Menu
School Logo
Language
Search

Croeso / Welcome

Croeso I / Welcome to Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful.

 

Ysgol Gymraeg sydd wedi ei gwreiddio yn nhref Merthyr Tudful yw Ysgol  Gymraeg Santes Tudful.  Mae’n darparu addysg o ansawdd uchel trwy gyfrwng y Gymraeg i dros 440 o blant gyda’r Saesneg yn cael ei chyflwyno ym mlwyddyn 3.  Golyga hyn fod yr holl ddisgyblion yn gadael yr ysgol yn hyderus ddwyieithog ac yn barod i’w trosglwyddo i Ysgol Gyfun Rhydywaun.  Mae’r ysgol yn cynnig ystod o brofiadau addysgol cyfoethog ac amrywiol ac yn paratoi’r disgyblion i fod yn ddinasyddion dwyieithog cyfrifol sy’n parchu ei gilydd, eu cyd-ddyn, eu treftadaeth a’u hamgylchfyd.

 

Estynnir croeso cynnes i chi rhieni i ymuno yn holl weithgareddau’r ysgol, ac edrychwn ymlaen at bartneriaeth hapus, llwyddiannus a ffrwythlon yn ystod addysg gynradd eich plentyn

 

Diolch yn Fawr.

 

Mrs Lynne Rose-Jones (Pennaeth)

 

Welcome to Ysgol Gymraeg Santes Tudful's website.  Ysgol Santes Tudful is a Welsh medium school that is firmly rooted in the town of Merthyr Tudful.  It provides high quality Welsh-medium education to over 440 pupils with English introduced in Year 3. This ensures that all the pupils leave the school competent and confident in their use of both languages and thoroughly prepared for the transition to Ysgol Gyfun Rhydywaun.  The school provides a range of rich educational experiences and prepares the pupils to become responsible bilingual citizens that respect each other, their peers, their heritage and their environment.

 

You are invited as parents to participate in all the school’s activities, and we look forward to a happy, successful and fruitful partnership during your child’s primary education

 

Mrs Lynne Rose-Jones  (Headteacher)

Top