Menu
School Logo
Language
Search

Ein Cwricwlwm / Our Curriculum

Cwricwlwm Bresennol yr Ysgol/ Current School Curriculum

 

Mae dau gyfnod allweddol- Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2. 

 

Cyfnod Sylfaen

Oed

Cyfnod Allweddol 2 (Adran Iau)

Oed

Meithrin

3-4

Blwyddyn 3

7-8

Derbyn

4-5

Blwyddyn 4

8-9

Blwyddyn 1

5-6

Blwyddyn 5

9-10

Blwyddyn 2

6-7

Blwyddyn 6

10-11

 

Mae pob dim trwy gyfrwng y Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen. Cyfrwng y Gymraeg yn bennaf sydd yng Nghyfnod Allweddol 2 ond gyda gwersi ffurfiol Saesneg yn cychwyn ym mlwyddyn 3. Cymraeg ydy prif cyfrwng cyfathrebu yr ysgol. 

 

Ar ol Cyfnod Allweddol 2 mae’r plant yn symud i Gyfnod Allweddol 3 yn yr ysgol gyfun gan ddechrau ym mlwyddyn 7. 

 

Y Cyfnod Sylfaen 

 

Y Cyfnod Sylfaen yw'r cwricwlwm statudol ar gyfer pob plentyn tair i saith oed yng Nghymru, ar ôl cael ei gyflwyno ym mis Medi 2010. Mae'n ymwneud â gwella'r profiadau dysgu sy'n galluogi plant i fod yn greadigol, yn ddychmygus ac i gael hwyl wrth ddysgu. Rhoddir mwy o gyfleoedd i blant archwilio'r byd o'u cwmpas a deall sut mae pethau'n gweithio trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol perthnasol sy'n hwyl ac yn bleserus ac yn berthnasol i'w camau datblygu.

Mae'r Cyfnod Sylfaen yn rhoi mwy o bwyslais ar ddysgu trwy brofiad, cyfranogiad gweithredol i ddatblygu:- 

 

-sgiliau a dealltwriaeth

-lles personol, cymdeithasol, emosiynol, corfforol a deallusol, er mwyn datblygu dysgwr cyflawn.

-agweddau cadarnhaol at ddysgu fel eu bod mwynhau a bod yn barod i barhau

gyda'u haddysg am gyfnod hirach

-hunan-barch a hunanhyder i arbrofi, ymchwilio, dysgu pethau newydd a ffurfio perthnasoedd newydd. 

-sgiliau creadigol, mynegiannol ac arsylwadol i annog eu datblygiad fel unigolion sydd â gwahanol ffyrdd o ymateb i brofiadau.

-gweithgareddau yn yr awyr agored lle mae ganddyn nhw brofiad o ddatrys problemau bywyd go iawn a chyfle i ddysgu am gadwraeth a chynaliadwyedd.

 

Mae'r cwricwlwm wedi'i adeiladu o amgylch chwech maes dysgu. Pan fydd eich plentyn yn dechrau'r ysgol bydd llawer o brofiadau a fydd yn ei helpu i ddatblygu fel unigolyn. Bydd pob plentyn yn datblygu sgiliau’r 6 maes dysgu trwy brofiadau ysgogol, tasgau ffocws dyddiol a gweithgareddau chwarae strwythiedig.

 

6 Maes Dysgu:- 

 

 • Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol-

Mae'r Maes Dysgu hwn yn canolbwyntio ar blant yn dysgu amdanynt eu hunain

a'u perthnasoedd â phlant ac oedolion eraill. Fe'u hanogir i ddatblygu eu hunan-barch, eu personol credoau a gwerthoedd moesol.

Mae'r Cyfnod Sylfaen yn cefnogi hunaniaeth ddiwylliannol pob plentyn, i

dathlu gwahanol ddiwylliannau, yn helpu plant i adnabod ac ennill a

ymwybyddiaeth gadarnhaol o'u diwylliannau eu hunain a diwylliannau eraill.

Cefnogir plant i ddod yn hyderus, yn gymwys ac yn feddylwyr a dysgwyr annibynnol.
 

 • Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu 

Mae'r Maes Dysgu hwn yn canolbwyntio ar blant yn cael eu trochi mewn iaith

profiadau a gweithgareddau. Mae eu sgiliau'n datblygu trwy siarad, arwyddo /

cyfathrebu a gwrando. Fe'u hanogir i gyfleu eu hanghenion, eu teimladau a'u meddyliau ac ailadrodd profiadau. Bydd rhai plant yn cyfathrebu trwy ddulliau arall. Mae plant yn cyfeirio at eu bwriadau trwy ofyn cwestiynau, lleisio / mynegi

barn, ymateb i sefyllfaoedd a gwneud dewisiadau trwy amrywiaeth o gyfryngau. Fe'u hanogir i wrando ac ymateb i eraill.

 

 • Datblygiad Mathemategol 

Mae'r Maes Dysgu hwn yn canolbwyntio ar blant yn datblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a dealltwriaeth o fathemateg trwy ddatrys problemau.

Maent yn defnyddio rhifau yn eu gweithgareddau dyddiol ac yn datblygu ystod o ddulliau hyblyg ar gyfer gweithio'n feddyliol gyda rhif, o fewn cyd-destunau gwahanol, ac yna’n symud ymlaen i ddulliau mwy ffurfiol o weithio a recordio pan fyddant

yn barod yn ddatblygiadol.

Maent yn ymchwilio i briodweddau siâp, yn didoli, paru, dilyniant a chymharu gwrthrychau ac maen nhw'n creu patrymau a pherthnasoedd syml.

Defnyddir iaith fathemategol briodol i egluro eu rhesymu a chyflwyno eu gwaith mewn amryw o ffyrdd gan ddefnyddio gwrthrychau, lluniau, diagramau, geiriau, symbolau a TGCh.

 

 • Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd 

Mae'r Maes Dysgu hwn yn canolbwyntio ar ddarparu profiadau'r byd go iawn trwy ymholi ac ymchwilio. Rhoddir profiadau i blant sy'n cynyddu eu chwilfrydedd am y byd o'u cwmpas fel eu bod yn dechrau deall digwyddiadau yn y gorffennol, pobl a lleoedd, pethau byw a'r gwaith y mae pobl yn ei wneud. Maent yn dysgu dangos gofal, cyfrifoldeb, pryder a pharch at bopeth byw a'r amgylchedd. Maent yn dysgu mynegi eu syniadau, eu barn a'u teimlad eu hunain gyda dychymyg, creadigrwydd a sensitifrwydd.
 

 • Datblygiad Corfforol 

Mae'r Maes Dysgu hwn yn canolbwyntio ar ddatblygiad corfforol plant. Hyrwyddir brwdfrydedd ac egni i symud yn barhaus trwy eu helpu i ddefnyddio eu cyrff yn effeithiol, gan annog ymwybyddiaeth ofodol, cydbwysedd, rheolaeth a chydlynu

a datblygu sgiliau echddygol a thrin. Anogir plant i fwynhau gweithgaredd corfforol a'u mae datblygu ymdeimlad o hunaniaeth wedi'i gysylltu'n agos â'u rhai eu hunain, hunanddelwedd, hunan-barch a hyder. Cyflwynir i blant cysyniadau iechyd, hylendid a diogelwch a phwysigrwydd diet, gorffwys, cysgu ac ymarfer corff.

 

 • Datblygiad Creadigol 

Mae'r Maes Dysgu hwn yn canolbwyntio ar blant yn datblygu eu

dychymyg a chreadigrwydd trwy'r cwricwlwm. Mae eu chwilfrydedd naturiol a'u tueddiad i ddysgu yn cael ei ysgogi gan brofiadau synhwyraidd bob dydd.

Mae plant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol, dychmygus a mynegiannol mewn celf, crefft, dylunio, cerddoriaeth, dawns a symud.

Mae plant yn archwilio ystod eang o ysgogiadau, yn datblygu eu gallu i wneud hynny

cyfathrebu a mynegi eu syniadau creadigol a myfyrio arnynt

eu gwaith.

 

Meithrin a Derbyn

Mae disgyblion yn dysgu trwy trwy brofiadau a thasgau ffocws dan arweiniad athrawon a chynorthwyon. Ynghyd â hwn mae darpariaeth barhaus e.e. chwarae tywod,dŵr, chwarae rôl ac ati. Mae’r dosbarthiadau wedi e trefnu i ardaloedd dynodedig wedi’u paratoi ar gyfer datblygiad sgiliau y chwe maes dysgu. Mae hefyd ardal tu allan lle mae’r plant yn dysgu yn yr awyr agored. 

