Menu
School Logo
Language
Search

Meithrin - Mrs Spicer

Croeso i dudalen Dosbarth y Feithrin

Welcome to the Nursery Class

Mrs Spicer, Miss Harris, Miss Lozano, Mrs Maybank, Miss Cartwright, Mr Cook ac Auntie Lynfa! 

Croeso i'r Feithrin

Byddwn yn ceisio lleihau ar eich pryder yn ystod y cyfnod galed hyn trwy parahau i gynnig gwersi i chi i wneud yn y ty gyda eich plentyn . 

Bydd y gwersi yn gyflym, hwyl ac yn defnyddio adnoddau sydd gan amlaf ym mhob ty ond sydd hefyd yn atgyfnerthu y sgiliau allweddol sydd angen ar eich plentyn i ddatblygu.

Byddaf yn defnyddio rhaglen Dojo er mwyn rhannu y gwersi gyda chi. Danfonnwch neges ataf os nad ydych yn aelod or tudalen dojo.

www.classdojo.com

 

Welcome to the Nursery 

During this uncertain time for all we hope to ease some of that worry by providing lessons for use at home with your child.

These lessons will be quick, fun and using objects commonly found in most houses whilst reinforcing key skills to ensure your childs' continued development. I shall be providing these lessons via classroom dojo. Please contact me if you are not a member of  the classroom page on dojo.

www.classdojo.com

 

 

 

Helo

Still image for this video

Croeso i dymor yr Haf!

Welcome to the Summer Term!

 

01/06/20- 05/06/20

Croeso nol! Welcome Back!  

Ola!

Yr wythos hon fyddwn yn gweithio fel ysgol gyfan i gyflawni tasgiau gwych yn deillio o Frazil. Dewch i ddewis amrywiaeth eang o weithgareddau fendigedig a dewch i ymuno ar carnifal gyda ni!

This week we will be working as a whole school to complete tasks derived from Brazil. Com and choose your favourite activities from a great menu  and come and join the fun of the carnival with us!

 

Mwgwd Carnifal/ Carnival Masks

Penwisg/ Head Piece

Baner Brazil/ Brazil Flag

Ffeithiau Anifeilaid yr amazon/ Amazon animal facts

Gemau Carnifal/ Carnival Games

Offerynnau/Instruments

Pypedau/Puppets

Gemau dyfalu/ Guessing Games

Celf anifail amazon/ Amazon animal art

 

 

22/05/20

HannerTymor- Half Term week

Diolch am yr holl waith caled dros yr wythnosau diwethaf mwynhewch y gwyliau.

Thank you for all of your hard work over the past weeks enjoy the holidays.

 

 

21/05/20

Rydw in gweithio yn yr ysgol hwb heddiw .

I am working in the hwb school today .

 

20/05/20

Diwrnod iachus heddiw ar y dojo. Rydym yn brysur yn hyrwyddo bwyta a fyw yn iachus er mwyn cadw meddwl iachus. Dewch draw i gadw'n heini, dysgu bwyta yn iachus a gwahanol gweithgareddau i gadw meddwl iachus.

 

What a healthy day we are having today on the dojo.

We are busy promoting eating and living healthily and keeping a positive mindset. Come on over to keep fit, learn about eating healthily and lots o activities to ensure a healthy positive attitude and mind.

 

 

 

19/05/20

Rydym yn astudio y falwoden heddiw yn fideo Mrs Spicer ac yna yn mynd ati i greu gragen gyda darnau bach, canolig a fawr. Mae hefyd cyfle i dorri cragen syn troelli yn y gwynt.

Today we are examining the snail's shell in Mrs Spicer's video and will try and make our own shell with large, medium and small pieces. There is also a chance to cut a shell that spins in the wind.

 

 

 

18/05/20

Dydd Ewyllys Da Hapus i chi gyd!

Rydw i'n gweithio yn ysgol Santes Tudful heddiw ond rydw I wedi gosod tasgiau - lliw yr wythnos- pa liw yw hi wythnos yma? Hefyd mae na gweithgareddu cyfatebu rhifau a setiau o wrthrychau, ydych chi'n gallu creu set?

I am working in Ysgol Santes Tudful today however I have set some tasks - what is the colour of the week ? Also can you make a set and match it to the correct number?

 

15/05/20

Bore da. Mae'n Ddydd Gwener a mae llawer o ffeithiau diddorol i ddysgu am falwod ar y dojo heddiw. Hefyd mae cyfle i ddysgu sut i dynnu llun Malwoden ac i greu malwoden o does. Cofiwch i wylio gwasnaeth Mrs Rose Jones.

