Menu
School Logo
Language
Search

Gweledigaeth / Visions and Values

Casglwyd y geiriau yma oddi wrth randdeiliaid yr ysgol

Ein Datganiaeth o Genhadaeth: 

Mae ein hysgol yn unedig. Unedig gan angerdd. Unedig yn ôl gwerthoedd. Rydyn ni'n teulu. Mae teulu ein hysgol yn gweithio tuag at yr un amcan; i greu amgylchedd hapus, cefnogol a ffyniannus. Mae gennym ddisgwyliadau uchel o ran safonau, ac ymdrech ond mae’r un disgwyliad o dosturi, ystyriaeth, caredigrwydd, gonestrwydd a pharchRydym yn dathlu ein treftadaeth, ein diwylliant a chenedligrwydd. Byddwn bob amser yn ganolbwynt balch a gweithgar o fewn cymuned Cymreig yr ardal. Rydym am rymuso ein plant â hunan-gred, dyhead a phositifrwydd i gyflawni a llwyddo mewn bywyd. Mae gwytnwch, dyfalbarhad a phenderfyniad yn rhinweddau rydyn ni'n eu hyrwyddo yn yr ysgol ac yn y cartref. Byddwn yn darparu offer a chefnogaeth i'n plant ddod yn annibynnol ac yn hyderus gyda medrau eu hunain. Yn hyderus i roi cynnig ar bethau a pheidio â chael eu trechu gan gamgymeriadau ond i addasu a dysgu oddi wrthyn nhw. Mae bywyd ysgol yn hygyrch ac yn gynhwysol i bawb ac mae ein dull yn meddwl agored ac yn deg. Mae pob plentyn yn cael mynediad i brofiadau cyfoethog mewn ffyrdd hwyliog ac ysbrydoledig gyda chyfleoedd ar gyfer arloesi, creadigrwydd a meddwl yn feirniadol. Rydym am i'n plant geisio cyfleoedd, bod yn uchelgeisiol, galluog ac yn barod i ddysgu a chyfrannu fel dinasyddion yr 21ain ganrif.  

 

Amcanion yr ysgol: 

 • Darparu amgylchedd diogel, cefnogol ac hapus gydag awyrgylch cartrefol. 
 • Cynnig cyfle cyfartal i bawb. 
 • Cefnogi pob aelod y gymuned ysgol i gyrraedd ei lawn botensial. 
 • Magu ethos o feddylfryd twf ac hyrwyddo lles personol. 
 • Codi safonau trwy ddarparu cwricwlwm eang llawn dysgu cyfoethog. 
 • Gosod sylfaen cadarn ar gyfer dysgu gydol oes. 
 • Meithrin dinasyddion gweithredol a beirniadol.

These words were collected from the school's stakeholders

Our Mission Statement:  

Our school is united. United by passion. United by values. We’re a team. Our school family is driven towards creating a happy, supportive and thriving environment together. We have high expectations in standards, and effort but equally compassion, consideration, kindness, honesty and respect

We celebrate our heritage, culture and nationality. We will always be a proud and active hub of the Welsh community

We want to empower our children with self-belief, aspiration and positivity to achieve and succeed in life. Resilience, perseverance and determination are qualities we promote both at school and at home. We will provide tools and support for our children to become independent and confident in their own abilities. Confident to give things a try and not be defeated by mistakes but to adapt and learn from them. School life is accessible and inclusive to all and our approach is open-minded and fair. All children are given rich experiences in fun and inspiring ways with opportunities for innovation, creativity and critical thinking. We want our children to seek opportunities, be ambitious, capable and ready to learn and contribute as 21st century citizens. 

 

School aims:- 

 • Provide a safe, supportive and happy environment with a homely atmosphere.
 • Offer equality opportunities to all.
 • Support all members of the school community to reach their full potential.
 • Foster an ethos of a growth mindset and promote personal well being.
 • Raise standards by providing a broad curriculum full of rich tasks.
 • Provide a solid foundation for lifelong learning.
 • Raise active and critical citizens.
Top