Menu
School Logo
Language
Search

Gwobrwyo a Disgyblaeth/ Rewards and Discipline

Sut ydy disgyblion Ysgol Santes Tudful yn gwybod sut i ymddwyn? 

Mae pob disgybl a rhiant yn ymwybodol o ‘Ffordd Santes Tudful’- côd ymddygiad eglur sydd yn gosod disgwyliadau ymddygiadol i bob plentyn. Mae ein disgyblion yn deall eu bod nhw’n gyfrifol am eu hymddygiad a sut mae ymddwyn yn barchus ac mewn ffordd Santes Tudful. Trafodir pam fod hwn yn bwysig a sut mae peidio ymddwyn yn barchus yn effeithio ar deimladau eraill ac yn mynd yn erbyn ethos yr ysgol. 

 

Beth ydy ‘Normau Santes Tudful’ yn golygu? 

Normau Santes Tudful ydy’r rheolau dyddiol sydd angen eu dilyn bob dydd. 

 

Beth sydd yn digwydd os nad yw fy mhlentyn yn dilyn Ffordd Santes Tudful?  

Wrth ymateb i ymddygiad sydd ddim yn dilyn ‘Ffordd Santes Tudful’, mae pob aelod o staff yn ymateb gyda’r 5 Cam Disgyblaeth. 

 

  1. Rhybudd am ymddygiad anymunol.
  2. Sgwrs penodol- ail rybudd ar ffurf sgwrs.
  3. Cosb gan aelod o staff a chofnod o’r ymddygiad ar Class Charts.
  4. Pennaeth Ysgol/ Pennaeth Adran- cosb gan Bennaeth yr ysgol gyda chofnod yn mynd ar Class Charts. 
  5. Galwad adref i rieni neu warcheidwaid. 

 

Beth ydy Class Charts?

Mae Class Charts yn blatfform digidol sydd yn galluogi staff i fedru cofnodi a gwobrwyo campau. Mae Class Charts hefyd yn lle i nodi’r ymddygiadau sydd ddim yn cyd-fynd gyda ‘Ffordd Santes Tudful’. Trwy app mae’r rheini yn cael gwybod am ymddygiadau postif a negatif eu plentyn ac yn derbyn negeseuon oddi wrth yr athrawon a’r ysgol. 

 

Gwobrwyo

Yn ogystal a chlodfori plentyn ar lafar, defnyddir Class Charts i wobrwyo plentyn. Mae’r system yn golygu eich bod chi fel rieini yn cael gwybod am unrhyw lwyddiant ac yn gallu dathlu hwn yn y cartref. 

Mae systemau eriall o wobrwyo a dathlu hefyd o fewn yr ysgol sydd yn digwydd o fewn y dosbarth ac fel ysgol e.e. Tystystgrifau, tocynnau clod a phwyntiau llys.

 

 

How do pupils at Ysgol Santes Tudful know how to behave? 

All pupils and parents are aware of 'Ffordd Santes Tudful’ - a clear code that sets behavioral expectations for every child. The code consists of expected norms and a set of expected behaviours.

Our pupils understand that they are responsible for their behavior and know how to behave respectfully in the Santes Tudful way. The importance of this is discussed and how not behaving respectfully affects the feelings of others and goes against the ethos of the school. 

 

What does 'Santes Tudful Norms’ mean? 

Santes Tudful’s norms are the daily rules and expectations that need to be followed. 

 

What happens if my child doesn't follow Ysgol Santes Tudful’s Way?  

When responding to behavior that does not follow Santes Tudful’s way, all staff respond with the 5 Disciplinary Steps. 

 

  1. Caution for unwanted behavior.
  2. Specific talk- second warning in the form of a conversation.
  3. Punishment by a member of staff and a record of the conduct on Class Charts.
  4. Head of School / Head of Department- Punishment by Head of school with entry going on Class Charts. 
  5. Call home for parents or guardians. 

 

What is Class Charts?

Class Charts is a digital platform that enables staff to record and reward achievements. Class Charts is also a place to identify behaviors that do not conform to Santes Tudful's expectations. Through an app parents are informed of their child's positive and negative behaviours and can also receive news and messages from teachers and the school. 

 

Reward

In addition to verbal praise, Class Charts is used to reward a child. The system means that you as parents are informed of any successes and can also celebrate these at home. 

There are also other reward systems within the school. These take place both within the classroom and as a whole school e.g. Certificates, reward tokens and house points.

 

 

Top