Good morning, it's Friday and there are a lot of facts to learn about snails on the dojo today. Also there is an opportunity to learn how to draw a snail and to create a snail out of play dough. Remeber to watch Mrs Rose Jones' assembly.

 

14/05/20

Oes unrhyw un yn gallu dyfalu siap yr wythnos hon? Mae e'n grwn ac rydy'n ni'n eistedd yn y siap yma amser llaeth a ffrwyth? Dewch I weld ar ein tudalen dojo ac i weld os allwch chi greu malwoden neu blodau gyda'r siap yma?

Can anyone guess the shape for this week? It is round and we sit for our milk and fruit making this shape? Come to the dojo to find out and to see if you can make a snail or flowers using this shape?

 

13/05/20

Hola! Dewch draw I glywed stori newydd heddiw ar y dojo am falwoden or enw Dwmplen. Rydy'n ni'n ceisio dysgu sut I ddweud helo yn Siapan, Mexico a'r Almaen. Ydych chi'n gallu cfreu patrwm ar gragen falwoden?

Hola! Come to the dojo today to hear a new story about a little snail called Dwmplen. We are trying to learn to say helo in Japan, Mexico and Germany. Can you make a pattern on a shell of a snail?

 

12/05/20

Bonjour, Buon giorno, Privyet!

Dewch i ddarganfod ystyr a sut i ddweud y geirfa uchod a dewch i wrando ar neges pwysig i bawb ar draws y byd gan blant yma yng Nghymru.

Come visit the dojo today to find out the meaning of the above words and how to pronounce them. Lets listen to the important message from children in Wales for Children all over the world.

 

11/05/20

Croeso i wythnos newydd a dechrau ein astudiaethau 'bwystfilod bychain'. Dewch i ddysgu geirfa yr ardd ac i weld yr holl creuaduriaid yn yr ardd gyda fi ond rhaid i chi gadw yn dawel- shhh!

Welcome to a new week and the start of our minibeast activities. Come and learn words in the garden and to see all of the creatures in the garden  me, Mrs Spicer but remeber to stay as queit as you can- shhhh!

 

 

7/05/20

Sut ydych chi? dewch i drafod eich teimladau heddiw ar y dojo.

Allwch chi helpu i wneud rhywun arall yn hapus?

How are you today? come and discuss your feelings today on the dojo.

Can you make someone else happy?

 

6/5/20

Heddiw yw ein diwrnod diogelwch ar y we. Dewch I gystadlu yn ein cystadleuaeth ysgol gyfan. Mae hefyd cwis avatar y staff a chyfle I greu avatar eich hunan. Ewch I facebook/twitter I weld fideo gwrth fwlio/ diogelwch we yr ysgol .

Today we are learning about internet safety. Come and join the whole school and compete in our mascot competition. There is also a staff avatar quiz and a chance to make your own.

Visit the school facebook/ twitter accounts to see the anibullying/ online safety video.

 

 

5/5/20

Rydy'n ni'n dechrau heddiw gyda helo arbennig gan holl ffrindiau arbennig y feithrin. Rydyn ni'n chwilio am siapau sgwar gyda Mr Cook a phwy sy'n gallu adeiladu twr uwch na Mrs Spicer?

We are starting today with a special helo from all of our lovely friends in the nurseery class.We are looking for squares with Mr Cook and who can build a tower higher than Mrs Spicer?

 

 

 

4/5/20

Dewch draw i'r dojo heddiw I greu broga toes gyda fi, Mrs Spicer. Dewch I gyfri creuaduriaid y stori gyda Miss Harris a beth yw lliw yr wythnos hon? ydych chi'n gallu creu casgliad?

Come and visit the dojo today to make a frog in playdough with me, Mrs Spicer. Also let's count the frogs and animals from Bili Broga story with Miss Harris. What is this weeks colour? Can you create a collection?

 

1/05/20

Mae mis Mai wedi cyrraedd. Bore ma mae Mrs Rose Jones yn cynnal gwasanaeth arbennig i chi ar y we. Tra draw ar y dojo rydyn ni'n trafod teimladau. Sut ydych chi'n teimlo? Dewch draw i weld helo arbennig iawn heddiw.

The month of May has arrived. This morning Mrs Rose Jones is holding a special assembly for you on our school webpage and over on the dojo we are discussing feeings. How do you feel? Please come and visit for a very special helo today.

