Menu
School Logo
Language
Search

Pontsticill Bl 1 Miss Boyce

Croeso i dudalen Blwyddyn 1 dosbarth Pontsticill

Miss John a Mrs Davenport!

 

 

 

 

Trosolwg tymor yr Hydref - Blwyddyn 1

 

Ein thema'r tymor yma yw ‘Y Goedwig Hudol’.Y llyfrau byddwn yn eu hastudio bydd Y Gryffalo a’r Hugan Fach Goch.

Yn ystod y tymor, byddwn yn dysgu am amrywiaeth o greaduriaid bach diddorol sydd yn byw yn y goedwig, gan gynnwys y llwynog, y llygoden fach, y dylluan a’r neidr. Dyma’r fath o weithgareddau bydd yn mynd ymlaen yn ystod yr hanner tymor cyntaf.

 

Datblygiad Personol a Chymdeithasol:

* Cydweithio gydag eraill mewn sefyllfaoedd grŵp

* Dysgu am bethau byw a phwysigrwydd dangos parch tuag atyn nhw

* Dysgu am lendid wrth goginio a thrin bwyd

* Trafod peryglon o’n cwmpas a dieithriad

 

Datblygiad Mathemategol:

* Atgyfnerthu sgiliau rhif gan gynnwys ffurfiant rhifau dwbl, adnabyddiaeth rhifau dwbl a gwerth lle.

* Atgyfnerthu dwbl a haneri rhifau i 10 e.e.. dwbl 10 yw 20. Hanner 20 yw 10.

* Datblygu am ffeithiau rhif a dysgu bondiau rhif 10.

* Datblygu sgiliau adio a thynnu.

* Datblygu sgiliau datrys problemau wrth adio a thynnu

 

Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu:

* Trefnu ac ailadrodd y storiau.

* Ysgrifennu portread am y Gryffalo gan ddefnyddio amrywiaeth o wefreiriau.

* Dysgu’r stori Hugan Fach Goch ar lafar a threfnu'r stori yn ôl dull Pie Corbett

* Parhau i ddatblygu sgiliau darllen y plant yn enwedig sgiliau blendio

* Gwella ffurfiant synau a gwella llawysgrifen

* Dysgu am sut i strwythuro brawddeg gyda atalnod llawn a phriflythyren

 

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd:

* Ymweld â Garwnant.

* Dysgu am ein hardal leol.

* Enwi rhannau o’r corff a chorff y Gryffalo.

* Cynllunio map syml trwy’r goedwig.

* Dysgu sut i goginio bara.

* Cymharu’r hen ffordd o goginio bara a’r ffordd newydd.

 

 

Overview, Autumn term—Year 1

 

         Our topic this term is ‘The Magical Forest’. The books that we will cover include The Gruffalo and Little Red Riding Hood.

During the first half term, we will learn about a range af anifals and creatures that live in the forests, including foxes, mice, owls and snakes. Below is an overview of some of the activities that your child will experience:

 

Personal and Social Development:

* Co operate with others in group situations

* Learn about living things and show respect towards living things

* Learn about germs and cleanliness with food whilst cooking (bread/ cookies)

* The dangers around use, including strangers

 

Mathematical Development:

* Reinforce number recognition, especially double digit numbers

* Reinforce number skills when doubling and halving numbers

* Develop their knowledge further of number facts including number bonds to 10

* Develop their addition and subtraction skills

* Develop their problem solving strategies when solving addition and subtraction sums

 

Language Development:

* Ordering and sequencing a series of events

* Retelling stories using the correct vocabulary

* Re write familiar stories using the ‘Pie Corbett’ format

* Developing their knowledge of how sentences work and where to use capital letters and full stops correctly

* Develop their ability to use adjectives in their work with confidence

* Continue to develop their reading skills, paying particular attention to their blending skills

* Write a portrait of the Gruffalo using adjectives

* Re write familiar stories using the ‘Pie Corbett’ format

* Improving their letter formation and handwriting skills

 

Knowledge and understanding of the World:

* A visit to Garwnant.

* Learn about their local environment

* Name different parts of their body and also those of animals

* Design a simple map through the forest

* Learn how to cook (bread/cookies)

* Compare the old and new way of cooking bread

 

 

Syniadau / Ideas

 

Os ydych am helpu eich plentyn gyda fathemateg dros y gwyliau, mae yna wefan defnyddiol o'r enw 'topmarks'. Dilynnwch y camau isod:

 

If you would like to help your child to practice his/her mathematical skills over the holidays, the website 'Topmarks' is very useful. Please follow the steps below:

 

Ar Ôl chwilio am y tudalen 'Topmarks', cliciwch ar y bocs gwyn o dan 'find great educational resources' a teipiwch i mewn y topig yr  ydych am ymarfer gyda'ch plentyn e.e. amser. Gwasgwch  'search' a dewisiwch y gem sydd yn addas ar gyfer oedran eich plentyn.

 

After searching for the website topmarks, you will then need to decide on a topic that you would like to practice with your child (for example time) and type this into the box under 'find great educational resources'. Once you have pressed search, you will then need to click on a game that is suitable for your child's age.

 

 

 

 

elling the time games- Please find below a link to telling the time games. After half term we will be focussing on telling the time on the hour and half past the hour, using an analogue and digital clock. Mwynhewch!

elling the time games- Please find below a link to telling the time games.  After half term we will be focussing on telling the time on the hour and half past the hour, using an analogue and digital clock. Mwynhewch! 1
Top