Menu
School Logo
Language
Search

Blwyddyn 2- Mrs Williams, Miss Boyce

Croeso i ddosbarth Cantref, Llwyn-On a Joseph Parry -Blwyddyn 2

Mrs A Williams a Mrs Jones

 Mrs C Clement, Mrs J Gibbin a Miss Lozano

Mrs H Phillips a Miss Phillips

 

Welcome to the class page for year 2 Cantref, Llwyn-On and Jospeh Parry

Mrs Williams a Mrs Jones

 Mrs Clement, Mrs Gibbin a Miss Lozano

Mrs Phillips a Miss Phillips

smileyEbost yr athrawon / Teacher email addresses

awilliams@santestudful.merthyr.sch.uk

cclement@santestudful.merthyr.sch.uk

jjohn@santestudful.merthyr.sch.uk

hphillips@santestudful.merthyr.sch.uk

 

 

Croeso i flwyddyn 2!!

07.09.2021

 

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i groesawi chi i flwyddyn 2! Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at eich croesawi chi yn ôl i'r ysgol yr wythnos hon, i geisio dychwelyd i ryw fath o 'normal', gan sicrhau ein bod ni gyd yn cadw ein gilydd yn ddiogel ac yn iach.  

 

Rydym yn siŵr eich bod chi, ac eich plant yn teimlo braidd yn bryderus - gawn ni eich sicrhau ein bod ni wastad yn teimlo'n nerfus gyda pili palas bach yn ein bola cyn croesawi'r plant - mae'r rhain yn diflannu yn weddol sydyn, ac yn eu lle rydym yn teimlo'n gyffrous pan groesawn ni'r plentyn cyntaf trwy'r drws!  Rydym yn siŵr fydd eich plant yn teimlo'r un peth hefyd!

 

Mae'r ysgol wedi ystyried popeth a fedrwn wrth geisio cynllunio diwrnod llwyddiannus a diogel i'ch plentyn, ac mi fyddwn yn siŵr o wneud hyn mewn ffordd hwylus sydd yn achosi lleiafswm o bryder i'r plant.  

 

Hoffwn eich atgoffa i edrych ar wefan yr ysgol am wybodaeth bellach ac am ddiweddariadau - os na dderbyniwch chi wybodaeth ar neges destun, mi fydd y wybodaeth yn siŵr o ymddangos ar y wefan.

 

 

Os oes problem, mae croeso i chi gysylltu â ni trwy’r e-bost a nodir ar y fwydlen.

 

Edrychwn ymlaen yn fawr at groesawi eich plant!

 

Cofion cynnes

 

Mrs Williams, Mrs Phillips, Mrs Clement, Mrs Gibbin 

Mrs Jones, Miss Phillips a Miss Lozano

 

Welcome to year 2!!

07.09.2021

 

We would like to take this opportunity to welcome you to year 2! We are really looking forward to welcoming you back to school this week, to try to get back to some sort of 'normality', making sure we all keep each other safe and healthy.

 

We are sure that you, and your children are feeling a bit anxious - rest assured that we always feel nervous with butterflies in our tummies before welcoming the children - these disappear quite quickly, replaced with excitement when we welcome the first child through the door! We are sure your children will feel the same too!

 

The school has considered everything we can in trying to plan a successful and safe day for your child, and we will be sure to do this in a fun way that causes the children minimal anxiety.

 

I would like to remind you to look at the school website for further information and updates - if you do not receive information via text message, the information will probably appear on the website.

 

If there is a problem, please do not hesitate to contact us via the email specified on the menu.

We look forward to welcoming your children!

 

Kind regards

 

Mrs Williams, Mrs Phillips, Mrs Clement, Mrs Gibbin 

Mrs Jones, Miss Phillips a Miss Lozano

Gwybodaeth pellach 07.09.2021

 

Bydd gwersi ymarfer corff blwyddyn 2 yn digwydd ar ddydd Mercher yn wythnosol.  Gall y plant fynychu'r ysgol yn gwisgo eu citiau ymarfer corff - joggers, leggings neu siorts, crys polo gwyn a'u cardigans coch, siwmperi neu hwdis arferol. Gall y plant hefyd wisgo eu trainers i'r ysgol.

 

Mi fydd gwersi Dysgu yn yr awyr agored, yn digwydd bob yn ail ddydd Mawrth gyda Miss O’Malley a Miss Thomas.  Mi fydd gwybodaeth bellach yn cael eu rhyddhau yn fuan yn esbonio trefn y gwersi, ac unrhyw beth arall fydd angen ar y plant, megis welis a chot.  Y wers cyntaf fydd Dydd Mawrth, Medi 21ain.

 

***********************  A allwch chi sicrhau bod pob dilledyn wedi'i labelu i'n helpu ni i ddychwelyd eitemau dillad yn gyflym os ydyn nhw ar goll.  **************

 

Diolchwn i chi am eich cydweithrediad.

 

 

Further Information 07.09.2021

 

Year 2 PE lessons will take place on Wednesdays weekly. The children are able to attend school wearing their P.E kits - joggers, leggings or shorts, a white polo shirt and their usual red cardigans, jumpers or hoodies.  The children can also wear their trainers to school.

 

Outdoor Learning lessons will take place on alternate Tuesdays with Miss O'Malley and Miss Thomas. Further information will be released shortly explaining the order of lessons, and anything else the children may need, such as wellies and coats.  The first outdoor learning session for year 2 will be Tuesday, September 21st. 

 

*********************Please can you ensure that all items of clothing are labelled to help us return clothing items swiftly if they are misplaced. ****************************

 

We thank you for your co-operation.

Top