 

30/04/20

Dewch i ddysgu am adar yr ardd. Mae llawer o ganeuon newydd a geirfa newydd i ddysgu heddiw.  Ydych chi'n gallu gwneud binociwlars? Mae neges gan Miss O Malley a Miss Thomas hefyd i chi.

Come and learn about the garden birds today. We have lots of new songs and new words to learn today. Can you make bionculars? There is a message off Miss O Malley and Miss Thomas for you too.

 

29/04/20

Heddiw dewch i ddysgu am ein cartrefi ni ac hefyd am gartrefi neu cynefinoedd anifeilaid gwahanol. Rydyn ni hefyd yn dysgu rhannau corff y gwningen a sut i'w arwyddo makaton.

Today we are learning about our homes and the habitats of animals. We are also learning the parts of the rabbit and how to sign makaton for a rabbit.

 

 

28/04/20

Dwin gobeithio bod llais mawr gennych chi heddiw achos mae gennym llawer o ganeuon newydd I ganu gydag ambell I gymeriad o stori Bili Broga. Hefyd mae na ras gyffrous heddiw- pwy fydd gyntaf?

I hope you have a loud voice today as we will be singing lots of new songs today along with a few friends from the Bili Broga story. We also have a very exciting race today- who will be first?

 

Cofiwch munud o dawelwch am 11a.m. Remember a minutes silence at 11 y.b.

27/04/20

Wythnos newydd o waith yn edrych ar Bili Broga. dewch i greu cylch bywyd y broga eich hunan . mae llwyth o enghreifftiau i'ch ysbrydoli yn y class stories.ydych chin gallu cyfri nol un broga ar y tro?

 

A new week of work about Frogs. Come and create a frog life cycle- lots of inspiration in the class stories.

Can you count down one frog at a time?

 

20/04/20

Heddiw yw dechreuad ein thema newydd bwystfilod bychain. Dewch i ddarllen stori Bili broga ac i ddarganfod pam ei fod e mor drist.

Beth yw lliw yr wythnos?Dewch i ymuno ar y dojo i ddarganfod.

 

Today is the start of our new theme minibeasts. Come and read our new story 'Bili Broga' and find out why he is so sad.

What is the colour of the week? Come and join us on dojo to find out.

 

 

 21/04/20-

Nid oes Gwaith/ adborth Gwaith ar y dojo heddiw  gan fy mod yn gweithio yn yr ysgol hwb. Cymerwch y cyfle i ymarfer y seinaiu a rhifau sydd ar y fideos ar y tudalen dojo.

There is no set work or feedback today as I am working in the school hub. Please however take this opportunity to practice the numbers and alphabet sounds in some of the videos already posted on the dojo. 

 

 

22/04/20

Dydd y Ddaear Hapus.

Happy Earth Day.

 

Dewch ir dojo i weld yr holl weithgareddau hyfryd sydd gennym i chi wneud heddiw i ddathlu Dydd y Ddaear.

 

Come over to our dojo page to partake in some lovely activities to celebrate Earth Day.

 

23/04/20

Heddiw dewch i ddysgu sut i arwyddo broga gyda makaton dy Mrs Maybank. Mae Miss Lozano wedi creu broga celf arbennig ac mae Miss Cartwright yn dweud helo.

Rydw i wedi gosod tasg cyfri brogaod - dewch I gyfri.

 

Today come and learn how to sign frog in makaton with Mrs Maybank. Miss Lozano has made a craft frog and Miss Cartwright is saying good afternoon.

I have set a frog addition task today- come and count.

 

 

 

Pasg Hapus 2020 Happy Easter!

Still image for this video

25/03/20

Heddiw yn ein dosbarth dysgu digidol rydym wedi bod yn ymarfer caneuon ffurfio rhifau 1-10 gyda fideos wrth holl staff y feithrin. ydych chin gallu dyfalu pwy di pwy? Dewch hefyd i ddargafnod gair Makaton y dydd ac I weld pa Gwaith sydd yn eich portfolio dysgu, Diolch, Mrs Spicer.

Today in our digital classroom we are practising our number formation 1-10 with songs and videos from all of the nursery staff. Can you guess who is singing which song? Also come and discover todays Makaton sign of the day and to see what other work can be done in your work portfolio.Thank you, Mrs Spicer.

 

26/03/20

Heddiw mae llawer o blant wedi bod yn gweithio ar ein tasg rhifau- yn ffurfio rhifau gyda cerrig, brigau a dail yn yr haul tu fas. Rydym hefyd wedi bod yn ymarefer ein seiniau tric a chlic. Da iawn blant - Gwaith bendigedig heddiw.

