Menu
School Logo
Language
Search

Iechyd a Moddion/ Health and Medicine

Gweler isod copi o Bolisi Gofal Iechyd yr ysgol.  Os yw'ch plentyn yn ddigon hwylus i fynychu'r ysgol ond bod angen moddion wedi'i roi gan feddyg arno/arni, darllenwch y polisi isod os gwelwch yn dda.  Ni fydd unrhyw aelod o staff yn cael gweinyddu moddion wedi'i roi gan feddyg heb drafodaeth ymlaen llaw a'r ffurflenni perthnasol yn cael eu cwblhau.   Cysylltwch â'ch athrawes / athro dosbarth i drafod hyn ymhellach.

 

Please see below a copy of the school's Healthcare Policy.  If your child is well enough to attend school but needs to take prescribed medicine during the day, please read the policy below. No member of staff is able to administer medically prescribed medicine without prior discussion and the relevant forms being completed.    Contact your class teacher to discuss this further.

Polisi Gofal Iechyd / Healthcare Needs Policy

Ffurflenni Caniatâd i Weinyddu Moddion / Permission Forms to Administer Medicines

Os nad ydych yn siwr faint o amser y dylai'ch plentyn aros gartref mewn cyfnod o salwch, darllenwch y canllawiau defnyddiol isod.

If you are unsure as to how long your child should remain at home during a period of illness, please read these handy guides.

Canllawiau Afiechydon GIG Cymru/ Illness Guidance NHS Wales

Top