 

Blwyddyn 1 a 2

Mae pob dosbarth yn elwa o gael ystafell ddosbarth a dwy ardal dysgu ychwanegol. Mae ardaloedd awyr agored dynodedig i bob dosbarth ac ardaloedd pwrpasol yn yr ysgol ar gyfer darpariaeth well neu dasgau grŵp â ffocws. Mae Blwyddyn 1 yn dilyn egwyddorion Cyfnod Sylfaen a strwythur tebyg i'r Dderbynfa lle mae Blwyddyn 2 yn cyflwyno dulliau addysgu mwy ffurfiol a chyfnodau o ddysgu dosbarth cyfan i baratoi ar gyfer eu symud i Flwyddyn 3 yng Nghyfnod Allweddol Dau.

 

https://hwb.gov.wales/api/storage/d5d8e39c-b534-40cb-a3f5-7e2e126d8077/foundation-phase-framework.pdf

https://hwb.gov.wales/api/storage/4f222e31-85c2-407b-9760-5ed8bd0b9e48/fframwaith-y-cyfnod-sylfaen.pdf

 

CA2 Adran Iau /KS 2 Junior Department

 

Mae'r disgyblion yn adeiladu ar y sgiliau a ddysgwyd yn y Cyfnod Sylfaen ac yn cymryd mwy a mwy o gyfrifoldeb ar gyfer eu dysgu trwy rannu barn a syniadau yn ystod y broses cynllunio. Maen nhw hefyd yn cymryd mwy o gyfrifoldeb yn eu asesu trwy hunan asesu ac asesu cymheiriaid. Mae hwn yn datblygu eu strategaethau ar gyfer gwella a mireinio gwaith i godi safonau a gwella dealltwriaeth. 

 

Trefnir y dosbarth mewn i grwpiau gyda digon o gyfleoedd am waith unigol a gwaith par. Mae meini prawf trefniant y dosbarth yn ddibynnol ar amcanion a gofynion y dasg. Yng ngwersi Iaith a Mathemateg, mae plant pob blwyddyn yr Adran Iau yn cael eu ffrydio i ddau grwp. Mae hwn yn caniatai gwell cyfleoedd i wahaniaethu’r tasgau ac adnoddau ar eu cyfer. 

 

Trefnir y tymor mewn i bythefnosau Cymraeg a phythefnosau Saesneg er mwyn sicrhau ffocws cyfartal ar y ddwy iaith. Dim ond y gwersi Saesneg sydd trwy gyfrwng y Saesneg. Cymraeg ydy prif gyfrwng y gwersi a chyfathrebu. 

Trefnir Cwricwlwm Cenedlaethol Cyfnod Allweddol 2 (2008) yn bynciol. Pynciau Craidd a Phynciau Sylfaen.

Pynciau Craidd:- Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth. 

Pynciau Sylfaen- Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, Dylunio a Thechnoleg, Hanes, Daearyddiaeth, Celf, Cerddoriaeth, Addysg Gorfforol, Addysg Grefyddol ac Addysg Bersonol a Chymdeithasol. 

Mae’r Cyfnod hefyd yn dilyn y Rhaglenni Astudio statudol Mathemateg a Rhifedd, Cymraeg a’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol. 

 

Darparir gwersi Mathemateg a rhai gwersi Iaith yn bur e.e. Gwersi gloywi iaith a gwersi ffoneg ond lle mae’n addas paratoir gwersi holistig sydd yn datblygu sgiliau mewn ffordd trawsgwricwlaidd, lle bydd mwy nag un pwnc yn cael ffocws yn y dasg neu brosiect. Mae wythnosau penodol ar gyfer pob maes dysgu wedi’u cynllunio o fewn y blwyddyn hefyd er mwyn cyfoethogi’r sgiliau ymhellach. Mae gwersi darllen yn digwydd yn ddyddiol lle mae pob dosbarth yn treulio amser yn dadansoddi’r testun a darllen ar goedd. 

 

Rhoddir ystyriaeth i allu bob plentyn gan fod athrawon yn paratoi’n wahaniaethol er mwyn sicrhau datblygiad pob unigolyn. Er mwyn sicrhau dealltwriaeth ac ymroddiad i’r gwaith fe ddefnyddir amrywiaeth o ddulliau dysgu. 

