Menu
School Logo
Language
Search

Y Feithrin/ Our Nursery

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod darpariaeth Meithrin llawn amser ar gael ar gyfer plant oed Meithrin o fis Medi 2021. Bydd plant sy'n dechrau yn ein Meithrin ym mis Medi yn gallu mynychu'r Meithrin am ddiwrnodau llawn, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Bydd plant sydd ddim eto yn oed Meithrin (Rising 3s) sy'n dechrau yn ein cyn-feithrin ym mis Ionawr neu Ebrill 2022 yn mynychu'n rhan-amser, nes y byddan nhw hefyd yn dod yn llawn amser ym mis Medi 2022.

 

Rydym yn obeithiol y bydd sesiynau 'Ti a Fi' a sesiynau 'Rhieni a Phlant Bach' (Parent and Toddler) Cymraeg hefyd yn gallu cychwyn yn Ysgol Santes Tudful yn fuan iawn.

 

We are very pleased to announce that a full time Nursery provision is available for Nursery age children from September 2021. Children that are starting at our Nursery in September will be able to attend Nursery for a full day, Monday to Friday.

Children that are not yet Nursery age (Rising 3's) that are starting in our Pre-nursery in January or April 2022 will attend part-time, until they too will become full-time in September 2022. 

 

We are hopeful  that 'Ti a Fi' sessions and Welsh 'Parent and Toddler' sessions will also be able to begin at Ysgol Santes Tudful very soon.

Hwyl a sbri y Feithrin!

Top