Menu
School Logo
Language
Search

Llysgenhadon Yr Ysgol/ School Ambassadors

Mae ein llysgenhadon yn hyrwyddo gwerthoedd ac ethos ein hysgol. Fe'u dewiswyd nhw oherwydd eu bod nhw’n teimlo’n angerddol am les y plant yn ein hysgol ac maen nhw eisiau cefnogi’r ysgol i symud ymlaen. Mae’r plant yn fodelau rôl arbennig ac yn dangos sut i drin eraill gyda pharch a charedigrwydd.  

 
 • Cyfarfod a chyfarch ymwelwyr
 • Arwain digwyddiadau codi arian
 • Cynnal arolygon disgyblion
 • Arsylwi dysgu mewn ystafelloedd dosbarth ac ymddygiad maes chwarae
 • Cyfarfod â’r Cyngor Ysgol
 • Ysgrifennu cylchlythyr y llysgenhadon ‘Seren Santes’. 
 • Trafod gydag unigolion sydd wedi anghofio sut mae ymdrin ag eraill mewn ffordd gwrtais, barchus a charedig.

Our ambassadors promote the values ​​and ethos of our school. They were chosen because they feel passionate about the welfare of the children in our school and they want to support the school moving forward. Children are great role models and show how to treat others with respect and kindness.

 • Meet and greet visitors
 • Lead fundraising events
 • Carry out pupil surveys
 • Observation of classroom learning and playground behavior
 • Meet the School Council
 • Write the 'Star of Star' ambassadors newsletter.
 • Discuss with individuals who have forgotten how to treat others in a polite, respectful and kind way.

Dweud eich Dweud

45f2656f-a5fd-40cc-bd14-38335c2d3b9a.mp4

Still image for this video

Dweud eich dweud- rhifyn 2.mp4

Still image for this video
Top