spicer, Miss Harris, Miss Lozano, Mrs Maybank, Miss Cartwright, Mr Cook ac Auntie Lynfa! 

Croeso i'r Feithrin

Byddwn yn ceisio lleihau ar eich pryder yn ystod y cyfnod galed hyn trwy parahau i gynnig gwersi i chi i wneud yn y ty gyda eich plentyn . 

Bydd y gwersi yn gyflym, hwyl ac yn defnyddio adnoddau sydd gan amlaf ym mhob ty ond sydd hefyd yn atgyfnerthu y sgiliau allweddol sydd angen ar eich plentyn i ddatblygu.

Byddaf yn defnyddio rhaglen Dojo er mwyn rhannu y gwersi gyda chi. Danfonnwch neges ataf os nad ydych yn aelod or tudalen dojo.

www.classdojo.com

 

Welcome to the Nursery 

During this uncertain time for all we hope to ease some of that worry by providing lessons for use at home with your child.

These lessons will be quick, fun and using objects commonly found in most houses whilst reinforcing key skills to ensure your childs' continued development. I shall be providing these lessons via classroom dojo. Please contact me if you are not a member of  the classroom page on dojo.

www.classdojo.com

 

 

 

25/03/20

Heddiw yn ein dosbarth dysgu digidol rydym wedi bod yn ymarfer caneuon ffurfio rhifau 1-10 gyda fideos wrth holl staff y feithrin. ydych chin gallu dyfalu pwy di pwy? Dewch hefyd i ddargafnod gair Makaton y dydd ac I weld pa Gwaith sydd yn eich portfolio dysgu, Diolch, Mrs Spicer.

Today in our digital classroom we are practising our number formation 1-10 with songs and videos from all of the nursery staff. Can you guess who is singing which song? Also come and discover todays Makaton sign of the day and to see what other work can be done in your work portfolio.Thank you, Mrs Spicer.

 

26/03/20

Heddiw mae llawer o blant wedi bod yn gweithio ar ein tasg rhifau- yn ffurfio rhifau gyda cerrig, brigau a dail yn yr haul tu fas. Rydym hefyd wedi bod yn ymarefer ein seiniau tric a chlic. Da iawn blant - Gwaith bendigedig heddiw.

Today a lot of us have been outside making numbers with stones,twigs and leaves in thw sun outside. We have also started practicing our tric achlic sounds. Well done children- excellent work today.

27/03/20

Heddiw rydyn ni wedi bod yn canu caneuon ffurfio rhifau ac yna yn ceisio ei cofnodi mewn ffordd on dewis. Rydyn ni wedi darllen stori cywion hefyd.

Today we have been singing number formation songs and trying to write them using any form of media of our choice. We have read the chicks story also.

 

Wythnos 30/03/20

Bore da- heddiw rydyn ni'n dechrau elfen newydd o'r thema- 'Y Fferm'. Dewch I ganu Makaton gyda Auntie Lynfa, ymarfer seinaiu tric a chlic dy Miss Lozano a cwrdd a fy nghathod (Mrs Spicer). Pa anifeilaid anwes sydd yn byw gyda chi?

Good morning- It's the start of a new week and a new element within our theme will be 'The Farm'. Come and sing and use Makaton with Aunite Lynfa, practice your tric a chlic with Miss Lozano and meet my cats (Mrs Spicer). Do you have any pets in your house?

31/03/20

Heddiw rydyn ni'n dechrau dysgu enwau anifeilaid y Fferm. Dewch i ddysgu y gair makaton am y fferm gyda Auntie Lynfa, geirfa a stori gyda fi (Mrs Spicer) a sut i greu anifail gyda plat papur gyda Miss Lozano. Pa aelod o staff syn dymuno bore da bore ma, dewch i weld?

Today we are starting to learn the names of the farm animals. Come along to learn the makaton word of the day for farm with Auntie Lynfa, words and a farm story with me (Mrs Spicer) and how to amke a farm animal with Miss Lozano with a paper plate. Which member of staff will be singing good morning today, come and see?

1/04/20

Mis Ebrill!

Heddiw mae fideo o Miss Cartwright gyda llawer o anifeiliad ar y fferm. Rydw i'n dangos i chi enghraifft o raglen ioga cosmic kids a pwy syn dymuno bore da heddiw? dewch draw I weld!

Mae cwpwl o anifeiliad drwg wedi dianc or sw ac wedi dod I fyw ar fferm Mrs Spicer- ydych chin gallu helpu fi I roi nhw nol yn y sw os gwelwch yn dda?

The month of April!

Today we have a video of Miss Cartwright visiting lots of animals on the farm. I have started the day with a physical education lesson showing you an example of some yoga on cosmic kids and who is saying 'bore da' this morning? Come and visit to see!

Also a couple of naughty animals have escaped from the zoo and have ended up on Mrs Spicer's farm. Can you help me identify the naughty animals to put back in the zoo?

02/04/20

Dewch i fferm gyfri Morus Ifan heddiw am stori ac i gyfri yr holl anifeilaid ar y fferm. Dewch i ddysgu gair makaton y dydd a pwy sydd yn dweud helo heddiw? Mae na gem dyfalu y cysgod i chwarae hefyd, stori arall gen i a dewch i wneud crefft gyda Miss Lozano.

Come and visit Morus Ifan's farm today to count all of the animlas, Try and learn the Makaton word of the day and who is saying helo today? There is a a guess the shadow game to play, another story read by me and come and craft with Miss Lozano.

03/04/20

Dyma ni wedi cyrraedd diwrnod olaf y tymor cyn y gwyliau Pasg. Heddiw mae stori gyda lot o anifeilaid yn gwneud swn, gem pwy syn byw ar y fferm ac yn y sw a rydw I eisiau gwybod o ble mae ein bwyd yn dod? Pwy sy'n dweud bore da heddiw?

Ni fydd Gwaith yn cael ei gosod yn ystod y gwyliau- amser I chi I fwynhau ac ymlacio gyda eich plant. Pasg Hapus I chi gyd!

Here we are at the end of this term before the Easter holidays. Today we have a story with lots of animals making noises, a guessing game of who lives on the farm and the zoo and I want to know where different food items come from? Who is saying good morning today?

There won't be formal daily work tasks set during the holidays. Instead we encourage lots of relaxing and enjoyment with your children. Happy Easter to all of you!

Llythyr i rieni/Letter to parents

Mrs Anna Spicer

Defnyddiwch y ffurflen isod i gysylltu a mi. Please use this form to contact me.

Top