Menu
School Logo
Language
Search

Cyngor Ysgol / School Council

Croeso mawr i safle we ein Cyngor Ysgol yma yn Ysgol Santes Tudful! Rydym yn griw o aelodau brwd sydd a'r fraint o gynrychioli ein dosbarthiadau. Rydym yma i gefnogi yr ysgol drwy leisio barn neu safbwyntiau ac i gynnig syniadau ar sut allwn wneud newidiadau er lles yr ysgol. Rydym yn cwrdd bob wythnos i drafod digwyddiadau a newidiadau ysgol. Mae gennym ni rôl bwysig iawn i’w chwarae gan ein bod hefyd yn gorfod adrodd yn ôl i’n dosbarthiadau ac ysgol gyfan ar ôl y cyfarfodydd. Ar adegau bydd y Cyngor Ysgol hefyd yn trafod elfennau o fywyd ysgol gydag ymwelwyr. 

Cofiwch 

Gall unrhyw un ohonoch siarad ag unrhyw un ohonom ar unrhyw adeg i roi gwybod i ni os oes gennych bryder am rywbeth yn yr ysgol neu hyd yn oed os oes gennych syniad gwych yr hoffech eu rannu! 

 

Welcome to our School Council website here at Ysgol Santes Tudful! We are an enthusiastic group of members who have the privilege of representing our classes. We are here to support the school by voicing opinions or offering ideas on how we can make changes for the benefit of the school. We meet every week to discuss school events and changes. We have a very important role to play as we also have to report back to our classes and even the whole school after the meetings. At times the School Council will also discuss elements of school life with visitors.

Remember
Any of you can talk to us at any time,  letting us know if you have a concern about something at school or even if you have a great idea you'd like to share!

Diolch Ffrindiau 

 

cyngorysgol@santestudful.merthyr.sch.uk

 

Beth sydd ar weill!?

What next?

Cystadleuaeth.MOV

Still image for this video

Yn dilyn ein cyfarfod cyntaf wnaethom fynd ati i gynnal cystadleuaeth ar gyfer enwi ddau ddosbarth newydd yn ein hysgol! Wyddoch chi mae pob dosbarth ag enw, mae'r enwau yn gysylltiedig â pherson, lle neu atyniad yn agos i Ferthyr.

Galwch draw i'ch Seesaw Dosbarth ar gyfer mwy o fanylion sut mae mynd ati i gystadlu!

 

 Following our first meeting we held a competition to name two new classes in our school! Did you know every class has a name, all the names are related to a person, place or attraction close to Merthyr!

Pop over to your  Class Seesaw for more details on how to compete. Pob lwc!

 

Cysylltwch â'r Cyngor Ysgol/Contact the School Council

Os oes gennych unrhyw beth hoffech chi drafod gyda'r cyngor ysgol llenwch y ffurflen isod i drefnu cwrdd. Diolch. If you have anything you would like to discuss with the school council, please fill in this form for us to arrange a meeting. Diolch.

Top