Menu
School Logo
Language
Search

Siarter Iaith/ Welsh Charter

Targedau Dreigiau Dewr y De! 1

Uploaded by Ysgol Santes Tudful on 2023-03-02.

Cyngerdd Dydd Gwyl Dewi YST

Uploaded by Ysgol Santes Tudful on 2023-03-02.

Rydym yn ysgol sydd yn ymfalchio yn ein mamiaith a’n cymreictod. Cynnigir gyfleoedd amryw yn wythnosol i’n plant fwynhau cymreictod, ddeall eu hetifeddiaeth a theimlo cyfoeth perthyn i deulu Cymraeg. Erbyn hyn mae gwaith Siarter Iaith y llywodraeth yn rahn annatod o fywyd yr ysgol a chymeriadau Sbarc a Seren y enwog bellach ar lawr yr ysgol.

 

Ennillon ni wobr Siarter Efydd y Siarter Iaith nol yn 2019 drwy geisio ehangu brwdfrydedd ein dysgwyr am gymreictod a siarad Cymraeg y tu hwnt ir ystafell ddosbarth gan gyflwyno mwy o raglennu teledu S4C i’n dysgwyr a thryw rannu, profi a mwynhau llawer mwy o gerddoraeth Cymraeg cyfoes, Bellach mae cerdooriaeth cymraeg Cymru FM yn chwarae ar ein hardaloedd allanol drwy amser chwarae a chinio wrth ir nblant chwarae.

 

Aethom ati i ennill y wobr Arian yn 2020, gyda ‘Chriw Cymraeg’ yr ysgol yn arwain y ffordd, drwy rannu eu harbennigedd am yr iaith gymraeg gydag ysgolion eraill, busnesau lleol a Choleg Merthyr. Rydym yn falch iawn o’n gwaith yn y gymuned ar adal leol.


 

We are a school that prides itself on using our mother tongue. Various opportunities are offered weekly for our children to enjoy Welsh, understand their heritage and feel the wealth of belonging to a Welsh family. The work of the government's Language Charter is now an integral part of school life and the characters of Sbarc and Seren the famous are now on the school floor.

We won the Language Charter Bronze Charter award back in 2019 by trying to broaden our learners' enthusiasm for Welshness and speaking Welsh beyond the classroom by introducing more S4C television programming to our learners and by sharing, experiencing and enjoying much more music. Contemporary Welsh, Welsh FM Welsh music is now playing on our outside areas through playtime and lunch as children play.

 

We won the Silver award in 2020, with the school's 'Welsh Crew' leading the way, by sharing their expertise about the Welsh language with other schools, local businesses and Merthyr College. We are very proud of our work in the community on a local area.

 

Y WOBR AUR! THE GOLD AWARD!

Yn dilyn ein hymdrechion bendigedig ers ennill y wobr arian yn ôl yn 2020, gallwn o’r diwedd gyhoeddi ein llwyddiant gwych o ennill y wobr aur yn nhymor yr haf 2023.

 

Mae hyn yn dilyn holl waith caled ac ymroddiad ein Criw Cymraeg, disgyblion a staff ein hysgol.

 

Dyfarnwyd y gamp gan ein gwaith anhygoel yn y gymuned ehangach, yn enwedig ein cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi cyntaf a oedd wedi ei drefnu a’i berfformio gan ein Criw Cymraeg a disgyblion yr ysgol.

 

Gwahoddwyd ein rhieni/gwarcheidwaid i'r ysgol i ddysgu gyda'n disgyblion trwy gyfrwng y Gymraeg yn ein “Caffis Darllen” llwyddiannus.

 

Mae’r gwaith yn parhau gyda’n podlead dyddiol ar ein radio ysgol sydd i’w glywed ym mhob rhan o’r ysgol, gan gynnwys ar yr iard amser egwyl a chinio. Mae’r Criw hefyd yn cyfathrebu gyda theulu’r ysgol trwy drefnu bod cylchlythyr wythnosol a wneir gan bob dosbarth yn eu tro yn cael ei rannu ar Seesaw i rieni a gwarcheidwaid cael gweld.

 

Arfbais ein hysgol yw "Fflam yr Iaith yn Nhref y Ffwrnais" - ac mae ein dysgwyr a'n staff yn parhau i weithio'n galed i gynnal hyn yn ddyddiol.

