Menu
School Logo
Language
Search

Blwyddyn 1- Mrs Spicer a Mrs Reddy

Croeso i dudalen Blwyddyn 1

 

Croeso enfawr i flwyddyn 1 ffrindiau! 

 

Ymarfer corff

Mae sesiynnau  ymarfer corff ar Ddydd Mawrth yn Wythnosol. Ar Ddydd Mawrth, mae angen i'ch plentyn gwisgo cit sydd yn addas am ymarfer corff gan gynnwys trainers.

 

Dysgu ardal allanol

Bydd eich plentyn yn derbyn gwersi yn yr ardal allanol bob yn ail ddydd Mercher. Bydd angen welis arnynt am y sesiynnau hyn.

 

Darllen

Rydym yn darllen gyda'r plant yn wythnosol. Byddwn yn newid eu llyfrau darllen os teimlwn eu bod nhw yn barod i symud ymlaen, os na plis parhewch i ymarfer yn y tŷ. 

 

Gwaith Cartref

Bydd gwaith cartref yn cael ei osod fel aseiniad ar Seesaw, neu yn y llyfr gwaith cartref. Byddwn yn gosod y gwaith cartref ar Ddydd Gwener, felly gofynnwn yn garedig iddynt gwblhau'r gwaith erbyn Dydd Mawrth, os gwelwch yn dda.

 

Welcome to year 1's page

 

A very big welcome to Year 1!

 

Physical Education

P.E lessons are every Tuesday. On Tuesday your children will need to wear suitable P.E kit to school, including trainers. 

 

Outdoor area learning

Outdoor area lessons will be every other Wednesday. We ask that children bring wellies for these sessions.

 

Reading

We read with the children weekly. We will change their reading books if we feel they are ready to move on, if not please continue to practice with them at home.

 

Homework

Homework will be placed as an assignment on Seesaw, or in their homework books every Friday. Therefore, we kindly ask for it to be completed by the following Tuesday. 

 

 

I gysylltu ag athrawon dosbarth, e-bostiwch y cyfeiriadau isod.

To get in contact with the class teachers, please email the addresses below.

 

Mrs Reddy: rreddy@santestudful.merthyr.sch.uk

Mrs Spicer: aspicer@santestudful.merthyr.sch.uk

 

 

 

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth. 

Thank you very much for your support.

  

 

 

 

Croeso i dymor y Gwanwyn

Ein thema y tymor hon yw Draw Dros yr Enfys

Our theme this term is Over the rainbow

 

 

Rydym wedi bod yn brysur yn dysgu am ddathliadau y flwyddyn newydd ar Hen Calennig, Dathlu Dydd Santes Dwynwen, Ymchwilio a dylunio, arbrofi gyda magnedau a dysgu stori Y Dewin Rhyfeddol o Os.

 

We have been busy learning about the New year celebratuons and also the old Calennig, Celebrating Santes Dwynwen day, Researching and design, experimenting with magnets and learning the story of The Wonderful Wizard of Oz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein thema y tymor hon yw Perthyn

Rydym wedi dysgu stori am Mr Urdd yn helpu Cymru i ennill gêm rygbi cwpan y byd, dysgu am deulu a pwy ydw i, Iesu a Christnogaeth ac am chwedl yr Hen fenyw fach Cydweli.

 

 Our theme this term is Belonging

We have learnt a story about Mr Urdd helping Wales to win the rugby world cup, about families and who am I, Jesus and Christianity and the legend of the little old lady from Cydweli.Cliciwch i ganu! Click to sing!

Top