 

Addysg Grefyddol ac Addoli Religious Education and Worship 

Addysgir Addysg Grefyddol, gan gynnwys dadleuon moesol, ar bob lefel i holl ddisgyblion yr ysgol fel rhan o’r cwricwlwm. Nid yw’r Ysgol â chysylltiad ag unrhyw enwad crefyddol yn arbennig, ond bydd Addysg Grefyddol yn Gristnogol yn bennaf. Yn ogystal, astudir arferion a thraddodiadau prif grefyddau eraill y byd er mwyn magu goddefgarwch crefyddol yn ein disgyblion. Cynhelir gwasanaethau byr dyddiol yn yr Ysgol – ysgol gyfan, adran, neu wasanaethau dosbarth (gwasanaethau Cristnogol neu ‘foesol’ yn bennaf). Ar adegau, gwahoddir weinidogion lleol i annerch y plant mewn gwasanaethau ysgol gyfan. Mae gan riant hawl i dynnu plentyn o wersi Addysg Grefyddol a/neu addoli ar y cyd yn yr Ysgol am resymau crefyddol. Dylai rhieni sydd am wneud hyn gysylltu â Phennaeth yr Ysgol i drafod trefniadau neillog ar gyfer eu plentyn ar gyfer y cyfnodau crefyddol hyn. 

 

Yn ystod y flwyddyn byddwn yn cynnal gwasanaethau teuluol ac mae croeso

mawr i’r rheini/gwarcheidwaid ddod i ymuno â’r disgyblion.

 

 

 

 

 

Current School Curriculum

 

The school is organised into two key stages - Foundation Phase and Key Stage 2. 

 

Foundation Phase 

Age

Key Stage 2

Age

Nursery

3-4

Year 3

7-8

Reception

4-5

Year 4

8-9

Year 1

5-6

Year 5

9-10

Year 2

6-7

Year 6 

10 -11 

 

Welsh is the only language used in the Foundation Phase. Key Stage 2 is mainly Welsh medium but with formal English lessons starting in year 3. Welsh is the school's main medium of communication. 

 

After Key Stage 2 the children move to Key Stage 3 in the comprehensive school starting in year 7 at Ysgol Gyfun Rhydywaun. 

 

The Foundation Phase

 

The Foundation Phase is the statutory curriculum for all three to seven-year-olds in Wales, and was introduced in September 2010. It is about improving the learning experiences that enable children to be creative, imaginative and have fun while learning. Children are given more opportunities to explore the world around them and understand how things work by taking part in relevant practical activities that are fun and enjoyable and relevant to their stages of development.

The Foundation Phase places a greater emphasis on experiential learning, active participation to develop: -  

 

skills and understanding

- personal, social, emotional, physical and intellectual wellbeing, in order to develop a complete learner

- positive attitudes to learning so that they enjoy and be prepared to continue

their education for longer

- self-esteem and self-confidence to experiment, research, learn new things and form new relationships. 

- creative, expressive and observational skills to encourage their development as individuals with different ways of responding to experiences.

- outdoor activities where they have experience of solving real-life problems and an opportunity to learn about conservation and sustainability.

 

The curriculum is built around six areas of learning. When your child starts school they will have many experiences that will help him / her develop as an individual. Each child will develop the skills of the 6 areas of learning through stimulating experiences, daily focused tasks and structured play activities.

 

6 Areas of ​​Learning: - 

 

 • Personal and Social Development, Well-Being and Cultural Diversity-

This Area of ​​Learning focuses on children learning about themselves

and their relationships with other children and adults. They are encouraged to develop their self-esteem, personal beliefs and moral values.

The Foundation Phase supports each child's cultural identity,

celebrates different cultures, helps children to recognize and gain and a

positive awareness of their own and other cultures.

Children are supported to become confident, competent and independent thinkers and learners.
 

 • Language, Literacy and Communication Skills 

This Area of ​​Learning focuses on children being immersed in the language of

experiences and activities. Their skills develop through speaking, signing /

communicating and listening. They are encouraged to communicate their needs, feelings and thoughts and repeat experiences. Some children communicate by other means. Children refer to their intentions by asking questions, voicing / expressing

opinions, responding to situations and making choices through a variety of media. They are encouraged to listen and respond to others.

 

 • Mathematical Development 

This Area of ​​Learning focuses on children developing their skills, knowledge and understanding of mathematics through problem solving.

They use numbers in their daily activities and develop a range of flexible ways of working mentally with number, within different contexts, and then move on to more formal ways of working and recording when they

are ready. developmental.

