Menu
School Logo
Language
Search

Clybiau Ysgol / School Clubs

Ebrill 2021/April 2021

Clybiau YST/Afterschool Clubs Yn dilyn llwyddiiant y Clwb Rhedeg ddydd Mawrth diwethaf a'r galw amlwg am glybiau ar ôl ysgol, rydym wedi cynhyrchu amserlen clybiau ar gyfer yr hanner tymor nesaf. Ar hyn o bryd rydym yn gaeth i ganllawiau cyfredol y llywodraeth ac yn llwyddo i gynnig y clybiau hyn tra bydd y plant yn aros yn eu swigod. Wrth symud ymlaen, gobeithiwn y bydd newid yn rhai rheolau ac y gallwn wedyn gynnig amrywiaeth ehangach o Glybiau a chyfleoedd pellach i'ch plant. Ar hyn o bryd, oherwydd y canllawiau a'r cyfyngiadau cyfredol, dim ond y canlynol y gallwn eu cynnig.

 

Following a trial run of the Running Club last Tuesday and the obvious high demand for after school clubs, we have produced an after school timetable for the next half term, while we adhere to current government guidelines and manage to offer these clubs whilst the children remain in their bubbles. Moving forwards, we hope that some rules may be eased and that we may then be able to offer a wider variety of Clubs and further opportunities for your children. At present, due to current guidelines and limitations, we can only offer the following.

Bydd clybiauAll gorffen am 4 : 15pm - yn wahanol i'r rheol flaenorol fodd bynnag, efallai y bydd yn rhaid i ni ganslo weithiau os bydd y tywydd yn cymryd tro am y gwaethaf, gan na allwn gynnal y clybiau dan do (gymnasteg yw'r eithriad). Rydyn ni'n gwybod y bydd eich plant yn elwa o gael y cyfleoedd ychwanegol hyn i fwynhau gyda ffrindiau, mae'r clybiau ar agor i bawb, cyn belled â'ch bod chi'n llofnodi ac yn dychwelyd y slip isod gyda'ch rhifau cyswllt.

 

All clubs will finish at 4:15pm - unlike the previous rule however, we may sometimes have to cancel if the weather takes a turn for the worst, as we are unable to hold the clubs indoors (gymnastics being the exception). We know your children will benefit from having these extra opportunities to enjoy with friends, the clubs are open to everyone, as long as you sign and return the slip below with your contact numbers.

Top