Menu
School Logo
Language
Search

Gweledigaeth / Visions and Values

  1. Ein Datganiaeth o Genhadaeth:  Teulu yw Ysgol Santes Tudful. Anelwn at greu awyrgylch flaengar, gefnogol ac anogol yn Ysgol Santes Tudful lle mae pob unigolyn yn cael y cyfle gorau posibl i ddatblygu ei ddoniau.  Dathlwn ein Cymreictod, iaith a diwylliant ac ymfalchïwn yn llwyddiant ein gilydd. Manteisiwn ar bob cyfle i hyrwyddo parch, gofal a chydraddoldeb yn ein bywydau pob dydd a chaiff y plant eu hannog i ddatblygu eu hunan-barch a’u hunan hyder drwy weithgareddau cyfoethog, amrywiol ag heriol.  Cydweithiwn, yn athrawon, disgyblion ac yn staff cynorthwyol, yn llywodraethwyr, rieni a ffrindiau gan anelu at yr un nod, sef gwneud Ysgol Santes Tudful yn gymuned hapus, fywiog a chroesawgar lle mae pob plentyn yn profi llwyddiant ac yn barod i brofiadau bwyd yr unfed ganrif ar hugain.

Our Mission Statement:  Our school is a family. We will create a supportive, progressive and encouraging environment where all individuals have the best opportunities to develop their talents.  We celebrate our Welshness, language and culture and show pride in each other’s successes. Every opportunity will be taken to promote respect, care and equality in our day-to-day lives. Children will be encouraged to develop their self-esteem and self-confidence through a wide variety of enriching and challenging activities.  We will work together, both teaching and support staff, pupils, governors, parents and friends with one common aim in mind - to make Ysgol Santes Tudful a happy, lively and welcoming community where every child experiences success and is ready for experiences in the twenty first century.
Top