 

Byddwn yn parhau i weithio ar ein targedau eleni.

Ein targedau yw:-

 

  • Chwarae gemau trwy gyfrwng y Gymraeg gyda'r Criw Cymraeg amser chwarae a chinio.

 

  • Gwylio rhaglenni Cymraeg-darparu adolygiadau o raglenni Cymraeg i blant yr ysgol.

 

  • Dewis yr opsiwn Cymraeg wrth ddefnyddio technoleg-siarad gyda'r adran TGCh.

 

  • Defnyddio'r Gymraeg gartref ac yn y gymuned

 

 

Following all our hard work since achieving the silver award back in 2020, we can finally announce our fantastic success of achieving the gold award in the summer term of 2023.

This is thanks to the dedication of our Criw Cymraeg, pupils and staff at our school.

 

The achievement was awarded for our amazing work in the wider community, especially the very first St David's Day concert organised and performed by our Criw Cymraeg and pupils. 

We invited our parents/guardians into our school to come and learn alongside our pupils through the medium of welsh in our " Caffi Darllen". 

The continued work on our daily podcast which is broadcasted on our established school radio, can be heard in all areas of the school, including in the yard at break and lunch times. The Criw’s weekly newsletter completed by each class in turn is shared with children, parents and guardians on Seesaw. Our school coat of arms is "Fflam yr Iaith yn Nhref y Ffwrnais"- and our learners and staff continue working hard to keep the Welsh langauge burning brightly on a daily basis.

 

We will continue to work on our targets this year.

Our targets

  • Play games through the medium of welsh with the Criw Cymraeg at break and lunch times
  • Watch Welsh programmes- review and share suggestions with each class. 
  • Chose the Welsh option when using technology-change our settings. 
  • Use Welsh at home and in the community.

 Helo Rieni!

Sbarc a Seren ydyn ni! Rydyn ni’n gymeriadau pwysig iawn ym mywyd eich plant yn Ysgol Santes Tudful. Ni yw cymeriadau swyddogol y Siarter Iaith.

Beth yw’r Siarter Iaith?

Nod y Siarter Iaith yw annog plant i siarad Cymraeg yn amlach mewn sefyllfaoedd cymdeithasol. Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am arwain y Siarter, ac yn eu geiriau nhw, ‘Mewn gair, ysbrydoli ein plant a’n pobl ifanc i ddefnyddio’u Cymraeg ym mhob agwedd o’u bywydau’ yw’r nod. Mae’r Siarter Iaith yn gyfle i bawb yng nghymuned yr ysgol chwarae eu rhan wrth hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg - cyngor yr ysgol, y disgyblion, y gweithlu, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach er mwyn sicrhau perchnogaeth lawn o’r iaith.

 Beth yw manteision y Siarter Iaith?

Rydych chi eisoes wedi dewis addysg Gymraeg i’ch plentyn ac yn deall manteision medru siarad dwy iaith. Mae cywirdeb iaith yn holl bwysig yn nhermau cyrhaeddiad addysgol plant. Y ffordd orau o sicrhau hyn wrth eich bod chi, fel cymuned yr ysgol, yn annog eich plentyn i ddefnyddio’r Gymraeg ar bob cyfle posibl. 

Rydym ni yn gyffrous iawn i weithio gyda phob rhiant i gynyddu faint o Gymraeg sy’n cael ei siarad ym mhob ysgol.

 

                                                          

 

Hello Parents,

We are Sbarc and Seren.We are important characters in your child’s school life at Ysgol Santes Tudful. We are the official characters for the Welsh Language Charter.

What is the Welsh Language Charter?

The main aim of the charter is to create an increase in the children’s social use of Welsh. We want to inspire our children and young people to use Welsh in every aspect of their lives. The Welsh Language Charter asks for a contribution from every member of the school community – the pupils, the school council, the staff, the parents, the governors and the community.

What are the advantages of the Charter?

Raising the standard of the children’s spoken Welsh will have a positive effect on their educational attainment. Research shows that bilingual children achieve better results.

We are enthusiastic to work with all parents to raise the amount of Welsh spoken in the school.

 

                

Top