They investigate the properties of shape, sort, match, sequence and compare objects and create simple patterns and relationships.

Appropriate mathematical language is used to explain their reasoning and present their work in a variety of ways using objects, pictures, diagrams, words, symbols and ICT.

 

 • Knowledge and Understanding of the World 

This Area of ​​Learning focuses on providing real-world experiences through inquiry and research. Children are given experiences that increase their curiosity about the world around them so that they begin to understand past events, people and places, living things and the work that people do. They learn to show care, responsibility, concern and respect for all living things and the environment. They learn to express their own ideas, opinions and feelings with imagination, creativity and sensitivity.

 

 • Physical Development 

This Area of ​​Learning focuses on children's physical development. Enthusiasm and energy for movement are continually promoted by helping them to use their bodies effectively, encouraging spatial awareness, balance, control and coordination

and developing motor and manipulative skills. Children are encouraged to enjoy physical activity and developing a sense of identity is closely linked to their own, self-image, self-esteem and confidence. Children are introduced to the concepts of health, hygiene and safety and the importance of diet, rest, sleep and exercise.

 

 • Creative Development 

This Area of ​​Learning focuses on children developing their

imagination and creativity through the curriculum. Their natural curiosity and tendency to learn is stimulated by everyday sensory experiences.

Children engage in creative, imaginative and expressive activities in art, craft, design, music, dance and movement.

Children explore a wide range of stimuli, develop their ability to do so

communicate and express their creative ideas and reflect on

their work.
 

https://hwb.gov.wales/api/storage/d5d8e39c-b534-40cb-a3f5-7e2e126d8077/foundation-phase-framework.pdf

https://hwb.gov.wales/api/storage/4f222e31-85c2-407b -9760-5ed8bd0b9e48 / framework-of-the-foundation-phase.pdf

 

KS2 Juniors / Junior Department KS 2

 

Pupils build on the skills learned in the Foundation Phase and begin to take more responsibility for their learning by developing independence and sharing ideas during the planning process. The children also take more responsibility for their assessment through self and peer assessment strategies. This develops their strategies for improving and refining work to raise standards and improve understanding. 

 

The classes are organized into groups with plenty of opportunities for individual and paired work. The criteria for classroom organization are dependent on the objectives and requirements of the task. In Language and Maths lessons, each year the Junior Department are streamed into two groups. This allows better opportunities to differentiate the tasks and resources for them. 

 

The term is organized into Welsh and English fortnights which ensures an equal focus on both languages. Only English lessons are in English. Welsh is the main medium of lessons and communication. 

The Key Stage 2 National Curriculum (2008) is organized by Core and Foundation Subjects.

 

Core Subjects: - Welsh, English, Mathematics and Science. 

 

Foundation subjects - Information and Communication Technology, Design and Technology, History, Geography, Art, Music, Physical Education, Religious Education and Personal and Social Education. 

This phase also follows the statutory Mathematics and Wels programmes of study and the Digital Competency Framework. 

 

Maths and some Language lessons are pure language and phonics lessons but where appropriate cross curricular lessons are provided, where more than one subject is given focus in the task or project. Specific weeks for each subject are also planned within the year to further enhance and embed their skills. Reading lessons take place daily where each class spends time analyzing the text and reading aloud. 

 

Consideration is given to each child's ability and staff prepare differentiated activities to ensure the development of each individual. In order to ensure understanding, a variety of teaching methods are used. Children do not have the same level of understanding for every subject they study and therefore the differentiation strategies will determine the child’s level of understanding.  

 

Alongside their subject based work, the children’s curriculum is enriched with various activities and experiences. The children also have fortnightly outdoor learning days where they enjoy opportunities to develop their skills in an outdoor setting in a creative and holistic way. 

 

 

Religious Education and Worship Religious Education and Worship 

Religious Education, including moral arguments, is taught at all levels to all pupils at the school as part of the curriculum. The School is not affiliated with any particular religious denomination, but Religious Education will be predominantly Christian. In addition, the customs and traditions of other major world religions are studied in order to foster religious tolerance in our pupils. Short daily assemblies are held in the School - whole school, department, or class assemblies (mainly Christian or 'moral' services). Occasionally, local ministers are invited to address the children in whole school assemblies. A parent has the right to withdraw a child from Religious Education lessons and / or collective worship at the School for religious reasons. Parents wishing to do this should contact the Head of School to discuss alternative arrangements for their child for these religious periods.

 


 

Top