Menu
School Logo
Language
Search

E-Ddiogelwch / E-Safety

Mae'r we yn tŵl defnyddiol iawn, iawn yn ein bywydau o ddydd i ddydd; rydym yn ei ddefnyddio i gyfathrebu, i ymchwilio, i wrando ar gerddoriaeth, i wylio fideos, i siopa, a llawer mwy o bethau. 

Er ei fod yn arf gwych, gall hefyd fod yn lle peryglus. Dewch i ddysgu mwy am sut i gadw'n ddiogel ar-lein. 

 

The internet can be a very useful tool in our day to day lives; we use it to communicate, to research, to listen to music, to watch videos, to shop from home, and much, much more. 

Whilst it is a great tool to have access to so easily, it can also be a dangerous place. Come and learn more about how to keep safe online. 

 

 

Diogelwch y We/Online Safety

  • Peidiwch â rhoi'ch enw i unrhywun
  • Do not give your name to anyone you don't know
  • Peidiwch â rhoi'ch cyfeiriad i unrhywun
  • Do not give your address to anyone
  • Peidiwch â defnyddio gwefannau cyfryngau cymdeithasol os nad ydych yn ddigon hen
  • Do not use social media platforms that you are not old enough to access
  • Peidiwch â chwilio am bethau ar y we os ydych yn gwybod na ddylech chi
  • Do not search for anything that you know you shouldn't
  • Os nag ydych yn teimlo'n gyfforddus gydag unrhywbeth arlein dywedwch wrth eich rhieni / athrawon yn syth
  • If something feels wrong online then please tell your parent / teacher

 

Yn Santes Tudful, mae ein Cwricwlwm Cymhwysedd Digidol yn cefnogi plant yn barhaus i drafod ac i ystyried sut i gadw'n ddiogel tra ar-lein ac hefyd wrth ddefnyddio dyfeisiau digidol. Bydd mwy o wybodaeth yn dilyn gyda'n tudalen Cwricwlwm Cyfrifiadura newydd sy'n dod yn fuan. 

 

At Santes Tudful, our Digital Competence Curriculum continually supports children to discuss and consider how to stay safe whilst online and using digital devices. More information will follow with our new Computing Curriculum page that is coming soon. 

 

Am gymorth adref, dilynwch y lincs a dogfennau isod:

For help at home, please use the following useful links and documents:

Angen help? Need help?

Os oes gennych chi broblemau ar-lein a rydych chi'n ffeindio hi'n anodd i drafod gydag oedolyn, beth am drafod gydag aelod ein cyngor ysgol? Llenwch y ffurflen yma i drefnu cwrdd âg aelog ymddiriedol o'n cyngor ysgol. Cofia - mae'n well dweud wrth rywyn iddynt fedru helpu. Having online troubles? Worried about talking to an adult? Why not confide in a member of our trusting school council? Fill in this form to arrange a meeting time and place. Remember - it's always better to tell somebody that can help.

Top