Menu
School Logo
Language
Search

Dwyieithrywdd/Bilingualism

Mae bod yn ddwyieithog yn golygu bod â’r gallu i fyw eich bywyd bob dydd gan ddefnyddio dwy iaith. Mae gan hyn lawer o fanteision ac yng Nghymru un o’r llwybrau mwyaf cyffredin i fod yn ddwyieithog yw derbyn addysg trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Being bilingual means having the ability to live your daily life using two languages. This has many benefits and in Wales one of the most common routes to being bilingual is to receive education through the medium of Welsh.

 

Advantages of Bilingualism

Manteision Dwyieithrwydd

Raising Bilingual Children

Addysg

 • Mae plant dwyieithog yn tueddu i fod yn fwy llwyddiannus mewn addysg. Maent yn tueddu i gyflawni’n well mewn tasgau
 • Mae pobl ddwyieithog yn ei gweld yn haws i ddysgu ieithoedd ychwanegol
 • Mae plant sy’n derbyn addysg Gymraeg yn gwneud gystal, os nad gwell, yn Saesneg â phlant sy’n cael addysg Saesneg

 

Education

 • Bilingual children tend to be more successful in education. They tend to perform better in tasks
 • Bilingual people find it easier to learn additional languages
 • Children who receive Welsh-medium education do as well, if not better, in English as children who receive English-medium education

 

Gyrfa

 • Mae siarad dwy iaith yn rhoi sgil arall i’w roi ar eich ffurflen gais
 • Ar gyfartaledd, mae pobl ddwyieithog yn ennill 11% o gyflog ychwanegol
 • Mae angen gweithluoedd dwyieithog ar gyflogwyr yng Nghymru, gan fod angen darparu gwasanaethau’n ddwyieithog.

 

Career

 • Speaking two languages ​​gives another skill to put on your application form
 • On average, bilingual people earn 11% of extra pay
 • Employers in Wales need bilingual workforces, as services need to be provided bilingually.

 

Bywyd

 • Mae siarad dwy iaith yn ehangu eich gorwelion
 • Mae medru’r iaith Gymraeg yn rhoi mynediad i agweddau helaeth ar ddiwylliant, hanes a hunaniaeth Cymru
 • Mae medru’r Gymraeg yn allwedd i fywyd cymunedol cyfoethog
 • Mae medru’r Gymraeg yn rhoi hunaniaeth gadarn ac ymdeimlad o berthyn
 • Mae medru newid o un iaith i’r llall yn hyderus yn magu hyder a balchder yn yr unigolyn
 • Gall pobl aml-ieithog fod yn fwy goddefgar tuag at ddiwylliannau eraill

 

Life

 • Speaking two languages ​​broadens your horizons
 • Being able to use the Welsh language gives access to many aspects of Welsh culture, history and identity
 • The ability to speak Welsh is a key to a rich community life
 • Being able to speak Welsh provides a strong identity and sense of belonging
 • Being able to switch from one language to another confidently builds confidence and pride in the individual
 • Multilinguals may be more tolerant of other cultures

 

https://www.merthyr.gov.uk/resident/learning-in-merthyr-tydfil/welsh-in-education-strategic-plan/?lang=cy-GB&

https://www.merthyr.gov.uk/resident/learning-in-merthyr-tydfil/welsh-in-education-strategic-plan/

Top