Menu
School Logo
Language
Search

Addysg Awyr Agored/Outdoor Learning

 

Cynhelir diwrnodau o ddysgu yn yr awyr agored lle mae pob disgybl yn manteisio ar ddysgu o fewn amgylchfyd ysbrydoledig ein byd naturiol. Mae’r plant yn elwa o brofiadau anturus sydd yn eu helpu i ddarganfod, arbrofi a chysylltu gyda’r ardal leol tu fas pedair wal yr ystafell ddosbarth. Maent hefyd yn cael y cyfle i ddyfnhau dealltwriaeth o’u sgiliau ond o fewn cyd-destun a lleoliad gwahanol, e.e.. Gwaith mesur a rhifedd yn yr awyr agored. 

Mae dysgu yn yr awyr agored yn fuddiol iawn i ddatblygiad personol a chymdeithasol plentyn. Mae astudiaethau yn dangos mae bod yn yr awyr agored yn helpu pobl i fyfyrio, dysgu, cymryd risgiau positif a chofio’n well. Mae’r cysylltiad yma gyda natur hefyd yn arwain at gyfranogiad hyd oes a chymhwysedd yn yr awyr agored. 


 

“Purposeful experiences in the outdoors can be a catalyst for powerful and memorable learning” 

 Institute of Outdoor Learning

 

 

All children have a day fortnightly of outdoor learning where they thrive from learning within the inspiring environment of our natural world. The children benefit from adventurous experiences that help them discover, experiment and connect with the local area outside the four walls of the classroom. They also have the opportunity to deepen understanding of their skills but within a different context and setting, eg. Outdoor measurement and numeracy work. 

Outdoor learning is very beneficial to a child's personal and social development. Studies show that being outdoors helps people to reflect, learn, take positive risks and better remember. This connection with nature also leads to lifelong participation and outdoor competence. 

Amserlen awyr agored/ Outdoor learning time table

 

Dydd Llun/ Monday

Dydd Mawrth/ Tuesday

Dydd Mercher/ Wednesday

Dydd Iau/ Thursday

Wythnos 1/

Week 1

 

Blwyddyn 6/

Year 6

Blwyddyn 5/

Year 5

Blwyddyn 4/

Year 4

Wythnos 2/

Week 2

Derbyn/

Reception

Blwyddyn 2/

Year 2

Blwyddyn 3/

Year 3

Blwyddyn 1/

Year 1

Top