Menu
School Logo
Language
Search

Presenoldeb/Attendance

Attendance/Presenoldeb 2023

Mae Presenoldeb yn yr Ysgol yn Bwysig!

Mae'n bwysig iawn fod pob plentyn yn mynychu'r ysgol bob dydd ac yn cyrraedd yn brydlon. Deallwn yn iawn fod plant yn dost o bryd i'w gilydd a gofynnir i chi gysylltu â swyddfa'r ysgol bob dydd y bydd plentyn yn dost i'n hysbysu - gadewch neges fer ar y peiriant ateb.  Os nag yw plentyn yn yr ysgol, ni fydd yn dysgu!

Attendance Matters!

It is essential that all children attend school every day and arrive promptly.  We totally understand that children become ill from time to time and you are kindly asked to contact the school office each day of an absence to inform us - leave a short message on the answerphone.  If a child is not in school, he/she does not learn!

 

 

 

Dechrau

Gorffen

Clwb Brecwast

8:00yb

8:30 - Drysau yn cau i blant cerdded.

 

***Mynediad i blant y bysiau i glwb Brecwast

Derbyn-Flwyddyn 6 yn dechrau

8:50yb

3:25yp

Meithrin yn dechrau

9:00yb

3:15yp

Cofrestru 

8:50yb

9:00yb 

Cofrestr Cinio 

9:00yb

9:10yb 

Pwysig:

Mae gatiau cefn yr ysgol yn cau i blant cerdded am 9yb. Os ydych yn hwyr i’r ysgol, mae angen i chi ddod gyda’ch plentyn i’r derbynfa i fewngofnodi eich plentyn. (Derbyn - Flwyddyn 6) 

***Wedi 9:00yb mae’r plentyn i’w hystyried yn hwyr - ond rhoddir 30 munud iddynt gyrraedd a derbyn marc presenoldeb llawn (ond gyda L i ddynodi hwyr) -  wedi hynny, sef 9:30yb, maent yn derbyn marc absenoldeb heb ei awdurdori (sef U ar y gofrestr) - yn unol â pholisi presenoldeb y sir- https://bit.ly/LlawlyfrPresenoldebDisgyblionYsgol2020-23

 

Gwybodaeth gan Gyngor Merthyr Tudful

 

Eich cyfrifoldeb cyfreithiol chi fel rhiant yw gwneud yn siŵr bod eich plentyn yn mynychu’r ysgol. 

Mae gwella deilliannau addysgiadol ein plant a’n pobl ifanc yn flaenoriaeth allweddol i’r Awdurdod Lleol. Mae’r cysylltiadau rhwng presenoldeb gwael a chyrhaeddiad yn amlwg a nod yr Awdurdod Lleol yw mynd i’r afael â tharddiad diffyg presenoldeb, un o’r rheini yw ‘diogelu ac absenoldeb tymor hir’.

‘Mae methiant parhaus o ran anfon plant i’r ysgol yn arwydd clir o esgeulustod’.

 

 

Bydd trefnu apwyntiadau a gwibdeithiau ar ôl oriau ysgol, dros benwythnosau neu yn ystod gwyliau’r ysgol yn helpu i atal tarfu ar addysg eich plentyn a’r ysgol hefyd. Ni ddylech ddisgwyl i’r ysgol gytuno bod eich plentyn yn mynd ar wyliau yn ystod cyfnod y tymor. 

 

As a parent you are legally responsible for making sure that your child attends school. If your child fails to attend school without an acceptable reason you risk getting a Fixed Penalty Notice or being prosecuted.

Improving educational outcomes for our children and young people is a key priority for the Local Authority. The links between poor attendance and attainment are compelling and the Local Authority is aiming to address the root cause of non-attendance, one of these being, ‘safeguarding and long-term absence’.

‘Persistent failure to send children to school is a clear sign of neglect’. 

 

Arranging appointments and outings after school hours, at weekends or during school holidays will help to prevent disruption to your child's education and to the school. You should not expect the school to agree to your child going on holiday during term time. 

#ColliYsgolColliAllan!

Rydym am ddefnyddio’r cyfle hwn i atgoffa pawb; disgyblion, rhieni, gofalwyr, athrawon – y gymuned oll – fod presenoldeb yn yr ysgol yn bwysig!

Rydym am wneud yn siŵr fod pobl ifanc Merthyr Tudful yn derbyn y gorau posibl mewn bywyd ac rydym yn teimlo fod addysg dda yn helpu i ddarparu hynny.

Ni waeth pa mor atyniadol bynnag yw hi i gymryd diwrnod bant i brynu’r esgidiau ysgol newydd yna, neu fynd ar wyliau rheolaidd yn ystod y tymor; cofiwch: Mae dysgu’n rhoi cyfleoedd i’ch plentyn – peidiwch â gadael i’ch plentyn golli allan!

 

Cael trafferth mynd â’ch plentyn i’r ysgol?

Os ydych chi’n cael trafferth mynd â’ch plentyn i’r ysgol neu os ydych yn meddwl y gall fod yna reswm pam nad yw eich plentyn am fynd i’r ysgol, dylech siarad ag athro dosbarth eich plentyn, y Pennaeth Blwyddyn neu’r Pennaeth am help a chefnogaeth. Mae cyngor a chymorth ar gael hefyd oddi wrth eich Swyddog Cynhwysiant Addysg neu’r Swyddog Cyswllt â’r Teulu.

 

 

We want to use this opportunity to remind everyone; pupils, parents, carers, teachers – the whole community – that school attendance matters!

We want to make sure the young people of Merthyr Tydfil are given the best start in life and we feel that a good education helps to provide that.

No matter how tempting it is to take a day off to buy those new school shoes, or taking regular term-time holidays; remember:

Learning gives your child opportunities – don’t let them miss out!

 

Having difficulties getting your child to school?

If you are having difficulty in getting your child to school or think there may be a reason why your child does not want to go to school, you should speak to your child's class teacher, Head of Year or Headteacher for help and support. There is also advice and support available from the school’s Education Inclusion Officer or Family Liaison Officer.

Top