Menu
School Logo
Language
Search

PFA/ Cymdeithas Rhieni a Ffrindiau YST

Mae plant yn dysgu orau pan fydd yr oedolion pwysig yn eu bywydau - rhieni, athrawon, ac aelodau eraill o'r teulu a'r gymuned - yn gweithio gyda'i gilydd i'w hannog a'u cefnogi. Ni all ysgolion yn unig fynd i'r afael â holl anghenion datblygiadol plentyn: mae cyfranogiad rhieni a chefnogaeth gymunedol yn hanfodol.
 

Children learn best when the important adults in their lives - parents, teachers, and other family and community members - work together to encourage and support them. Schools alone cannot address all the developmental needs of a child: Parental involvement and community support are essential.

 

Beth ydy'r Gymdeithas Rhieni a Ffrindiau? What is the Parents and Friends Association?

 

Rydym yn grŵp bach a chyfeillgar o rieni a staff addysgu sy'n trefnu nifer o ddigwyddiadau cymdeithasol a chodi arian trwy gydol y flwyddyn er mwyn codi arian i'n hysgol. Yna defnyddir yr arian a godir ar gyfer yr holl bethau ychwanegol hynny sy'n helpu i wella bywydau plant yn yr ysgol.

Rydym yn angerddol am ein hysgol ac yn helpu'r plant i fod y gorau y gallant fod. Dros y blynyddoedd rydym wedi codi arian i helpu'r ysgol mewn sawl ffordd.

Rydyn ni bob amser yn chwilio am syniadau a chyfleoedd codi arian newydd, ond rydyn ni fel arfer yn codi arian trwy ddigwyddiadau a mentrau hwyliog:

 

 • Nosweithiau Sinema

 • Disgos Ysgol

 • Raffl Nadolig
 • Raffl Pasg
 • Ffair Haf
 • Ffair Nadolig
 • Teithiau Cerdded Welly
 • Readathon Noddedig

 

We are a small and friendly group of parents and teaching staff that organise a number of social and fundraising events throughout the year in order to raise money for our school. The money raised is then used for all those extras that help to enhance the children's lives at school.

 

We are passionate about our school and helping the children be the best they can be. Over the years we have raised money to help the school in numerous ways.

 

We are always looking for new fundraising ideas and opportunities, but we usually raise money through fun events and initiatives:

 

 • Cinema Nights

 • School Discos

 • Christmas Raffles

 • Easter Raffles

 • Summer Fayre

 • Christmas Fayre

 • Welly Walks

 • Sponsored Readathon

 

Top