Menu
School Logo
Language
Search

Cyngor Ysgol / School Council

Etholwyd cynrychiolydd o bob dosbarth (Bl2 i fyny) i eistedd ar y Cyngor Ysgol. Mae’r plant yn cynnal cyfarfodydd i drafod digwyddiadau ac i glywed am ddatblygiadau sy’n effeithio ar yr ysgol a’r disgyblion. Maent hefyd yn helpu i wneud penderfyniadau am rai agweddau o fywyd yr ysgol. Mae ganddynt rôl bwysig i’w chwarae gan eu bod hefyd yn gorfod adrodd yn ôl i’w dosbarthiadau ac ysgol gyfan ar ôl y cyfarfodydd. Ar adegau bydd y Cyngor Ysgol hefyd yn trafod elfennau o fywyd ysgol gydag ymwelwyr. 

Our School Council represents the views of all our pupils. It gives children the opportunity to make their voices heard and feel part of the whole school community.

A representative from each class (Year 2 upwards) is elected to sit on the School Council. Children hold meetings to discuss events and to hear about developments affecting the school and pupils. They also help to make decisions about some aspects of school life. They have an important role to play as they also have to report back to their classes and the whole school after the meetings. Occasionally the School Council will also discuss elements of school life with visitors.

**Cwrdd â'r cyngor - lluniau aelodau 2021/22 **

Cysylltwch â'r Cyngor Ysgol/Contact the School Council

Os oes gennych unrhyw beth hoffech chi drafod gyda'r cyngor ysgol llenwch y ffurflen isod i drefnu cwrdd. Diolch. If you have anything you would like to discuss with the school council, please fill in this form for us to arrange a meeting. Diolch.

Top