Menu
School Logo
Language
Search

Siarter Iaith

Yr wythnos yma......

Sentence of the week...Brawddeg yr wythnos-

 

Dywed yn dda am dy gyfaill, am dy elyn dywed ddim.

 

 

Geirfa i ddysgu/ Words to learn..

Sut wyt ti?/ How are you?

Rydw i'n..../ I am.....

 

Hapus-Happy

Trist-Sad

Cyffrous-Excited

Ofnus-Scared

Cysglyd-Sleepy

Nerfus-Nervous

Hyderus-Confident

Cariadus-Loving

                                                       

 

                                                     

Cyw - Teimladau (Cyw's feelings song)

Gwena - Gwibdaith Hen Frân (geiriau / lyrics)

                             Caneuon/ Songs 
Picture 1

 Helo Rhieni,

Sbarc a Seren ydyn ni! Rydyn ni’n gymeriadau pwysig iawn ym mywyd eich plant yn Ysgol Santes Tudful. Ni yw cymeriadau swyddogol y Siarter Iaith.

Beth yw’r Siarter Iaith?

Nod y Siarter Iaith yw annog plant i siarad Cymraeg yn amlach mewn sefyllfaoedd cymdeithasol. Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am arwain y Siarter, ac yn eu geiriau nhw, ‘Mewn gair, ysbrydoli ein plant a’n pobl ifanc i ddefnyddio’u Cymraeg ym mhob agwedd o’u bywydau’ yw’r nod. Mae’r Siarter Iaith yn gyfle i bawb yng nghymuned yr ysgol chwarae eu rhan wrth hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg - cyngor yr ysgol, y disgyblion, y gweithlu, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach er mwyn sicrhau perchnogaeth lawn o’r iaith.

 Beth yw manteision y Siarter Iaith?

Rydych chi eisoes wedi dewis addysg Gymraeg i’ch plentyn ac yn deall manteision medru siarad dwy iaith. Mae cywirdeb iaith yn holl bwysig yn nhermau cyrhaeddiad addysgol plant. Y ffordd orau o sicrhau hyn wrth eich bod chi, fel cymuned yr ysgol, yn annog eich plentyn i ddefnyddio’r Gymraeg ar bob cyfle posibl. 

Rydym ni yn gyffrous iawn i weithio gyda phob rhiant i gynyddu faint o Gymraeg sy’n cael ei siarad ym mhob ysgol.

 

                                                          

 

Hello Parents,

We are Sbarc and Seren.We are important characters in your child’s school life at Ysgol Santes Tudful. We are the official characters for the Welsh Language Charter.

What is the Welsh Language Charter?

The main aim of the charter is to create an increase in the children’s social use of Welsh. We want to inspire our children and young people to use Welsh in every aspect of their lives. The Welsh Language Charter asks for a contribution from every member of the school community – the pupils, the school council, the staff, the parents, the governors and the community.

What are the advantages of the Charter?

Raising the standard of the children’s spoken Welsh will have a positive effect on their educational attainment. Research shows that bilingual children achieve better results.

We are enthusiastic to work with all parents to raise the amount of Welsh spoken in the school.

 

                

Top