Menu
School Logo
Language
Search

Diogelu ac Amddiffyn Plant/ Safeguarding Children

TREFN DIOGELU AC AMDDIFFYN PLANT 

Mae pob aelod o staff yr ysgol hon yn gyfrifol am ddiogelu ac amddiffyn y plant sy’n ei mynychu. Os ceir pryderon ynglŷn ag esgeulustra, gamdrin corfforol, emosiynol neu rywiol, yna mae’n ddyletswydd ar y staff, yn unol â Chanllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008, i sôn am y mater wrth Gyd-gysylltydd Diogelu Plant yr Ysgol. 

Gall Cyd-gysylltydd yr ysgol ymgynghori â chydweithwyr proffesiynol yn ogystal ag asiantaethau perthnasol megis y Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol. Yn dilyn y trafodaethau hyn, efallai y bydd rhaid i gyd-gysylltydd yr Ysgol gyfeirio’r plentyn yn swyddogol i’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, yn unol â chanllawiau a phrotocol y sir. Yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol sy’n penderfynu a oes angen gweithredu neu beidio. 

Oblegid natur y cyhuddiadau, ni fydd bob amser yn briodol i drafod materion gyda’r rhieni cyn cyfeirio’r plentyn. Y Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Heddlu sy’n gyfrifol am ymchwilio i gyhuddiadau. 

 

 

Swyddog Diogelu ac Amddiffyn Plant Dynodedig : Mrs Rose-Jones

Dirprwy Swyddog Diogelu ac Amddiffyn Plant Dynodedig : Miss Davies

Llywodraethwr Diogelu ac Amddiffyn Plant : Mrs Brown

 

CHILD PROTECTION PROCEDURES

 All members of staff within this school are responsible for the safety and protection of the children who attend. If there are concerns regarding neglect, physical, emotional or sexual abuse, under the County’s Child Protection Procedures, staff are duty bound to report the matter to the school’s Child Protection Co-ordinator. 

The school’s Co-ordinator may consult with professional colleagues as well as relevant agencies such as Health and Social Services. Following these discussions, the school’s Co-ordinator may be obliged to make an official referral to the Social Services Department in accordance with County guidelines and protocol. It is the Social Services Department who decides on the next course of action. 

Due to the nature of the allegations it may not always be appropriate to discuss matters with parents prior to making a referral. The responsibility for investigating allegations lies with Social Services and the Police. 

 

 

Designated Safeguarding & Child Protection Officer : Mrs Rose-Jones

Deputy Safeguarding & Child Protection Officer : Miss Davies

The Link Governor for Child Protection : Mrs Brown


 

Canllawiau i Rieni gan National Online Safety/ Parental Guidance from National Online Safety

National Online Safety | Brand-New Online Safety App

Say hello to the new National Online Safety mobile application. Created by experts.

Top