Menu
School Logo
Language
Search

Cyngor Eco / Eco Council

Dyma Cyngor ECO Ysgol Santea Tudful

Sefydlwyd Eco-Gyngor ein hysgol gyda chynrychiolwyr o bob dosbarth o flwyddyn dau i chwech. Mae Cyngor Eco yr ysgol yn cyfarfod yn rheolaidd i lunio ac yna gweithredu cynllun gweithredu i’r ysgol ar gyfer gwella'r amgylchedd a chodi ymwybyddiaeth diwrnodau a phynciau llosg er engraifft, yn ystod 'dweud eich dweud' ar 'Seren Santes'.  Er hynny, cymerwyd gyfrifoldeb gan bawb ar wella ein hamgylchedd. Mae plant yn trafod ffyrdd o wella amgylchedd eu hysgol o gasglu sbwriel, plannu coed a phlanhigion, i sefydlu ffyrdd o arbed ynni yn yr ysgol.

 

Our school's Eco Council was established with representatives from all classes from year two to six. The school's Eco Council meets regularly to draw up and then implement a school action plan for improving the environment and raising awareness on key dates and issues e.g. in 'have your say' on 'Seren Santes'. Despite this, we all take responsibility for caring and protecting our environment. Children discuss ways to improve their school environment from litter picking, planting tree's and plants, to establishing ways to save energy at school.

Ein gwaith ECO ddiweddar 

21.04.2021

Codwyd ymwybyddiaeth ar Ddiwrnod y Ddaear gan bawb yn yr ysgol o'r Meithrin i flwyddyn 6. Eleni roedd ein camau cynnydd wedi ffocysu ar sut mae'r Ddaear yn edrych a phynciau llosg megis ailgylchu, llygredd dŵr a newid hinsawdd. Roedd y plant yn brysur yn creu posteri i godi ymwybyddiaeth effaith dynol ar y Ddaear a sut i helpu. Cafodd y gwaith ei gydnabod gan gwmni technoleg @MajorityAudio ar twitter, sydd wedi plannu 1000 o goed yn enw Ysgol Santes Tudful ym Madagascar. Dyma'r linc i weld lleoliad ein coed ym Madagascar;

https://ecologi.com/majority?treeId=60916d781798feb7e7405f62

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1jI22Yex9nZrXr483mkOoUZa0J70gFT5J&ll=-15.869249422750702%2C45.64227187283941&z=13

Gwyliwch y fideos isod i weld blas o'r gwaith ECO gwych gan y plant i gyd.

 

 

On Earth day 21.04.2021 awareness was raised by everyone in the school from nursery to year 6. This year our progression steps focused on how the Earth looks and a variety of hot topics such as recycling, water pollution and climate change. The children were busy creating posters to raise awareness of the human impact on our beautiful Earth and how to help. The work was recognised by technology company @MajorityAudio on twitter, who has now planted 1000 trees in the name of Ysgol Santes Tudful in Madagascar. The links to the location are above. Watch the video's below for a taste of the excellent ECO work by all of the children.

Y Derbyn

Still image for this video

Blwyddyn 1

Still image for this video

Blwyddyn 2

Still image for this video

Blwyddyn 3

Still image for this video

Bl3LP.mov

Still image for this video

Blwyddyn 4

Blwyddyn 5

Still image for this video

Targedau'r Cyngor Eco

Still image for this video
Top