Menu
School Logo
Language
Search

Siarter Iaith/ Welsh Charter

Targedau Dreigiau Dewr y De! 1

Uploaded by Ysgol Santes Tudful on 2023-03-02.

Cyngerdd Dydd Gwyl Dewi YST

Uploaded by Ysgol Santes Tudful on 2023-03-02.

Rydym yn ysgol sydd yn ymfalchio yn ein mamiaith a’n cymreictod. Cynnigir gyfleoedd amryw yn wythnosol i’n plant fwynhau cymreictod, ddeall eu hetifeddiaeth a theimlo cyfoeth perthyn i deulu Cymraeg. Erbyn hyn mae gwaith Siarter Iaith y llywodraeth yn rahn annatod o fywyd yr ysgol a chymeriadau Sbarc a Seren y enwog bellach ar lawr yr ysgol.

 

Ennillon ni wobr Siarter Efydd y Siarter Iaith nol yn 2019 drwy geisio ehangu brwdfrydedd ein dysgwyr am gymreictod a siarad Cymraeg y tu hwnt ir ystafell ddosbarth gan gyflwyno mwy o raglennu teledu S4C i’n dysgwyr a thryw rannu, profi a mwynhau llawer mwy o gerddoraeth Cymraeg cyfoes, Bellach mae cerdooriaeth cymraeg Cymru FM yn chwarae ar ein hardaloedd allanol drwy amser chwarae a chinio wrth ir nblant chwarae.

 

Aethom ati i ennill y wobr Arian yn 2020, gyda ‘Chriw Cymraeg’ yr ysgol yn arwain y ffordd, drwy rannu eu harbennigedd am yr iaith gymraeg gydag ysgolion eraill, busnesau lleol a Choleg Merthyr. Rydym yn falch iawn o’n gwaith yn y gymuned ar adal leol.

 

Bellach y Wobr Aur sydd yn y fantol! Ac mae’n dysgwyr a’r ‘Criw Cymraeg’ yn brysur ar waith wrth greu podlead Gymraeg wythnosol, a chylchlythyr wythnosol ir ysgol a’r gymuned. Ein harfbais ysgol ydy “fflam yr Iaith yn nhref y ffwrnais” - ac mae ein dysgwyr a’n staff yn gweithio’n galed tuag at gynnal hyn yn ddyddiol.


 

We are a school that prides itself on using our mother tongue. Various opportunities are offered weekly for our children to enjoy Welsh, understand their heritage and feel the wealth of belonging to a Welsh family. The work of the government's Language Charter is now an integral part of school life and the characters of Sbarc and Seren the famous are now on the school floor.

We won the Language Charter Bronze Charter award back in 2019 by trying to broaden our learners' enthusiasm for Welshness and speaking Welsh beyond the classroom by introducing more S4C television programming to our learners and by sharing, experiencing and enjoying much more music. Contemporary Welsh, Welsh FM Welsh music is now playing on our outside areas through playtime and lunch as children play.

 

We won the Silver award in 2020, with the school's 'Welsh Crew' leading the way, by sharing their expertise about the Welsh language with other schools, local businesses and Merthyr College. We are very proud of our work in the community on a local area.

 

It's now the Gold Award at stake! And our learners and the 'Criw Cymraeg' are busy producing a weekly Welsh podcast, and a weekly newsletter for the school and the community. Our school coat of arms is the “Flame of the Language in the town of the furnace” - and our learners and staff are working hard to maintain this on a daily basis.

 Helo Rhieni,

Sbarc a Seren ydyn ni! Rydyn ni’n gymeriadau pwysig iawn ym mywyd eich plant yn Ysgol Santes Tudful. Ni yw cymeriadau swyddogol y Siarter Iaith.

Beth yw’r Siarter Iaith?

Nod y Siarter Iaith yw annog plant i siarad Cymraeg yn amlach mewn sefyllfaoedd cymdeithasol. Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am arwain y Siarter, ac yn eu geiriau nhw, ‘Mewn gair, ysbrydoli ein plant a’n pobl ifanc i ddefnyddio’u Cymraeg ym mhob agwedd o’u bywydau’ yw’r nod. Mae’r Siarter Iaith yn gyfle i bawb yng nghymuned yr ysgol chwarae eu rhan wrth hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg - cyngor yr ysgol, y disgyblion, y gweithlu, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach er mwyn sicrhau perchnogaeth lawn o’r iaith.

 Beth yw manteision y Siarter Iaith?

Rydych chi eisoes wedi dewis addysg Gymraeg i’ch plentyn ac yn deall manteision medru siarad dwy iaith. Mae cywirdeb iaith yn holl bwysig yn nhermau cyrhaeddiad addysgol plant. Y ffordd orau o sicrhau hyn wrth eich bod chi, fel cymuned yr ysgol, yn annog eich plentyn i ddefnyddio’r Gymraeg ar bob cyfle posibl. 

Rydym ni yn gyffrous iawn i weithio gyda phob rhiant i gynyddu faint o Gymraeg sy’n cael ei siarad ym mhob ysgol.

 

                                                          

 

Hello Parents,

We are Sbarc and Seren.We are important characters in your child’s school life at Ysgol Santes Tudful. We are the official characters for the Welsh Language Charter.

What is the Welsh Language Charter?

The main aim of the charter is to create an increase in the children’s social use of Welsh. We want to inspire our children and young people to use Welsh in every aspect of their lives. The Welsh Language Charter asks for a contribution from every member of the school community – the pupils, the school council, the staff, the parents, the governors and the community.

What are the advantages of the Charter?

Raising the standard of the children’s spoken Welsh will have a positive effect on their educational attainment. Research shows that bilingual children achieve better results.

We are enthusiastic to work with all parents to raise the amount of Welsh spoken in the school.

 

                

Top