Today a lot of us have been outside making numbers with stones,twigs and leaves in thw sun outside. We have also started practicing our tric achlic sounds. Well done children- excellent work today.

27/03/20

Heddiw rydyn ni wedi bod yn canu caneuon ffurfio rhifau ac yna yn ceisio ei cofnodi mewn ffordd on dewis. Rydyn ni wedi darllen stori cywion hefyd.

Today we have been singing number formation songs and trying to write them using any form of media of our choice. We have read the chicks story also.

 

Wythnos 30/03/20

Bore da- heddiw rydyn ni'n dechrau elfen newydd o'r thema- 'Y Fferm'. Dewch I ganu Makaton gyda Auntie Lynfa, ymarfer seinaiu tric a chlic dy Miss Lozano a cwrdd a fy nghathod (Mrs Spicer). Pa anifeilaid anwes sydd yn byw gyda chi?

Good morning- It's the start of a new week and a new element within our theme will be 'The Farm'. Come and sing and use Makaton with Aunite Lynfa, practice your tric a chlic with Miss Lozano and meet my cats (Mrs Spicer). Do you have any pets in your house?

31/03/20

Heddiw rydyn ni'n dechrau dysgu enwau anifeilaid y Fferm. Dewch i ddysgu y gair makaton am y fferm gyda Auntie Lynfa, geirfa a stori gyda fi (Mrs Spicer) a sut i greu anifail gyda plat papur gyda Miss Lozano. Pa aelod o staff syn dymuno bore da bore ma, dewch i weld?

Today we are starting to learn the names of the farm animals. Come along to learn the makaton word of the day for farm with Auntie Lynfa, words and a farm story with me (Mrs Spicer) and how to amke a farm animal with Miss Lozano with a paper plate. Which member of staff will be singing good morning today, come and see?

1/04/20

Mis Ebrill!

Heddiw mae fideo o Miss Cartwright gyda llawer o anifeiliad ar y fferm. Rydw i'n dangos i chi enghraifft o raglen ioga cosmic kids a pwy syn dymuno bore da heddiw? dewch draw I weld!

Mae cwpwl o anifeiliad drwg wedi dianc or sw ac wedi dod I fyw ar fferm Mrs Spicer- ydych chin gallu helpu fi I roi nhw nol yn y sw os gwelwch yn dda?

The month of April!

Today we have a video of Miss Cartwright visiting lots of animals on the farm. I have started the day with a physical education lesson showing you an example of some yoga on cosmic kids and who is saying 'bore da' this morning? Come and visit to see!

Also a couple of naughty animals have escaped from the zoo and have ended up on Mrs Spicer's farm. Can you help me identify the naughty animals to put back in the zoo?

02/04/20

Dewch i fferm gyfri Morus Ifan heddiw am stori ac i gyfri yr holl anifeilaid ar y fferm. Dewch i ddysgu gair makaton y dydd a pwy sydd yn dweud helo heddiw? Mae na gem dyfalu y cysgod i chwarae hefyd, stori arall gen i a dewch i wneud crefft gyda Miss Lozano.

Come and visit Morus Ifan's farm today to count all of the animlas, Try and learn the Makaton word of the day and who is saying helo today? There is a a guess the shadow game to play, another story read by me and come and craft with Miss Lozano.

03/04/20

Dyma ni wedi cyrraedd diwrnod olaf y tymor cyn y gwyliau Pasg. Heddiw mae stori gyda lot o anifeilaid yn gwneud swn, gem pwy syn byw ar y fferm ac yn y sw a rydw I eisiau gwybod o ble mae ein bwyd yn dod? Pwy sy'n dweud bore da heddiw?

Ni fydd Gwaith yn cael ei gosod yn ystod y gwyliau- amser I chi I fwynhau ac ymlacio gyda eich plant. Pasg Hapus I chi gyd!

Here we are at the end of this term before the Easter holidays. Today we have a story with lots of animals making noises, a guessing game of who lives on the farm and the zoo and I want to know where different food items come from? Who is saying good morning today?

There won't be formal daily work tasks set during the holidays. Instead we encourage lots of relaxing and enjoyment with your children. Happy Easter to all of you!

Llythyr i rieni/Letter to parents

Mrs Anna Spicer

Defnyddiwch y ffurflen isod i gysylltu a mi. Please use this form to contact me.

Top